Låt trädet stå kvar också detta år - del 1

 

 

 

 

 

 

 

Första Advent!

 

Matt. 21:1-9.

”Se, din konung komer till dig."__

 

Jag Herren kommer till dig,o,människa ... Öppna för mig,men öppna i dag,ty i morgon kan vedermöda och dom vara för handen och då,när du uppvaknar,är Min Brud redan borttagen från jorden och har intagit sin plats vid det himmelska bröllopsbordet, säger flerren,Herren,!](--rren. Amen.Amen. Amen.

 

Herren kom - kommer - skall komma!

 

Jesus,Du kom en gång och jorden fylldes av sång. ty världen sin Frälsare fick och denna världens furste bort från oss gick..

 

Herre,Du kommer i dag nytt, näv.förstaadventsmorgonen grytt och allt så ljust och skönt sig ter och vi lovsjunger,vi tackar och vi ber ...

 

IIerre,du skall komma snart på en sky och alla skuggor för evigt bort skall fly inför uppenbarelsens av historiens skönaste dag och jag säger:Herre till Dig står allt mitt behag...

 


Andra Advent!

 

Luk,21:25~36.

 

"Sen fikonträdet och alla andra träd.."

 

Jag manar er,säger Herren,att se vad som händer med mitt folk Israel. Att Mitt folk vänt tillbaka hem till sitt land och till Jerusalem pekar tydligt på att Jag snart hämtar hem Bruden. Vedermädans tid är därefter nära och efter den stora vedermÖdan skall Mitt utlovade fredrike bli en verklig­het,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

Israel vänder hem!

 

Nu vänder Israel till Jerusalem efter..en lång väntans tid utan verklig frid.

 

Se,nu kommer Brudgummen,min vän. Han lovade Ju komma igen den dagen Han for alltsedan dess Han i himmelen bor.

 

Nu står Han dock färdig att lämna himmelens salar, för att från jordens mörka dalar föra'hem sin.Brud till sin Far och till vår Gud ...


3:e Advent!

 

Luk.3:1-15. "Bereden väg för Herren,gÖrens stigarna jämna för honom."

 

Himmelens port står -*)*ppen,men för att komma in måste du lägga av otro och misströstan samt din fariseiska stolthet. -

Om du så gör kan du oförhindrat gå in genom himmelens port. Din synd är förlåten och. det eviga livet h3r dig till, säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

--------------

 

Var alltid redo!

 

Var alltid redo för himmelens fest, ty snart kommer Herren en sky. Vi står alla nu inför en avgörande test och för Herren skall alla mörkrets skuggor fly.

 

Ropa ditt "Marana Ta" till din Gud och löp villigt efter Hans bud den stig som mot himmelen går och din lön av Herren snart du får.

 

Var redo,ja,var redo -reveljen gäller dig. I himmelen snart skall du bo, så för sista striden i Herrens krig dig vig!

 

Ingenting får hindra dig mer, ty om blott till Herren av hjärtat du ber, s j~ a skall snart i himlens br5llopssal du vara och fröjdas du skåll med hela Herrens barnaskara ...

 

Marana Ta= Du,vär Herre,kom.

 

I Kor.16:22.

 


4:de Advent! ------------

Jes.40:9-11.

 

"Sakta fÖr han moderfåren fram..."

 

Det finns ingen annan moder i andlig mening,säger Herren,än

Min FÖrsamling,men Min FÖrsamling,säger Herren,år inget organi­

serat samfund här på                 jorden,utan Min FÖrsamling är alla de som

hÖr till Min Kropp i vilken de blivit inlemmade genom, Blodets,

Vattnets och Andens kraft,vilket Min tjänare aposteln Johannes

f5rklarat får er,säger Herren.

Genom Blodet blev ni renade,.genom Vattnets Bad i kraft av Ordet

fick ni begrava era synder och genom Min Ande fick ni liv,ja,

Evigt Liv genom att åkalla Mitt Namn,säger lIerren,Herren,Herren.

Amen.Amen.Amen.            /1 Joh.5:4-13./

 

Guds FÖrsamlin_q.

 

Guds FÖrsamling är dessa som på Jesus tror -både de som på jorden bor och de som i himlen redan är. Herren alla lammen bär och moderfåren Han sakta för och om i Kristus i dopet vi d5r, så får vi sedan stå upp och "vandra i liv", ja,vi får äga Evigt Liv som Paulus oss så tydligt har sagt och till att bliva Guds barn fick vi makt, när vi tog emot Jesus i hjärtats innersta rum och kraften till frälsning låg i Evangelium och nu vill vi budskapet i Jesu Namn sprida ut alla dagar intill tidens slut!

 


Juldagen!

 

Luk. 2 - :

1-20.

 

"Se,jag bådar er en stor glädje,som skall vederfaras allt folket..."

