"Guds lilla röda" (Frälst och bevarad genom Blodet.)

 

Innehållsförteckning

                  Sid.

Förord ............ 5

Jesu blod ger syndernas förlåtelse ......... 7

 

överflödande nåd mot de största av syndare                                9

 

Du får komma just säd an du är till Jesus ..... 11

Du får komma varje dag till nådatronen ...... 12

 

Jesu Kristi blod utplånar din synd ............... . 14

Uppfylld med helig Ande ....... 15

Kallad till helig tjänst .............. 16

Att förlåta som Gud i Kristus har förlåtit oss . 18

Ett rop om frälsning och ett rop om förnyelse                         19

Tro och helöverlåtelse .. 21

För alltid hemma hos Jesus ............. 23

 

 

 

Denna skrift rekvireras från

komminister Thore Forslund

Oderljunga Prästgård

284 00 Perstorp

 

 

 

FORORD

 

---Somen härlig gudomskälla, Rik och mäktig,. djup 'och stor, Ar den kärlek, nåd äch sanning, Som i Jesu hjärta bör.-

 

Kör: Han har öppnat pärleporten, .Så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig Och bevarat mig som sin.

 

En gång som en jagad duva, Som en sårad hjort jag var, Men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har.

 

Under över alla under! Allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet Glad jag sjunger nu min sång.

 

När en gång i livets morgon Till den gyllene port jag når, Då för Jesu stora kärlek Ock för mig den öppen står."

 

Ovan angi . vna sång, skriven av den svensk-ameri­

kanske predikanten Fredrik Bloom, har sjungits mycket

bland de kristna i vårt land. Den talar om att vi blir

både frälsta och bevarade genom kraften i Jesu Kristi

blod. Vi låter därför första kapitlet i denna skrift kon­

centrerat tala om detta: syndernas förlåtelse i Jesu

Kristi blod. På denna frälsningsgrund skall vi sedan i

vår undervisning bygga vidare. Vi kommer då att lägga

märke till detta, att värt förblivande i Jesus Kristus är

helt beroende av Jesus Kristus och Hans försonings­

blod.

 


Min bön till Gud är att denna lilla skrift skall få bli till vägledning, tröst och uppbyggelse samt till hjälp i den andliga kampen. - Give Gud att vi alla till sist må nå fram till Herrens paradis och till den himmel Herren be­rett för dem, som älskar honom.

 

Oderljunga prästgård i oktober 1977

 

Thore Forslund

 

i

 

6

 


JESU BLOD GER SYNDERNAS FORLÅTELSE

 

Matt. 26:28.

 

Det mest centrala i allt Guds rådslut vad gäller vår frälsning är Jesu på Golgata utgjutna försoningsblod. Överallt både i GT och NT möter vi förkunnelsen om Jesu blod. I GT finns förebilderna. Många offerdjur fick ge sina liv. Bockars och kalvars blod pekade fram emot tidens fullbordan, då Jesus skulle ge sitt liv för syndare. Profeten Jesaja talar om Jesus som offerlammet, som gav sitt liv för oss som ett "skuldoffer". Näpsten lades på Jesus, förkunnar Jesaja vidare d.v.s. straffdomen för våra synder tog Jesus på sig. Han smakade helvetes­kvalen i vårt ställe. Men även syndens bittra följd i form av sjukdomar av olika slag tog Jesus på sig. Våra krankheter bar Jesus, säger Jesaja.

 

På denna grundval, Jesu Kristi försoning, kan vi få uppleva syndernas förlåtelse. Blodet renar oss. Så sker när vi första gången kommer fram till nådatronen och begär nåd. Se 1 Petr. 1 :18-19.

 

Men ed Guds barn vet att det inte räcker med den första reningen i kraft av Jesu Kristi blod. Nej, Blodet måste ständigt på nytt få bestänka och rena oss. Där­för säger aposteln Johannes, att om vi vandra i ljuset såsom Herren är i ljuset, så har vi gemenskap med var­andra och Jesu Kristi, Guds Sons blod, renar oss stän­digt på nytt från all synd. 1 Joh. 1 :7.

 

Guds reningskälla i Jesus Kristus är så mäktig, att här kan de största av syndare bli renade och vad mera är bevaras rena. Aposteln Paulus skriver därom l 11 Tim. 1 :15: "Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste."

 

7

 


När ~Gu - d renar en syndig människa och sedan be­

varar henne ren, så är reningsverket till sin natur myc­

ket djupgående. Gud helt enkelt utplånar synden och

glömme~'dén. Jesaja profeterar på Herrens vägnar och

sager: Iag, jag är den som utplånar dina överträdelser

.för min egen skull, och dina synder kom . me . r , jag . 1~

mdrIhåg.!'

