Låt trädet stå kvar också detta år . . . - betraktelser av Tore Forslund del 3

 

Trettonde efter Trefaldighet!

 

Luk.10:23-37.

 

"Morgonen därefter tog han/samariten/ fram två silverpengar och

gav dem *at värden och sade:åkÖt honom och vad du mer kostar på

honom skall jag betala dig,nar jag kommer tillbaka            35 versen.

 

------------------

 

Att Jag Herren identifierade mig med samariten,som bevisade barm­härtighet med den slagne på marken,bevisar för er,att Jag hatar översitteri,högfärd och ett obarmhärtigt beteende. Ett sådant be­teende kan aldrig legitimeras genom religion eller någon form av religiös bekännelse. Jag kom som en Frälsare för hela världen,för mig är alla människor lika värdefulla och Jag kom för att fÖrba-

o

rma mig över er som var och även många gånger i dag är som får utan herde,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

----------------

 

Barmhärtighet!

 

Barmhärtighet - underbara,-4$Yd och underbara verklighet, ty på hela vår jord jag ingenting vet, som kan jämställas med barm­härtighet.

 

Jesus,Jesus,Du identifierade Dig med samariten, som hjälpte,den som slogs ned på vägen. Så tar Du alltid på nytt ställning för den, som är svag och som befinner sig i utsatta lägen. Jesus,tack för att Du är Sanningen,Livet och vägen.

 

Jesus,Du är ett med den lärjunge som fått Din auktoritet och den lärjunge som vet4 att i Ditt namn rätt sköta den som behöver vård. Herre,Du kan förvandla den som förut var kall och hg-ra. Herre,Du är vårt föredöme i rätt och riktig själavård!

 

När Du Herre snart kommer tillbaka och jag ej behöver på jorden bedja och vaka, så skall Du ge till mig och hela Din barnaskara, som här brukade sjunga:"Tryggare kan ingen vara% det oförgängliga arv som i evighet min egendom skall vara...

 


Fjortonde_söndagen_efter Trefaldighet!

Joh. 17:18-23.

 

Jesus bad och sade:"Jag beder att de alla må vara ett..."

 

--------------

 

Jag Herren vill,att alla Mina barn,frälsta genom Blod,vatten och Ande,skall vara ett..." Jag har sagt genom helig Skrift,att den som har Sonen har livet;den som inte har mottagit Mig har ej evigt liv i sig. Ni ' måste döma så:Antingen är trädet gott och dess frukt är därmed god,eljest är trädet ont och då är sjäv­fallet också frukten ond. Jag Herren säger detta,för att ni ej skall bli förvillade. Eder motståndare satan uppträder i så många religiösa "mantlar" i dag,ofta har man därvid till och med helt fräckt tagit Mitt namn,som är Kristus,med i sin verksam­het,men låt andebedömningens gåva vara i bruk och ni skall klart förstå skillnaden mellan Mina barn och djävulens barn. Dock älska alla Mina sanna barn och mina sanna lärjungar,ty så skall -trots allt - världen tro och fÖrstå,att Min Fader sände Mig i världen som allas er Frälsare och så skall världen tro och fÖrstå,att Min 97~49r och Jag är ett,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen. Amen.

-------------

 

Ett i Kristus Jesus!

 

Vi är alla Guds barn -frälsta från satans garn. Vi är ett i Jesus Krist -det är sant och det är visst.

 

Låt då ej splittringar finnas, ty världen kan ej vinnas, om i partisinne vi går fram som dåliga representanter för Guds Lamm.

 

Guds Lamm gav ut sig i kärlek för oss på Golgata kors. Så skall vi i utgivande kärlek leva och vi skall ej i mörker behöva treva!

 

Gudsordets klara ljus skall oss föra framåt på livets smala stig. Vi skall klart förstå vad vi skall göra och Anden skall leda både dig och mig

 

"Ni skall ej behöva om vägen ta miste, nej,både den förste och den siste av Mina pilgrimer skall komma lyckligt hem till Mitt härliga,himmelska Jerusalem_"

 


Femtonde söndagen efter Trefaldighet!

      Luk.10:38-42.

 

............. men allenast ett är nödvändigt."