 

Glöm aldrig bort,säger Jag Herren er,att det är Jag som kommit med den stora glädjen. Djävulen och demonerna kom med sorgen och mörkret,men glädjen och ljuset fick ni alltså av mig. Min glädje,säger Herren,grundar sig på detta,att ni fått Min Son som er Frälsare. I Min Sons Namn har ni rening från synden,i Min Sons Namn har ni evigt liv. Så fröjda er stor­ligen i Min Ande och var alltid glada,säger Herren. Amen. Amen. Amen.

 

Stor_glädje!

 

Stor glädje får den som öppnar hjärtat för mig och denna glädje förblir när vi vandrar på livets stig. Ingenting går upp mot den glädje jag ger, så fröjda er så att hela världen ser, att Jag Herren kan ge vad ingen annan kan ge och var säker på att det är just de', som människan innerst inne vill ha och just därför var det som ängeln sa', att en stor glädje kommit till jorden, när Jag kom, vet och förstå att för att frälsa från synd och dom

 

kom jag till denna jord och uppfyllas skulle på detta sätt profetians ord, som sa , att jag skulle givas åt er från höjden och Jag Herren skulle komma med den stora fr5jden ...


Den helige_Stefanus_dag!

      Apg.7:59-8:8.

 

"Och det blev stor glädje i den staden..."

 

Lägg märke till,mina barn,vad som var upprinnelsen till den stora glädjen,som fordom drabbade huvudstaden i Samarien. Upp­rinnelsen var nämligen min helige tjänare Stefanus' död,men kom ihåg att han dog bara till kroppen. Hans ande tog Jag hem till Mig,säger Herren.Han såg ju i Andens ljus huru Jag stod på Faderns högra sida,för att taga honom i famn och hälsa honom välkommen hem. Genom den förföljelse som då kom Över den första kristna Församlingen i Jerusalem kom Filippus till Sama­riens huvudstad,där Mitt frälsningsverk,Mitt helbrägdagörelse­verk och Mitt befrielseverk åstadkom stor glädje,säger Herren, Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

----------------

 

Martyriets glädje!

 

Martyrerna gick i döden fÖt Mitt Rike

och mitt i lidandet fick de en                           glädje utan like,

ty deras glädje hade ej sin grund i jordiska

                                     lyckodrÖmmar,

nej,den strömmar till Mitt folk i "Levande Vattenströmmar"..

 

En outsäglig frid.-blir_glädjens komplement och Mitt folk får glädja sig över att Jag har sänt Min Son och den som Min Son Jesus har kan glädja sig storligen under livets alla da'r ....

 


Nyårsdagen!

 

 

Luk. 13 : 6 - 9

 

"lierri--,1~"t detilfikonträ,:ået/st<i kvar också detta år..."

 

Vet,o människa,att clin nådatid är dyrbar. - Ndissa inte din möjlighet att ta emot ~Iig Herren till frälsning medan Jag Herren ännu låter 1-iig finnas. ~ JMånga skall vakna upp för sent,därf5r att de ej aktade på den tid,när Jag sökte dem. -Bruka ocksd,säger Jag Herren,den tid du har kvar pa jorden till att helhjärtat tjäna 7-Iig i Mitt -Rike,ett Rike som ej kan bäva. Om du f*3rblir i Mig och f-iina Ord förblir i dig,så kan du medan det heter i dag gå åstad för att tjäna `iiig och du skall så ',Dåra förblivande frukt - trettlåfalt,.sextiofalt,liundrafalt, säger ',-lerren,.lerren,lierren. Amen.Amen.Amen.

 

------------------

 

”Lå.t trädet stå kvar också detta år.."

 

LU~t mitt livstr,*4d stå ännu ett är och -nedan tiden går vill jag leva helt för Dig, som gav Ditt Liv för mig.

 

TnUen annan och inget annat är värt att leva för och med aposteln Paulus vill jaa denna bekännelse ge: Leva vi sA leva vi för Tierren och f~3r Honom vi också dör och s,':1 skall till sist vi himnielen ~~ppen se...

 


Söndagen efter nyår.

 

Jes.6:1-8.

 

Mem skall jag sända,och vem vill vara vår budbärarekoch jag sade:'Se,här är jag,sind migA'

 

----------------

 

När Jesaja mötte lig Herren fordom i templet,så föll han ned i förkrosselse och sig sin synd i Mitt ljus. På det sättet måste var och en även i dag möta Min helighet,f5r att också sedan få del av Blodets renande kraft vid Mitt altare. - Endast den som mäter sig på det sättet blir sedan redo för helig tjänst,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

----------------

 

Vem skall_jag sända?

 

Jag behöver skÖrdearbetare i dag, som vill av hjärtat leva till Mitt behag. När kärlet renats i Mitt Blod, så Urstir Min tjänare att Jag är god ...

 

Då kan Min tjänare gå åstad i helig tjänst och hans steg får av Mig en andlig spänst, som gör att han skyndar på fältet ut, ty han ser att verksamhetstiden kan snart vara slut..

 

Den som följt mig varhelst ål vägen.ledde och hur än omständigheterna sig tedde skall undfi den trogne tjänarens lön, som frukt av en sådd i tro och i bön..