Dusoni läser dessa rader och tycker att du är allt­-för åvåå och att du kommit fram till reningskällan allt­'föY.fflåndå.gänger` Du får komma ännu en gång just _niu.;-Kom ihåg vad. Herren sade till Petrus vad gäller Törlåtelåen: Du skall förlåta din bröder inte bara s'ju gånger utan sjuttio gånger sju gånger. Huru stor är inte odå Guds egen förlåtelse i Kristus Jesus? -Sär uppen­bcraslför'oss en gränålös förlåtelse i Jesu Kristi namn och i kraft av Jesu Kristi blod.

Jiuru kan vi uppleva syn * dernas förlåtelse? Vi sva­

.rar följan.de:_'Vi kan inte förtjäna syndernas.förläte.lse,

men iarlig bon och syndabekännelse fårvi gå fram i

ljuset ffied allt vårt elände. Se Matt. 6:11-12 och 1

Joh. 1 :9.

och Hans försäkran om.. syndernas - förlåtelse kommer genom Ordet och de heliga sakra­..Mpriten (=.de heliga handlingar, som är.instiftade av Kristus

    _ . ). Jesus gav sina första apostlar.fullmakt, att

A;Hans namnp..a.s. på Blodets grund predika syndernas

förlåtelse. Sel-uk. 24:44 och.följa.nd,e. - Så fungerade

det också sedan i d ' en apostoliska tiden. T.ex. när Pet­

rus predikade syndernas förlåtelse i Jesu namn i Kor­

`helfl'huä- e*'Apg. 10 43 och följande.

S.

I ~'dooet* till* Kristus ges även -syndernas- förlåtelse.

ln e,

t -så förstått, att vattnet i och för sig verkar- det, men s& förstått attvattnet förbundet med Guds personliga löfte till oss verkar syndernas förlåtelse, när vi öpp­nar hjärta och - sinne och tar emot Guds gåva i dopet.

 

.8

 


Se Apg. 2.38. Jämför även Rom. 6:3-5.

I avlösningen eller den personliga tillsägelsen om syndernas förlåtelse i Jesu namn i kraft av---himmel­rikets nycklar" ges ständigt på nytt syndernas färlåtel­se till den botfärdige. Jesus visade sina första lärjungar sin stungna sida och sina genomborrade händer och Han gav dem fullmakten att de skulle förlåta och rena varandra från synden i Hans namn och i den helige Andes kraft. Se Joh. 20:20 samt Joh. .20:23, se _även Joh. 13:10,14.

Slutligen är en öppen brunn ständigt öppen till t vag­

ning från synden i Herrens heliga nattvard. - Nattvar­

den är frälsningsvisshetens sakrament. Vi får gå fram

till det högvärdiga sakramentet, säger Luther, för att bli

fullt vissa om att syndernas förlåtelse och det eviga

livet är gåvor. som hör oss till. Se Matt. 26:26 och

följande.

 

OVERFLUDANDE NÅD MOT DE

STURSTA AV SYNDARE!

 

Guds reningskälla har så mycket av renande kraft i sig, att den räcker till för alla syndares stora och "blod­röda" synder. Aposteln Johannes säger, att Jesus är försoningen för våra synder d.v.s. för de kristnas syn­der. Men säger han vidare: Jesus är också förso­ningen för alla människors synder i hela världen. 1 Joh. 2:2. Detta får vi ej glömma bort, när vi ser i Guds Ords starka "strålkastarljus" vår egen stora "miljonskuld" inför Gud.

Missionär Weilhelm Berglin g säger om Guds nåd, uppenbarad i Jesus Kristus, att om jag faller får jag lik­väl vara Guds barn, ty frälsningens nåd bär upp även nederlagen. Han säger vidare, att Herrens nåds grund bär upp även otaliga fall och att Herren förlåter mig utan gräns.

 


Jesu Kristi blod har det allra största värde som re­ningsmedel. Jag har redan i inledningskapitlet citerat sanningen om huru Jesu Kristi blod ständigt på nytt re­nar den kristne under vandringen från all synd. I Joh. 1 :7. Luther säger bl.a. i en förklaring till detta bibelord, att Jesus har utgjutit sitt Blod för de starka, mäktiga, ja',`ännd härskande synderna. - Carl Olof Rosenius frågar i nära anknytning till Martin Luthers trösterika förklaring:: JK 'var skulle jag eljest få hjälp mot dessa ännu härskande synder? - Huru sant sjöng därför inte mina. Iaästadianktiåtna" vänner uppe i Norrbotten, då de sjöng:

 

'VI hå en Gud, som sig förbarmar Och skänker nåd åt vem han vill. Han frågar ej den värld, som larmar, Om jag får höra honom till. Han är min herde, jag hans får, Som funnit livet i hans sår.