 

----------

 

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen,men

själv går förlorad? Detta Mitt Ord står fast än i dag,säger

Herren,Herren,Herren. - Därför ni människobarn,sök Mig och

sök               helhjärtat,ty en tid skall komma,då ni ej kan finna Mig

och då domen går fram och det skall heta om er som det hette om

min stad Jerusalem fordom:Här skall inte lämnas sten på sten,

därför att du icke aktade på den tid då du var sökt ... Dock när

slutdomen kommer över dem som förhärdat sig,så blir det ej fråga

om hus och land och jordiska vedermödor,utan det blir fråga om

en dom som blir slutgiltig och definitiv och från vilken dom

ingen återvändo finnes. Det är detta Mitt Ord anger som "för­

härdelsens dom". - Sök alltså som Maria alltid Mitt Rike först,

lyssna till Mitt Ord av hjärtat och var sedan Mitt Ord lydig

och det skall gå er väl för både tid och evighet,ja,fär evighet­

ernas evigheter,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

                                                                                                                                                                                              --

 

Att_utvälja_den_goda delen!

Maria utvalde fordom den goda delen! Det är ju just de felen man ofta begår år efter år, att man söker vad denna världen har har att ge, men man glömmer de', som viktigast är i världen här, nämligen att söka Herren Jesus Krist, ty detta är avgörande först och sist: att söka Herren och lyssna till Hans Ord. Vet,o,människa att Guds Ord som gått ut Över hela denna jord har frälsande kraft i sig - det gäller både dig och mig­och vet att inför Guds Ord skall vi räkenskap göra och endast Guds Ord kan oss föra den rätta vägen hem till vår Gud och därför höja vi vill lovsångens ljud för den frälsning Herren oss betett och för det som på Golgata skett, när gesus ett Offerlamm blev för hela världens synd och skuld och det var då som den heliga handen skrev: "Det är fullbordat men ej med guld ellerrsilver är du köpt, men med Mitt Blod är du löst och i Mitt Namn är du döpt och nu kan frälst och fri du vara tillsammans med hela min barnaskara..."

 


Sextonde_söndagen efter Trefaldighet!

Fil.1:20-26.

 

"Ty att leva,det är för mig Kristus,och att dÖ,det är för mig en vinning."

 

Ni måste förstå med Min tjänare och apostel Paulus,att livet inte är slut i och med den lekamliga döden. Nej,säger Jag er:Vid den

o

lekamliga dödens                  inträdande sa går manniskoanden antingen till de

förlorades boningar eller till de saligas boningar. Paulus var ju

- som ni märkt                   redo vid livets slut att helt enkelt bryta upp

- som han säger                               och så för alltid vara hemma hos Mig. Lycklig

och salig är                                    i sanning den som har det så ställt i fÖrhålland­

et och relationen till Mig.

Nu hade aposteln när han skrev detta till Församlingen i Filippi

ännu en tid kvar jorden och så kunde han bli ytterligare till

stor välsignelse,till uppbyggelse och till vägledning för Min

Församling. - Även du,min vän,är ännu kvar en tid på jorden. Lev

då för Mig så att du kan instämma med Paulus i bekännelsen:"Att

leva är för mig Kristus,och att dö,det är för mig en vinning."

Amen.Amen.Amen.

 

Livet är för_mig Kristus - döden en vinnin_q!

Att leva är för mig Jesus Krist, ty det är sant och det är visst, att Jesus,Min Frälsare blivit och Eviga Livet mig givit. Det hände den dagen jag vid korset mig böjde, ty den dagen Herren mig upphöjde och upp Han mig drog ur den djupa dyn och i mitt hjärta Han nedlade det hoppet att på skyn skall snart Jesus jag möta få och då-skall av Herren jag få en ny kropp då förnedringskroppen blir utbytt och allt i sannning blir nytt och Jesus jag blir lik i det Himmelrik, där allt i förklaring jag skall få se och därför vill i dag jag be: Herre,tillkomme Ditt Rike snart. Tack för att det för alla skall bli uppenbart, att Du är Herre och Konung Över alllt till sist; Tack min Herre Jesus Krist!


Den helige Mikaels dag!

Luk.10:17-20.

 

"...glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen."

 

-- --------- 7                                                           --

När Jag Herren led och dog på Golgata kors,gick ned i dödsriket

och proklamerade min seger för hela den församlade andevärlden

samt stod upp på den tredje dagen från de döda,så hade Jag därmed

vunnit en fullkomlig seger. Satan och hans andefurstar och ande­

makter fick "stå i skamvrån". Denna seger är nu er seger,Mina

barn,ty Jag har givit er Min auktoritet över satan och alla dem­

oner och ni kan därför,som Jag sade er redan före påsken och

pingsten i Jerusalem,förtrampa all ovännens härsmakt och satan

skall inte kunna göra er någon skada,men Jag vill dock att ni

alltid skall glädja er först och sist Över att era namn är skriv­

na i himmmelen. Amen.Amen.Amen.