 


Trettondedagen.

 

Matt.2:1-12.

 

"Och när de sågo stjärnan,uppfylldes de av mycket stor glädje.''

 

---------------------

 

Endast Jag Herren kan ge mycket stor glädje. - Detta kommer till era hjirtan,när Jag har fått rena från synden och ge liv ge­nom Anden.~ Det var Agot av detta - låt vara på ett något förberedande plan - som de vise männen från Österns länder er­for när de såg den stjärnan,som på ett mirakulöst och Övernatur­ligt sätt ledde dem till huset där Jag Herren befann Mig. I dag är Mitt Ord och Min Ande i speciell mening det ljus och den stjärna,som förmedlar både rening från synden och Viv och över nogS Tag bara emot och den stora glädjen blir er!

 

                                 Uppfylld av stor glädje!

 

 

Ditt hjärta kan bli uppfyllt av stor glädje och stor frid och detta giller nu och det gäller alltid blott Jag Herren får rena i hjärta och sinne. Du behöver sedan ej längre ha i minne de synder och fel du har gjort, ty Jag Herren har fört bort från dig dina synder och dina fel ... Mottag alltså till ande,kropp och själ Min Nåd,som ger dig överflöd och allt gott i stort såväl som i smått och så får du leva i stor glädje under en Öppen himmel och Jag leder dig med säker hand tvärs genom denna världens vimmel hem till himlens sälla land ...

 


Första sÖndagen efter Trettondedagen

 

­Apg.19:1-7.

 

0..de läto döpa sig i Herren Jesu namn.''

 

-------------

 

Dopet i Mitt Namn till min Död och Min Uppständelse har mycket större betydelse än de flesta i dag insett,säger Herren. Dopet betyder nämligen,sUger Herren,att i kraft av Mitt Ord är alla era synder för tid och evighet nedsänkta i Mitt-lav av kärlek,av dåd och av fria. Håll därf&x alltid före att ni har dött bort från ett liki pynd och nu lever för Mig i Min Uppståndelsekraft,säger,merren,Herren, Herren. Amen.Amen.Amen.

 

------------

 

Döpt i Jesu Namn!

 

Jag är döpt i Jesu Namn, öppen står Min Faders famn. mina synder är nedsänkta i Guds kärlekshav den dagen och den stunden dopets grav stod öppen ock för mig och nu pi livets smala stig jag löper alltsedan Jesu Uppståndelsekraft började strömma i mig som en livets saft.

 

Nu tackar jag Gud i Jesu Namn för att jag är döpt och för att jag med Kristi dyrbara Blod blev köpt och jag tackar f3r att min synd blev nedsänkt i dopets vatten och nu har jag i sanning funnnit den dyrbara frälsningsskatten ...

 


r

 

Andra söndagen efter Trettondedagen. Joh.4:5-26.

 

0

 

.... han/Jesus/skulle då hava givit dig levande vatten.''

 

----------------

Jag                   Herren har Levande Vatten att giva till var och en

som                     givit Mig rätt i sitt liv. Dölj då ingenting för

Mig                  Herrenisom ändå vet allt om dig. Om du blott träder

fram i ärlig bot inför Mitt ansikte,så är i samma stund alla

dina synder förlåtna och Mitt Liv,det Eviga Livet,kommer

från den stunden och allt framgent att strömma i och genom

     som ett Levande Vatten,säger Herren,Flferren,Herren.

Amen.Amen.Amen.

 

Levande Vatten!

 

Herre,jag tärstar efter Dig, tärsten släck hos mig. Endast Ditt Levande Vatten kan törsten släcka här och nu och den outsägliga frälsningsskatten kan endast Du, mig giva nu och till evig tid och borta är di den ofrid och den strid, som synden åstadkom när jag vandrade fjärran från Dig, men nu jag bara jublar då även för mig Du öppnat en killa som Levande Vatten i sig har och denna källa flödar i dag och alla där...


Tredje-söndaqen-e.fter Trettondedagen._

Joh.4:27-42.

 

V-vi veta nu,att han i sanning är virldens 7rilsareå'

 

-----------------

 

Redan samariterna fordom inscig,att Jag i sanning ir världens Frälsare. ~ Detta är jag därför att Jag givit Mitt Blod som en lösepenniågJM hela världens samlade syndaskuld. Jag är ockV­världens Frälsare,därför att Jag som Guds Son hade makt att itertaga Mitt Liv,Jag hade makt att stå upp igen på den tredje dagen och öppnade så ten killa med Liv och Oförg3nglighet för var och en som vill öppna sitt hjärta och taga emot Mig som sin personlige Frälsare,säger Herren,Herren,Herren.Amen.Amen.Amen.

 

Världens Frälsare.

 

Världens Frälsare är Jesus,Guds Son. Han kom från en helt annan zon till vår ångestfyllda av död präglade jord och kraft till frälsning finns här och nu i Hans Ord.

 

Jesus kom som Guds blödande Lamm, som sitt dyrbara Blod bar fram inför sin Fader i den himmelska helgedomen och detta Blod innebar frälsning för oss frAn domen.

