Jesu Konungamakt eller Antikrists världsregering

JESU KRISTI KONUNGAMAKT ELLER ANTIKRISTS VÄRLDSREGERING - vad väljer du?

 

Det änne vi gav här är högaktuellt och valet vi står inför idag är inget annat än om vi skall välja Jesu Kristi konungamakt eller om vi skall ge efter för de antikristliga makterna och för den snart på scenen uppträdande personliga antikrist, Ingen kommer i den här tiden på sikt att kunna vara neutral och det kan man ju egentligen aldrig vara l den andliga världen även om man ibland har försökt det och även om Uppenbarelseboken talar om en hel församling, nämligen Laodiceaförsamlingen, son försökte stå med ett ben hos denna världens makter och med det andra benet hos Herren.

 

Hur nära vi är det definitiva slutgiltiga valet förstår vi när vi ser hur 666-tecknet mer och mer träder fram på alla områden i våra dagar. Bibelläsaren kan Ju läsa om det här t ex i Upp 13:16-18 och det är inte bara på rockbandens skivomslag eller på mjölkpaketen som vi har det här 666-tecknet utan t o m sådana bolag som Hemglass och när det gäller SE­banken så kan man faktiskt se tre sexor liggande i annan vinkel än när man ser tre sexor rakt upp och ner.

 

Antikrists speciella regering, då när han riktigt roffar åt sig makten, blir tre och ett halvt år till synes, medan Jesus kommer såsom konung för att regera genom de tusen åren och hans konungadöme är ett konungadöme för evigheternas evigheter. Bara detta borde uppfordra var och en av oss att söka Herren helhjärtat, d v s låta Jesus vara konung på hjärtats tron. Vi kröner honom alltså till konung på värt hjärtats tron.

 

Jesus kommer alltså mycket, mycket snart, Ja, mycket snart. Detta har förkunnats i mänga är, i sekler och aposteln Petrus säger ju att många skall i de yttersta dagarna komma och säga: "Hur går det med löftet om hans tillkommelse?" Ändå är detta snart, mycket snart, Ja, mycket snart en absolut verklighet. Hur kan vi veta det? Ja, jag skall inte ta fram i Ordet här mänga tecken utan jag nöjer mig med att peka på visaren på det profetiska uret, nämligen Israel. Jesu talar själv om fikonträdet, som vi skall lägga märke till, som inför hans tillkommelse får knoppar, och det är Ju exakt vad som har skett i våra dagar att fikonträdet har fått knoppar. Den som inte är alldeles okunnig om vad som händer idag, vet ju att staten Israel upprättades 1948, att Israel har vänt tillbaka hem, att hedningarna inte längre trampar Jerusalem utan Jerusalem är Herrens folk Israels huvudstad och Guds Ord säger att de skall Icke lämna den staden i de här yttersta dagarna såsom sin huvudstad.

 

On det här med fikonträdet och knopparna, sommaren som är för handen, kan vi läsa i Luk 21:24, 27-31. Vi hör om det i Matt 24:22~23. Det mäktiga och underbara som snart skall ske har Ju inte minst aposteln Paulus förkunnat för oss i sitt första brev till Tessalonikerna. Vi läser kap 4, vers 16, där han säger och förmedlar från Herrens hjärta: "En överängels röst skall höras, en Guds basun, och de som har dött i Kristus, skall i ett enda ögonblick stå upp. Vi som då lever kvar skall bli tillsammans med dem, i ett enda nu, uppryckta, bortryckta, på skyar, Herren till mötes i luften och så skall vi för alltid fä vara hemma hos Herren."


Det blir alltså brudens underbara hemfärd som aposteln Paulus tecknar 1 1 Tessalonikerbrevet 4:16 och vi går då in i bröllopssalen för att fira bröllop i det himmelska tillsammans med Jesus, vår Brudgum och Vän.

 

Det här kommer naturligtvis att bli en oerhörd sensation i denna världen och det blir en världsnyhet av enastående slag, när massor - det är svårt att säga det exakta antalet - men Jag uttrycker det så: massor av människor över hela världen kommer på ett märkligt och för denna världen hemlighets­fullt sätt att lämna världen tillsammans ned sin Brudgum och Vän, Jesus Kristus.

 

Och när det här händer i ett enda nu, så kommer ju saltet och ljuset på ett fruktansvärt sätt att vara borta från den här världen. Aposteln Paulus talar ju om detta t ex 1 2 Tess kap 2, där han på ett alldeles speciellt sätt påvisar hur laglösheten och antikrist icke har haft möjlighet att fä fritt spelrum på något sätt så länge Jesu Kristi församling och den helige Ande i Jesu Kristi församlingskropp har varit kvar här på denna Jorden. Och därför säger han också att ni vet ju, ni kristna i Tessaloniki, vad det är som hindrar att antikrist kan uppenbaras i alldeles speciell mening för att han först i vår tid kan bli uppenbarad. 2 Tess 2:6-7.

 

Det blir alltså ett oerhört vakuum och här kommer nu väldiga världsmakter, där antikristliga demoner kommer att vara verksamma, att träda fram och även antikrist själv som person. Det Jag nu framför är inte en absolut, exakt kronologi. Ingen kan kanske ge en exakt kronologi på det här och speciellt när det gäller Ros eller den kommunistiska framfarten i den yttersta tiden så är det ganska svårt att fä fram den exakta tidpunkten. Vad som är helt klart när vi studerar skrifterna om de yttersta tiderna och t ex går in i Daniels 9 kap, så förstår vi, när det där talas om sjuttio speciella profetiska årsveckor, att den årsveckan eller den sjuårsperioden son är kvar är Just den tiden som Jesus kallar den stora vedernödan, en vedermöda, en domstid, som kommer att bli så förskräcklig, att före den tiden har inte någon sådan domstid varit och det kommer heller inte någon sådan domstid så länge den här värden består, inte förrän den tiden eller stunden är inne som också är omskriven i den Heliga Skrift, när himlar och den jord, som vi nu ser, skall fly för Herrens ansikte.

