Låt trädet stå kvar också detta år . . . - betraktelser av Tore Forslund del 2

 

 

Fjärde    söndagen efter Påsk.

  Jer.17:5-8.  4*

 

--------------------

 

Ett fruktbärande träd!

 

Ett fruktbärande träd får du vara, om blott vid Herrens källa planterad du !r. F~Srenad i tro med en av Gud välsignad skara får du se hur Guds Löften dig bär.

 

Vad som sedan än dig händer, så vet att Gud allt till det bästa vänder och om bara kontakt med Herren du har, så bär du riklig frukt alla da'r..

 

Du blir ej beroende av huru allting växlar här, ty Guds LÖften,urtidsbergen lika,dig bär och vad som än dig möter den gode Herden med omsorg dig sköter.

 

 


Bönsöndagen/Femte söndagen efter Påsk/!

 

                      Matt 6:5-8

 

 

Nej,när du vill bedja,gå di in i äin kammare och stäng igen dir dörr och bed till din Fader i det fördolda.'' --------------

 

Jag här alltid era böner,när ni beder i Mitt Namn,ärligt och ödmjukt. Att ni inte alltid omedelbart ser bönesvaret för~ ändrar ingenting. Jag är en god Gud och Jag besvarar bMerna efter Min fullkomliga viljas motiveringar,ty Jag ser och vet vad som är bäst för den enskilde,fÖr grupper och människor, för nationerna,men betänk,säger Herren,Herren,Herren,huru Jag givit människor en frlvilja,som i si många fall i dessa dagar missbrukas till något ont. Betänk också,säger Herren,Herren, Herren,huru på grund av synden och demonernas verksamhet månjnf-, vilja är trälbunden under det onda. ~ Detta hindrar dock ej att Jag på sikt för Mina planer igenom i alla avseenden,siger Herren. - Ni ser ju exempelvis huru min profetiske Ande förut­sagt allt som sker i nationerna i dessa yttersta dagar,säger Herren.Amen.Amen.Amen.

 

------------------

 

Bön!

 

Bön           underbara ord

pa angestladdad jord,

ty Min Herre hör bön

och ger MådelöS'

som svar på våra rop

och vi får ett nytt dop

i Ande,Liv och kraft,

ja,Herren ger oss mer än förr vi haft,

ty Han är rik över alla,­

som åkallar Hans Namn

och nu Herren vill oss kalla

in i sin trygga famn

och när Jag vilar i Guds famn

vill Jag tala med Dig,Herre, om allt

och jag tar emot Din värme när ute det blåser kallt..

 

 

 


Kristi Himmelsfärdsdag!

Apg.1:1-11.

 

"Denne Jesus,som har blivit upptagen frän eder till himmelen, Vian skal l komma igen samma sätt.

 

Jag Ilerren Jesus Kristus.skall snart                        komma tillbaka för

att hämta (lem som tillhör Mig~hem till Ylin himmel,till de bon­

ingår Jag berett åt Mitt folk. - Var därför alltid redo genom

att ni är rena i Mitt Blod och äger "liv och över nog" genom

Min Andp       i era hjärtan. Som Hin apostel Paulus förkunnat er,

n, o i                      nri j.5veriUngels röst och eri av 'lin sbarka hasunst--~')t - a r

h 5 r as , s;ä <~

jer Tierreri,lierren,flerrE--ji. Da skall de som tidignr(- (U'H-t och hörde Hig till i ett Ögonblick- f~3renas med dem som nu lev­er och är redo och hela skaran skall fÖrvandlas i uppst~indelsp.-, kraft. Så skall hela Min skara i ett enda nu vara hemma hos Mig för alltid. Här Min trogna skara så farit hem till flig,så kommer den stora vedermödans domstid med kraft att bryta fram Över världen. Var därfÖr redo och ge er helt i Mina händer,säger Herren,llerren, Herren,ty tiden härefter är i sanning kort. Amen.Amen.Ampn.

 

--------------

 

Snart är Jesus här!