 

Jesus stod upp och öppnade Livets Källa, som nu dag och natt synes välla och om du dricker av den Källans Vatten, så kan du fröjda dig både på dagen och under natten ...


Septuagesima.

 

Matt.20:1-16.

 

"SC21 skola de sista bliva de första och de första Inliva de sista."

 

---------------

 

Mina 'j)ed(")mningsgriinder,s~*iger Herren,är helt annorlunda än

människors.. Framför allt är Min 'NAÅ<I s, , ådan,att när Jag för­

barmar mig över syndare,så -Ur allb det "gamla" f3r1a'tet och Min

~-,jåd uppenbarar sig till ny födelse genom Anden och Ordet. -

Min Nåd uppenbarar sig också det srättet,att Jag på kort tid

kan (ge "<gottgörelse" i helig tj,-inst,säL att mycken frukt kan

verkas fram i de människors liv,som tidigare vandrat pA,- andra

vägar. - Detta är svårt att acceptera för människor som vandrat

i tro på sig sjc"lv och ' på vad de kunnat '~stadkomma,men ingen

har dock rätt att med onda ögon se på, att Jag är så god,såger

Herren,'lerren,Herren.7A,,nen.Aiiten.Amen.

 

--------------

 

Endast nåden frälsar-

 

Endast Naderi frilsar,

så oss Herren hälsar -

Han,som                                                   är fridens Gud

och jorden fylls av lovs~ii-igsljtarl..

                    a

ii,ndast 11,j'den bevarar oss i kraft av Golgata kors, ty Blodet renar iag för dag och vi får kraft att leva till Guds behag ...

 

E'ndast Ulden c

ger tillträde till himlen en qän(~, då vi uncler jubelsång skall g.'~ in genom en öppen pärleport och sc' skall Guds barnaskara vara i himlen inom kort ...

 


Kyndelsmässodagen

Luk.022 32.

 

V-mina ögon hava sett din frälsning."

 

Jag Herren hade en skara,som väntade Mig,när Jag första gången kom till Mitt folk i Jerusalem. - SA har Jag också i dag en skara,som lever i väntan pA Min snara ankomst.i skyn.. Hanna och Simeon var goda representanter för den skara,som sto,] rätt,när Jag första gången kom. - SÅ har Jag Herren en skara också i dag,som står rätt inför N'Iig. Hanna och Simeon hade fått liv genom Min Ande sedan Mitt Ord renat dem. - Så finns också i dag en skara,som lever under Mitt 31ods renande kraft och som är fylld med Min helige Ande. De,som. är redo för Min ankomst,tjänar Mig i Andens kraft och smörjelse medan det heter i dag ... Gör er alltså redo för Min ankomst står för dörren,säger Herren Herren,Herren.Amen.Amen.Amen.

 

Anm. Ordet "smörjelse" har med Andens suveränitet att göra men är också symbolikst tal för den glädje som den helige Ande ger.

 

------------

 

Redo för Jesu ankomst!

Anden ledde de trogna israelitprna i beredda gärningar fram och Simeon såg i Jesus Guds Son och Guds~Lamm, Frälsaren,som skulle komma och Hanna profeterade för Herrens fromma ...

 

Fariséer och saduceer var stolta Över sin religiositet, men detta vet, att de är likadana i dag, fastän de låtsas leva till Guds behag ...

 

Simeon och Hanna och några till var redo när Jesus kom

första gången till sin helgedom.

Du och jag bör vara redo när Jesus snart kommer andra               gången.

så att vi lyckliga kan resa hem och stämma in i den himmelska

                                                                 sången ...

 


Fastlagssöndaqen!

    1 Kor.13:1-1

 

"Så bliva de då beståndande,tron,hoppet,kärleken,men störst bland dem är kärleken."

 

Min väg till er,säger Herren,är kärlekens väg. På grund av Min stora kärlek till er alla sände Jag er Min Son,som har offrat sitt Liv och sitt Blod,för att "lösa" er alla från era synder, men också för att ni i kraft av Hans uppståndelse skulle fao Evigt Liv. - Detta är det yttersta beviset Min kärlek till er! Tag därför emot genom min Ande och mitt Ord Mitt kärleksoffer till er -och frälsning från synden samt "Liv och över nog" blir de outsägligt rika gåvor som ni får del av,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

 

 

 

 

Guds kärlek till oss!

 

Guds kärlek till oss har uppenbarats Golgata kors.

 

Alltsedan dess har vi tydligt sett en kärlek bortom allt mänskligt vett.

 

Vi har nu bara att enkelt ta emot vad Herren föross alla gjort.

 

Vår synd har ju Gud förlåtit oss just i kraft av Golgata kors.

 

Nu får vi vandra levandegjorda med Gud och varje dag höjer vi lovsångens ljud

 

 

 

 

 

---------------------------

 

 

 

 

 

 

Första söndagen_i Fastan!

 

Matt. 4:1-11.

