Allt Guds rådslut - en modern postilla / del 3.

 

Guds Ords frälsande kraft.

 

L ulra s e va nE. 3: 4 -13,

 

Sammandrag av predikan söndagen Sexagesima den 18 febr. 1990 1 Bro.

 

Guds Ord har frälsande kraft I SIG. Det är budskapet vi möter i dag. För övrigt visar alla de texter som är sedan gammalt föreslagna för den här dagen på Guds Ords enorma betydelse, men då inte minst med tanke på vår frälsning i och genom Jesus Kristus. Aposteln Johannes förkunnar Ju för oss i det Evangelium han förmedlat till oss, att Jesus var Ordet som blev kött och tog sin boning ibland oss. Av NT ser vi att när vi i Kristi ställe förkunnar Evangelium så får Guds Ord sin kraft av Jesu Kristi försoning. Det Ord som har frälsande kraft i sig benämns därför 1 2 Kor. 5 kap. för Försoningens Ord. Vi behöver ej sväva i tvivelsmål om vad de olika delarna av liknelsen om ' säningsmannen betyder, eftersom Jesus själv ger så tydliga förklaringar. Det står, att säden som såningsnannen sär ut i människohjärtats åker är Guds Ord. När vi tänker på den direkt andliga verkligheten i NT så ligger i Guds Ord ett Andligt Faderskap när vi hör Ordet om Jesu Död för våra synder och hör om Hans segerrika Uppståndelse. Aposteln Petrus säger när han förklarar detta för de första kristna, att det Evangelium som predikats för dem som ett glatt budskap var EN OF5RGÄNGLIG SÄD, ty Guds ord förbliver evinnerligen. - Vad gäller ANDLIGT XODERSKAP så förklarar aposteln Paulus i Galaterbrevet att modersskötet i NT-lig mening är Guds församling som har sin förebild i den fria hustrun till Abraham, nämligen Sara. När detta är sagt så påvisar Jesus sedan huru olika grupper tar emot Guds Ord till frälsning eller tar emot Guds Ord p& ett så ytligt och felaktigt sätt att Guds Ord i stället blir dem till dom. - När vi tänker på allvaret i detta s& låt oss besinna oss inför de allvarliga orden i 1 Petrus brev, där Petrus säger, att om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, huru skall det gå med den ogudaktige och syndaren? -För nu rätt mänga är sedan hörde Jag en av Sveriges mest kända förkunanre, som predikat för mycket folk säga, att han genom den Helige Ande fått den uppenbarelsen, att av alla dem som hört hans predikan så var det en ytterst liten procent som verkligen fattat och på ett rätt sätt tagit emot vad Herren ville säga genom honom. En liknande erfarenhet har Jag själv gjort under de mänga år jag själv stått i Guds Ords tjänst. -Det här omnämnda har gjort, att Jag rannsakat mitt eget hjärta inför det härliga men likväl allvarliga som i dag framföres från den Heliga Skrift. Lät oss därefter se något p& de olika grupper av människor som Jesus här omnämner. -

 


Om den första gruppen säges det, att den liknar en väg som är upptrampad och härd och Guds Ords utsäde kan inte där gå ner och ingen frukt kan komma frän en dylik allmänning. - Jesu förklaring är, att eftersom denna stora grupp av människor -som det otvivelaktigt är fråga om - inte förstår Ordets mening så kommer strax djävulen och givetvis hans demoner, för att plocka bort det goda utsädet. - Stenhjärtat blir s& att säga inte krossat och någon nyfödelse i andens innersta sker ej, men människan blir lurad av satan och en massa religiösa demoner och tror sig från ett ytskikt i sitt själsliv vara kristen. Massor av människor kommer att ha det s& i dessa yttersta dagar, då satan på ett alldeles särskilt sätt förskapar sig till ljusets ängel. Många av hans demoner har inte alls heller någonting emot att agera inom de med kristet namn benämnd& kyrkorna. - Det är inom den här stora gruppen som vi kan finna alla möjliga villfarande sekter och här finner vi den framstormande gruppen som benämns New Age och det hela kommer givetvis inom en inte alltför avlägsen framtid att gå upp i den sataniska treenigheten under vedermödans domsperiod, då satan uppenbarar sig som Djävulen, Vilddjuret och den Falske Profeten, - Huru farligt är det inte att kon= in på de här omnämnda vägarna och g& förlorad i ett religiöst skökosystem, även om kyrkosystemet ifråga har i mänga fall kristet förtecken. Jesus talar vidare om grupp nr 2 och han säger, att dessa människor är som när utsädet faller på ett ytskikt av Jörd på ett hälleberg. Någonting skjuter upp hastigt men eftersom det ej finns någon djup rot och eftersom det ej finns någon vätska så förtorkades det som hastigt växte upp. - Jesus förklarar saken för oss och säger, att dessa människor väl strax med glädje tar emot Ordet men eftersom det ej finns något verkligt rotsystem så är dessa människor snart nog ur räkningen så att säga, då köttets frestelser och förföljelserna möter. - Denna grupp är när vi inser vad det är fråga om säkerligen betydande till antalet. - Den grupp det här är fråga om är den stora grupp av människor som inte släpper den Helige Ande ner i sitt hjärtas eller sin andes innersta men som ändå rör sig inom de kristna leden och sysslar med Guds Ord och kristen gudstjäst. De kan gripas i sin känsla och finner en viss tillfreds­ställelse i en vackert och estetiskt utformad gudstjänst. De kan också finna sin tillfredsställelse i teologiska religiösa system av olika skolor och de kan vara synnerligen ortodoxa. Trots vissa värden som i och för sig kan vara för handen i det omnämnda så blir det hela ändå helt galet och för ej till verklig*£rälsning, då. den Helige Andes regn ej få vattna utsädet och eftersom ej någon rot finns på det hårda hälleberget och inte heller denna skara fått utbyta så att säga stenhjärtat mot ett hjärta av kött och blod, så avfaller dessa i känslan så gripna och i förståndet så upplysta, när frestelserna och förföljelserna kommer enligt Jesu egen utsaga i dessa nyss omnämnda allvarsord. I ett parallellställe till den text vi läst i Lukasevangeliets åttonde kapitel så säges det, att annorlunda förhåller det sig med dem hos vilka törnet kraftigt växer upp tillsammans med


 

den goda säden och därvid blir så kraftigt, att en kvävnings­process inträder och Ingenting föres därför fram till mognad. Att det förhåller sig annorlunda med dessa människor betyder att här har Ordet gått ner i hjärtats innersta och människan har upplevt reningen i Jesu blad och även fått liv genom den Helige Ande, men ett avfall kommer genom rikedomens begärelser och begär efter andra ting och genom köttslig vällust. Man kan alltså kort säga, att det här är fråga om att de materiella tingen och den köttsliga vällusten får en sådan makt att det andliga livet kvävdes till döds. - Man behöver knappast vara någon stor profet för att inse att den här omnämnda gruppen har en mycket stor skara inom svensk etablerad kristenhet. Under de goda materiella tiderna och under påverkan av den orenhet som väller in över kyrkorna så har portvakterna ej kunnat hålla stånd och så har det blivit som det på mänga håll är att Laodiceas ljumhet enligt Uppenbarelsebokens tredje kapitel har blivit en mycket vanlig företeelse i svensk kristenhet nu under en lång följd av är och förkvävnings­processen är alltfort kraftigt på gäng. På mänga häll har de som nu vill rädda sina själar inte så mycket att välja på än att gå ut med Jesus utanför lägret för att bära Hans smälek, eftersom Jesus Inte finns innanför Laodiceaförsamlingens dörrar längre. Den fjärde gruppen av människor som Jesus här lyfter fram är den goda Jordens människor om vilken Jesus säger, att de är rättsinniga, de tar emot Ordets utsäde i goda hjärtan oc~h de bär frukt i tälanod eller som något parallellställe säger: de bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. ~ Att vara rättsinnig är att komma till sig r2jälv som det står i Srundtexten i Lukasevangeliets 15:e kapitel och i den 17:e versen står skrivet. Det betyder med andra ord, att Jag ger Gud rätt i min andes allra innersta, där min verkliga personlighet har sitt säte. Så gör jag som den förlorade sonen i Lukas ev. 15:e kapitel "helt om marsch" och vänder mig till Jesus som jag förut hårdnackat vänt ryggen. - När jag sålunda under nöd över min synd ropar som människorna p& pingstdagen: Vad skall jag göra för att bli frälst, s& kommer svaret än i dag frän Guds Ord: Vänd om och lät döpa dig i Jesu Namn till alla dina synders förlåtelse, då skall du som en gåva fä.den Helige Ande. - När Jag p& detta sätt enligt NT renats i och genom Jesu Blod, fått begrava hela mitt gamla syndaliv genom Vattnets Bad i kraft av Ordet, s& blir jag också en Ny Skapelse genom den Helige Ande och mitt onda hjärta har blivit förvandlat till den goda Jordens åkermark. Andebytet har skett. Djävulens ande har gått ut ur min andes innersta och efter reningen i och genom Jesu Blod så har Guds Ande flyttat in och Jag har blivit delaktig av gudomlig natur. - Därefter verkar Guds Ande och Guds Ord fram frukt som är kärlek, fröjd, frid, långmodighet, mildhet, godhet, trohet, saktmodighet och återhållsamhet och ju mer fruktbärande blir Jag - 30-falt, 60­falt och 100-falt ...