 

Mycket snart är Jesus här och vi flyttar till landet "ovan där". Då blåses striden av för alla dem som i Dopets grav och i Nädens djupa hav begravt sin "syndakropp'I och därefter statt upp igen och därmed fått ett levande hopp i tron på Jesus,deras Vän.

 

När Jesus hämtat de sina hem, doa befolkas "Guds Jerusalem" av alla dem, som ej hade på jorden varaktig plats, men som hade sin varaktiga plats i ett himmelskt palats...

 


Sjätte söndagen efter Påsk!

 

Joel 2:28-29.

 

"Och det skall ske därefter,att jag skall utgjuta Min Ande

Iver allt kött...''

 

--------------

 

Lägg märke till,säger Jag Herren er.vad Jag Herren har för avsikt att förverkliga i de yttersta dagarna. ~ Liksom profeten Joekc~ profetia gick i fullbordan i speciell mening på pingstdagen i Jerusalem,så skall "särlaregnet"/det sista regnet/falla mikt­igt sedan Mitt folk Israel återvänt till sitt land igen. -Därför säger Jag Herren genom proFeten Joel just om denna tid: "Det skall ske därefter att Jag skall utgjuta Min ande Mer allt kött..." -En tredje uppfyllelse av Pingst blir vid vedermMns slut,dA Jau Herren stiger ned på Oljeberget,för att strida för Mitt folk Israel som Jag stridde förr på drabbningens dag. När Mitt folk fått sina ögon öppnade och fått se "brunnen i Sion",som avtvår deras synd och orenhet,då skall Jag Herren utgjuta mäktigt "nådens och bönens ande",ja,Min Ande mäktigt över Israel. Se Hes.39:29,Jes.44:1-3. Men nu är Märlaregnets" tid för Min Färsamling,alldeles inför Hin tillkommelse i skyn. Tag emot Mitt Blods kraft till rening och Min Andes kraft till nyskapelse,säger Herren,Herren,Herren, och mäktiga ting skall ske i och genom er till den sista skördens inbärgande,iånanlJag Herren hämtar er hem,säger Herren,Herren, Herren.Amen.Amen.Amen.

 

--------------------

 

Pingst!

 

Pingst är att bli uppfylld med Andens kraft,

det är att få mer än du någonsin haft

av gudomlig natur och andligt Liv,

ja,det är att säga:Herre,sönderriv

allt mitt eget och må Du allena

vara Gud i bitt hjärtas rum.

Pingst är att Blodet ner i botten får rena            ok

och Pingst är att bli ett redskap för Evangelium.

 


Pingstdagen!

Jes.12:3-6.

 

"Och I skolen ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor."

 

Jag Herren har kommit till er med den stora glädjen,vilket ju Min utsände ängel förkunnade den natten Jag Herren blev männi­ska i Betlehems stall. - Samma stora glädje uppfyllde ju de visa männen från österns länder,när de på väg mot huset där Jag Herren befann Mig fick se den klara stjärnan som övernaturligt ledde dem. -Stor glädje fyllde Min lärjungaskara,som var församlad i Jerusa­lem på Pingstdagen,da* Min Ande fyllde deras hjärtan med "liv och över nog",ja,när de fick dricka ur frälsningens källor, fyllda med Andens Levande Vatten. - om detta hade ju redan Min profet Jesaja profeterat. Många trodde ju på Pingstdagen för övrigt att lärjungarna var fulla av sött vin. Nu under "särlaregnets tid" uppfylles Mina lärjungar med en stor glädje inför mötet med Mig i skyn. De avsmakar redan nu mitt starka bröllopsvin,säger Herren. - På många platser över världen i dag som Jag Herren får besöka blir det stor glädje, liksom det blev fordom,när Mitt Ord och Min Ande verkade i Samariens huvudstad bl. a. genom Min tjänare Filippus,som Jag Herren mäktigt använde. Detta är ju nedtecknat i helig Skrift genom Min tjänare apsoteln Lukas./Apg.8:8./ Sådana ting skall ske också i dag,säger Jag Herren er,på plats efter plats genom de tjänare och tjänarinnor,som Jag använder för dessa stora och mäktiga ting. Amen.Amen.Amen.