 

"Då lämnade han/djävulen/jesus och se änglar trädde fram och betjänade Jesus."

 

Jag Herren har besegrat djävulen och alla hans makter. Alla satans anklagelser är omintetgjorda,eftersom Jag lidit döden för era synder,men Jag har stått upp igen på den tredje dag@n­för att ge er Evigt Liv. - Så är allt väl och all makt är fråntagen djävulen,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen. Amen.

 

Att trampa på ormar och skorpioner!-

 

Vi har fått makt, ja,verklig fullmakt att trampek på ormar och skorpioner och mörkrets alla zoner är- besegrade genom Jesus Krist och det är sant och det är visst, att Jesus besegrat hela satans här, så att när satan reser sig upp mot oss, sa har vi seger genom Blodet på Golgata kors, ty djävulen är rädd för Jesu Blod, men du och jag får himmelskt mod, eftersom vi är fria i Jesu Namn och vilar under allt i Guds trygga Fadersfamn ...

 

 

 

 

 

 

Andra söndagen i Fastan!

     1 Mos.32:22-30.

 

Jakob sade:"Jag släpper dig icke med mindre du välsignar mig".

 

Vakna upp,för att hålla er till Mig,säger Herren,Herren,Herren. - Vänd er till Mig i bot och Jag skall ta emot var och en som helhjärtat vänder sig till Mig. - Jag rannsakar hjärtan och njurar och Jag undersöker huruvi~a ni helhjärtat söker Mig. Jakob höll vid Jabboks vad måättet,ty han var i ett sådant läge inför Mig,att han bad hjärtebönen under djup hunger efter Mig:" Jag släpper Dig icke med mindre du välsignar mig.." På denna bön svarade Jag såsom Jag alltid svarar på bön,nät människor av hela sitt hjärta söker Mig,hungrar och tÖrstar efter Mig..

Jakob blev vid Jabboks vad,._en ny skapelse och han fick därför ett nytt namn. Jakob,bedragarnamnet,utbyttes mot Israel, som betydde,att Jakob nu var en Guds kämpe,som givit upp sitt eget jag och fått del av Min natur,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

Guds kämpe.

 

Gud vill fostra oss till sina soldater, som fria från alla later kämpar mot djävul,synd och värld och'sålunda fri- från denna världens flärd kan jag gå emot fiender säm möter på vägen utan att bli blyg eller förlägen.

 

Kraft vi får från Gud,vår Far, och mera kraft Han ger än nu vi har. Så kan ikädda Guds vapenrustning vi seger vinna och snart skall till himlen vi hinna, om blott vi håller ut ännu en tid och troget går ut med ett budskap om Liv och Frid..

 

Vi får räkna med att kampen blir hård, men den gode Herden ger oss ömsint vård och Han har läkedom f5r alla hjärtats sår och Han är densamme vinter,sorqmar,höst och vår och'så kan vi segerrikt kämpa vår str±d till slut innan vi från denna värld går ut.

 

Herren väjs'jqfiår oss då vi går ut, ty när från världen vi går ut, så går vi i himlen in, för att njuta ostörd frid och nu jag beder:Frälsare min,

bevara mig i Din              nu och alltid

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tredje söndagen i Fastan.

 

Herren sade t11 ')verstenrästen Josua:"Se,jag har tagit bort ifrån dig din missgärning ...

 

Såsom Jag Herren fordom frikände Översteprästen Josua från

satans eller åklagarens alla anklagelser, s a gör Jag också nu

med var och en som vänder sig till Mig,för att fao hjälp med

sin synd och få hjälp mot satan och alla hans anklagelser ...

Så vänd er då till Mig ni jordens alla folk,ty Jag är er rätte

Frälsare,jag som gått emellan sa* helt,att Jag som StällfÖre­

trädare tagit på Mig all er skuld,hela er förbannelsedom,alla

era sjukdomar och när Jag fått frikänna er eller förklara er

rättfärdiga inför min Faders domsto'l,där Jag är er rätte

FÖrsvars-advokat,så ikläder Jag er Min rättfärdighets skrud

och i samma stund blir ni födda på nytt i kraft av Min upp­

ståndelseseger,säger Herren,Herren,Herren.Amen.Amen.Amén.

 

Frikända!

 

Vi är helt frikända, vi gom var brända­av satans brännande hetta, men nu har klart vi sett detta, att den stunden vi böjde oss vid Nådens tron, sa flödade fram en lovsångston.

 

Vi är helt frikända genom Guds Nåd och i kraft-,av Guds frälsningsråd och nu kan vi gå vidare fram ledda av Guds blödande Lamm, som alltsedan uppståndelsens morgon nu leder det folk, som på jorden är sanningens tolk..

 

Det budskap vi fått att föra ut är Försoningens Ord och innan tiden är slut vill vi över hela vår jord förkunna Jesu Blod och säga till alla:Gud är god!

