Ur väktarrop i allvarstid - del VII

 

UPPENBARELSE

OM BRUDEVÄCKELSEN

av Tommy Hicks

 

"Och jag skall giva eder gottgörelse för de årsgrödor som åtos upp av gräshopporna,
gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot eder."
Joel 2:25. "Och fröjden eder, I Sions barn, varen glada i Herren, eder Gud, ty Han
giver eder höstregn i rätt tid, Han som ock förr sände ned över eder regn både höst
och vår." Joel 2:23.

Måndagen den 25 juli 1961 klockan halv tre på morgonen hade jag en uppenbarelse
från Gud som fullständigt revolutionerat mitt liv och min gärning. Innan jag hunnit
somna, såg jag denna syn, inte endast en gång, utan tre gånger och - under över alla
under, den 27 juli återkom synen i detalj lika för varje gång. - Plötsligt såg jag
hela världen framför mig och från himmelen hördes en röst, en mycket stark röst, ty
det var Guds röst; och den ackompanjerades av dunder och blixtar. - Min blick rikta­
des mot Norden. I skenet av de smattrande blixtarna, som svepte över hela jorden, såg
jag en kompakt massa liknande en jättelik varelse och till min förvåning såg jag att
denna jätte omslöt hela jorden. Jättens fötter räckte upp till Nordpolen och huvudet
sträcktes ned till Sydpolen. Armarna sträcktes ut från hav till hav. När ännu en blixt
upplyste himlen, såg jag att jätten var levande och medan jag tyckte att jag kämpade
för livet, ropade jag: "O, Gud vad betyder detta?" Denna massiva varelse bestod av
spillror och syntes vara bunden. Plötsligt såg jag hur den började skälva och genom­
fors av konvulsiva ryckningar. Under tiden såg jag tusentals liknande varelser. Varje
gång som jätten skälvde,drog de sig tillbaka, men när jätten blev stilla igen, åter­
vände de. Jag blev mycket bestämt medveten om vad detta var för varelser - nämligen
de verktyg, som under årtionden har bundit Guds församling. - Plötsligt sträckte jät­
ten upp sin högra.hand och i samma ögonblick hördes en röst från himlen som ett tor­
dön. Så sträcktes den vänstra handen upp och jag såg att händerna sträckte sig ända
in i himlen. Mycket sakta reste jätten sig och började befria sin kropp från spill­
rorna.Jag såg hur den reste sig upp med utsträckta händer ända upp i himlen, en fot
vilade i havet och den andra på jorden. Jag bävade av förskräckelse, ty jag hade al­
drig sett en sådan syn. Plötsligt täcktes skyn av tjocka moln, som dock förvandlades
till silver, och från dessa silvermoln droppade ljus och kraft ner över jätten. Jag
såg hur den började smälta mer och mer, som om den östes ut ur himlen. Den jättelika
massan hade upplösts och i dess ställe såg jag miljoner människor. Jag ropade till
Herren: "Vad betyder detta?" En klar och tydlig röst svarade: "Jag skall giva eder gott­
görelse för de årsgrödor som åtos upp av gräshopporna, gräsbitarna, gräsätarna och
gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot eder."