 

Han frågar ej om jag är värdig, Ty Kristus köpt mig med sitt blod Och gjort mig inför Gud rättfärdig Och tvagit mig i dopets flod Och valt och klätt mig till sin brud Och därför är han nu min Gud.

 

Den synd, som än ej är begråten, Den synd, som ännu håller dig, Den är av Herren Gud förlåten Och kan ej mer fördöma dig. Skall du till sist förlorad gå, Så måste du Guds nåd försmå."

 

(Från sångboken Kristliga Sånger nr 95:1, 2 och 4 verserna.)

Att nåden verkligen är så stor, som här blivit sagt, ger

 

10

 


Iesus själv belägg för, då Han i Johannesevangeliets 12:e kapitel säger: "Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig: det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen. Joh. 12:47-48.

Men säger någon: 1ag har begått en så stor synd, att jag säkerligen ej mera kan få förlåtelse. . ." - Hör här Carl Olof Rosenius' trösteord du som brottas med sådana tankar: "Den som begått hädelsens synd söker ej längre syndernas förlåtelse." Du, som är---somen törstig hjort" i din längtan 'efter syndernas förlåtelse och evigt liv, behöver ej tänka sådana tankar som den­na: jag har förhärdat mig mot Guds nåd. - Hör här dessutom Luthers trösterika förklaring över 103:e psal­mens första versar, där det talas om huru Herren stän­digt renar oss från synder och överträdelser. Martin Luther säger, att emedan i värt kött vidhäftar en evig synd så länge vi är kvar här i kroppen, så behöver vi därernot en evig och stadigvarande förlåtelse.

 

DU FÅR KOMMA JUST SÅDAN SOM DU ÅR

TILL JESUS!

Frälsningens verkliga nyckelord är ej "göra" men "komma". Jesus säger i det underbara löftesordet i Johannesevangeliets 6:37, att den som kommer till ho­nom skall ej bli utkastad. Jesus säger också, att de som arbetar och är betungade får komma till honom och så finna ro för sina själar ... Se Matt. 11 :28 och föl jande. - l norsk kristenhet har man sedan länge för­klarat trons innersta väsen så här: "Att tro är att få komma till Jesus med sin synd." En god förklaring vad gäller trons väsen.

 


En benådad norsk evangelieförkunnare, Ludvig Hope, säger, att detta är ej den stora frågan, huru rysligt du har syndat, men den stora frågan är, om du vill komma till Jesus med din synd. Samme Ludvig Hope säger också med tanke på ett sådant dyrbart löfte som ovan­nämnda (Joh. 6:37) att det är större än Hebr. 6:6, där. det talas om det hjärta som har förhärdat sig mot Guds nåd i Jesus Kristus. - Du får alltså komma till Jesus och ta emot reningen i Hans blod, ta emot syndernas förlåtelse. Aven du får komma som menar dig vara så "förhärdad" att du förverkat all rätt att få komma ännu en gång. Glöm ej att för dig väger Joh. 6:37 mera än Hebr. 6:61

 

DU FÅR KOMMA VARJE DAG TILL NADATRONEN! Det underbara med Jesus är, att Han "alltid har mot­tagning" ... Varje dag är källan i Jesu blod öppen, så att jag kan få ta emot syndernas förlåtelse. Jesus sä­ger, att om någon försyndar sig mot oss sju gånger om dagen och kommer tillbaka till oss, för att i ånger be­gära förlåtelse, så skall vi förlåta. Luk. 17:4. Jesus sä­ger också, att vi skall vara villiga att förlåta inte bara sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger. Matt. 18:22. Huru stor är inte då den dagliga och stundliga nåden i Jesus Kristus, som flödar med syndernas förlåtelse för oss alla? - l sanning denna nåd räcker till för varje dags behov vad gäller reningen från medveten och omedveten synd.