 

Ja,Gud är verkligen god och syndernas förlåtelse ger oss mod att proklamera,att Jesus för våra synder dog och för våra brott man Honom slog, men efter utståndet lidande stod'Jesus upp igen och bekänna jag vill:Han är min bäste Vän!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Midfastosöndaqen/eller 4:de söndagen i Fastan/. Joh.6:24-36.

 

Jesus sade:"Jag är livets brÖd:Den som kommer till mig,han skall aldrig hungra,och den som tror mig,han skall aldrig någon­sin törsta."

 

Jag är den som ger liv,ty Mina Ord är "ande och liv". - När ni alltså vänt er till Mig och fått i Mitt Namn alla era synder förlåtna,sa* går Jag Herren in i era hjärtan och era själar med Mitt Ord och ni får därmed den livgivande kraft ni behöver för att växa andligen. - Stanna alltså kvar hos mig och Jag skall genom Min Ande förbliva i er och Mina Ord skall ständigt på nytt mätta er och Min Ande skall även ständigt på nytt tillföra er de strömmar av Levande Vatten ni-Wehlöver,fÖr att kunna leva ett friskt och överflödande andligt liv i Min gemenskap. - Så gör Jag Herren allting väl och när ni snart är hemma hos Mig,så skall ni äta och dricka vid de himmelska borden och ni.skall bli mättade för evigt och törsten skall vid livets vattenkällor vara släckt för evigt,ja,i evigheternas evigheter,säger Herren, Herren,Herren. Amen. Amen. Amen.

 

Livets Bröd och Livets Vatten!

 

Jesus är Livets Bröd, som avhjälper vår hungersnöd, ty när detta Bröd gives oss, så ser vi Kristi kors, där för oss Hans heliga kropp bröts ned och vad Herren da* led betyder frälsning för världen vid och vi får en frid, som övergår allt vi tänka kan och Jesus,Gud och Man, skall hela äran få både här och sedan då vi kommit hem till sist och.- evigt skall vi lova och prisa vår Herre Krist-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jungfru Marie Bebådelsedag!

 

Rom. 8: 1 ~ 4.

 

"Så finns nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.'*

 

Jag Herren sände Min Son Jesus Kristus hittill denna världen i det att jungfru Maria födde Honom som ett gossebarn i Betle­hems stall. - När tiden .-,var inne fördömde Jag Herren alla era synder i Hans heliga kropp på Golgata kors. Genom Min Sons död för er och genom att Han smakade till och med helvetets straff för er,så är var och en av er,som tar emot den fraålsning Jag Herren berett nu fria från synd-och fördömelse och kan bli ~ -­levandegjorda genom Min Ande,som förmedlar uppståndelsekraften.

Genom er erfarenhet av syndens borttagande och ert , mottagande av andligt liv genom Min Ande,så kan ni inifrån fullborda Min Lag och ni kan instämma med aposteln Paulus i den lovsångstonen,att det finns ingen,--f.Srdömelse för dem som är i Min Son Jesus Kristus,säger Her~en,Herren,Herren. Amen.Amen. Amen.

 

Fria från fördömelse!

 

Nu är vi fria från dom,

ty när Jesus                        sa sitt kom

och jag till               nådatronen kom fram,

sa* befriades        jag av Guds blödande Lamm.

 

Skulden och straffet skall aldrig mer krävas av mig alltsedan Jesus offrade sig i blodig död och gjorde allting väl för min ande,min kropp och min själ.

 

Så finns alltsa* ingen fördömelse mer för den som omvänder sig och ber om misskund för synder han gjort och som ej gjort vad han göra bort.

 

Ingen och ingenting kan mer mig fÖrdÖma alltsedan Jesus syntes tömma "vredesklalkenll för oss och det skedde på Golgata kors ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Palmsöndaqen!

1 Kor.5:7-8.

 

... vi hava ock ett påskalamm,som är slaktat,nämligen Kristus."

 

Jag Herren,Guds Son,har uppenbarat Mig för er som Lammet, som offrades och och Jag tog på Mig alla era synder,er straff­dom,allt ert elände och sålunda har Jag som Johannes Döparen,Min vän,sade, borttagit världens synder ... Eftersom verket är färdigt,säger Herren,så har ni nu endast att ta emot Mig och vad Jag gjort,för er i era hjärtan och då är allt på stunden väl.- Att ta emot Mig är att öppna och släppa in Mitt Ord och Min Ande,säger Herren,Herren,Herren. Amen. Amen.Amen.

 

Lammet som blev slaktat!

 

Lammet blev slaktat vid påsken i Jerusalem och nu har vi ett glädjens budskap till alla dem, som under synden betubgade var, ty Gud,vår himmelske Far, sände Jesus ned till oss, Han,som på Golgata kors blev det Guds Lamm,­som till sla11-.tbänken fördes fram, för att lida och dö för ett fallet släkte, som endast Han kunde befria från mörkrets häkte.

 

Så ta därför emot i Jesu Namn förlossning från synd och skam och förlossning du får genom Guds blödande Lamm, som allting gjort väl för både ande, kropp och själ . . .

 

 

 

 

 

 

 


 

Långfredagen!

 

”Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid . . .”