Medan jag lyssnade till rösten och betraktade den stora skaran av människor, kom
stora droppar från skyn, droppar av genomskinligt ljus och var och en, som detta him-
melska stoff vidrörde förlorade sin egen identitet - deras identitet var Jesus. Jag
såg inga barriärer, inga samfund eller sekter, men den himmelska härlighet, som vilade
över dessa människor, tvingade dem att lyfta sina händer i lovsång och tillbedjan. Ur
molnen framträdde en stor vit skepnad, som pekade på den ene efter den andre i skaran.
Var och en som utpekades, gick sin väg, antingen åt öster eller väster, och jag såg
hur de gick vidare genom städer och byar, genom öknar, skogar och djungler. Jag för­
stod, att Gud kommer att ha en församling, som är beklädd med kraft så att den inte
lever sitt eget liv, utan lever i Kristus, härlighetens hopp. Jag såg denna skara gå
genom eld, oskadd, gå över haven utan att förgås, de uthärdade förföljelse som om en
mäktig hand förde dem igenom allt, till och med vilda djur och krigets alla hemska
vapen - ingenting av allt detta tycktes hindra dem. De vandrade över berg och genom
dalar, lättfotade som hjorten.- Deras skinande anletsdrag präglade av seger - de var
övervinnare. - Jag tvekar att berätta om denna del av min syn, ty det var under stor
räddhåga som jag mottog denna uppenbarelse. Jag såg den vita skepnaden peka med den
spira, som han hade i sin hand. Åter igen flödade från hans händer detta, som jag
kallar "genomskinlig kraft" och när denna himmelska kraft utgöts över människorna
gick de ut på gator och gränder, till sjukhus och anstalter, ut över hela världen
och jag hörde en röst säga: "enligt mitt ord var helbrägda." Var och en som kom i be­
röring med den himmelska kraften blev ögonblickligen fullständigt helad. - Jag såg
människor, som genom Anden fördes från nation till nation. Jag såg dem gå till Sibi­
rien, Afrika, Kanada, ja, till världens ändar. Jag såg dem bokstavligen lyftas upp
och föras av Anden till de olika länderna. Så hörde jag en röst - inte en tordönsröst
denna gång - utan en röst, som var lågmäld och ljuvlig som ett stilla sorl av vatten.
Denna milda röst sade:"Mina kära barn, jag har givit er mina skatter. Ni är mina egna,
ni tillhör mig, jag älskar er med en evig kärlek. Nu skall min kraft vara i er. De
gåvor, som jag har givit er, skall uppenbaras inför en förlorad och döende värld. Jag
skall återupprätta er alla." - Den stora skaran av människor reste sig upp i kraft av
denna mäktiga befallning. Jag såg hur de gick över haven, genom eld och förföljelse
och lyftes genom Anden till olika platser. De ställdes där Gud behövde dem, de ställ­
des på platser där Gud skulle besöka sitt folk. De var beredda och utrustade för strid
en. - Jag förstod att hela detta panorama var bilden av det som sker i Guds rike ge­
nom dem, som följer honom. I fortsättningen såg jag en ström av människor marschera
framåt, helbrägdagjorda, blinda ögon öppnas, döva öron upplåtas, ja, millioner mottog
den himmelska kraften. Den flödade utan gäns. Det var inte någon människa, som upphöj­
des, endast några enkla ord, som upprepades oavlåtligen, enkla, men djupsinniga ord:
"Enligt mitt ORD, var helbrägda". - Medan jag betraktade synen tycktes det mig som om
dagar, veckor, månader och år försvann och bland dem, som mottog Guds fullhet, fanns
det även sådana, som drog sig tillbaka. Jag såg den ångest, som präglade deras anle­
ten - de ville inte betala priset och sjönk slutligen i nattens mörker. När jag talar
om det som följde härefter, känner jag mig svag vid tanken på den härlighet och kraft
som utmärkte slutet av min syn. - Även om det var som om dagar, månader och år för­
svann, medan jag betraktade synen tycktes det mig som om alltsammans hände på mycket
kort tid, kanske endast några få minuter. Ingen mänsklig tunga kan förklara denna
änglaskaras härlighet. I ett ögonblick skedde en underbar förändring - kyrkogårdarna
blev som upplöjda fält och gravarna, haven, bergen och öknarna gav igen sina döda och
de heliga stod upp i makt och majestät för att förenas med den vitklädda skepnad, som
var klädd i himmelsk glans och ära. -

Allt var fullkomligt och åter hörde jag ett starkt tordön och jag skådade den mest
motbjudande syn, som ett mänskligt öga kan skåda. Från himlen flödade Guds vredes-
skålar över Guds motståndre. - Åter igen drogs min uppmärksamhet till den vitklädda
skepnaden och jag hörde en röst åtföljd av tordön: "Se, Brudgummen kommer, gån ut för
att möta Honom, ty Han är Härlighetens Herre. Lyften upp edra huvuden, öppnen edra
dörrar för Härlighetens Konung." - Och som på ett givet tecken av den store Mästaren i
himlen strömmande himmelsk musik med underbar harmoni ut i rymden. Det var sång från
återlösta själar. De sjöng en ny sång och det jag först trodde var ackompanjemang -
steg klarare och högre - det var Brudens röst, många röster förenades i Mose och Lam-
mets sång. - Medan jag lyssnade blev jag plötsligt svag och matt, men min svaghet var
min styrka, ty jag hade varit inför Gud, Konungarnas Konung, och jag fylldes av Andens
maning att gå ut i kampen för att vinna en döende värld för Gud. - Vänner, Guds rike
är nära. Jag vet, att detta var uppenbarelsen av Kristus i hans konungsliga makt och
jag förstod att Herren visade mig, att Guds rike snart skall uppenbaras. Detta var
uppenbarelsen av, när Guds rike kommer till oss människor. Guds mäktiga kraft grep
hela min varelse så jag tyckte mig förflyttad till tredje himlen. Daniel såg det eviga
riket - ingen makt i världen kan tillintetgöra detta rike. - Åter såg jag, hur denna
kropp lyftes upp i himlen. I detta ögonblick vaknade jag. Denna syn upprepades tre
gånger, varje gång i detalj på samma sätt. Från den stunden har dessa ord ringt i min
själ: JESUS KOMMER SNART - HAN KOMMER.

Tommy Hicks.

 

Ovanstående uppenbarelse,om Brudeväckelsen som Tommy Hicks såg i juli 1961 har un-
der en lång följd av år för mig varit en av de mäktigaste uppenbarelser om den sista
väckelsen före Jesu tillkommelse. Uppenbarelsen var införd i min tidning En Ropandes
Röst för 10 år sedan. En ung amerikansk pastor Rod Parsley gick glädjande nog igenom
synnerligen noggrant visionen ifråga vid en session i Södermalmskyrkan i Stockholm
den 20 nov. 1986. Du kan alltså skaffa dig en kassett som framför ovanstående vision.
På kassetten finns dessutom en del detaljer, även angående t ex vårt land, som ej
finns med i ovanstående kortare version. (Detta är givetvis inaktuellt nu år 2001./Webbmastern)

         Thore Forslund

OBS Ny skrift av Thore Forslund är under tryckning: INNESLUTEN I
FRÄLSNINGENS KUPOL.Kan beställas inom kort från ovanstående adr.
(läggs ut på Internet./Webbmastern)