Martin Lutheir säger, att vi syndar dagligen på många­handa sätt och vi förtjänar därför ingenting annat än straff. Givetvis menar inte Luther, att det skulle vara normalt att en kristen människa dagligen lever i med­vetna synder, även om en kristen människa kan falla i medvetna synder understundom, men Luther menar, vad Bibeln för övrigt överallt lär, att synden "låder all-

 

12

 


tid viC även den kristne. - Luther stannar emellertid inte vid denna negativa sida, även om den måste vara med för sanningens skull. Han säger nämligen vidare, att Gud i sin kyrka eller sin kristenhet dagligen och rik­ligen förlåter sina trogna alla synder.

En kyrkohistoriker säger om den finske profetgestal­ten Paavo Ruotsalainen, att när han blev förlöst i sitt andliga liv genom smeden Jakob Högmans förmedling, så fick Paavo lära, att Herrens väg är korsets väg och på den vägen blir man ej stor, men liten, ej helig, men syndfull. Man bör därför bli stående vid det nedersta trappsteget inte bara vid vägens början, utan också senare, och varje dag börja med helgelsearbetet helt från början ... När Paavo Ruotsalainen sedan kom in i sin gärning som en av Gud danad ledare i finsk kris­tenhet, så blev detta hans ständigt återkommande själavårdsråd till de kristna, att det är nödvändigt att dagligen ta emot syndernas förlåtelse i Jesu namn.

Fader Gunnar (Rosendal) säger, att han har fallit ofta och faller alltjämt lika ofta som förr, men säger han vidare: Iag har måst vänja mig vid att leva blott på nåd, och siffrorna sjuttio gånger sju är för mig ett hem­lighetsfullt välsignat lyckotal." - Käre vän, låt sjuttio gånger sju-bli också för dig ett hemlighetsfullt välsignat lyckotal. Du förstår väl betydelsen av detta tal: Du får ta emot en fullkomlig rening i Jesu Kristi blod så ofta söm du i något avseende har behov därav. - Undra på att Frälsningsarméns grundare William Booth måste sjunga:

0, gränslösa frälsningl 0, djupaste hav av nåd och av kärlek, som Kristus oss gav, som världen kan frälsa, så fritt och så rikt,

 

13

 


som flyter för alla 0, kom över mig[" Undra på att psalmisten, som skrev 71 :a psalmen i Gamla Testamentets psalmbok, måste utropa, när han fick ljus över vad Herrens frälsning betydde: 1ag kän­ner intet mått därpå."

 

JESU KRIST 1 BLOD UTPLÅNAR DIN SYND!

När Gud genom Jesus Kristus och Hans blod renar oss från synden, så sker detta oerhörda, att vår synd utplånas. Profeten Jesaja talar om detta å Herrens väg­nar, som vi redan nämnt om i inledningskapitlet till den­na skrift..Jesaja säger, att Herren utplånar våra över­tr,ädelser som ett moln och våra synder som en sky. Vi får vända om till Herren, förkunnar profeten Jesaja. Jes. 44:22. Se även Jes. 43:25. - När vi alltså har fått förlåtelse, upplevt rening i Jesu blod, så har vi ingen anledning att för ett ögonblick stanna kvar i vår synds vedervärdighet, men vi har stor anledning att i Jesu namn draga vidare framåt på den smala vägen. Vi har alltså, all anledning att instämma i aposteln Paul! ord, då han säger: ". . . ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön, som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus." Fil. 3:13 B-14.

Lyssna till den gode evangelisten Frank Mangs själa­vårdande förKunnelse, då han om det här omnämnda säger, att ruelse och grämelse är någonting en män­niska går och bär på för längre eller kortare tid. Han säger vidare, att det är absolut improduktivt att gräma sig för det som varit. När han visar på Guds märkliga sätt att förlåta, så säger Frank Mangs, att när Gud för­låter synden i Jesu namn, så upphör synden att existera i Guds medvetande. - Min vän, skulle vi då inte

 

T4

 


springa upp av fröjd, när Gud så helt förlåter att Han utplånar och glömmer.

 

UPPFYLLD MED HELIG ANDE!

Frälsning i Jesu Kristi namn innebär inte bara syn­dernas förlåtelse första gången jag kommer till nåde­tronen och en ständig rening l Jesu Kristi blod, som för­kunnats i det föregående i denna skrift. Nej, frälsning genom Jesus. Kristus innebär också att bli delaktig av Jesu Kristi uppståndelseliv, innebär att bli fylld med den helige Ande, som förmedlar just Jesu Kristi upp­ståndelseliv och uppståndelsekraft.