 

Nej jag är övertygad om att om du som läser detta beder liksom Jag beder här Just nu i mitt hjärta om Andens ledning, om ord från Herren i anknytning till Guds Ord, som är uppenbarat för oss i de Heliga Skrifterna, så kommer du ändå att se en preliminär kronologi och du kommer att fä se hur de olika pusselbitarna i de här dagarna på ett märkligt sätt kommer på plats.

 

Så långt jag förstår så är det den kommunistiska regimen eller Ros som det uttryckes i Hesekiel kap 38 och 39 som här blir först på plats. Det är inte omöjligt, utan att vi här nu spekulerar så mycket, att kommunistregimen kommer att träda fram i det vakuum som uppstår, när Herrens brud har ryckts upp och flyttat hem.

 

I Hesekiel 39:9 sägs det att när Gud, där nere i Israel, i Palestina, på ett märkligt och övernaturligt sätt griper in och slår ner det kommunistiska, ateistiska, ogudaktiga härskarorna och makterna, så kommer man i Israels land sedan att ha bränsle för sju år framåt. Eftersom den

 


stora vedermödan kommer att pågå under en sjuårsperiod så är det logiskt att tänka sig att den här kommunistiska attacken på Israel kan komma redan före brudens uppryckande eller kanske strax efter den tidpunkten när Herren har hämtat hen sin brudeskara.

 

Vad vi ser av Hesekiel 38 och 39 är ju att Sovjetmakten praktiskt taget har sina härskaror, som är beskrivna speciellt i början av Hesekiel 38, redan nu synnerligen intakta, Det är några pusselbitar som kanske väntar ytterligare på sin uppfyllelse, men det är högst marginella saker och utsagor som i så fall återstår. När det gäller t ex Iran eller Persien, som skall stå på den här sidan. så såg jag själv på TV hur den nye ledaren efter Khomeini ganska omedelbart for till Ryssland för att samråda med ledarna där och när det gäller det folk som är den yttersta nordens folk så vet vi alla hur infiltrerat det är från kommunistiskt håll. Vi vet bara från vårt eget land, jag såg alldeles i dagarna en rapport från den svenska överbefälhavaren där han uttryckte sin förvåning över att ubåtar fortfarande oförminskat finns i den svenska skärgården fastän man, när det galler de store hår i denna världen, har en sådan s k avspänning i politiken. Jag vet att det är en del som undrar hur jag kan veta att det skulle vara exakt ryska ubåtar, Jag kan visserligen inte lägga alla papper på bordet sakligt sett if det, fallet, men vi hade dock ett exempel för inte så många år sedan då en rysk ubåt gick på grund i Karlskrona skärgård,

 

Men i vilket fall som helst, alldeles oavsett diskussionen om detta, så kommer ganska snart kommunistblocket att attackera Israel. Den som vill ha ytterligare detaljer om detta, nu händer det ständigt så mycket i den politiska världen, men för ett par år sedan hade vi ett möte i Stockholm på Sveavägen 36 i Evangeliska Brödraförsamlingens kyrka, ett möte som också togs upp på videoband och jag talade över ämnet: Kommunismen som profetiskt tecken, och den son skulle vilja från Gatumissionen Det Levande Vattnet låna mot en frivillig avgift, mot portokostnader, den videokassetten, kan så få göra, Men Jag går inte närmare in på det här eftersom vi har ytterligare intressanta, mäktiga, väckande, allvarliga ting att här tala on.

 

Världsmakt nummer två som jag skulle vilja lyfta fram här det är den världsmakt som vi brukar kalla Tiostatsförbundet, och det är uppenbart att den kommer att finnas inom det gamla romarrikets gränser. Den bibelläsare som ytterligare vill läsa om det här kan slå upp Daniel 7: 7-8 och sedan ytterligare från vers 19 och till kapitlets slut.

 

Men vi möter också detta Tiostatsförbund i Upp 13:1 samt i Upp 17:12 ff. Det är alltså uppenbart för mig personligen och jag tror det är så för varje objektiv bibelläsare som har studerat och studerar vad Skriften säger on det här, att EG, den Europeiska Gemenskapen, håller på mycket starkt att förbereda detta Tiostatsförbunds framträdande. Jag vet att det är tolv stater där idag, men Danmark och Irland finns inte med inom gränserna för det gamla romarriket och det är därför synnerligen sannolikt att dessa båda stater kommer att lämna EG, Det är märkligt att EG:s syften finns speciellt angivna i ett dokument son kallas Romfördraget och det är Ju mycket avancerade planer som är långt framme när det gäller den här Europiska Gemenskapen och vi vet att den 31 dec. 1992 så kommer nationsgränserna definitivt att försvinna när det gäller EG:s medlemsländer. Det är väldigt mycket mer naturligtvis som skulle kunna sågas just om det här, men i den

 


här översikten så går jag inte djupare in i detaljer här hur EG har väldigt mycket förberett, nationsflagga, idrottslag och EG-pass, valuta o.s.v.

 

Det har sagts frän efter vad jag kan förstå synnerligen säkra och förtroendeingivande källor att i Bryssel, där Ju EG har ett speciellt centrum, så har man en stor avancerad datamaskin, ett datasystem, som kallas för the Beast, eller vilddjuret och det är alldeles uppenbart av Skriftens egen uppenbarelse att antikrist kommer på ett alldeles särskilt sätt att ha sitt fäste i det här Tiostatsförbundet. Det står faktiskt inte om den personlige antikrist när det gäller Sovjetblocket, men just när tiden är inne för Tiostatsförbundets framträdande så är antikrist nära inkopplad och är med och regerar tillsammans med dessa tio härskare i det här förbundet.