-------------

 

Seger!

Min seger är er seger. min seger överväger allondskans makt, ty vad Jag har sagt är otvetydigt och klart och det borde vara för alla uppenbart, att jag nu lagt satans hela makt under Min spira och ni bör fira på alla orter Min seger, som väger mer än ni tänka kan, ty besegrad är han, som dag och natt anklagade er, men nu ni ser hur frihetens morgon grytt och hur Jag gjort allting nytt. -Så spring upp och fröjda er i Mitt namn, när ni nu funnit säker hamn och är utom räckhåll för fienden, ty jag er trofaste Vän för er alltid fram i segertåg och Min kärlek till er är stark som "havets vilda våg" och ni står nu på segrande mark och i Mitt namn skall ni segra till evig tid och Jag bevarar er i ofattbar Frid ....

 


Adertonde söndagen efter Trefaldighet!

 

Rom.10:1-4. "Ty lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror..."

---------- --

 

Min Lag är genomträngande och skarp och tränger ju igenom,så att

den åtskiljer ande,själ,ma*rg och ben och blir en domare över

hjärtats uppsåt och tankar. Ingen kan därför på denna väg bli

frälst,eftersom ni alla är syndare,säger Herren,Herren,Herren.

men glöm aldrig detta,säger Jag Herren er,att ni som tagit emot

mig till frälsning ej längre ar under                   dom eller under för­

dömelse,eftersom jag tagit på Mig all Lagens fÖrbannelse,när Jag

blev en förbannelse för er skull. - Så kan ni leva tvagna i Mitt

Blod och fylld med Min Ande i Min frihet och Min Ande lär er att

göra Min vilja,ty Min vilja har nu blivit er lust,säger Herren.

Amen.Amen.Amen.

 

-------------

 

Under_Lagen_eller under Nåden!

 

Den som ej tagit emot Min Nåd till frälsning har ej fattat Min ljuvliga hälsning, uppenbarad i Mitt Evangelium. Därför förblir alltid lagträlen stum och kan ej prisa Gud i frihet, men den som vet vad Herrens Nåd kan verka kommer alltid att märka huru stor Herrens Nåd verkligen är och klart är att Nåden oss bär hela vägen hem till Guds "Jerusalem"...


Tacksägelsedagen!

Luk. 19:37-40.

 

Jesus sade till faris~erna:"Om dessa/Mina lärjungar/ tiga skola stenarna ropa".

 

-----------------------

Lat aldrig lovsången tystna i Mitt hus för mina härliga och väld­iga gärningar,ty fröjd i mig är er starkhet. Tacka Mig för Min Nåd som är väldig över er och som varar evinnerligen och vet, säger Jag Herren er,att om ni tystnar,så skall stenarna ropa ...

o Faris~erna vill gärna också i dag tysta till munnen pa er,men ropa,säger Jag Herren er,med hög röst så att Min lovsång höres över hela jorden. Vet och förstå,säger Jag Herren er,att Jag fyllt era hjärtan med stor glädje över den frälsning Jag berett er och den gläd­jen skall i Mina himmelska boningar bli som dånet av stora vatten,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

-------------

 

En fullkomlig glädje!_

Gläd er i mig alltid! Stor är Min Frid och stor är min Glädje! Lägg av alla ve och alla ack, men säg alltid tack, ty Min Nåd varar till evig tid och förblivande är Min Frid...

 


Tjugonde efter Trefaldighet!

 

Matt.12:46-50.

 

"Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja,den är min broder och min syster och min moder."

 

------------

 

Mitt släktskap med er är andligt,säger Jag Herren er. -Ni alla som blivit födda på nytt genom Mitt Ord och Min Ande är Mina bröder och systrar. - Ni vet vad Jag fordom sade,nämligen att den som gör Min himmelske Faders vilja är Min broder och Min syster och Min moder. Dett44Ord står fast,säger Jag Herren er. Gör alltså Min Faders vilja,ty detta är än i dag vittnesbördet om att ni har andligt liv att ni håller Mina Bud och ni vet ju att Mina Bud ej är tunga att hälla,säger Herren,Herren, Herren. Amen.Amen.Amen.

 

--------------

 

Född på nytt!

 

Född på nytt! Frihetens morgon har grytt! Jag är förd från mörker till ljuset, från döden till livet! Nu är Guds Ord min Lag och jag vill leva till Herrens behag. Liv i överflöd Herren mig ger och varje dag i Nåd Han till mig ser ...