 


Lät oss till sist lyssna till Jesu avslutande maning, då Han säger, att vi skall se till huru vi hör, så att inte det som vi menar oss ha också kommer att tagas ifrån oss. - Många som här menade sig vara kristna skall tydligen att döma av det mycket allvarliga Ord vi i dag har hört från Jesu egen mun bli av med också det som de menade sig ha, det vill säga att eftersom de ej var omvända i hjärtats innersta och så hade blivit delaktiga av gudomlig natur så kommer ej heller deras förmenta s.k. kristendom att hälla och s& går de förlorade, alltså trots sin s.k, anslutning till den kristna religionen på ett eller annat sätt. - Dock för dem som blivit förvandlade till "den goda jordens människor" finns helt gränslösa möjligheter att få gå med Herren frän härlighet till härlighet och så bära mycken frukt för evighetens värld. - På det sättet skall Herren Jesus och Hans Namn bli förhärligat här på jorden och med tanke på evigheten. Amen. MA så ske i Jesu Namn. Amen,

 


Herren gör alltin~4 nytt.

 

2 Kor. 5:17-20.

 

Tilltal _från Herren inför Fastlagssssöndagen den 10 febrLari 1991 ~

 

"'Alltså, om nägan är l Kristus, -=:rå är han en ny skapelse; det gamla är förgänget, se, allt har blivit nytt. Xen är- av Gud, s-cm ha-r f~Y~rsDnat osc:~_s med 51& Kristus ocb 8-ivit oss-s _försoningens ämbete. Ty Gud försonade i Kristus världen med sig, Icke tillräknande dem deras överträdelser, och nedlade has oss försoningens or-d. I Kristi ställe ära vi därför sändebud, likasom 1~ö_nwnade Gud genom oss. Vi bedja i Krlssti ställe, Läten Jförsona eder med Gud. *' 2 Kor, 5.-17-20.

 

Den människa son öppnar sitt hjärta för Mig får uppleva vad Jag undervisade genom Min tjänare Paulus fordom, nämligen att alla synder blivit utplånade genon kraften av Mitt Blod, vilken kraft förmedlas genom Försoningens Ord, men den människan får inte bara uppleva syndernas förlåtelse i Mitt Namn, utan han får också begrava hela "syndalivet" genom dopet i Mitt Namn till alla synders förlåtelse, precis s& som det skedde på den första pingstdagen i Jerusalem. men givetvis får också den nänniskan som öppnar för Mig uppleva en nyskapelse i sitt hjärta genon Min Ande som är så radikal att hon erfar att allting är nytt och det Samla är förgånget. - Vad ni, Mi'na barn, sedan har att göra är att fortsätta att vara öppna för Mig och för Min Ande samt för Mitt Ord. Jag skall då. leda er vidare på vägen och ni får en daglig rening och Jag tvär era fötter som Jag fordon tvådde Petri fötter och ni får erfara en daglig uppfyllelse genom Min Ande så att ni i lydnad kan vandra i Mina fotspår tills det levande Hoppet går i fullbordan och frän helt nya och avgörande synvinklar blir då allting nytt, då när ni för alltid är hemma hos Mig, säger Herren, Herren, Herren. Amen. Amen. Amen.

 

Herren gör allting nMtt!

 

En gäng skall Herr-en göra allting nytt och vi skall se nya himlar och en ny jord, när evighetens morgon grytt, nen redan nu är nyskapelse spord, när Ordet och Anden verkar i särlaregnets tid och mänga får uppleva den ljuvliga FRID, som Herren har att ge medan not satan vi häller stånd och vi skall "gå en sista rond i ringen" not djävulen och demoner alla, som försöker att fä nänniskor att gruvligt falla i synd och så bli besatta av demonernas skara, som då häller människor i en förskräcklig mara och så skall de beseglas för helvete och dom, men ännu står Herren och ropar sitt KOM och den son konner till Jesus blir ej kastad ut, men blir löst och befriad och lycklig till slut och redan nu gör Herren den människan glad, som nyskapad kan vandra mot hinmelens stad...


Att förstå betydelsen av Jesu Död och Uppståndelse.

 

Luk. 18:31-43. Sammandrag av predikan i Bro Fastlagssöndagen den 25 febr 1990.

 

När aposteln Paulus talar om de grundläggande sanningarna i Guds Ord så säger han till Församlingen i Korint, att huvudstycket är Jesu Kristi Död för våra synder enligt Skrifterna och hans segerrika Uppståndelse på tredje dagen enligt Skrifterna, för att ge oss Evigt Liv. Han sammanfattar det frälsande budskapet och benämner det för TALET OM KORSET. - Inför Jesu Kristi Kors delar sig skarorna definitivt säger han vidare, ty TALET OM KORSET är en dårskap för dem som går förlorade, säger han, men för oss som blir frälsta är detta tal en Guds kraft. Det här omnämnda får vi en klar belysning av i den heliga text vi läst i dag. -

 

Vad betyder då Jesu Död och Uppståndelse? - Vilken enorm betydelse Jesu Död och Uppståndelse har bevisas ju av detta, att både Jesu Lidande och hans segerrika Uppståndelse är så klart profetiskt förutsagt i Gamla Testamentet. Lät oss ge några exempel på detta . När Herrens tjänare Matteus ser de märkliga under som Jesus gjorde och hur han med sitt blotta Ord drev ut de onda andarna, så förstod han att Jesus uppfyllde Jesajas märkliga profetia, som vi har nertecknad i Jesajas 53:e kapitel. - Det står där, att Jesus blev ett skuldoffer för oss, det vill säga Jesus betalde vår omätliga syndaskuld. Det står, att Jesus tog på sig våra sjukdomar i sitt Lidande på Golgata Kors. Det säges vidare, att näpsten lades på Jesus, det vill säga Jesu Lidande var ett strafflidande. Han tog straffet för våra synder på sig. -Även Jesu Uppståndelse var klart förutsagd. I den 16:e psalmen och den 110:e psalmen i Psaltaren ser vi detta klart. Båda psalmerna som kung David givit oss genom helig Ande är citerade i Petri predikan p& den första pingstdagen i Jerusalem. I den 16:e psalmen säger Jesus i profetisk Ande så som David förmedlat det till oss, att Han har haft Fadern alltid för sina ögon och Han visste därför att Hans kropp ej skulle se förgängelsen. Jesus visste, citerar Petrus på pingstdagen, att hans själ Icke skulle lämnas i dödsriket. I den 110:e psalmen talar Fadern till Sonen och säger, att Han efter att ha utfört sitt frälsningsverk för släktet skall bli upphöjd och sätta sig på högra sidan av Guds tron i himmelen.