 

En tredje världsmakt som under den stora vedermödans tid kommer att träda fram med världsherravälde är det som vi läser om i Upp 16: 12-16, en världsmakt som kallas för Konungarna från östern och det är Ju alldeles uppenbart, den son inte ser det måste ju vara ganska blind, att Kina här redan idag är en ledande makt. Vid ett profetiskt väckelsemöte i Malmö för några år sedan talade Jag om hur de gamla i det här landet, uppenbarligen frän skriftenlig och profetisk tradition, har talat mycket om hur i den yttersta tiden den gula faran skall vara för handen. Jag vet att min mormor som var en from, kristen kvinna frän Liatorp i Småland talade om detta till min mor och min mor har, inte minst sedan jag blev en kristen och började studera Guds ord, förmedlat vidare det här till mig hur man har sedan gammalt även i värt land när man har läst Skriften väntat att i de yttersta dagarna så skall den gula faran bli något alldeles speciellt här i denna världen.

 

Jag har själv vid några tillfällen på TV sett denna fruktansvärda grymhet som finns bakom myndigheterna i Kina och det är inte länge sedan vi säg hur studenterna mejades ner då de stred för mänskliga rättigheter i ett blodbad borta i Kina. Konungarna från östern talar alltså Uppenbarelseboken om och givetvis blir det inte bara Kina utan det blir ytterligare herravälden och folk som här kommer in i bilden. När vi kommer närmare det avgörande slaget vid Harmagedon så kommer dessa Konungar från östern tillsammans med den sataniska treenigheten, djävulen, antikrist och den falske profeten, att vara de ledande som kommer att samla praktiskt taget hela jordens folk och nationer för den slutdrabbning som där skall tima. Det kommer att bli en fruktansvärd besättelse av onda andemakter. Man kan därför inte annat än beklaga den som idag inte tror på vad som sker och finns i andevärlden och på besättelse.

 

Konungarna från östern skall alltså bli en ledande maktfaktor när det sista stora, våldsamma slaget kommer att ske vid Harmagedon och den sista våldsamma attacken kommer att ske på Israel i denna tid av nöd för Jakob son en av profeterna kallar den stora vedernödan ned tanke på Herrens eget folk Israel.

 

Den fjärde världsmakten under vedermödan kommer dock att bli den mest fruktansvärda av dem alla och den blir detta när antikrist, denne förkroppsligade djävul, träder fram och speciellt under de sista tre och ett halvt åren av vedermödan kommer att ha absolut världsherravälde.


Redan, säger aposteln Johannes, har många antikrister uppstått och vi vet hur antikristliga demoner är verksamma i vår tid, men detta blir alltså något alldeles speciellt och säreget, när en förkroppsligad djävul uppträder. Vi skall komma ihåg och lägga märke till att antikrist har haft sin hand ned både i Tiostatsförbundets regerande och kommer att ha i mycket hög grad sin hand med när Konungarna från östern, när den gula faran är här i speciell mening, men ändå kan vi tala om antikrist och hans världsregering, eftersom han kommer att speciellt under de sista tre och ett halvt åren av vedermödans domstid ha fullkomligt världsherravälde. Han kommer redan vid början av vedermödan att roffa åt sig makten, men det blir särskilt vid avslutningen av vedermödan som vi kommer att se den sataniska treenigheten träda fram. Gud har ju uppenbarat sig, den ende sanne Guden, som Fader, Son och helig Ande, och här går vi inte in på detaljerna, men jag hänvisar till Upp 12:7-22 så ser du riktigt satans makt under den hår tiden och praktiskt taget hela kap 13 1 Uppenbarelseboken visar ju också ytterligare vad satans och antikrists makt kommer att innebära under denna fruktansvärda domstid, I Kap 13 möter vi då antikrist och vi möter också den falske profeten och dessa tre, djävulen, antikrist och den falske profeten representerar ju alltså den sataniska treenigheten som här träder fram och för en kort tid har världsherraväldet,

 

Det kommer då under just den här tiden att blomma ut, det som vi antydde redan i början av vårt studium, det som vi läser om i Upp 13:16-18. Det kommer då att vara på det sättet att antikrist kommer att ha möjlighet till och kommer att kräva en absolut underkastelse. Ingen enda människa kommer att kunna varken sälja eller köpa utan att sälja sig åt vilddjuret och till satans makt och man kommer då att placera på pannan eller på högra handen det här märket son vi har hört så mycket om,

 

Det var därför som jag redan i början ville påvisa detta, eftersom vi ser 666-tecknet praktiskt taget överallt idag, på vartenda mjölkpaket som vi köper. När vi går ner kanske på gården och köper av Hemglass AB så finns det liksom redan i bakgrunden, det finns liksom redan inunder den här sataniska makten, mer eller mindre medvetet uttalad.

 

Om vi då lämnar det rent politiska, vi har sett på de här fyra speciella världsmakterna och vi går över till den mera direkt andliga sidan så kan vi lägga märke till följande:

 

För det första måste vi ha klart för oss att vedermödans tid blir en domens tid. Vi talade nyss om vad som stad i 2 Tess kap 2, som är ett viktigt kapitel när det gäller det ämne som vi här talar om och det står tydligt och klart där, speciellt 1 2 Tess 2:10-12, hur antikrist skall uppträda när brudeskaran rycks upp till Herrens möte i skyn för att för alltid få vara hemma hos Herren, Då kommer antikrist med orättfärdighetens bedrägeri bland dem som bliva förtappade, därför att de icke har mottagit kärleken till sanningen så att de kunde bliva frälsta. För den skull skall Gud sända över den kraftig villfarelse så att de kommer att tro lögnen på det att de må bliva dömda, dessa som icke har trott sanningen utan haft sin lust i orättfärdigheten.