 


Tjugoförsta söndagen efter-Trefaldiqhet!

Jak.2:1-8.

 

"Mina brÖder,menen icke,att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade,kan stå tillsammans med att hava anseende till personen."

 

----------

 

Jag Herren älskar alla människor lika mycket. När Jag dog så dog Jag visserligen för Mitt folk Israel,men Jag dog samtidigt för alla andra folk. Jag hatar anseende till personen. Så begå ej denna synd,som Jag Herren ser så allvarligt på. Jag hatar förakt och översitteri. - Så älska då som Jag Herren gÖr,utan att fråga efter gentjänster och utan att se på hudfärg,social ställning eller annat som kan räknas för högt i denna världen, säger Herren. Om ni älskar så som Jag älskar er,så bevisar ni er därmed vara Min barn och Mitt välbehag vilar över er och ni blir fruktbärande grenar i Mig,som sagt Mig vara det sanna Vinträdet,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

-----------

 

Jesus älskar alla lika!

Jesus älskar alla lika. Jesus kan oss aldig svika. Vit,gul,svart eller röd får alla äta av Livets Bröd.

 

Om du är fattig eller rik, så står öppet för dig Himmelrik. om du väger lätt eller du är tung, så är Jesus för dig både Frälsare och Kung.

 

Om du är ung eller gammal vorden, om du är lite aktad här på jorden, så har Jesus,din Frälsare,betalt din skuld med sitt Blod,men ej med silver och ej med guld.

 

Du kan alltså i allt lita på din Gud

och du kan alltid sjunga lovsångsljud,

ty Guds kärlek är oföränderlig och stor

och bara goda gåvor kommer                  från Honom som

            i himlen bor.

 


Alla Helgons daq! Matt.5:1-12.

 

IISaliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade."

 

----------------

Fariséer hungrar och tÖrstar inte efter rättfärdighet,säger Jag Herren,men,mina barn,har alltid en obetvinglig hunger efter Mig och Min rättfärdighet,ty de har stora behov i sina hjärtan och de vet huru mycket mera Jag har att ge än vad de hitintills upp­levt med Mig. - Jag mättar er alltid,säger Jag Herren er,och Jag släcker alltid er törst genom vatten från Min källa,som all­tid har vatten tillfyllest. När ni snart är hemma hos Mig i de boningar Jag berett för er, då skall er hunger bli evigt stillad och er törst bli för evigt släckt,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

------------------

 

Hungern_stillad - törsten släckt!

 

Jag har mat att ge er dag för dag och den som är svag få äta sig mätt vid Mitt Bord -han får äta Mitt kött och dricka Mitt Blod. Mina märgstarka rätter ger kraft och mod och så kan ni vandra vidare den smala stig tillsammans med Mig.

 

Ni får dricka ur källan med Levande Vatten!

Som förut Jag sagt:den flödar på dagen såväl som på natten! Min källa är "En Ropandes Källa" för tÖrstande kvinnor och män. Alltsedan Simson,min vän, törstig ropade till Mig har den kallats "En Rop­andes Källa" och från Min stungna sida den synes välla.

 

Denna Källa släcker i sanning er törst och ni får tillfredsställelse och ni får tröst ...

 


Söndagen efter Alla_Helgons_da_q!-

1 Joh.3:1-3. a

.... ty då skola vi f' se honom sådan som Han är."

 

----------

 

Genom Min utgivande kärlek har Jag berett er frälsning,säger Herren. - Ni som blivit frälsta genom Mitt Blods rening,era synders begravning i dopets vatten,genom Min Andes livgivande och nyskapande kraft,skall snart en dag få bli Mig lika. Det skall ske den dagen,när Jag har uppenbarat Mig för er och för er hem till de boningar Jag berett för er. - Lev nu bara i Mitt ljus,ljuset från Mitt ansikte,från mitt Ord och Min helige Ande. Mitt Blod skall bevara er rena till dagen för uppbrott kommer och denna dag kommer snart,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

Guds barn!

 

Jag är Guds barn, frälst från satans garn. Snart är Jesus här, flyttar oss högt "ovan där", varest allt skall fullkomligt vara och där hela Guds barnaskara skall njuta obeskrivlig Frid alltid i Guds paradis, där evigt vi sjunger Herrens lov och pris ...

 


Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet!

Matt.18:21-35.

 

Jesus talar om huru vi skall förlåta:"I sjuttio gånger sju gånger..."