 

Givetvis står det helt klart för oss som lever s& att säga på rätta sidan om Golgata, Jesu Uppståndelse och pingsten i Jerusalem, att Jesu Död för våra synder och hans segerrika Uppståndelse har en helt unik och enorm betydelse. - i Kolosserbrevets 2:a kapitel och den 14:e versen säger Herrens tjänare Paulus, att Jesus korsade över det skuldebrev som ställde sina hotfulla krav på oss... /Enligt.David Hedegärds goda översättning./ - Aposteln Petrus säger, att genom Jesu sår har vi blivit helade. Det är alltså ett fullbordat faktum, att Jesus bar våra sjukdomar och vi kan ta ut denna rikedom av läkedom som finns tillreds för oss, när vi &kallar Jesu Namn. - Jesus tog värt syndastraff på sig. Detta står klart av Pauli ord t.ex. i Galaterbrevets 3:e kapitel och den 13:e versen, där aposteln Paulus säger, att Kristus blev en förbannelse för vår skull. Vidare säger ju Paulus i sammanhanget, att det var skrivet redan i Mose lag, att förbannad är var och en som är upphängd p& trä. - Om vi sedan tar fram något exempel på betydelsen av Jesu Uppståndelse frän de apostoliska breven, så

 


citerar vi frän 2 Tim. 1:10, där aposteln Paulus säger, att genom Evangelium har Jesus fört Liv och oförgänglighet fram i ljuset. Om vi sedan går över till den praktiska tillämpningen och vår förståelse av Jesu Död och Uppståndelse, så ser vi här i Ordet dels ett exempel på, att Jesu lärjungar och blivande apostlar ej förstod någonting alls av vad Jesus här talade, men vi ser också ett uppfordrande exempel p& en man, en blind tiggare, som är öppen för Jesus och får uppleva kraften av Herrens Lära. - Jesu lärjungar var upptagna av falska Messiasdrömmar om ett jordiskt lyckorike för judarna och de väntade på de stora platserna i detta rike. - Om vi läser parallellställena till dagens heliga Ord i Lukas 18:e kapitel, som finns dels i Matt. 20:e kapitel och dels i Mark. 10:e kapitel, s& ser vi där av framställnigen huru Sebedei söner Jakob och Johannes tillsammans med sin moder kommer fram till Jesus just då Han begynner att tala om sitt förestående Lidande och sin segerrika Uppståndelse och deras gemensamma begäran är, att Jakob skall få sitta på den ena sidan om Herren vid hans tron och Johannes begär att fä sitta på den andra sidan. Jesus måste tala allvarligt om att i Guds rike Sär det ej till så som när denna världens s.k. store slåss om makten utan i Guds rike är den störst som ödmjukar sig och blir allas dräng och Jesus säger samtidigt, att Han själv inte kommit för att låta sig betjänas, utan Han har kommit för att tjäna och ge sitt Liv till lösen för ett fallet släkte. - Sanningen är den, som aposteln Paulus framför 1 1 Kor. 2:a kapitel, att det som rör de andliga tingen och vår frälsning det kan ej förstås av den naturliga, opånyttfödda människan. Den helige Ande måstekomma till vår hjälp och s& förklara andliga ting för andliga människor, säger aposteln Paulus. Vi minns säkert, att enligt vittnesbördet i Johannesevangeliets 3:e kapitel så förstod ej läraren i Israel, Nikodemus, pånyttfödelsens och frälsningens sanningar utan trodde, att han skulle krypa in på nytt igen i sitt moders liv och s& födas en gäng till och Jesus måste ju säga: "Är du Israels lärare och förstår inte det här. Sannerligen säger Jag dig: Om en männis-ka. ej blir född p& nytt, blir född av vatten och Ande, s& kan hon inte komma in i Guds rike... 11 - Undra på, att Herren måste klaga fordom genom profeten Jesaja, d& det säges, att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba men mitt folk förstår intet. Jes. 1:3.

 

Det verkliga föredömet i de heliga Orden i dag är       som redan

antytts - den blinde tiggaren vid Jerikovägen. - Han trodde

utan omsvep på Jesus. Huru mycket han hade hört om Jesus är

svårt att säga, men det han hört var tillräckligt för att

skapa tro hos honom.     - Vi har redan citerat Jesajabokens 53:e

kapitel, där profeten också fräSar A Herrens vägnar: 'Wem

    trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm

    uppenbar?" - Detsamma Bibelordet citerar sedan aposteln i det

speciella troskapitlet, nämligen Romarbrevets 10:e kapitel.       -

Den blinde tiggaren ropade: "Jesus, Davids son,      förbarma dig

över mig." - Detta skall givetvis ej förstås så som skulle

vårt bedjande och ropande i och för sig åstadkomma frälsning,

men det skall förstås så, att vi öppnar så att säga vår

hjärtedörr inifrån när vi ärligt och ödmjukt i tro äkallar

Herrens Namn.      'War och en som åkallar Herrens n&mn skall bli

frälst", förkunnar Romarbrevet 10:13. - Man sade till denne

tiggare strängeligen, att han skulle vara tyst,     men det står,

att han ropade desto mer... De andliga fiender vi har att

övervinna är inte bara otroshjärtat i värt eget kött, utan

också djävulen och den orena andemakten hos denna världens

 


människor. Tiggaren övervann också dessa omnämnda fiender, när han höll ut i sitt ropande. - Bibeln talar om att kämpa i sina böner både för sig själv och för andra. - Här är det fråga om verklig andlig födslovånda och ej fråga om yttre formell och estetisk religion. - Vi hör vidare, att Jesus stannar till och Han befaller att mannen skall ledas fram till Honom. Jesus vet och gläder sig, när människor i tro kommer till Honom ned sina behov. I Lukasevangeliets 8:e kapitel så läser vi om hur en stor folkskara trycker och tränger Jesus, men en kvinna i folkhopen rör vid Jesus i tro och även vid detta tillfälle stannar Jesus till och Han bekräftar att kvinnan ifråga genom att röra vid fliken eller hörntofsen p& Herrens mantel blivit helbrägda frän sin svåra blodgäng. - Vår alldeles speciella uppgift är att föra människor i läge för Gud, så att de kan fä chansen till frälsning och till läkedom och till att överhuvudtaget få del av Jesu välsignelser. - Vilken kärlek ligger inte sedan i Jesu Ord, när han frågar den blinde tiggaren: "Vad vill du att Jag skall göra dig?" - NT har en lång rad av liknande löften till dem som i tro och överlåtelse vill gå fram till Jesus. Vi skall få vad helst vi beder om, säges det, för att vår glädje skall bli fullkomlig. -Självfallet var det ögonens ljus som den här mannen ville ha. Jesus säger:,"Hav din syn" och i samma ögonblick så sker undret. -Men låt oss avslutningsvis se på det goda vittnesbörd Jesus ger mannen, då han säger, att hans tro har hjälpt honom. -Detta är det fantastiska med Guds Verk, att även om det sker genom Herrens Ande och hans Ord, så har vår öppenhet och vår absoluta tillit till Herren och hans Ord en absolut avgö'rande betydelse. Enligt vittnesbördet i Apg. 14:e kapitel så mötte Paulus där en vanför man och det står, att Paulus såg, att han hade tro så att han kunde bli botad och genom mannens tro så skedde undret ned Paulus som ett synligt redskap för Herrens mirakulösa Verk. - Så följde mannen under lovprisning Jesus och det blev dessutom frukt i mannens liv, så att folkskaran stämde in i lovsången. Så vill Herren att allas våra liv skall bli fruktbärande och Guds vilja är att vi skall bära mycken frukt - 30-falt, 60-falt, ja, 100-falt. Må så ske i Herrens Jesu Kristi Namn. Amen. Amen. Amen.


Jesus      vår HJä112are i frestelserna!

 

Matt. 4:1-11.

 

Sammandrag av predikan 1:a söndagen i Fastan den 4 mars 1990.

 

De heliga Orden i dag har tv& stora huvudsanningar, dels detta att Jesus stod som vår Ställföreträdare i frestelsekampen och denna Hans utkämpade frestelsekamp var en viktig del av Hans frälsningsverk, dels visar de heliga Orden i dag att på grund av Jesu frälsningsverk för oss så kan Han som ingen annan hjälDa oss i vår frestelsekanp.