 

Det blir alltså en straffdomens tid och ändå måste jag förena mig med praktiskt taget alla de bröder och lärare i Guds församling som mycket har studerat de här frågorna under Andens ljus när jag säger att det blir också

 


människor frälsta under den här sjuårsperioden. Men vi förstår att det blir fråga om martyrskap, om en fruktansvärd antikristlig förföljelse och vi läser ju i Upp 13: 15 att de som icke tillber vilddjurets bild när den falske profeten har givit liv på något märkligt sätt åt vilddjuret och åt vilddjurets bild, så kommer den att vara under dödsdomen som icke tillber vilddjuret och därav ser vi ju att antikrist blir verkligen inte bara en politisk ledare utan han kommer också att kräva tillbedjan, ja, han kommer t o m att sätta sig i Guds tempel och föregiva sig vara Gud i en speciell situation när han tar över makten helt och hållet också på det andliga området.

 

Så den som vill rådda sin själ och bli frälst under den här tiden kommer att ha en dödsdom hängande över sig, kommer att bli fruktansvärt förföljd och det blir fråga om ett martyrium.

 

Det är egentligen tre olika grupper av frälsta som vi ganska tydligt ser träda från i Uppenbarelseboken. Den första gruppen kan du läsa om i Upp 6:9, där det står att när det femte inseglet bröts så såg Jag under altaret de människors själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull som de hade burit fram o s v. När vi sedan kommer in i kap 7 så möter vi den grupp som har blivit så omdiskuterad, som praktiskt taget alla villfarande sekter under senare tider har velat vara, nämligen de etthundrafyrtiofyratusen, som varken är den ena eller den andra sekten utan är en skara av de olika Israels stammar, 144000, som är tecknade med Guds insegel och som säkerligen kommer att bli till verklig nytta under den här tiden. Jag såg, står det i början av Upp 7 en annan ängel som uppsteg från solens uppgång och hade den levande Gudens insegel och han ropade med hög röst till de fyra änglar, åt vilka det var givet att skada jorden och havet och sade: Gör inte Jorden eller havet eller träden någon skada till dess vi hava tecknat vår Guds tjänare med insegel på deras pannor.

 

De kommer alltså att vara Herrens tjänare under den här tiden och när vi kommer till vers 9 i kapitlet så nöter vi en stor skara ur de olika hednafolken, en skara säger aposteln Johannes. son ingen kan räkna, som skall komna ur den stora bedrövelsen och som skall stå och ropa med hög röst och säga: Frälsningen är vår Guds, som sitter på tronen, och Lammets, Vi skall komma ur den stora bedrövelsen, vi skall stå där vid Guds tran, klädda i vita fotsida kläder, en skara ur alla stammar, folkslag och tungomål. Utöver de här 144000 och den skara Jag nyss nämnde samt den grupp jag nämnde från Upp 6 så är Herren inte heller för övrigt utan tjänare under den här tiden. Vi finner i Upp 11 ett märkligt sammanhang, speciellt i de fjorton första versarna där. Det är två oljesmorda profeter, som är omtalade i Sakarja 4 och de kommer att vara på ett mycket mäktigt sätt använda av Gud för att hålla hela världens samlade antikristliga makter på sträckbäcken, trots dessa väldiga makter som är enat. De har makt att tillsluta himmelen så att inte regn faller, något som vi nöter hos Elia i Gamla Testamentet. De har makt över vattnet till att förvandla det till blod, som vi alltså läser om, när det gäller Mose, som skulle föra Herrens folk ut ur Egypten och de har makt att slå jorden med allehanda plågor så ofta de vilja göra detta.

 


Det har uttolkats av förkunnare som jag har stort förtroende för, att det här skulle vara Mose och Elia och man kan ju inte komma ifrån att när man tar del av deras sätt att verka att deras tjänstegåvor mycket starkt påminner om Rose och Elia. Dessutom vet vi att Mose och Elia aldrig har blivit, av Skriften att döma, begravda på vanligt människovis. De har alltså aldrig lämnat jorden som andra människor brukar lämna jorden. Elia for i stormvinden direkt som ett profetiskt förebud om Jesu Kristi tillkommelse hem till härligheten, och Bibeln säger klart och tydligt att någon grav kunde man aldrig finna efter Mose. Hans kvarlevor fanns inte på det sättet som när det gäller andra dödliga här på jorden. Så det är uppenbart att de träder fram här och de har en oerhörd kraft när de vittnar.

 

Vi ser att när dessa två andesmorda vittnen träder fram och vittnar så är deras verksamhetstid exakt bestämd av Herren enligt Upp 11:3. Det står också att de var klädda i säckar. Det är ett budskap som Jag verkligen ville understryka när det gäller väckelse och förnyelse i vårt Sverige idag. ty vi ser allt för många övermåttan höga apostlar och tjänare. Det måste bli fråga om mer ödmjukhet och mer förkrosselse.

 

En förkunnare skrev i en av våra mest betydelsefulla kristna tidningar för något år sedan att 80-talet har icke präglats av någon ödmjukhet de kristna emellan i Sverige,

 

Vilddjuret som uppstiger ur avgrunden dödade dessa oljesmorda och deras lik blev liggande på gatan i den stora staden, som i andlig mening kallas Sodom och Egypten, där vår Herre själv blev korsfäst. Men efter tre och en halv dag kom Livets Ande från Gud in i dem och de stod upp på sina fötter och stor fruktan föll över alla dem som säg detta och en stark röst kom från himmelen och sade: Stig hit upp och de steg upp till himmelen i en sky och deras fiender kunde se detta. Eftersom vi lever i TV-åldern så har vi inte svårt att föreställa oss att det kan ses över hela världen.