Många gånger har vi krånglat till sanningen om pings­ten, om andeuppfyllelsen, sanningen om detta att Jesus ger oss andligt liv, som är ett "övernogsliv". Joh. 10: 10. Profeten Jesaja talar profetiskt om huru vår synd är försonad genom Jesu Kristi blod på Golgata kors. Men han predikar faktiskt också pingst i det han säger i Herrens namn, att den som fått syndernas förlåtelse får sedan "dubbelt igen av Herrens hand för alla sina syn­der". Jes. 40:1-2. - På liknande sätt förkunnar pro­feten Sakarja både syndernas förlåtelse och andeupp­fyllelse profetiskt redan under Gamla Testamentets tid. Han förkunnår nämligen om huru vi för Jesu förbunds­blods skull löses ur "fördärvets grop", m.a.o. får syn­dernas förlåtelse, men han förkunnar också, att Herren 11 vill giva eder dubbelt igen". Sak. 9:11-12.

Vad betyder nu detta? - Jo, det betyder, att när Herren fått s.a.s. tömma vårt inre på egenrättfärdighet och fått rena "de många kärlen" i sitt Blod, så sker det helt spontant och organiskt att Herren fyller de, många "kärlen" (eller de få "kärlen") med sin helige Ande. Vi.får 1iv och övernog" i Jesu namnl

Om vi som är onda förstår att ge våra barn goda gå­vor, huru mycket mer skall icke då vår himmelske Fa-

 

15

 


der giva helig Ande åt alla oss, som ber Honom därom. Luk. 11 :13. - Frågan är bara denna: Ar vi nog fattiga i vår egen ande, så att Herren kan få ge oss mycket av sin helige Ande? - Eller för att använda bilden vad gäller kärlen igen: Har vi många eller få "kärl" att bära fram inför Herrens ansikte i "övre salen", där Anden än i dag faller över bidande lärjungar?

 

KALLAD TILL HELIG TJANSTI

 

Varje kristen är kallad till helig tjänst och när vi bli­vit fyllda med den helige Ande, så äger vi den kraft och utrustning, som gör oss funktionsdugliga. Jesus säger själv, att när den helige Ande kommer över oss, skall vi få kraft att vara Hans vittnen ... Apg. 1 :8.

Som Fadern en. gång sände Jesus åstad, så har Her­ren Jesus Kristus också sänt oss åstad. Det är en märklig fullmakt vi fått i Jesu namn och genom den he­lige Andes kraft, fullmakten att använda "himmelrikets nycklar". Var och en som Ni förlåter synderna, de är honom förlåtna, var och en tom Ni binder i synderna, han är bunden i dem, säger Joh. 20:23. "Makten att förlåta synder har varje människa, som är kristen och är döpt", säger Martin Luther. "Vi kan säga, när vi vill och så ofta det behövs", säger Luther vidare: "Si, o människa, Gud tillbjuder dig sin nåd och tillgiver dig alla dina synder, var vid ett gott mod, dina synder för­låtas dig; t;o det allenast, så är det visst". Luther visar emellertid 'också på "bindenyckelns" fruktansvärda verklighet. När någon står Guds Ord och dess rena och klara predikan emot, så blir hon till sist evinner­ligen bunden i sina synder, säger nämligen Luther. Det är kort och rakt på sak förklarat sanningen om 'Unde­nyckelns" verklighefi

Många gånger upplever vi det som om vi hade "fus-

 

ta

 


kat bort" ett högt och heligt kall, vi har varit så onyt­tiga Herrens tjänare och tjänarinnor. Vi har varit så försumliga i tjänsten ... Då får vi gå fram i Herrens ljus och bekänna- vår synd, vår försumlighet och det för­underliga är, att Gud förlåter oss i Jesu namn och vad mera är: Herren ger oss gottgörelse d.v.s. vi får på ett märkligt sätt tillbaka de tillfällen vi haft att tjäna Gud, men vilka tillfällen vi låtit gå oss ur händerna. Givetvis fårvi ej tiden som gått tillbaka eller de tillfällen som gått i egentlig mening tillbaka, men Gud bereder de ögonblick, minuter, dagar och år, som möjligen ligger framför oss, åt oss på ett sådant sätt att vi får tjäna .Gud nu mera effektivt än - förut och vi får enligt ordet i Joel 2:25 "gottgörelse för de årsgrödor som åtos upp av gräshopporna, gräsbitarna, gräsätarna och gräsgna­garna, deri stora här, som Herren sände ut mot oss". Stora ting har Herren tagit sig för l denna tid. Joel. 2t21. Nu faller "särlaregnet" över jorden ' den sista skörden skall mogna och sedan samlas in i den him­melska ladan. - Stora är möjligheterna till väckelse och andeutgjutelse också i de nordiska länderna. Guds .Ande vilar över Sverige, Norge, Danmark och Finland för att den sista skörden skall bärgas in också från dessa länder i den himmelska ladan. Herrens brud re­nar Sig i Jesu blod och tar emot förnyelse i den helige Andés kraft.