 

Jesus stod alltså son,vår Representant, när Han av Anden fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. - Lät oss kort se på några bibelrum, som visar på huru Jesus stod i denna kamp för dig och mig. - Aposteln Paulus säger i Hebréerbrevets 4:e kapitel, att Jesus är en överstepräst som kan ha medlidande med våra svagheter just därför att Han blev frestad i allt lika som vi. Redan i det 2:dra kapitlet i Hebréerbrevet säges det dock, att just därför att Jesus har lidit, när Han utkämpade sin frestelsekamp, så kan Han hjälpa oss som frestas... I-Romarbrevets 5:e kapitel talar aposteln Paulus dels on Adams fall, som förde ned sig ett kollektivt fall s& att säga för alla människor, men aposteln talar också om den kollektiva upprättelse som vi alla fått i och genon Jesu lydnad. Paulus säger, att genon en enda människas olydnad har de mänga blivit gjorda till syndare, men genom en enda , människas lydnad, det vill säga genom Jesu Kristi lydnad, så skall nu de många göras rättfärdiga. ~ Vi ser alltså vilken enorn betydelse för hela släktet som Jesu lydnad hade och inte minst då i de situationer vi ser Jesus i de heliga Orden i dagens text, då Han i speciell mening sättes p& prov. - Enligt Matteusevangeliets 5:e kapitel och den 17:e versen så säger Jesus själv, att Han inte har konmit för att upplösa Lagen och profeterna utan Han har kommit för att fullborda. Om vi vill ha en enkel och klar framställning om vad Jesu lydnad för oss betydde och då även i så viktiga situationer som vid Hans frstelsekamp i öknen, så låt oss citera för varandra vad den kända svenska päskpsalnen förkunnar: "Han /Jesus/ fullgjorde Vad vi borde Och blev vår rättfärdighet. Han a ' vvände Värt elände För båd tid och evighet. Han förvärvde, Att vi ärvde Ljus och frid och salighet." Vi ser allts&, att Jesus visserligen röjde undan alla hinder och det gjorde Han ju genom sin Försoningsdöd, men genom sin absoluta Lydnad och därigenom att Han stod fast där den förste Adan föll, så har Han, som själv är Vägen, Sanningen och Livet fört fram Evigt Liv för hela släktet. - Det ligger färdigt alltsammans som en Gåva, som vi ju dock självfallet måste ta emot.

 

Om vi sedan ser på,de olika frestelserna som är angivna i de heliga Orden, så,,~kp(n vi lägga närke till, att det är samma prov som våra fö rAa föräldrar stod inför och det är de speciella prov som aposteln Johannes har angivit 1 1 Jch. 2:16, nänligen köttets begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda... Det första djävulen frestar Jesus med gäller kroppens begär efter mat och han vill att Jesus skall göra öknens stenar till bröd, men Jesus benöter satan med Guds Ord och säger, att människan lever icke allenast av bröd utan av vart och ett Ord som utgår frän Guds Mun. - Den andra frestelsen gällde detta, at Jesus skulle på ett egoistiskt sätt utnyttja det beskydd Han ägde frän sin


himmelske Fader och från Hans heliga änglar. Djävulen ville att Jesus skulle kasta sig ned från helgedomens mur och djävulen citerar äter igen Guds Ord och talar om ett löfte vad gäller änglabeskydd. - Jesus genomskådar djävulens list och svarar med Guds Ord och säger, att det Ju står skrivet att du skall icke fresta Herren din Gud. - När dessa frestelser inte lyckas tar djävulen Jesus med sig upp på ett högt berg och visar Honom alla riken i världen och säger, att om Jesus bara tillbeder satan s& skall allt detta tillfalla Jesus. Givetvis är det en lögn, att djävulen äger djupast sett makt över alla riken i världen, men frän en viss synvinkel sett har ju makt tilldelats djävulen på det sättet, att mänskligheten öppnat för denna "tidsålders gud" och aposteln Johannes kan ju därför säga, att "hela världen är i den ondes våld". - Djävulens ursynd var givetvis, att han ville bli lik Gud själv, som också Skriften vittnar om. Det var ju på den här punkten som också våra första föräldrar föll ... Jesus genomskådar dock ännu en gång djävulens list och ännu en gång slungar Jesus Guds ord, Sanningens Ord, i ansiktet på satan och Jesus säger, att Herren din Gud skall du tillbedja och Honom allena skall du tjäna. - Änglar träder fram och betjänar under glädje Jesus, då Han utkämpat denna avgörande frestelsekamp i förhållande till djävulen. På samma sätt kom ju en ängel och styrkte Jesus, då han vid ett senare skede av sitt Frälsningsverk kämpade segerrikt kampen i Getsemane, där hans svett ju blev som blodsdroppar som föll ner på marken. /Luk. 22:43./

 

Lät oss så se på den andra huvudsanningen i Ordet i dag', nämligen detta, att p& grund av Jesu seger i frestelsekampen så kan vi i Hans Namn och i den Helige Andes kraft vinna seger i våra frestelser. - Liksom Jesus gjorde så kan vi genom Andens svärd som är Guds Ord vinna seger men användandet av Andens svärd, som alltså. är Guds Ord, bör ske under vaksamhet och bön. Låt oss minnas vad aposteln Paulus säger i Efesierbrevets 6:e kapitel, när han talar om huru vi skall vara iklädda Guds vapenrustning. När aposteln nu bl.a. talar om huru vi skall använda Andens svärd eller Guds Ord s& säger han- "Gören detta under ständig åkallan och bön, s& att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthällighet och ständig bön för alla de heliga." - Utöver det skrivna Gudsordet så är ju de speciella nådemédlen-som alla får sin kraft av Guds Löftesord en underbar hjälp för oss i vår kamp och i våra frestelser. Aposteln Paulus säger t.ex. vad gäller värt dop i Jesu Namn till alla våra synders förlåtelse, att vi skall hälla före att vi är döda frän synden en gäng för alla ochz. att vi nu lever för Gud. Med tanke på den hjälp vi har av värt dop så säger psalmsängaren: "När jag frestas vill jag svara: Jag är döpt i Jesu Namn. Honom vill jag trogen vara, Vill ej ryckas ur hans famn. Han frän synden ren mig tvagit Och mig till sin egen tagit, Honom jag, som han mig bjöd, Följa vill i liv och död." -

 

En fantastisk hjälp vad gäller den andliga kampen är användandet av "Himmelrikets Nycklar". SA ofta det överhuvudtaget är påkallat kan vi hjälpa varandra att använda auktoriteten i Jesu Namn, s& att vi får uppleva en daglig och stundlig rening i Jesu Blod och en mäktig förnyelse i helig Ande. Om du använder dessa underbara "Nycklar" för att hjälpa mig och Jag för att hjälpa dig, så bevaras vi allts& var för sig och tillsammans rena i Jesu Blod och vi kan dagligen och stundligen, som jag redan antytt, bli förnyade i Helig Ande ... - Även den heliga Nattvarden har i sig en underbar kraft till


hjälp i den andliga kampen. 1D>ersonligen har jag erfarit detta, att när kampen mot djävulen, köttet och den orena världsanden som är förhärskande i denna världen, varit härd, så har allti~ delaktigheten i Jesu Kristi Blod och delaktigheten av Hans heliga Lekamen givit seger. Det är inte för ingenting som Martin Luther kallar Nattvarden för "Frälsningsvisshetens sakrament". SA kan du och jag och alla av hjärtat på Herren troende i denna tid säga med jubel i stämman: Tack Herre att Du alltid för oss fram i segertåg. Amen. /2 Kor. 2:14/.


HerreL prövar blott ~ Han ej fz:5r_,-k.iilte.rt

 

Jfatt. 15~21-28.

 

Sammandrag av predikan 2:dra Söndagen i Fastan den 11 mars 1990 1 Brötjemark.

 

För att rätt kunna förstå de heliga Ord vi läst i dag, så är det väsentligt att veta vem kvinnan var, som Jesus här möter, Hon var en kananeisk kvinna och i parallellstället i Mark. 7:e kapitel så säges det, att hon var en grekisk kvinna. Hon kom alltså från direkt hednisk miljö. - Klart är av Skriften, att Herren ej har anseende till personen. Gal, 3:28. Vad vi dock ej kan kom= Ifrån är, att den miljö vi växt upp i och den bakgrund vi har påverkar oss på det ena eller andra sättet.