 

I sanna stund blev en stor jordbävning och tiondedelen av staden föll och under jordbävningen dödades 7000 människor och de övriga blev förfärade och gav ära till Gud i himmelen.

 

Så läser vi om dessa två oljesmorda som på ett särskilt sätt kommer att träda fram under en speciell tid, speciellt de dagar som Gud har bestämt för deras verksamhet,

 

On vi skyndar vidare vad gäller de andliga företeelserna tinder vedermödan så ser vi Ju på ett alldeles särskilt sätt eljest negativt den stora skökan som är en motbild till Jesu Kristi brud. Man har sedan gammalt ansett att den stora skökan i Uppenbarelseboken är den katolska kyrkan och det finns faktiskt något speciellt bibelsammanhang i Uppenbarelseboken som klart påvisar att det gäller staden på de sju kullarna och det har ju t o m världsliga författare sedan gammalt påpekat att det är fråga om Rom. Givetvis får vi dock inte snävt tänka in ett visst kyrkosystem, en yttre synlig kyrka utan det är verkligen fråga om alla avfallna kristna kyrkor och sekter, i de flesta fall med klart kristet förtecken.

 

Vi finner när vi studerar Uppenbarelseboken att den stora skökan "bedriver otukt" med denna världens store. Ett helt färskt exempel på detta fick jag när jag såg påven i Rom vänligt och kärleksfullt skaka hand med Gorbatjov

 


och när jag såg detta i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så visade den helige Ande mig en syn. Jag säg en ränna mellan Gorbatjovs och påvens händer och armar och vi skall ha alldeles klart för oss att det här är någonting, som inte står på fast grund utan det står på lerfötter och det är en gemenskap som inte kommer att hålla. Ändå visar Uppenbarelseboken 17 på detta att antikrist kommer att utnyttja också den här världsmakten och över huvud taget bedriver den falska världskyrkan otukt, d v s har en trolöshetens gemenskap med denna världens furstar. Det kommer också att visa sig som sista delen av Upp 17 säger, att vilddjuret, d v s antikrist, och hövdingarna inom Tiostatsförbundet kommer när tiden är inne att hata skökan och göra henne öde och naken och äta hennes kött och uppbränna henne i eld, ty Gud (vers 17) har givit dem i hjärtat att utföra Hans råd och att utföra ett och sanna råd och att giva sitt rike åt vilddjuret till dess Guds ord varda fullbordade. Och kvinnan är den stora staden som har konungavälde över jordens konungar. Domens stund är alltså under vedermödans domstid också inne för den katolska skökan med säte i Rom och tiden är inne för alla andra avfallna religiösa kyrkor och system. De kommer att dömas av Tiostatsförbundet och av vilddjuret, d v s av antikrist.

 

I det här sammanhanget vill jag också påpeka hur allvarligt läget är i vår svenska statskyrka. Jag har ju själv under ca 20 års tid varit heltidsanställd i Svenska Kyrkan och jag gav t o n en chans för denna kyrka och dess ledning att få höra det budskap som Gud lagt på mitt hjärta så sent som när jag 1985 kom tillbaka från Amerika och Mexico, men man vågade inte ta emot mig utan jag fick klart skriftligt beslut från den svenska regeringen, att jag inte var välkommen tillbaka som förkunnare inom den svenska statskyrkan. Givetvis är jag inte ledsen för det. Jag har många gånger tänkt på Gustaf F. Johnssons ord: "Bättre ned Jesus utanför lägret, bärande hans smälek, än innanför skökodörrarna tillsammans med andra andemakter som härskar i det som benämns med kristet namn",

 

Vi ser här Laodicea, som inte minst under vedermödans domstid skall bli utspydd ur Herrens mun. Denna haltande kyrka kommer att utspys ur Herrens mun och drabbas av Herrens vredesdom.

 

Skökan hade döttrar och det är uppenbart att en dotter är idag den svenska statskyrkan. Man kan ju knappast inte falla djupare än man gör i de här dagarna när man är färdig att godkänna också homosexuella s.k. vigslar. Jag vet att det finns ännu den son innanför ramarna till svenska kyrkan bär fram ett sanningens ord men för min egen del har jag funnit det lyckligast i dagens allvarliga situation att inte på något sätt ha samröre med den stora skökans uppenbara dotter, den svenska statskyrkan. Mer och ner blir det klart att den som vill rädda sin själ må fly för sitt liv. Det står ju när vi kommer in i Upp 18, där vi ser fallet för de avfallna kyrkorna: "Jag hörde en annan röst frän himmelen som sade: Gå ut från henne ni mitt folk för att icke deltaga i hennes synder och få del i hennes plågar, ty hennes synder räcka ända upp till himmelen och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdigheter. Betala henne, som hon har betalt och giv henne dubbelt igen efter hennes gärningar. I den kalk vari hon iskänkt, iskänken nu dubbelt åt henne."

 

Det är ju inte givetvis bara den svenska statskyrkan som här står i en mycket allvarlig situation utan det gäller Ju också en stor del av den

 


svenska frikyrkligheten. Vi har ju sett t ex inom Svenska Missionsförbundet hur allvarliga saker negativt där är för handen. Det har i många år varit ett olyckligt äktenskap när det gäller förbundet med statsmakterna, det har ju gått så långt idag att det praktiskt taget är den svenska sekulariserade regeringen som bestämmer över allt och alla i den svenska statskyrkan.

 

Vakna upp alltså. Gå ut ifrån henne, ni mitt folk, för att icke deltaga i hennes synder och det gäller inte bara den stora romarkyrkan utan det gäller också en av hennes döttrar, den svenska statskyrkan, men också åtskilligt av det som vi möter i svensk frikyrklighet idag är stämplat av otroheten hos "skökans döttrar", Jag är dock helt medveten om att vi inte kan dra gränserna mellan sköka och brud efter de yttre samfundsgränserna.