Parallellt med denna sista väckelse och andeutgju­telse i och över de nordiska länderna, så mognar släk­tet och även nordanland för Herrens vredesdomar; vre­desskålarna, som Uppenbarelseboken siar om skall ut­gjutas snart nog över jorden. - När profeten Sakarja ser under formen av hästar och vagnar Guds vind över jorden i de yttersta dagarna, så säges det i Sak. 6:8, att de "som norråt draga, de låta min Anda hvilas i nordlandena". En profetia, av allt att döma, om väckel-

 

17

 


se och andeutgjutelse över Sverige, Norge, Danmark och Finland i de yttersta dagarna innan Jesus kommer, för att hämta hem sin "brudeskara". Det märkliga är emellertid, att Sak. 6:8 också rent språkligt kan be­tyda att Herren skall släcka sin vrede på nordanland. En förkunnelse alltså om dom. Vad betyder detta? - Förvisso detta, att nu utsänder Herren sin Ande, "Anden vilar över allt kött" i de yttersta dagarna som Apg. 2 kap. säger, sedan kommer domen, men - Gud vare lov - innan domen helt och fullt bryter ut "som en eld", så skall Herren enligt 1 Tess. 4 kap. hämta hem sin i Blodet tvagna brud, bruden, som har "ringen på handen" d.v.s. som äger den helige Ande och den helige Andes vittnesbörd i sitt hjärta.

 

ATT FORLÅTA SOM GUD l KRISTUS HAR FORLATIT OSSI

Jesu Kristi kors har två armar: en vertikal arm, som reser sig upp emot Guds himmel, och en horisontell arm, som är hos oss s.a.s. här på jorden. - Den hori­sontella armen predikar bl.a. om vårt förhållande till varandra här på jorden. Vi måste leva försonade med varandra, vi måste förlåta varandra som Gud i Kristus har förlåtit oss, då Jesus betalde hela vår samlade syndaskuld på Golgata kors och gick in under vår för­dömelsedom. - Sådan måste alltid frukten vara i våra liv: Jag förlåter dig såsom jag själv i Jesu namn har fått allt förlåtet av min himmelske Fader. Det finns visser­ligen männlåkor, som ej vill leva i försoning med mig, men från min sida sett måste allt vara klart.

Ingf_ffing är så farligt - från den horisontella sidan sett - som detta, att jag låter någon "bitter roV skjuta skott mot någon enda människa i min inre värld. - Då bör jag av hjärtat än en gång bedja Herrens bön och särskilt detta: förlåt mig mina skulder såsom ock

 

18

 


jag förlåter dem, som är mig något skyldig". - Jesus säger ju, att när vi står och beder så skall vi förlåta som Gud har förlåtit oss, ty om vi ej förlåter, så skall ej heller Herren förlåta oss våra försyndelser, men om vi å andra sidan av hjärtat förlåter, så skall också vi få förlåtelse för våra försyndelser. Se Mark. 11 :22 och följande.

Väsentligt vad gäller vårt förhållande till våra med­människor är att vi inte försöker att vara s.a.s. sam­vete åt någon annan människa. En sådan uppgift har ingen av oss fått. Vi får m.a.o. ej utöva någon som helst press eller utöva någon form av dömande myndighet vad gäller våra "medvandrare". När vi frestas att an­vända "köttsliga" vapen, -så låt oss lägga ner dessa vapen omedelbart och lyssna till profeten Jesaja ord, då han talar å Herrens vägnar och säger: "... lämnen åt mig omsorgen om mina söner, mina händers verk". Jes. 45:11 B.

Men när Gud har förlåtit oss alla våra synder genom Jesus Kristus, så måste vi också ta emot den nåden av Herren, att vi förlåter oss själva. Hör ekot av Her­rens Ord genom aposteln Paulus, då han ropar till fång­vaktären i Filippi, som är nära att ta sitt eget liv: "Gör dig själv intet ont. . ." Apg. 16:28.

Att förlåta som Gud i Kristus förlåter oss innebär gi­vetvis också, att vi får nåd av Herren att genom Hans kärlek ur vårt medvetande utplåna våra "medvand­rares" försyndelser. Detta kan vi ej göra av oss själva, men när "Anden kommer vår svaghet till hjälp-, så går det.