 

Kvinnan kommer fram till Jesus och ber om förbarmande vad gäller en dotter, som var svårt besatt av en ond ande. - Det säges här, att Herren dock i första ronden så att säga inte svarar kvinnan med ett enda ord. Varför? - Jo, klart av Skriften framgår, att Herren vill pröva våra motiv, om vi helhjärtat menar någonting med vårt sökande. - Detta kan vi se på många olika ställen i Skriften. - Till och med aposteln Paulus, som var i full tjänst för Herren, talar om, att Herren pr-övar hans hjärta ... I Ordspråksboken säges, att såsom degeln Drövar silver och smältugnen guld, så prövar Herren hjärtan. -I Jeremiabokens 29:e kapitel så säges det, att vi skall finna Herren, om vi frågar efter Honom av allt vårt hjärta, ty Han vill låta sig finnas av oss. - Låt oss se DA ett par personer i Bibeln, där vi ser huru Herren prövar vår helhjärtenhet samt våra motiv. - När patriarken Jakob kämpar med Herren vid Jabboks vad och av Herren får ett slag på höften s& att höften gick ur led, så ställer Herren sig som om Han ville Så vidare, men vi ser d& huru allvarligt Jakob söker Herren, då han säger: "Jag släpper dig icke med mindre du välsignar mig." -Enligt Natteusevangeliets 19:e kapitel s& prövar Herren den rike yngligen och när Han ser huru han sitter fast i sina pengar och ägodelar så säger Herren: "Gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga, då skall du få en skatt i himmelen och kom sedan och följ mig." - Det är i det här ljuset vi måste förstå varför Herren prövar motiven hos den kananeiska kvinnan i dagens heliga Ord.

 

När Jesus dröjer något med ett första svar så kommer lärjungarna in i bilden och de säger till Jesus, att han skall skilja henne ifrån sig, då, hon förföljde både Jesus och dem med sitt ropande ... Vi kan ofta vara obarmhärtiga mot varandra och stöta bort människor frän oss på grund av vår kärlekslöshet, men Herren förskjuter ingen som av rena motiv söker Honom. Lät oss kom= ihåg vad det härliga löftet i Joh. 6:37 säger: "Den som kommer till Mig," säger Herren, "skall Jag sannerligen inte kasta ut".

 

När Jesus så blir färdig att svara s& säger han: "Jag är inte utsänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus". - Vad menar Jesus med detta? - Jesus vill med detta svar visa den kananeiska kvinnan på detta, att den levande livsströmmen eller som aposteln Paulus säger i Romarbrevets 11:e kapitel det levande olivträdet fanns i Israel och inte hos något hedniskt folk. - Inom Israel fanns också löftena enligt Romarbrevets 9:e kapitel och där fanns alltså förkunnelsen om den ende sanne och levande Guden och den Han sänt till hela världens frälsning, nämligen Jesus själv.


I Apostlagärningarnas 13:e kapitel och den 46:e versen och några följande har vi ett tydligt uttalande av aposteln Paulus, som visar att tiden är inne d& det frälsande Evangeliet på ett speciellt sätt nu börjar finna sin väg ut till hednafolken. Därefter ställes Israel &t sidan för sin otros skull och vi vet huru - som det var för övrigt profeterat om - domen också rent historiskt kommer över judafolket är 70 efter Kristus, då romarnas härskaror intar den heliga staden Jerusalem och hela staden förstöres. Jesus hade ju själv sagt, att här skall inte lämnas sten på sten, eftersom Israel inte hade aktat på den tiden då det var sökt, men när Jesus här talar med den kananeiska kvinnan så är Israel i speciell mening alltfort bärare av Gudsuppenbarelsen,

 

Kvinnan i de heliga Orden i dag tar emot Jesu undervisning. Han böjer sig i ödmjukhet och förstår, att hjälpen finns hos Jesus. Hon faller ner och tillber Jesus och hon säger: "Herre, hjälp mig." Dock kommer ytterligare ett märkligt svar från Jesu mun, då Han säger: "Det är otillbörligt att taga- brödet frän barnen och ge det åt hundarna." Ännu en gäng måste vi fråga inför den öppna Bibeln: Vad menar Jesus med detta? -Eftersom Israel - som vi nyss påvisade - ännu i speciell emning var bärare av Gudsuppenbarelsen, s& finner vi tydligt av Gamla Testamentet, att trots avfallsperioder s& hade Israel en klar gränsdragning emot den onda andevärlden och Israel hade fått speciella löften om helbrägdagörelse något som hednafolken ej fått. ( Den läsare som vill studera detta faktum kan t.e.x. läsa 5 Mos. 18:9 och följande versar samt 2 Mos. 15:26.)

 

När sedan - som tidigare omnämnts - Israel ställdes åt sidan och den Nytestamentliga Församlingen blivit bärare av Gudsuppenbarelsen så finns också nu en klar gränsdragning mellan Guds församling och den onda andevärlden, en gränsdragning som inte finns någon annanstädes. Jesus säger i missionsbefallningen i Markusevangeliets 16:e kapitel, att den som tror på Honom och Hans Ord och blir döpt skall bli frälst och den troende personen och allts& den Nytestamentliga Församlingen skall fä se huru ordet åtföljes av bl.a. dessa tecken, nämligen att de onda andarna blir utdrivna och när vi lägger händerna på de sjuka så. skall de bliva friska o.s.v. -Även nu går undervisningen frän Jesu mun rakt in i hjärtat hos en kvinna som kom från ett folk som ej haft några klara gränslinjer i förhållande till den onda världen och hon ger det ödmjuka svaret: "Ja, Herre, också äta hundarna allenast av de smulor, som falla från deras herrars bord." - Jesus blir mycket gripen av kvinnans stora tro och hennes bön blir besvarad och dottern blir genom Herrens Ord helbrägda. - I Xatteusevangeliets 8:e kapitel talar Jesus om stor tro hos en man av hednisk härkomst och Han säger, att Judar efter köttet blir en dag utanför medan personer av hednisk härkomst befolkar himmelen tillsammans med Abraham, Isak, Jakob och de andra profeterna. Amen.

 


Jesu seZer över satar-L - vår räddning!

 

Lulras evangelium 11:14-23

 

Sammandrag av predikan 3:e söndagen i Fastan den 18 mars 1990 i Bro.

 

Vi lägger märke till när vi läser den heliga Skrift, att Jesu seger över satan är en viktig del av Jesu frälsningsverk. -När t.ex. aposteln Petrus talar enligt ApS. 10 kapitel i Kornelii hus så sammanfattar han Jesu verk, när han säger, att Jesus var smord av den helige Ande och han vandrade omkring och gjorde väl och botade alla som var överväldigade av djävulen. Aposteln Johannes säger detsamma med lite andra ord, då han säger, att just därför uppenbarades Guds Son att han skulle nedslå djävulens gärningar. - Aposteln Lukas säger detsamma i dagens heliga Ord, när han säger, att den starke som bevakade sin egendom har blivit övervunnen av den som var starkare, det vill säga satan har blivit övervunnen av Jesus Kristus, som har tagit ifrån honom de vapen son han förtröstade p&. - Vad var det då för vapen som djävulen använde och fortfarande för övrigt försöker att använda sig av, då han får tillfälle? - Jo, först och sist det vapen han såsom tjuv stulit i Herrens förrädskamnaare, nämligen Herrens lag. Djävulen lockade ju redan v-Ara första föräldrar på fall, för att sedan alltifrån den dagen då de föll och allt framgent uppträda som åklagare, men Gud vare 1= Nu är segern vunnen i Jesu Namn. Jesus har segrat på det sättet, a-tt Han själv i och genom sitt oskyldiga Blod betalt hela den skuld som Lagen föreskrev på grund av ditt och mitt fall ... Hebréerbrevets apostel Paulus sager, att Jesus har lidit dödens straff för oss och det har Han gjort både från andlig, fysisk och evig synpunkt, för att Han så skulle göra oss fria som på grund av djävulens anklagelser hela värt liv igenom hade varit i träldom. Så står då djävulen, andefurstar och denoner där med skammen och vi är frikända i Jesu 'Na-me.i men Jesus bevisade också i sin tvekamp mot djävulen, att Han som en Evig Gudomsperson inte bara hade makt att ge sitt liv för fåren, det vill säga för dig och mig, utan Han hade också makt att taga igen sitt liv och så stod Han upp p& tredje dagen och förde Evigt Liv fram i ljuset genom sitt mäktiga Ord eller genom Sitt Heliga Evangelium.