 

Stor__glädje!

Stor glädje har Herren att ge, blott öppna ditt hjärta och be och du skall snart få smaka stor glädje på Herrens vägar raka ...

 

Stor glädje därför att synden förlåten är och därför att Herren har dig kär, ja,stor glädje uppfyller ditt hjärta, därför att borta är syndens smärta ...

 

Stor glädje det är att få tjäna min Gud, att få gå ut till sorgsna med glädjens bud, ja,stor glädje det är att nu få vänta Jesus,min Vän, som snart,ja,mycket snart kommer igen ...

 


Annandaq Pingst!

Apg.2:36-39. '%Ören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse;då skolen I såsom en gåva undfå den helige Ande."

 

Vägen till frälsning är så enkel att den fåkunnigaste skall kunna bli frälst,säger Herren. Öppna bara era hjärtan för Mig och låt Min Ande överbevisa er om er synd,om er otro. - När ni sedan vänder er till Mig och ropar Mitt Namn,som är Jesus,så renar Jag genom kraften av min försoning och Mitt Blod er från synden och ni får strax begrava hela ert syndaliv genom dopet i Mitt Namn till alla era synders förlåtelse. - Min Ande gör er samtidigt till nya skapel­ser,så att ni med Aposteln Pauli ord kan bekänna:jag är nu en ny skapelse,allt det gamla är förgånget,se,allt har blivit nytt. Amen.Amen.Amen.

 

Mitt_dops_begravningsakt!

 

Jag åberopar ständigt på nytt mitt dops begravningsakt, ty vad Herren till mig sagt och bekräftat för mig genom "vattnets bad" i'kraft av Ordet, det är någonting som fast och visst är vordet ...

-----------------------------------------------­Mina synder blev sänkta i dopets bölja och dopets vatten synes ständigt Överskölja det nu nedsänkt är till evig tid och det ger åt mig en ofattbar frid ...

--j  ----------------------------------------­

Sa är synderna nedsänkta i Nådens väldiga hav

och vid dopets grav

står Jesus,så att inget "fiske" må ske

och så kan med frimodig blick jag på Jesus se ...

 

------------------------------------------­Min synd---ä,r-ju.-fÖrlaoten och allt är väl och min ande,min kropp och min själ jublar nu mot levande Gud

0

och_höja_jag kan lovsangens-ljud -------------

 


Heliga trefaldighets dag!

 

Matt.11:25-30.

 

"Kom till mig,I alla,som arbeten och åren betungade,så skall jag giva eder ro."

 

Ni har bara,säger Jag Herren er,att komma till Mig,ty allt är färdigt att ta emot;syndernas förlåtelse,evigt Liv,hälsa, vägledning,uppbyggelse,ja,himmel och salighet... Så kämpa då ej i självarbete eller lagiskhet,ty den vägen är stängd,säger Jag Herren er. - Nej,bara kom och bara ta emot och stanna sedan kvar hos Mig. Jag skall sedan använda er i helig tjänst,i frihet och glädje, ty vet att Mitt ok är milt och Min börda är lätt. Så ger jag er ro till ande,kropp och själ och ni får äga Min ro och Min frid mitt under träget och intensivt arbete för Mig, säger Herren. Allt är alltså väl,sao bara kom och bli delaktig av allt Mitt goda,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

--------------

 

"Kommen till Mig  ..I_alla..."

 

"Kom till Mig ni alla, ty alla vill jag kalla till bröllop och fest hos Min Far och glädjen flödar alla da'r..

 

Bli ej borta,när kallelsen går ut, ty ända intill tidens slut vill jag syndare kalla till Min Öppna famn, där ni alla skall finna en säker hamn.

 

Låt då ej otron hindra att säga ert ja, ty Jag menar i sanning vad Jag sa', att ni alla får komma just sådana ni är och åt alla har jag ett hem 'ova där'.

 

Så bli då ej borta utan sanningens väg nu beträd och dig av hjärtat storligen gläd, att du får komma och stor frid Jag dig beskär först här på jorden och sedan i landet 'ovan där'."

 


Första sÖnda_qen_efter Trefaldi_qhet.