 

ganger,utan

 

Min frälsning har inga mått,säger Jag Herren er,ty när Jag gav Mitt Blod som en "lösepenning" för er alla,så uppenbarades en rening för er alla utan mått och gränser. Ta därför emot Min förlåtelse och gör det inte bara första gång­en utan varje dag på nytt och som Jag förlåtit och förlåter,så skall också ni förlåta varandra,ty den som inte förlåter har där­med bevisat att han ej lever i kärlek utan i hat och Över detta hat kommer Min dom,om ej sinnesändring sker,säger Herren,Herren, Herren. Amen.Amen.Amen.

 

Förlåtelse utan_gräns och mått!

 

En förlåtelse utan gräns och mått

har av Herren vi fått.

Den uppenbarades när Jesus dog

och alltsedan dess är den             "mer än nog"

för var och som valt Jesus till Herre och Kung

och denna Nåd gäller både                    gammal och ung.

Den gäller röd,svart,vit och gul,

den gäller för den som bor i slott och för

            den som bor i ett skjul.

 

Så ta emot denna förlåtelse i hjärta och sinne och vet att Gud har inget minne* av fel och synder du gjort och av detta att du ej kunnat leva som du bort. Giv sedan fÖrlåtelsen vidare till alla, ty alla vill Gud kalla till sin himmelska Gästabudssal och bordsgäst blir var och en

 

när bjudningen gick ut och innan Nådens tid var slut ...

 

* Se Hebr.10:17 och Jes.43:25.

 

som gjort ett för­ståndigt val,


Söndagen före domssöndagen!

Matt.25:1-13.

 

"Men vid midnattstiden ljöd ett anskri:'Se brudgummen kommer! Gan ut och möten honom."'

 

------------------

 

Nu är den midnattstid som Jag Herren fordom profeterade om. Nu

hjälper ingen formell,yttre,livlös bekännelse till Mig. - Nu

måste ni ha olja i kärl och lampa d v s nu måste ni äga den

helige Andes kraft i era yttre manifestationer vad gäller Mitt

Rike. - Endast genom hjärtats renhet i kraft av Mitt Blod och

genom att äga den helige Andes kraft eller "olja" i hjärta och

sinne kan ni nu                      övervinna. Endast i en sådan ställning inför mig

kan ni vara användbara i Min tjänst och mäta Mig med frimodighet,

när Jag snart kommer. - Den som inte är i den ställningen blir

utanför Min Bröllopssal,när Jag Herren snart kommer tillbaka,

säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

            -------------------

 

Vaka och bed!

 

1 Kor.16:23;Jes.55:1;Joh.6:37.

 

Nu är ej tid att sova, nej,vi måste lova Gud med sång och dagen blir ej lång, när Guds Ande utgjuten är. Jag har Herren kär och förbannad är ju den, som ej har Herren kär och ej har Herren till Vän. Jag ropar Marana Ta, som betyder:"Du vår Herre kom". Jag tillbeder Honom som sa': "Till Mig utan penningar kom och Jag skall ge er frid och ro. Jag kastar ej den ut, som ser sin egen berömmelse ta slut, men vet,att Min NÅD tar ej slut, ty den är lika hög som himmelen är hög över jorden och minns de orden, som David fordom fick sig givet, att som öster är från väster är synderna från er

o

och det Eviga Livet Jag av NAD er ger..."

 


Domssöndaqen!

upp.20:11-12.

 

"Och jag såg de döda,både stora och sma*,stå inför tronen.."

 

------------

En dag,säger Jag Herren er,är den yttersta domen för handen. -Den som den dagen förkastat Mig definitivt och sålunda ej har sitt namn i Livets Bok blir kastad i den brinnande sjön d v s han skiljs för alltid från Mig och han får tillbringa sin fram­tid i evigheternas evigheter i de boningar som egentligen var be­redda åt djävulen och hans änglar,men vilka boningar frivilligt valts av en stor skara. Den som tagit emot Mig som Frälsare kommer icke under någon ytt­ersta dom,utan har övergått från döden till livet och han får vara hos Mig i evigheternas evigheter på den nya jorden under den nya himmelen,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

-------------

 

De valde själv!

 

De valde själv att förakta och förkasta "Livets Älv" och när tiden är inne, så får du ha i minne, att du blir dömd efter dina gärningars halt, eftersom du hårt och kallt trampat Jesu Blod under dina fötter och nu är dina rötter djupt förankrade hos djävulen och hans demon­iska skara och du har ingen arvslott med Herrens saliga skara, som i evigheternas evigheter befolkat den nya jorden, vilket Jag för Johannes uppenbarade en gång och nu skall på den nya jorden höras en förunderlig jubelsång ...