 

Som så ofta så ser vi i dagens heliga Ord, att inför Jesus och inte då minst inför Hans kamp mot djävulen och demonerna s& delar skarorna sig. Jesus säger själv i detta Gudsord, att den som icke är ned mig, han är emot mig, och den son icke församlar med mig, han förskinSrar. Som så många gånger förr s& ser vi,att den som här verkligen möter Jesus till förlossning det är s& att säga ett behovets barn. - Jesus befriar en dövstum genom att driva ut den onde anden och enligt parallellstället i Matt. 12:e kapitel så ser vi att personen ifråga var faktiskt inte bara döv och stum utan också blind. Detta gällde enligt texten tydligen lekamliga sjukdomar, som hade sin orsak i en ond ande, men om vi går till värt NT så ser vi att syndafallet tog så djupt, att vi egentligen som Efesierbrevet 2:dra kapitel och första vers säger är andligen döda i våra synder och överträdelser. Enligt detta Bibelsammanhang i nämnda kapitel är det inte bara så, att vi har synder och överträdelser utan aposteln Paulus säger, att vi är genom själv vår syndiga natur "vredens barn". Det fantastiska är emellertid att när vi öppnar våra hjärtan och förstår i våra hjärtan att Jesus är Guds Son och att Han


hade makt att stä upp p& den tredje dagen sedan Han - som vi här redan påvisat - betalt vår omätliga syndaskuld, s& sker frälsningens under i våra hjärtan, det vill säga vi renas genom Jesu Blod och där blir liv genom Anden och Ordet i Jesu Namn i våra hjärtan. När vi sålunda blivit nya skapelser som aposteln Paulus sageri- 2 Korinterbrevets 5:te kapitel, då börjar våra nunnar att tala och vi vill alltid utifrån våra hjärtan frambära ett lovets offer till Gud i Jesu Namn, det vill säga våra läppar vill prisa Herrens underbara FRÄLSARNAMN, men även detta fantastiska börjar ske, nämligen att vi som nya skapelser börjar höra Herrens rösst. Vi får som vi ibland utifrån herdekapitlet Jch. 10 brukar säga I'färöron'I som hör och känner igen Jesu Röst, när Han talar sitt Ord till oss, men inte nog med det - vi börjar att se med hjärtats andliga ögon. En heltny värld i och genom den helige Ande och i och genom de andliga ögon vi fått öppnar sig för oss, nen även an vi här betonat den inre sidan och det andliga skeendet så har naturligtvis Jesus och Hans Ord och Hans Ande samma makt som vi ser i de heliga Orden i dag att öppna lekanliga ögon och öron och lösa stumma tungor också lekamligen så att de börjar tala. Alla onda och orena andar är i kraft av Jesu verk och hans auktoritet besegrade och står i skamvrän och denna auktoritet i Jesu Namn och i den helige Andes kraft har överlämnats åt oss och åt Jesu Kristi Församling och dödsrikets portar skall ej bli Guds Församling övermäktiga.

 

Som vi emellertid redan antytt s& delar skarorna sig inför

Jesus, inför Hans Ord och Hans Gärningar. SA var det i det

sammanhang vi läst med varandra och så är det i dag. - ,

Fariséerna vänder sig emot Jesus och går emot Honom frän två

olika sidor, Den ena gruppen säger rentbt, att det är ned

Beelsebul, de onda andarnas furste, som Jesus driver ut den

onde anden ur den dövstumme och blinde. Jesus bemöter

självfallet en sådan Salen tanke och Han ställer en logisk

motfräga:"Vart och ett rike, som är söndrat mot sig självt,

varder förött, och hus faller p& hus. Men är även Satan

söndrad mot sig själv, huru skall då hans rike hava bestånd,

emedan I sägen, att jag utdriver de onda andarna med

Beelsebul?1I - Den andra gruppen fariséer begär helt enkelt på

sitt översittarmanér att Jesus skall göra något tecken, nen

Jesus säger - som det kraftigt belyses i den lite äldre

svenska översättning som vi här använder - att detta släkte är

ett ont och horiskt släkte som begär tecken, m . en intet annat

tecken skall givas än Jonas tecken, ty som Jona var tre dagar

och tre nätter i den stora fiskens buk så skall också Jag

Xänniskosonen, säger Jesus, vara tre dagar och tre nätter i

Jordens sköte...

 

Dock uppträder här ytterligare en grupp som faktiskt inte begriper någonting av vad Jesus gör eller vart Han vill komma med sin Gärning och sitt Budskap. Denna grupp representeras av en kvinna son plötsligt utropar: "Saligt är det modersköte som har burit dig, och det bröst som du har diat": - Jesus svarar omedelbart:"Ja, saliga äro dem som höra Guds ord och gö a det". Jesus understryker klart här det som aposteln Paulus sedermera gör klart t.ex. i I:a Korintierbrevets 2:dra kapitel, att den vanliga naturliga människan förstår inte det som hör Guds rike och det andliga till. Det måste utgrundas på ett andligt sätt, säger aposteln Paulus. - Vi hör samtidigt ekot av Jesu samtal med Nikodemus enligt Johannesevangeliets 3:dje akpitel, där Jesu säger, att det som är fött av kött det är kött och det som är fött av Anden det är ande. Du måste


födas av Vatten och Ande om du skall komma in i Guds rike, säger Jesus till rädsherren och läraren i Israel Nikodemus.

 

Slutligen möter vi i dag i de heliga Gudsorden sanningen om förtappelsens risk och verklighet. - Jesus säger enligt Lukasevangeliets 11:24-26, att om en människa verkligen avfaller frän den levande Guden och det blir tomt i hennes hjärta så kommer den onde anden som gick ut tillbaka och har med sig sju andra andar som är värre än den som gick ut och Jesus konstaterar, att för en sådan människam blir "det sista värre än det första..." - Då vi i dag i Sverige nöter en farlig förkunnelse, till och med från häll där man inte kanske hade väntat det, så måste vi konstatera att Guds Ord klart talar om förtappelsen risk, talar om som Hebréerbrevets 6:e och 10:e kapitel klart förkunnar, att en människa kan förhärda sig mot Guds näd så att hon till sist blir "omöjlig att återföra till en ny bättring", - Det är om detta Jesus talar också i Ordet i dag, då Han nänner om de sju andarna som går in i ett människohjärta tillsammans med den son förut Sätt ut men son nu kommer tillbaka. Det oerhörda är, att Jesus säger enligt parallellstället i Matteusevangeliets 12:e kapitel, att så illa skall det SA med detta onda släkte som förkastar Hans frälsning och som förhärdar sig. Matt. 12:45. - Lät oss till sist i dag här förmana varandra så att vi låter frälsa oss från detta vränga släkte, som aposteln Petrus också förkunnar på den första pingstdagen i Jerusalem. huru skall det SA till? - Jo, lät oss höra Guds Ord, ta det till oss i hjärtats innersta, gömma det där och så låta detta Ord som förbliver evinnerligen och som är en oförgänglig säd verka både rening och evigt liv och så skall vi kunna övervinna den förgängelse, som är i denna världen för syndens skull. Må så ske i vår Herres Jesu Kristi Namn. Anen.

 


Jesu konungarike Q!2L

 

Luk. 1:26~23.

 

Sammandrag av predikan Jungfru Marie Bebådelsedag den 25 mars 1990 1 Bro.