 

Rom.6:3-11.

 

"Så mån ock I hålla fÖre,att I åren döda från synden och leva för Gud i Kristus Jesus."

 

-----------

 

Kom ihåg Mina barn,säger Herren,Herren,Herren,att när ni döptes i Mitt Namn,till Min död och till Min uppståndelse,så hände det oerhörda,att ni för tid och evighet,ja,fÖr evigheter­nås evigheter fick begrava hela ert gamla syndaliv. - Ni fick även stå upp till ett uppståndelseliv med Mig,säger Herren.­Aposteln Paulus förklarar ju detta för er,när han säger,att om

o                                                       ..

ni vuxit samman med Jesus genom en död sådan som Hans,så ar ni också sammanvuxna med Jesus genom en uppståndelse sådan som Hans. - Håll därför alltid före att ni är döda från synden och nu lever för Mig Herren Jesus Kristus.Amen.Amen.Amen.

 

Döpt!

 

Döpt! Köpt med Jesu Blod, ty Gud är god.

 

Allt det gamla är sänkt i Dopets grav,

ja,i Nådens väldiga hav

och uppstånden får jag leva med Jesus

            alla da'r,

som jag har kvar

och se'n är himlen öppen                        till sist

och all, ära tillhör Min             Herre

Jesus Krist ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommardagen

 

Apg.17:22-31.

"Ty i honom är det,som vi leva och röra oss och äro till.."

 

------------

 

Jag är den absolut Ofränkomlige! Detta är allvarligt för den, som ej vill ha med Mig att göra,ty domens dag kommer då Jag kallar fram de ogudaktiga till den yttersta domen och efter­som deras namn ej finns i Livets Bok,så får de dväljas med djävulen och hans demoner enligt det val de själva gjort. Det är detta som Mitt Ord benämner att bli kastad i "den brinnande sjön". Att Jag är den Ofrånkomlige betyder för er,som känner Mig,att

o

Jag - som Jag sagt genom Min tjänare,~David - omsluter er pa alla sidor och håller er i Min hand. Ni upplever positivt på livets alla områden,att Jag är med er och leder er i beredda gärninggr. - Till tröst och trygghet för er,Mina barn,har Jag sagt genom Min tjänare aposteln Paulus,att dem som Jag förut­bestämt,dem kallar Jag ock,och dem som Jag kallat dem rättfärdig­gör Jag ock,och dem som Jag rättfätdiggjort,dem förhärligar Jag ock./Rom.8:30./ Amen.Amen.Amen.

 

Den - Ofrånkomliqe! Du är den Ofrånkomlige Guden, som fordom gav oss Buden, men som också låtit oss höra ljuden från Golgata kors, där Jesus dog för oss ...

 

Du genomtränger allt och alla och alla vill Du kalla till närhet och gemenskap med Dig och av hela hjärtat tackår jag Dig, att Du ledde mig in på Livets stig.

 

Nära Dig vill jag vandra, även om jag vet att många andra ej har denna hunger eller åtrå att nära Dig få vandra och på Din väg så framåt ga ...

 

Hanok vandrade med Dig i gamla tider och eftersom tiden nu mot slutet lider, så vill jag på avstånd från Dig ej vara, nej,jag vill vara bara i Dina händer och sedan med Dig hemåt fara..

 

Som Hanok en gång togs bort, så vill jag inom kort möta Dig med Brudeskaran på en sky och en salig morgon skall gry, men på jorden börjar stormarna gny ...

 


När Brudeskaran hemåt farit och glömt vad på jorden varit, så kommer stor vedermöda över jorden enligt de uttalade profetiska Orden, men i himlen finns den "GODE HERDEN" och hjorden ....

 


Andra söndagen efter Trefaldighet!

Luk. 14:16-24.