 

ETr ROP OM FRÅLSNING

OCH ETT ROP OM FURNYELSE . . .

Så länge nåd ännu gives i denna nådeshushållning,

så skall det ske, att var och en som åkallar Herrens

 

19

 


namn, han skall varda frälst. Detta skall ske både för­sta gången, när någon alltså söker frälsning s.a.s. i den första bättringen, såväl som när någon "avfälling" vän­der åter till Fader och hem ...

Den kvinna som Jesus mötte enligt Johannesevan­geliEits 4:e kapitel, den samaritiska kvinnan, hade ett mörkt förflutet. Hon fattade ingenting vad gäller "fräls­ningens vatten",.när Jesus inledde sitt samtal,med hen­Ine, där vid den samaritiska brunnen..Jesus väcker un­der samtalets gång -hennes samvete genom att plöts­ligt utropa: "Gå och hämta din man och kom sedan till­baka". - Hon svarar, att hon inte har. någon, man. .~ Jesus säger då till henne: `Du har rätt i vad du säger, att du icke har- hågon,man. Ty-fem män har du haft. och den du nu har är icke din man; däri sade du sant.7 - Det oerhörda med Jesus är-ju detta, att Han avslöjar synden i våra liv, men samtidigt är, Hån så full av barmhärtighet och har en sådan frälsande kraft att uppenbara i våra liv, att synden förlåtes och utplånas,och nytt, andligt och evigt liv strömmar..till i vår inre värld såsom ett levande och aldrig sinande vatten.-

An i dag avslöjar:Herren synden i våra liv, men Han gör det på ett sådant sätt och med en så positiv syft­ning (helt olikt både den.tidens och vår tids fariséer), att vi får även nu,både syndernas förlåtelse och evigt livsom outsägligt rika gåvor ur Hans hand. . ,

Simson vaf en Herrens märklige tjänare, en Guds naåW'. - Han föll emellertid i synd, han- blev en ~"av­fälling". Han kom i Guds fienders våld och han blev utnyttjad på det allra nedrigaste sätt av filistéerna. Men det kom en dag i Simsons liv, då han började ropa till Gud som aldrig förr om förnyelse i frälsningens nåd. Dornårbokens 16:e kapitel berättar om huru Simson ropar till Herren och säger: "Herre, Herre, tänk på mig

 


och styrk mig allenast denna gång, o, Gud, så att jag får taga hämnd på fillstéerna för ett av mina båda ögon." - Gud hörde Simsons rop om ny nåd och om för­nyelse i helig Ande. Han blev åter insatt i ämbetet som en Guds utvalde tjänare.

På liknande sätt vill Gud möta sina avfälliga barn också i dag. Inte minst vill Han föra sina utvalda tjä­nare in i centrum av sin vilja, så att de kan fungera i Hans tjänst i denna tidsålders afton.

"Har du förlorat din segerkraft, Jesus vill giva den åter.

Giva dig mer än du förr har haft, Ty han för allt -vet råd.

Ingen, ingen är som han, l all nöd han hjälpa kan

Ty han blev frestad som vi Men härlig seger vann."

 

TRO OCH HELOVERLÅTELSEI

"Giv mig, min son, ditt hjärta..." - Så står det i Ordspråksboken 23:26 A. Skall det som är framlagt i denma skrift bli vår personliga egendom, så finns det bara en väjg att gå: trons och helöverlåtelsens.

"Pingstpastorn" Birger Ohlsson beder i en helöver­låtelsens stund: "Nu, Gud, lämnar jag mitt liv i Dina händer och lägger mig på altaret en gång för alla och vill inte göra om detta mera, såframt jag inte faller i synd. Då vill jag ödmjukt komma till Dig för att få upp­rättelse." - Låt den bönen också bli din bön medan du överlåter ditt hjärta d.v.s. hela din inre värld, ja, flela din varelse i Herrens händer.

Det kan innebära kamp innan du blir villig att ge upp allt inför Herrens ansikte, men bed med Jakob en­ligt 1 Mos. 32:26 B: 1ag släpper dig Icke med mindre du välsignar mig."

 

21

 


Den av Herren använde F. B. Meyer berättar om huru han av missionären C. T. Studd i en avgörande stund blev tillfrågad om han ville överlåta sig helt åt Herren Jesus Kristus. - F. B. Meyer svarar utan att skrymta: Iag är icke villig, men jag är villig att göras villig." - Men - Gud vare lov - inom en vecka hade F. B, Meyer av Herren gjorts villig och kunde sedan vila helöverlåten i Herrens händer. - Käre vän, om du ej skulle vara villig att ge Herren ditt allt, så skrymta inte heller du, men bed gärna i uppriktighet med F. B. Meyer: "Herre, jag är icke villig, men jag är villig att göras villig." - Tacka så Herren för att Han vill ver­ka i dig både vilja och gärning, för att Hans goda vilja må ske med dig ...