 

Innan vi lämnar den andliga sidan under vedermödans tid så måste också här sägas utifrån skriften något om Herrens folk Israel, Vi har redan talat om de 144000 judiska Guds tjänare under den här tiden, men det är uppenbart att antikrist kommer att lura också det judiska folket. Daniel 9:27 säger att antikrist kommer att sluta ett förbund med Israel och det är tydligen så att Israel kommer att få hjälp när det gäller att bygga upp Jerusalems tempel och få offertjänsten igång men det blir med det förbundet precis som jag nyss sade när det gäller Gorbatjov och påven att det är ingen äkta och verklig gemenskap utan det är ett Jordskred emellan dem. Efter tre och ett halvt år då antikrist uppenbarligen tar över all andlig och all politisk makt här på denna Jorden för de kommande tre och ett halvt åren, så bryter också antikrist eller vilddjuret förbundet med Herrens folk Israel. Bibelläsaren kan här slå upp Daniel 12:11, 9:27, Matt 24:15 som talar om vad som kommer att hända.

 

I Daniel 12:11 står det : Och från den tid då det dagliga offret har blivit avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skola 1290 dagar förgå. Säll är den som förbidar och hinner fram till 1335 dagar.

 

Så slutar Daniels bok och så säges i den sista versen: "Gå du åstad mot ändens tid, det är ju det han profeterar om vad som händer nu i ändens tid. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände", säges det vidare.

 

Och även i Katt 24 så talar ju Jesus själv om förödelsens styggelse. Matt 24:15. "När ni får se", säger Jesus själv," förödelsens styggelse om vilken ni hört omtalas av profeten Daniel, stå på heligt rum. Den som läser det han give akt därpå. Då flydde de som är i Judéen upp till bergen och den som är på taket stige icke ned för att hämta något ur sitt hus och den som är ute på marken vände icke tillbaka för att hämta sin mantel, men ve dem som äro havande och dem som giva di i de dagarna," Och det är i det sammanhanget som det också säges, att den här tiden blir så fruktansvärd så att on den inte blev förkortad så skulle intet kött överleva.

 

Och nu sätter enligt 2 Tess 2:3-4 antikrist sig i templet och föregiver sig t o m vara Gud. Han skall upphäva sig enligt 2 Tess 2:4 över allt som kallas Gud eller heligt. Och det här för oss ju naturligt över till det sista som jag ville hämta upp genom Herrens Andes ledning när det gäller den andliga sidan under den stora vedermödan. Jag talade om hur antikrist kommer att kräva absolut underkastelse politiskt sett och jag har redan sagt det att antikrist, vilddjuret, blir också världens stare andliga

 


ledare som ko r att t o m sitta i Guds tempel i Jerusalem och föregiva sig vara Gud och han kommer enligt nyckelordet son vi tidigare citerade, han kommer att kräva global tillbedjan. Vi läser på nytt igen nyckelordet i Upp 13:15 om hur den falske profeten ger ande åt vilddjurets bild. Det blir en viss form av efterapning vad gäller uppståndelsen, vilddjurets dödssår blir till synes läkt. Det står om den falske profeten att han utövade det första vilddjurets hela makt i dess åsyn och kommer Jorden och den som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret vars dödssär var läkt och stora under och tecken, satans under och tecken, kommer att ske säger Upp 13 och åt den falske profeten eller det andra vilddjuret vart givet att giva liv eller giva ande åt vilddjurets bild på det att vilddjurets bild även skulle tala och alla som icke tillbad vilddjurets bild skulle dödas. Upp 13:15 säger alltså klart, att antikrist kommer på det här sättet att kräva global tillbedjan och den som icke tillbeder vilddjurets bild kommer att dödas, säges det.

 

Men innan vi slutar det här studiet om detta oerhörda som vi står inför så måste vi också visa på hur Herren kommer att låta mäktiga domar, speciella straffdomar steg för steg gå fram under den här tiden. Vi sade tidigare att det blir i speciell mening nu en straffdomens tid. Johannes ser enligt Uppenbarelsebokens vittnesbörd här hur sju sigill brytes. Han ser hur man blåser i sju basuner och till sist utgjutes sju vredesskålar över jorden och det blir här en stegring när det gäller domarna.

 

Det börjar med att inseglen brytes, det fortsätter med basunerna och det slutar med att vredesskålarna töms ut över jorden. När inseglen brytes, du kan läsa om det i Upp 6, så blir det krig, det blir blodsutgjutelse, det blir omfattande hungersnöd, döden och dödsriket kommer att förfölja många och döda redan när det gäller inseglen en fjärdedel av Jordens befolkning genom svärd, genom svält, genom pest och genom vilda djur.

 

Femte sigillet har vi redan omnämnt när det gäller martyrskapet, dessa gav sitt liv för Herren och vi ser vidare att det blir väldiga omstörtningar i himlarna. En väldig Jordbävning kommer att skaka Jorden redan när det sjätte inseglet brytes. Rök kommer att täcka sol och måne och det blir en skälvning, en delning av himlarna och Jordens Invånare kommer att på ett mäktigt sätt fä se Guds makt och en tillfällig fruktan kommer att bli synlig när det gäller Jordens inbyggare.