                                           

                                            ---------------------

 

 

Jag Herren har gjort vad som måste göras; Jag Herren har gått emellan för er alla. Det straff Lagen föreskrev, förbannelsens dom eller som Min profet Jesaja sagt det, ”näpsten” tog Jag på Mig.  Besinna dock, säger Herren, Herren, Herren, att Jag inte bara hade makt att ”ge mitt liv för fåren”, Jag hade också makt att återtaga Mitt Liv.  Då var inte bara alla hinder undanröjda, nej, då var det eviga Livets Källa öppnad och den är tillgänglig för var och en som tror, säger Herren. - Så fötrösta då på Mig av hela ert hjärta och allt är i sanning väl, säger Herren, Herren, Herren. Amen. Amen. Amen.

 

                                                                 --------------------------

 

                                            Smärtornas Man!

 

 

Jesus var i sanning smärtornas Man

och göra vår sak god kunde bara Han!

 

Han har i sanning också gjort det,

Han, som är både överstepräst, kung och profet!

 

Allt blev väl när till Jesus jag kom

och frikänd jag blev från syndens skuld och syndens dom . . .

 

Nu kan varje människa vara glad

och sin boning få i Guds heliga stad . . .

 

                                                                 ----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Påskdagen!

 

Mark.16:1~8.

 

Ängeln sade:" ... han/Jesus/ är uppstånden',han är icke här.Se där är platsen.där de lade honom."

 

Min uppståndelse,säger Herren,bekräftar vad Jag gjorde genom Mitt lidande och Min död,ty när skulden var fullt ut betald och straffet helt och håller utståndet för er,då stod Jag upp eftersom inga anledningar längre fanns till att Jag skulle för­bliva under dom. Allt var alltså färdigt,säger J a 7 Herren er,men vet och för­stå,att för att OfÖrgänglighe-t-och Evigt Liv skulle kunna givas. åt er,så måste Jag som är Uppståndelsen och Livet stå upp,för att sedan erbjuda *at alla inte bara , fullkomlig rening utan också ett "över-nogs-liv",som ni blir delaktiga utav,när ni tror på Mig och öppnar hjärtats alla ru'm!~-, för Mig,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

Jesus Lever!

 

Jesus Lever- i dag och den som är svag

-kan uppståndelsekraften få och kan stå upp och gå i liv och seger och detta överväger allt vad som nämnas kan och all ära tillhör Jesus,Gud och Man ...

 

Jesus Lever:- vilken underbar sanning

                     och vilket underbart ord,

som nu skall spridas Över hela vår jord,

ty utan Jesus är                                    allt så dött och kallt

och livet har inget verkligt värde och ingen verklig halt,

men när Jesus släpps in i hjärtat blir jag levandegjord

och i mitt liv blir en stor glädje förspord,

som jag förut ej                                                visste om,

när jag vandrade                borta från Gud och alltid till korta kom ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Annandag Påsk!

Apg.10:34-43.

 

Vandringen med den uppståndne!

 

 

V-honom som vandrade omkring och gjorde gott och botadn alla

som voro under djävulens våld,ty Gud var med åronom,''

                  -------------------

 

När min tjänare Petrus kom till Kornelii hus fordom,så skedde stora och förunderliga ting. ~ Mitt Evangelium började bryta igenom på allvar i hednavärlden. De manga som var samlade i huset renades ju i Mitt Blod,djivulens makt Över deras liv bröts och Min Ande gjorde genom uppståndelsekraften dem till nya skapelser. Inte minst betydelsefullt var ju att när de döptes i Mitt Namn,så fick de därmed begrava sina synder och sedan som nya skapelser vandra med Mig,levandegjorda genom Mir] Andes kraft. Som det skedde den gången med hungriga människor i Kornelii hus,si sker det och kan åter igen ske varhelst och närsomhelst människor öppnar för Mitt Ord och för Min helige Ande,siger­Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

Att vandra nära Dig, Herre!

 

Att vandra nära Dig,Min Herre och min Gud och att hålla Dina bud är lycka stor och rik på väg mot Himmelrik.

 

17,nok Vandrade fordom i umgänge med Dig och på Korsets smala stig vill jag vandra på samma sätt, ty endast Du,Herre,leder ju rätt.

 

Så skall som Enok på denna vandring jag himmelen nå och då,ja,just då bryter Guds kraft igenom som aldrig färr och lycklig jag går in genom HimmelrikQtS dörr..

 

1*

 


Första söndaqen efter Påsk!

                 Joh.20:19-31.

"Om I förlåten någon hans synder,så äro de honom förlåtna; och om I binden någon I hans synder,så är han bunden i dem."