 

"Mannen sände ut sin tjänare och lät säga till dem som var bjudna: I Kommen,ty nu är allt redo

 

------------

 

Jag Herren har tillrett "frälsningens gästabud" och Jag låter bjudningen gå ut till alla människor och alla nationer. Den som ärligt vill komma och bli fri från sin synd och sitt slav­eri under satan och hans demoner skall få erfara hur allt är dukat och färdigt på Mitt Bord. - Jag ger syndernas förlåtelse, Jag ger liv,jag ger överflödande liv. Jag är den store Be­friaren från satan och allt ont. Jag ger verklig mening! Ni får alla vara med för att tjäna Mig och föra budskapet om Min frälsning vidare ut över världen,säger Merren,Herren, Herren. Amen-Amen-Amen!

 

----------

 

Kom!

 

Bara kom! Bli fri från dom! Allt är klart -allt är uppenbart. Jag dog för er alla, ty alla vill Jag kalla ut från djävul,synd och värld och ut från allt i vilket du varit

snärjd och in i Mitt Rike -det Rike som ej bäva kan. Det är ett Rike utan like, vars Kung är Han, som alla frälsa kan -Jesus,Gud och Man ...

 


Tredje söndagen efter Trefaldighet._

Luk.15:11-32.

 

"Jag vill stå upp och gå till min fader."

 

-----------------

 

Jag Herren kallar alla förlorade söner och döttrar tillbaka från "det främmande landet"*Jag talar om för dem att hemmet och min kärlek till dem finns kvar. Jag talar om för dem hur Jag göt ut Mitt dyrbara Blod på korset,fÖr att rädda dem undan djävul,synd och död. - Nu får dessa mina söner och döttrar komma hem. Alla deras synder förlåtes dem,de blir levandegjorda genom Min Ande. De har alltså blivit återfunna,de har fått liv igen,säger Herren,Herrep,Herren.Amen.Amen.Amen.

 

----------------

 

Hemmets dörr_är_öppen!

 

Öppen står hemmets dörr nu såsom förr. Min kärlek till dig tog aldrig slut, inte heller när du gick ut och for långt bort i ett främmande land och blev bunden av hårda band. Satan tog från dig allt vad du hade, men på korset jag din skuld på Mig lade, när jag ropade:Min Gud,min Gud varför har du övergivit mig? Då smakade jag helvetes-straffet för dig och sedan dess har min kallelse gått ut till döttrar och söner och när jag hör era böner, så löper jag er till mötes nu såsom förr och jag för er in genom hemmets öppna dörr och innanför hemmets dörrar får ni se att jag är god, som på Golgata kors lät rinna mitt dyrbara Blod.

 


Fjärde sönda_qen_efter Trefaldi_qhet.

Luk.13:1-5. INNej,säger jag eder;men om I icke gÖren bättring,skolen I alla sammalunda förgås."

 

----------------

 

Nu när hela världen står inför de domar Jag fordom uppenbarade för aposteln Johannes i den bok ni i dag benämner Uppenbarelse­boken,så gäller för alla det genomträngande ropet i Andens kraft: Omvänd er eller ni kommer att förgås! De speciella olyckor och nödsituationer,som redan nu är för handen,är en begynnelse till födslovåndorna gom Jag Herren redan tidigare sagt er det pro­fetiskt medan Jag vandrade här på 3orden. - Vaka och bed,ty nu är det allvarstid,säger Herren. Vad som nu sker är en stor prövning för Mitt folk,men en varning och en form av straff för de ogudaktiga. - Eftersom allt mer och mer och steg för steg går mot en upplösning bör ni gå vidare i helgelse och Jag skall låta det ske genom Min Ande och genom Mitt Ord,men fröjda er under allt och var tröstade av detta,att Jag Herren snart hämtar hem Min brudeskara. Amen.Amen.Amen.

 

-----------

 

Gör bättring eller _förgås?

 

Gör bättring och gör det nu -kära du. I morgon kan det vara fÖrsent, fastän du det ej ment.

 

Jesus ropar än sitt:"Kom och undfly Min dom, ty tiden härefter är kort, så slösa den inte bort.

 

Sök Mig medan Jag är att finna, innan dina dagar hastigt försvinna och vet att om du bara ropar Mitt Namn, så skall du strax finna en öppen famn.

 

Snart hämtar Jag hem Min skara, ja,hela Min barnaskara och om du då till den skaran hör jag också dighem på skyar för.