 

Vi skyndar sedan över till de sju basunerna som du vidare kan läsa om i Upp 6. Du har det 1 6:17, 8:1, kap 9 o s v. D& blir det hagel och eld och blod som kommer att förstöra en tredjedel av jordens växtlighet, det blir någon form av brinnande meteor som slår ner i havet och förorenar en tredjedel av Jordens hav. Det blir en förorening av jordens färskvatten, mörker kommer över jorden som skymmer en tredjedel av solen, månen och stjärnorna. En 5 månader lång hemsökelse av Jättelika gräshoppor som kommer frän avgrunden. 200 miljoner demoniska ryttare, militära stridskrafter som genom sin förstörelseaktivitet kommer att förinta en tredjedel av jordens befolkning.

 

Och när sedan till sist vredesskålarna töms ut över jorden så fullbordas Guds vredesdom och straffdom under den stora vedermödan. M blir det bölder på alla som tillber antikrist, havet kommer ytterligare att förorenas och blir till blod och allt, praktiskt taget, levande i havet dör. Vi ser redan hur mycket död det är i våra hav men M kommer allt levande i havet att dö.

 


Färskvattenkällorna kommer att bli förorenade som en dom över människornas blodsutgjutelse, En intensiv stekande hetta står det om när den fjärde skålen utgjutes. Människor gör dock inte bättring utan fortsätter att häda Gud. Ett mörker kon r säges det när femte skålen utgjutes över antikrists rike men människorna kommer inte att göra bättring utan hädar Gud ännu mer,

 

Och når den sjätte skälen utgjöts så torkade Eufrat ut. Vi vet redan nu att Iran och Irak krigar ner varandra och därnere skall alltså floden Eufrat helt torka ut, Det skall beredas en väg mot Palestina, Det blir en världsomfattande aktivitet av orena andar. Den sataniska treenigheten skall tillsammans med Konungarna från östern gå i spetsen och alla jordens folk skall tåga mot Harmagedon och vi ser Harmagedon mycket nära då.

 

Den sjunde vredesskålen utgjutes och den största jordbävningen son någonsin har förekommit skakar jorden. Den kommer att ge märkliga geografiska förändringar, förstöra städer, jämna ut berg, ändra kustlinjer och ett fruktansvärt skräckinjagande, övernaturligt hagel kommer att falla, men människor kommer tydligen ändå inte att vända om utan kommer att fortsätta att häda Gud. Släktet mognar, alltså för domen och domen kommer och det blir en kulmen genom de här sju vredesskålarna som utgjutes över jorden, Men vi skall inte sluta med detta utan till sist så ser vi när nu alla världens härskaror, ledda av den sataniska treenigheten, ledda av djävulen, antikrist eller vilddjuret och den falske profeten samt av Konungarna frän östern, förmodligen med Kina i spetsen tåga mot Israel, mot Harmagedon, för att försöka i en slutdrabbning tillintetgöra Herrens folk Israel, Men så blir antikrists herravälde krossat och Gud kommer att visa sin makt också under den här tiden genom straffdomarna, när inseglen brytes, när basunerna ljuder, när vredesskälarna utgjutes och det blir en mycket kort tid som vilddjuret roffar åt sig makten. Vi skall fira bröllop i det himmelska, men vi skall också vara med vid detta gästabud som får en annan karaktär, Vi skall deltaga med Herren, står det. Hela världen kommer att få se himmelen öppen och ryttaren på den vita hästen som heter Trofast och Sannfärdig, vars ögon är som en eldslåga (Upp 19:11) och på hans huvud var mänga diadem och han hade ett namn skrivet vilket ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel doppad i blad och Hans namn är- Guds Ord, Och vi skall alltså följa Honom också på vita hästar, Och med sin muns svärd skall han slå folken, som alltså har samlats vid Harmagedon, och han skall styra dem med järnspira och han skall trampa Guds, den Allsvåldiges stränga vredes vinpress och på sin mantel och på sin länd hade han ett namn skrivet: Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.

 

Och jag kan inte utsäga det bättre än att Jag här i avslutningen återger ytterligare några verser i Uppenbarelseboken 19, ty Johannes har ju genom helig Ande beskrivit så klart och så mäktigt hur Herren besegrar alla jordens folk och de härskaror som här har samlats för att tillintetgöra Herrens folk Israel. Och jag såg en ängel, säger Johannes, stå i solen och han ropade med hög röst, sägande till alla fåglar som flögo mitt på himmelen: Kommen hit och församlen eder till Guds stora gästabud, att I mån åta konungars kött och befälhavares kött och starkas kött och kött av hästar och den som sitta på dem och kött av alla, fria och trålar, små och stora.

 

Ja, det är den märkliga och mäktiga bild som Johannes ser över vad som här händer . Och så säger han: Jag såg vilddjuret och konungarna på Jorden och

 


deras härskaror församlade att strida med den som satt på hästen och med hans här och så står det så mäktigt: Och vilddjuret vart gripet tillika med den falske profeten som i dess åsyn hade gjort tecken, med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och tillbett dess bild, De blevo båda levande kastade i eldsjön som brinner ned svavel och de övriga blevo dräpta av den som satt på hästen med ett svärd som utgick från hans mun, Och alla fåglarna blevo mättade av deras kött,

 