 

Jesus är enligt Uppenbarelsebokens 19:e kapitel Konungarnas

Konung och Herrarnas Herre. - Enligt dagens heliga Gudsord,

förmedlat av ängeln Gabriel, s& får vi klart veta, att Jesus

kommer att födas hit till denna världen som konung. Herren Gud

skall ge honom hans fader Davids tron och Jesus skall vara

konung över Jakobs hus till evig tid och på Hans rike skall

ingen ände vara. - Detta är vad vi får veta av ängeln Gabriel

i den heliga texten i dag! ~ När Jesus står inför 7p`ilkt... och

päskens händelser börjar tima, s& frågar pi,-Latus Jesus om hans

konungadöme och Jesus säger rakt på sak att Han är född till

Konung och som konung har han kommit till denna världen. Vi

förstår av Guds Ord, att läget var så allvarligt för oss

männskor p& grund av syndafallet att endast Gud själv i och

genom Sonen kunde klara upp den uppkomna situationen. -

Samtidigt förstår vi, att eftersom våra första föräldrar som

människor fallit s& var det nödvändigt att någon som hör till

människosläktet måste sona synden eller med andra betala

syndaskulden, som var omätligt stor. - Det är därför helt

logiskt klart, att endast en som var både Gud och människa

skulle kunna återupprätta det brutna förhållande mellan Gud

och människa och Gud vare lov:jesus,kon och Han kunde göra det

som ingen annan hade kunnat göra nämligen bli till frälsning

för hela släktet. Med tanke på vad här är sagt så är det

förståeligt att vi möter Jesus i Skriften också som

"Smärtornas Konung", Konungen med törnekrona * n på sitt huvud...

När Pilatus sätter sig vid domarstolen, som på hebreiska

kallades för Gabbata, s& säger Pilatus till judarna:"Se, eder

konung!" Så föres Jesus efter donslutet emot Honom till

Golgata och korsfästes med en rövare på vardera sidan. Pilatus

avfattar d& en överskrift p& tre språk, på hebreiska, p&

grekiska och på latin,, och överskriften lyder: Jesus frän

Nasaret, judarnas konung. - Givetvis förtröt en sådan

överskrift judarna och eärskilt då översteprästerna och de går

till Pilatus för att få en ändring till stånd. JA säger: Skriv

inte Judarnas konung utan att Han har sagt sig yara Judarnas

konung. Vi ser då, att Pilatus faktiskt "profeteraLr"'utan att

riktigt först& det och han säger de mäktiga orden: Vad jag har

skrivit det har Jag skrivit och så står överskriften kvar:

Jesus frän Nasaret, judarnas konung! - Så blev i varje fall

Pilatus vittnesbörd ett uttalande om den enorma betydelse som

Jesu lidande skulle ha Inte bara för judarna utan för hela

mänskosrä-ktet:~. Vad som emellertid är avgörande är detta, att Jesus var sann Gud och sann människa eller som Han själv brukade kalla sig Människosonen och som sådan kunde Han, som de viktiga "nyckelorden" i Johannesevangeliets 10:e kapitel säger, ge sitt liv för fåren, det vill säga dö för allas våra synder, men Han kunde också stä upp på den tredje dagen, för att så ge oss Evigt Liv. Ordagrant enligt texten så säger Jesus så här: "Fördenskull älskar Fadern mig, att jag låter mitt liv för att taga det igen. Ingen tager det ifrån mig, utan Jag låter det av mig själv. Jag har makt att låta det, och jag har makt' att taga det igen. Detta bud har jag fått av min Fader." Jch. 10:17-18.

 

Låt oss sedan konstatera, att medborgare i Guds och Jesu'

a5t bli genom födelse. Till och med konungarike han min end,


cr

4~.

 

Maria, Jesu moder, som allts& var utvald att föda världens Frälsare måste kon= in i Guds rike genom pånyttfödelse. Det är detta som den gamle Simeon i helgedomen profeterar om när Jesus bäres fram enligt Mose lag på 40:e dagen i templet. Han säger i det han vände sig till Maria:"Ja, ett svärd skall ock gå genom din egen själ, på det att mänga hjärtans tankar må uppenbaras." Luk. 2:35. - Jesus förkunnar det klart för rådsherren och läraren i Israel Nikodemus när han säger till honom, att om en människa ej blir född av Vatten och Ande så kan hon inte komma in i Guds rike. I sammanhanget så pekar Jesu framför allt på sitt kommande korslidande och sin segerrika uppståndelse, d& han uttalar de kända orden:"Så älskade Gud världen, att Han utgav sin enfödede Son på det att var och en som tror pä,honDm icke skall förgås, utan hava evigt liv." - Aposteln Johannes påvisar detsamma som Jesus här förklarar för Nikodemus, när han säger, att människan blir frälst genom Blod, Vatten och Ande. Jesu Blod renar alltså i kraft av Gudsordets löften och genom Dcpet i Jesu Namn får vi begrava hela det "gamla syndalivet" och över vattnet vilar Guds Ande och Anden förmedlar Jesu Kristi uppståndelsekraft så att vi blir levandegjorda och medborgare i Guds rike.

 

Aposteln Paul-us var utvald att bli i speciell mening hedningarnas apostel och han skulle så få vara med om att fä föra mänga människor in i Guds rike i och genom andlig födelse genom Anden och Ordet. Jesus talade om detta till Paulus redan på ett tidigt stadium och Paulus vittnar därom för konung Agrippa enligt Apg. 26:17-18:"Jag skall rädda dig frän ditt eget folk och frän hedningarna, till vilka Jag sänder dig för att öppna deras ögon, att de må omvända sig från mörker till ljus och från satans makt till Gud, att de genom tron på mig må fä syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som äro helgade." Så talar alltså Herren ordagrant till Paulus. Precis som vi ovan sagt vad gäller aposteln Johannes förkunnelse, s& säger Paulus, att han blev en mönsterbild vad gäller den som under Nya Testamentets tid skulle komma till tro och bli medborgare i Guds rike. Också Saulus av Tarsus som blev aposteln Paulus blev nämligen frälst genom Blod, Vatten och Ande. Enligt ApS. 9 så kommer Herrens lärjunge Ananias och löser Saulus i JesuNamh-, därefter säger han till honom: "Varför dröjer du då nu? Stä upp och låt döpa dig och avtvå dina synder i det att du äkallar Jesu namn". V~dare lägger Ananias sina händer p& honom, för att han skall bli uppfylld med helige Ande. Anden föder allts& Paulus på nytt och han får liv och övernog genom den helige Ande.

 

På detta sätt vinnes alltså medborgare i Guds rike och det är

helt klart att Guds rike är andligt till sin natur. Om vi går

tillbaka till Johannesevangeliets 18:e kapitel,                                                      när Jesus nu

står där Inför Pilatus, så vittnar Jesus för Pilatus och

säger: "Mitt rike är icke av denna världen..." Jesus tilägger

dock:"Var och en som är av sanningen hanN'                                       -;o-till Min

1 s Röst..." Att Guds rike är andligt till sirYnsä"urr framgår också klart av Jesu ord enligt Lukas evangelium 17:20-21, där Jesus säger, att Guds rike kommer ej på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man kunna säga:Se, där är det, ty se, Guds rike är invärtes i er.... Jesus visar alltså klart att Hans rike är artskiljt frän andra riken här i denna världen.

 

När detta är sagt som vi ovan har framhållit, så måste dock även sägas, att detta rike som är andligt till sin natur redan nu omfattar allt och det kommer också att bli synligt för alla

 


att Guds rike omfattar allt och att Jesus i sanning är Konungarnas Konung och Herrarnas Herre. I Ps. 103:19 säges:"Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt." - För mänga synes det härvidlag vara ett problem, då de ju ej ännu ser allt vara Sonen eller Jesus underlagt. I Hebr. 2:8 konstaterar också aposteln Paulus just detta att allt är ännu ej Jesus underlagt och aposteln Johannes- går sä långt att han säger att hela världen är i den ondes väld. Huru förstå detta? - Jo, människan har öppnat sig för djävulen och för hans andefurstar och för demonerna och många vill leva kvar i sina synder.