 

så var redo,o,människa varje dag och stund och sök MAsom ger säker grund, ty snart skall husen byggda på lÖsan sand raseras över hela världen i varje land..."

 


Apostladagen/ eller Femte söndagen efter Trefaldighet/.

 

1 Tim.1:12-17.

 

"Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas,att Kristus

Jesus kommit i                          världen,fÖr att frälsa syndare."

                        --------------­

Min Nåd är så stor,säger Herren,att den räcker till för att

frälsa de största av syndare. - Saulus av Tarsus ansåg sig vara

den störste av                           syndare och hans syndakännedom och självkännedom

blev allt större under årens lopp,men Jag Herren fick också

därmed tillfälle att djupare och vidare uppenbara för honom

min gränslösa Nåd.

 

FÖlj Pauli spår,såsom han följde Mig,säger Herren,och även du skall få se att Min Nåd är tillräcklig till frälsning på alla

*den också för dig,säger Herren,Herren,Herren.Amen.Amen.

omra Amen.

 

-

 

Överflödande Nåd_mot_syndare!

Min Nåd flödar utan                                          uppehåll

som ett Levande Vatten

och om satan än söker sålla dig isitt såll,

så kan aldrig så mörk bli natten,

att Min Nåd ej skulle vara dig nog,

ty minns att just för dig jag dog,

Jag,som rinna lät Mitt dyra Blod

och vet att Jag är den fullkomligt Gode,

som enligt Lagen gjorde vad du borde

och som efter Mitt Lidande och Min Seger

                        i himlen nu beder för dig,

som här på jorden vandrar den smala stig

och håll bara ut ännu en tid

och Min Frid

skall bevara ditt hjärta tills hemma hos

Mig du är och vet under allt:Jag älskar dig,Jag har dig kär ...

 


-Sjätte-söndagen efter Trefaldiqhet!

        Matt.5:20-26.

 

"Var villig till snar förlikning med din motpart medan du ännu är med honom på vägen."

 

------------------

 

Jag har förlåtit er allt genom Mitt Blod på korset,då Jag för­

sonade hela världen med Min Fader. - Jag vill att ni som Mina

barn alltid skall vara förlåtande i förhållande till varandra.

Jag sade ju fordom till Petrus,attihan,skulle förlåta inte bara

sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger.

Om ni             förlåter varandra då är det rätt ställt i era hjärtan och

Jag förlåter er Mina barn allt det som "låder vid" under vandringA

en.       - Om ni inte är villiga att förlåta varandra så innebär

o

det,att Jag måste tillstädja ett och annat att hända er på vag­en,ty bitterhet och oförla*telse har helt spontant,ja,organiskt med sig negativa effekter i era liv. Jag har ju manat er i Mitt Ord att inte låta någon bitter rot skjuta skott. När ni alltså står och beder så förlåt varandra som Jag förlåtit er och inga hinder kommer att finnas för Mig,att i alla svseenden rikligen välsigna er,säger Herren,herren,Herren. Amen.Amen. Amen.

 

Försonad med Gud och med varandra!-

 

Försoningens blodrÖda älv har kraft i sig,

för dig och för mig,att             rena hjärta och sinne,

så att inget minne

jag har av min skuld,

ty icke med silver och icke med guld,

men genom Ditt dyrbara Blod

har Du,herre,bevisat att Du är god,

som ur Ditt minne utplånat mina brott mot Din Lag

och nu får jag leva och                        känna Ditt välbehag.

Som Du förlåtit Hågre mig,

sa vill jag alltid förlåta dig,

som min nästa är.

Du,Herre,har mig kär

och jag vill älska min nästa som mig själv

och både min medvandrare och jag kan rening få

            i Blodets och Försoningens älv.

 


Kristi förklarings dag/7:e efter Trefaldighet/.

 

Matt . 17: "När de lyfte upp sina ögon,sågo de ingen utom Jesus allena."