 

Samma auktoritet som Jag fick av min Fader har Jag över­lämnat åt er. - Jag överlämnade "himmelrikets nycklar" bakom de stängda dörrarna till Mina första apostlar och sedan dess har dessa nycklar funnits brukbara i Min Församling. -Var och en som tagit emot rening-i hjärta och sinne i Mitt Blod och som fått Min Ande livgivande i sitt hjärta kan an­vända dessa nycklar. - Det innebär,att ni kan befria varandra från synden i Mitt Namn och även att ni kan:binda de personer och de makter i den andliga världen som ligger er emot. - Jag Herren vill att inte minst de som har heliga tjänstegåvor skall vid behov bruka dessa nycklar. - Var alltså vid gott mod ni alla som vandrar öppet inför Mig i ljuset,ty alla era synder är förlåtna i Mitt Namn,sager Herren,Herren,Herren.Amen.Amen. Amen.

 

"Himmelrikets nycklar"

 

"Himmelrikets nycklar" Jag gav

sedan Jag uppstått ur Min grav
och fört Liv och Oförgänglighet fram i ljuset.
Jag gav dessa nycklar i huset,
där lärjungarna en gång sig befann
och lärjungarna uppfylldes av en glädje sann,
när de såg Mig i förhärligad gestalt
och Jag förlät dem allt,
vad synd och skröplighet de hade
och de förstod att Jag
på Mig lade
synd, förbannelse och allt som hör mörkret till,
när Jag vid Mitt lidande läg still'
som ett lamm som man till slaktbänken fört
och när de nu hört
och fått smaka vad Jag genom Min Ande dem givit,
när alla band och bojor Jag sönderrivit,
ja,då var allt i sanning väl
till ande,till kropp och till själ
...

 

 

 


Andra söndaqen efter Påsk!

       Hes.34:23- 31.

 

'Ja,I ären mina får,I ären får i min hjord.."

 

Jag Herren gav Mitt liv för fåren. - Det gjorde Jag Herren när Jag på Golgata kulle gav allt,ja,Mitt heliga och oskyldiga Blod som en "lösepenning" för er synd,ja,för allt äom synden för övrigt förde in i er tillvaro,men,säger Herren,som ni hört det genom Min tjänare aposteln Johannes,så hade Jag också makt att sedan "återtaga Mitt liv" eller att uppstå från de döda. Detta betyder för er alla syndernas förlåtelse,rening från de grövsta och största synder,men det betyder också,o,människa att du i Mig och hos Mig kan bli delaktig av "liv och övernog". - Så öppna då bara ditt hjärta och ta emot och allt skall bli väl för evigheternas evigheter,säger Herren,Herren,Herren. Amen.Amen.Amen.

 

Den_gode Herden!

 

Jag är den gode Herden, som visar er den rätta leden, ty Jag går före er alltjämt och ni följer på den väg jag bestämt.

 

Vilse behöver ni nu aldrig vandra, om ni ser på Mig och ej på andra och om ni bara följer tätt i Mina spår, så skall ni få se huru väl allting går..

 

Jag vårdar mina får så väl och för dem till betesmarker gröna och vila de får till kropp och till själ och förnyelse i anden får de röna..

 

Till sist för Jag hem min hjord från striden På denna jord--­Då skall Mina får bli tillfredsställda som aldrig förr, när Jag bakom dem tillsluter Himmelrikets dörr..

 

 


Tredje söndagen_efter Påsk!

        Joh.14:1-12.

 

Jesus sade:"Den som har sett mig,han har sett Fadern..91

 

Tro Mig,säger Herren,Jag och Min Fader är helt förenade till

ett. Det var därför Jag sade fordom till mina lärjungar,att den

som har sett Mig,han har också sett Min Fader.

Öppna därför bara era hjärtan och sinnen för mig,så skall Jag och

Fadern genom Anden bo i era hjärtan och vet att den som har tjig

i sitt hjärta han har också Min Fader boende i sitt hjärta och

det är Anden som vittnar om och för sanningen,ty Min Ande är

sanningens Ande,säger Herren. Det var om detta som Min apostel

Paulus talade fordoin till Försarnlingen i Kolosse,när han sade,

att i Mig bor gudomens hela fullhet lekamligen. Glöm ej vad

samme apostel vidare sade i si.n undervisning i Mitt Ord,att alla

dem Jag fått ri ' en . a och ge liv genom Min Ande de har Mig boende i

sina hjärtan,Mig---som är allaSert "härlighetshopp",säger Herren,

Herren,Herren. Amen.Amen.Amen. /Se Kol.1:27/.

 

----------

 

Människoson och dock en eviq Fader!

Den sanningen är i Skriften helt klar '

att när Jesus kom,sa* kom vår himmelske Far

ned till oss i en människas gestalt,

för att ge oss allt,ja,allt,

som pa jordiska språk knappast                       sägas kan,

ty betänk att Jesus,Gud och Man,

kom för att Offret för våra synder ge

och för att vi skulle fao se

en öppen himmel över våra liv

och när Du,Herre,sade Ditt "Bliv'I,

så blev i sanning allting väl

och Du som vårdar oss till kropp och själ

och som Din boning i vår ande tog

vi tackar Dig för att när för oss Du dog,

då lades grunden för vår salighet och vårt hopp

och kraft av Herren vi nu får att väl fullborda

                                     vårt vandringslopp..