Ja, så beskriver aposteln Johannes och Upp 19 det mäktiga som kommer att ske när Herren tar över och tar all makt från vilddjuret, den falske profeten och satan själv och från dessa härskaror och dess krigsöverstar och militära högheter, befälhavare som det står i den här översättningen, son har samlats för att försöka tillintetgöra vid jordens navel Herrens folk Israel. Och till det här kan vi väl till sist bara säga: Tack gode Gud, i Jesu namn. Halleluja. Tack Jesus att det är du som har makten. Tack att du är konungarnas Konung och du är herrarnas Herre, Du kan göra allt vad du vill uppe i himmelen och nere på Jorden. Tack att du ännu söker människor, klappar på hjärtedörrar för att du vill kamma In och hålla måltid och syndare skall få hålla måltid med dig. Du skall rena i denna tid många hjärtetempel, driva ut demoner och satans makt, rena i ditt Blod, föda på nytt genom blad, vatten och ande. Tack Herre att du innan du kommer tillbaka och hämtar din brud hem till himmelen så skall en skörd bärgas in i den himmelska ladan och du smyckar oss, du kläder oss i det vita linnet, skinande och rent. Ja låt våra kläder alltid vara vita och hjälp oss att alltid hålla våra fötter rena under vandringen. Du har sagt att den som är helt tvagen genom blod, vatten och ande behöver sedan bara två fötterna under vandringen. Rena då mig, Herre, i djupet av mitt hjärta och min själ i ditt dyrbara på Golgata utgjutna Blod. Uppfyll nig och förnya mig i helig Ande, ge mig nya vingfjädrar som örnarna får nya vingfjädrar och hjälp mig som här har förkunnat ditt ord och alla dina tjänare och tjänarinnor i denna tid, dina sanna tjänare och tjänarinnor, att uppväckta, levande, under säcktyg, i ödmjukhet, men fyllda med tro och helig Ande frambära ditt budskap. Så säger vi Herre till sist: Maranata, du vår Herre kom och tack Herre, att jag hör når Jag blir stilla och när vi blir stilla din stämma säga:

 

Amen, jag, Herren, kommer snart med mina mångtusen heliga för att hälla en slutdom på jorden, en slutdom som avgör saken med hast. Ja, jag kommer snart, säger Herren. Bevara dina kläder alltid vita. Låt alltid färsk, frisk olja flöda in i ditt hjärta genom min helige Ande, ty smörjelsen är min helige Ande, säger Herren. Så säger Herren, Israels Förlossare, som här har talat och som snart skall hämta sin skara på skyar hem och som snart skall döma denna värld i rättfärdighet, men som också redan i dessa dagar bereder en mäktig förlossning för sitt folk Israel och så skall fred ringas in. Så skall mäktiga ting ske, så skall denna av synd i död, djävul och allt ont besudlade jord få en upprättelse, ty Jag skall då vara konung, säger Herren och Jerusalem skall vara min huvudstad och jag skall regera igenom de tusen åren tillsammans med er mina barn, mina tjänare och tjänarinnor, och om förkastelsen av mitt folk hade med sig försoning för denna världen, vad tror ni inte, säger Herren, som jag talade det genom min tjänare, aposteln Paulus, att deras upptagande skall ha med sig. Jo, mäktiga ting, säger Herren. liv från de döda, De skall se upp till mig som de har stungit. De skall gå under säcktyg och. komna i syndanöd, men de skall också bli delaktiga av min kraft och bliva mina vittnen, säger Herren, både som enskilda och som mitt folk genom de tusen åren. Sedan kommer det absoluta slutet, men, säger Herren, vänta mig nu, ty Jag kommer

 


snart, jag kommer snart, ja, jag kommer mycket snart, säger Herren som är profetians Ande i sin församling på jorden också idag, Amen, amen, amen, i Jesu namn.

 

'Vid midnattsklockans dova klang

En stråle genom rymden sprang

Från berg och dal, från land till land

Och rösten ljöd från himlens land.

Brudgummen kommer, tanden ljus

På vägen till hans bröllopshus

Brudgummen kommer, tänden ljus

På vågen till hans bröllopshus

 

Då lyste lampor här och där

Som fyrbåksljus bland skumma skär

Från Jordens natt, från synd och kval

Gick bruden in i bröllopssal

Vid änglars sång, vid harpors brus

Gick bruden in i bröllapshus

Vid änglars sång, vid harpors brus

Gick bruden in i bröllopshus

 

Men dyster stod i nattens väkt En Jungfruring, med lampor släckt Den dragit ut i samma namn och drömt sig slutna i hans famn men Andens olja sakna de och deras lampor slocknade men Andens olja sakna de och deras lampor slocknade.

 

De gingo fram till bröllopssal Med hjärtat tärt av bittra kval Låt upp för oss de ropade Men Herren stämma svarade För sent, ej dörren öppnas mer Gån bort, Jag känner icke er För sent, ej dörren öppnas mer Gån bort, jag känner icke er.

 

Då blev det gråt och smärta stor

Och klagan genom rymden for

För sent, för sent att klappa på

För sent, för sent, att frälsning få

Och ekot svarar hemskt, men rent

För sent, för sent

För sent, för sent

Och ekot svarar hemskt, men rent

För sent, för sent, för sent, för sent

 


Men du som lyss till denna sång Bland vilken hop står du en gång On Andens olja du har mist Du utestängd skall bli till sist. 0, kära själ, kom ej för sent Att bli med Jesus Krist förent 0, kära själ kom ej för sent Att bli med Jesus Krist förent".

 

----- ~ ---------------------------

 

"Nattens skuggor sakta vika

Morgonstjärnan ljuvligt ler

Snart den sälla dagen randas

Vilkens sol går aldrig ner

Herren kommer, Herren kommer

Ändas skall all jordens strid

Bruden siras , bröllop firas

Uti evig fröjd och frid

 

0, vad jubel inför tronen

När de frälsta där en gång

Efter tidens vedermöda

Stämma upp sin segersång

Herren konner, Herren kommer

Ändas skall all jorden strid

Bruden siras, bröllop firas

Uti evig fröjd och frid

 

Dyre Jesu, håll mig redo Till ditt möte varje stund Se'n nå Jord och himmel falla Fast består min sällhets grund Herren kommer, Herren kommer Ändas skall all jorden strid Brudens siras, bröllop firas Uti evig fröjd och frid."

 

Ovanstående budskap framfördes hösten 1989 av Thore Forslund, De två avslutande sångerna framfördes på kassetten av Birgit Severin Forslund. Avskrivet efter kassett av Arnold Gunnarsson.