 

Se bara på Mig,ty Jag är den Ende som kan frälsa! Utom Mig finns ju ingen annan Gud! - Därför vänd ryggen åt er synd och åt er o­gudaktighet,bekänn synden och överge den och vänd er till Mig och till Mig allena,säger Herren,herren,Herren. Om ni så gör så är jag för tid och evighet er Frälsare. - Jag fullbordade ju fräls­ningsverket "utanför lägret" eller utanför staden Jerusalem, då Jag På korset led för era synder som ett "skuldoffer",men Jag uppstod på tredje dagen och Jag lever nu alltid för att mana gott för er,ja,för att bedja för er inför Min Faders tron,där Jag är er försvarsadvokat. - Överlämna er alltså helt åt Mig och åt Mig allena och allt skall bli väl för er för tid och för evighet,säg­er Herren,Herren,Herren. Amen.

 

Jesus allena!

 

Jesus allena kan rena ! Jesus allena betalde min skuld! Det kunde ej ske med guld! Nej,endast Jesu Blod kunde ge mig mod, ty endast Jesu Blod var betalning nog. När Jesus man slog, så var det för mig och det var för dig och därför kan vi frihet få och behöver ej förlorade gå, nej,här vid Jesu kors finns frälsning för oss och blott Golgata kors kan försoning ge. Därför vill jag be: Herre,tag mig som jag är. Jag vet att Du har mig kär Du kommer aldrig att svika mig. Jag tillbeder allenast Di71 som är Vägen,Sanningen och Genom Dig är det Eviga Livet mig givet och om jag dör till min kropp, så har jag ju ett levande hopp och min ande lever hos Dig nu och alltid och jag bevaras till evig tid i Din FRID ...


Åttonde söndagen efter Trefaldighet!

Matt.7:13-14.

 

"Gån in genom den trånga porten..."

 

Gå ej den breda vägen,säger Herren,ty den leder till fördärvet. Du drages av djävulen,demonerna och din egen fördärvade natur ned i fördärvet. Gå i stället in genom den trånga porten; Du kommer in genom den trånga porten genom att bekänna och Överge din synd och genom att under förkrosselse överlämna dig helt åt Mig,säger Herren. Jag frälser dig då,renar dig från synden,ger dig Liv,Uppstånd­elseliv genom Mitt Ord och genom Min Ande och Jag ger dig i sanning kraft att vandra Min väg,den smala stigen,och vet att den leder liv redan här på jorden och till evig salighet sedan i de boningar Jag berett för er,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen.Amen.

--------------

 

Vägval!

Det gäller att välja rätt och ej låta sig säljas alltför lätt åt djävul,synd och värld och så bli snärjd i den yttersta tidens mörka natt, där dock ett ljus är satt, som kan lysa och vägleda oss in på den rätta vägen. Så låt Guds Ord och Guds Ande dig leda och gå sedan målmedveten och trägen den smala vägen, som leder till himmel och salighet och vet, att det Eviga Livet du vinner på den vägen som Jesus själv är och snart får du fröjdas ovan där, varest vägens mödor är förbi och du njuter i himlen fullkomlig harmoni ...

 


Nionde söndagen efter Trefaldighet!

1 Joh.3:13-18. "Därav att Han/JESUS/gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken."

 

------------

Min kärlek till er har uppenbarats genom Min Son Jesus Kristus, som utgivit sig själv,sitt dyrbara Blod,för att ni skulle bli frälsta. Vemhelst av er som öppnar sitt hjärta för mig och Min Nåd blir i sanning renad och var och en som blivit renad i Min Sons namn och Blod har fått Min kärlek utgjuten i sitt hjärta genom Min helige Ande,som är Livgivaren ... Om sådana människor kan i sanning sägas,att de "hava övergåttfrån döden till livet". Min vilja är,att ni skall älska varandra som Jag älskat er i gärning och i sanning,ty så uppfyller ni Mina bud,säger Herren, Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

------------

 

Älska som Jag Herren har älskat!