Hör Jesu egna Ord, då Han enligt Mark. 11 :23 säger: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske honom sV. - Den amerikanske, numera hemgångne, evangelie­förkunnaren Tommy Hicks ger följande innehållsrika förklaring vad gäller detta bibelord: Iesus-namnets obesegrade kraft känner ej till något nederlag. När du kommer till ditt berg, så vet du om dess makt och dess storhet. Du har vandrat omkring det mer än sju dagar, du har kanske stått ansikte mot ansikte med det se­dan en lång tid tillbaka. Men nu i dag, just i denna dag måste den avgörande striden utkämpas.

Du vet att då är i hans vilja. Nu önskar du, att detta berg skall försvinna, din vilja sammansmälter med hans, din befallning, det är just hans befallning.

Du säger: '1 Jesu namn befaller jag dig att gå' . . .

Du vet vad det är fråga om och du har överlåtit din vilja till att göra Guds vilja. Nu skall du bana dig väg genom alla de hinder, som fienden lagt på din väg.

 

22

 


Koncentrera all din viljekraft i din bön och driv undan ditt tveksamma, tvivlande jag.

Det måste gå igenom. Ropa ut din befallning och stå stilla intills den är åtlydd." Så långt alltså Tommy Hicks märgstarka utläggning av ifrågavarande bibelställe.

Nu gäller det alltså för dig och mig att gå ut på det väldiga löfte som här är framlagt såsom Jesus själv har sagt det enligt Mark. 11 :23. Låt oss bedja i Jesu namn, lät oss ropa ut vår befallning, överlåta allt i Herrens -händer. Det må sedan gälla synd och brist, vår hälsa, våra pengar, vår tjänst i Guds rike, vårt familjeliv, hustru, barn, vår tid och vår evighet, ja, allt överlämnar vi här och nu i Herrens händer. Jag vill göra det. Du vill göra det. Vilka underbara följer, vilken underbar frukt skall det inte ha med sig ...

 

FOR ALLTID HEMMA HOS JESUSI

Den lekamliga döden är med tanke på Jesu upp­ståndelseseger numera inte något förskräckligt, i varje fall inte för den som lagt sitt liv i Jesu händer. Aposteln Paulus säger ju enligt Fil. 1 :23 B: 1ag åstundar att bryta jipp och vara hos Kristus, vilket vore mycket bättre." - Alltså: att gå "över gränsen" tillsammans med Jesus -och sedan för alltid få vara hemma hos Honom, få vara nära Honom i förbidan inför de rätt­färdigas uppståndelse, det är vad den rättfärdiges död betyder.

Jesus säger: 1ag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör: och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Joh. evang. 11 :25-26. - Den som l tro öppnat för Jesus lever alltså i andlig och obruten livs­förbindelse med Jesus, även om han eller hon dör lekamligen. Vidare säger Jesus, att den som lever i andlig förbindelse med Honom, han skall aldrig någon-

 

23

 


sin behöva smaka den döden som är den verkliga döden, nämligen skilsmässa från Gud, till sist till och med oåterkallelig skilsmässa d.v.s. det som Bibeln kallar för den andra döden".

Allenast en sak är absolut nödvändig, när vi står vid "gränsen", nämligen denna: att vara ren ocksä i det sista ögonblicket i Jesu Kristi blod. Uppenbarelse­boken 7:14 säger, att det är dessa som kommer ur den stora bedrövelsen. som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Låt oss därför till sist instäm­ma i "blodspredikanten" Anders Rutströms sång, då han sjunger:

"Ack kära[ så säg, huru slapp du så väl Igenom de portarna klara,

Då ej någon oren, "besmittelig" själ Må våga sig genom dem fara? Du var ju av "syndeligt" släkte.

 

På nåden jag levde, på nåden jag dog, Av nåd slapp jag in i den staden. Si, detta är skälet och orsaken nog, Varför jag står med i den raden, Som sjunger halleluja evigt.

 

Ack. lycklig var du, som på nåden alltid l livet och döden har dristat; Ty däruti blott har en syndare frid, Som all sin berömmelse mistat. Så tacka då evigt för nådenl" l Jesu namn. Amen.

 

24