Jag gav Mitt liv för er och när detta du ser, så fylls du av tacksamhet och du vet och du börjar förstå,

o

att om Jag ej älskat dig sa

du skulle för evigt               förlorad gå,

men eftersom Jag utropat:Det fullbordat är,

så finns där

ingen tveksamhet mera kvar,

nej,i alla dina da'r

du älskar Mig som gav Mitt liv

            för fåren

och du talar om Blodet och såren

till dem du möter på vägen du går

och så kan fler och                fler bli frälsta genom

Mitt Blod och helade genom Mina sår ...

 


Tionde söndagen_efter Trefaldighet...

Luk.19:41-47 A. "0 att du i dag hade insett,också du,vad din frid tillhör!ff

-----------­Som Jag Herren fordom grät över Jerusalem,så gör Jag Herren det också i dag från Min himmel över människorSoch städers och folks obotfärdighet. Jag ville så gärna gå in i människohjärtan,rena hjärtat och göra det genom Min Ande till Mitt tempel,men sa* många säger också i dag sitt nej. Därför måste jag till sist,när en mognad är för handen sända till och med den stora vedermÖdan,som Jag Herren själv profet­erat om. Tiden för denna domsperiod är nära,säger Jag Herren.

Ännu finns dock möjligheter till omvändelse och var och en som vänder om och öppnar sitt hjärta för Mig får uppleva all Min trofasta Nåd över sitt liv,ja,inte bara Över sitt liv,ty Jag går in till en sådan människa och "håller måltid", d v s Jag renar hjärta och samvete i Mitt Blod,Jag ger uppståndelseliv genom Min Ande och Jag ger nådega*vor till helig tjänst,säger Herren, Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

-----------

 

Grip_tillfället-nu!

Du skall gripa ditt tillfälle nu -

kära du,

ty när tillfällena gått dig ur händerna

får du ingen kallelse mer;

du gråter och du "gnisslar tänderna",

men ingen ljusning du ser,

ty förtappelsen är en verklighet,

blott detta vet,

men du behöver ej hamna i                 en så olyck­

            lig situation,

nej,när Andens stämma och              ton

du nu hör,

så,kära du,bättring gör

och allt blir väl blott du ropar Jesu namn

och du finner så en öppen                   Frälsarfamn ...

 


Elfte sÖndagen_efter Trefaldighet.,._

Luk . 18:9-14.

... den som ödmjukar sig,han skall bliva upphöjd." -----------

 

Faris6en i templet förtröstade på sig själv och han föraktade publikanen. Så handlar fariséerna än i dag. Jag har behag till en ödmjuk och förkrossad ande. Endast den människa som böjer sig i ödmjukhet och bekänner sin synd kan Jag Herren frälsa. - Tag därför varning av faris~ens handlingssätt,så att ni ej kommer under dom,men tag publikanen som exempel på ödmjukhet inför Mig och ni skall bli rättfärdiga,med andra ord ni skall få alla era synder fÖrlåtna och ni skall få evigt liv till arvedel,säger Herren,Herren,Herr­en. Amen.Amen.Amen.

 

-------------

 

Den ödmjuke får Nåd!

 

Den ödmjuke får Nåd, så är Guds frälsningsråd. Gud står den hägmodige emot -för honom är det hög tid för bot.

 

Gud kan ej frälsa den som högmodig är, nej,så Guds Ord oss tydligt lär, men en ödmjuk och förkrossad ande kan

Gud frälsa och sålunda ge både liv och hälsa.

 

Så ödmjuka dig då under Guds mäktiga

            hand,

som löser alla band

och fri och salig du så får                     vara

och sin Nåd mot dig skall Gud aldrig

            spara.

 


Tolfte-söndagen-efter-Trefaldiqhet!

 

Joh.8:31-36.

 

"Om nu Sonen gör eder fria,så bliven I verkligen fria."

--------------

Jag Herren har makt att befria från syndens skuld och herra­välde,från satan och alla demoner,ja,från själva döden och Min Ande gör er fria till att vandra från härlighet till härlighet såsom när jag verkar som själv är Anden.Amen.Amen. Amen.

 

Frihet!

Jesus gör oss fria från skuld, ej med silver det skett och ej med guld, men den som Blodets värde sett han är ej längre slav, nej, han är herre över död och grav ge nom kraften i Jesu namn och han har funnit en säker hamn ...