 

Därför ser vi ännu ej allt Sonen underlagt, men att Jesus dröjer med att synligt lägga allt under sig beror på att Herren vill rädda så mänga som möjligt ut ur mörkret in i Guds underbara Ljus, frän satans makt och in under Jesu spira. Det var ju så vi läste angående medborgarskap i Guds rike enligt Apg:s 26:e kapitel. Se ovan! Enligt Uppenbarelsebokens 3:20 får inte Jesus ens vara konung i de församlingar alla gånger, som bär Hans Namn och han tvingar sig inte in ens i sådana sammanhang, men Han klappar på människodörrar ännu genom sin Ande och genom sitt Ord. - Nu skall Han dock snart komma och hämta sin Brudeskara hem till Bröllopssalen och sedan kommer en 7-årig domsperiod, som Jesus själv kallar för "den stora vedermödan", att tima här på jorden och denna period slutar med att Jesus helt tar över här p& Jorden och Han besegrar alla de härskaror som samlats i Palestina, för att försöka tillintetgöra Israels folk. När Jesus besegrat sina fiender vid Harmagedon, så ringer han själv in det tusenåriga -fredsriket och Jesus kommer att vara konung här på jorden genom de tusen åren som Bibeln säger och han regerar från Jerusalem, som är Hans och världens huvudstad. D& går det bokstavligt i fullbordan som vi läste i dagens text, att Han Jesus - skall sitta på sin fader Davids tron.

 

Efter det s.k. tusenårsrikets tid s& blir det en kort och avgörande slutstrid mellan Jesus och djävulen och i samband med denna strid s& kastas djävulen till den s.k. eldsjön och svavelsjön, vilket betyder att han för alltid blir dömd och oskadliggjord. - Den yttersta domen följer och de människor som ej velat ha definitivt med Herren att göra blir dömda till den s.k. andra döden från vilken död ingen återvändo finns.

 

Men - prisat vare Herrens namn - sedan gör Herren allting nytt och vi ser en ny himmel och en ny Jord komma ner från himmelen frän Gud, prydd som en brud som är prydd för sin Brudgum och så skall Herren bland sina heliga bli allt i alla och så skall RIKET FöR ALLA EVIGHETER VARA öVERLÄMNAT ÅT DEN HIMMELSKE FADERN. AMEN. AMEN. AMEN. I JESU NAMN. AMEN.

 


Att förstå värdet av Jesu Kristi Blod!

 

Heb~r. 9. 11-15.

 

Sam ndrag av predikan på 5.,e söndagen l Fastan den 1 apr1 1 1990 l Bro.

 

Hebréerbrevet talar mycket om förebilderna eller skuggbilderna i Ganla Testamentet och ställer dessa gammaltestamentliga förebilder i Nya Testamentets ljus. Aposteln Paulus säger ju, att verkligheten finns hos Jesus Kristus själv. Det finns en viss korrespondens mellan en skuggbild och själva verk­ligheten, nen skillnaden är naturligtvis oändligt stor. Xose var ytterst hörsam mot Herrens stäm-ma och inrättade den Sammaltestamentliga. offertjänsten exakt s& som Herren anvisat och givetvis hade gudstjänsten under denna tid sin betydelse. Gud talade ju i och genon förebilderna och man kan säga att den gamTnaltestamentliga församlingen fick ut ett "förskott" av det son i och genom Jesus Kristus skulle bli en verklighet i Nya Testamentet. Lät oss utifrån dagens heliga Gudsord se på några väsentliga skillnader mellan vad som skedde i GT i jämförelse med vad som är uppenbarat i värt Nya Testamente. Lät oss därefter påvisa några väsentliga sanningar och rikedomar vi har i och genom Jesu Blod nu under fullbordans tid.

 

Vi hör här i Hebréerbrevets -9:e kapitel att det tabernakel där nan firade gudstjänst till Herrens ära var gjort med händer medan Jesus gick in i ett fullkomligare tabernakel, det vill säga i själva himmelen. Där i den himmelska helgedomen träder Jesus nu fram oss till godo efter det att Han fullbordat frälsningsverket för oss alla.

 

Den andra enorna skillnaden nellan skuggbilden och verkligheten är den, att medan det under Gamla Testamentets tid var nassor av bockar och kalvar som fick ge sina liv och sitt blod, sä har Jesus offrat sitt eget dyrbara Blod för våra synders skull, Han gjorde det - Han som var En Evig Gudomsperson eller en "evig ande" son det uttryckes i Hebréerbrevets nionde kapitel. Vi näste förstå vilket oändligt värde detta hade i sig att Gud själv gick emellan son Ställföreträdare för dig och mig.

 

Den tredje skillnaden som vi här lägger närke till när vi lite djupare går igenom Hebréerbrevets nionde och tionde kapitel är denna, att medan offren son frambars under GT:s tid hade endast temporär betydelse, s& har Jesu offer av sitt liv och sitt Blod en gäng för alla vid tidernas fullbordan haft absolut avgörande betydelse för både tid och evighet, ja, för evigheternas evigheter. Det utsäges här att Jesus har genom offret av SIG SJÄLV helt enkelt UTPLÅNAT SYNDEN, Kan är färdig att sjunga med sångaren son sjunger: "SA helt förlåter Gud...

 

Den fjärde enorma skillnaden mellan den Sarnmaltestamentliga offertjänsten och Jesu Kristi försoningsverk har med verkningarna att göra. Judarna som ett Guds folk har som inga andra lärt världen renhet. Det finns mänga olika tvagningar son var för handen under GT:s tid och en del tvagningar hade Ju direkt renande betydelse rent praktiskt, nen en hel del av reningarna hade ju andlig betydelse. Under alla förhållanden s& var det dock endast fråga on "köttets renhet" som uttrycket är här i Hebréerbrevets nionde kapitel, nen vilken enorm 8killnad d& nu J~ Blad utgJutes. Nu kommer, säges det, ett


reningsmedel som kan rena efter samvetets krav eller med andra ord kan rena värt innersta, värt hjärta.

 

Vi skall under långfredagens predikan g& något djupare in på vad Jesu försonings- och förlossningsverk för oss innebär, men redan nu så förkunnar vi i Jesu Hann följande för varandra: Nu är våra synder verkligen borttagna och vi är med andra ord syndfria. Detta gäller inte bara när vi första Sängen konmer fram till nådens tron och begär i tro förlåtelse utan det innebär även detta , att när det sä. att säga blir spår i sanden efter oss s& går Herren liksom efter oss och utplånar ständigt i kraft sitt Försoningsverk våra synder. Det var detta Jesus i andlig mening nenade, då. Han tvädde Petri och de andra lärjungarnas fötter.

 

Vi hörde här i dagens heliga Ord, att det var som EN EVIG ANDE som Jesus bar fran sitt dyrbara Blod. Det betyder att dödsstraffet är utståndet och vi tänker då speciellt på fördömelsedomen som vilade över oss och vi behöver alltså inte nu när vi tagit emot Jesus och Hans Ord i våra hjärtan ge rum för någon fruktan för straff, inte ens behöver vi ha någon fruktan för detta att vi skulle g& förlorade. Skicka därför, min vän, bort i Jesu Kamn alla förkastelse- och fördömelse­tankar!

 

Även sjukdomarna tog Jesus p& sig. Som en andlig verklighet kan vi säga att redan de slag som träffade Jesu rygg har i sig läkedon för oss. Våra sjukdomar tog Han på sig förkunnar redan drygt 700 är före Jesu födelse profeten Jesaja men vi skall ytterligare gå in i detta närkliga kapitel, nämligen Jesaja 53:e kapitel under längfredagen, d& detta Gudsord skall bli vår speciella text.

 

Vi har här i Hebréerbrevets nionde kapitel i vår text också uttrycket: EVIG FöRLOSSNING. Om du rätt lyssnar till orden och låter Anden göra dem levande för dig sä. förnimmer du och förstår du säkert kraften i dessa två oerhörda ord. De betyder att Golgata och Uppståndelsen hör definitivt och organiskt ihop. När Jesus lekamligen uppstår pä. tredje dagen, son de heliga Skrifterna och mänga vittnen däri klart omvittnar, s& är detta ett absolut bevis för att våra synder verkligen är utplånade, vilket ju Hebréerbrevet s& klart förkunnar, nen denna Jesu segerrika uppståndelse på den tredje dagen betyder också att vi nu kan ta emot EVIGT LIV i Jesu Namn, när vi ärligt och ödmjukt &kallar detta namn.

 

Lät oss allts& ej försumma utan snarligen, om vi ej redan tagit enot frälsnignen i Jesus Kristus, här och nu ta emot alla våra synders förlåtelse samt evigt liv därtill. Den enkla vägen till att bli delaktig i denna outsägligt rika frälsning är att &kalla Jesu Namn, ty Skriften lovar klart och otvetydigt: VAR OCH EN SOX AKALLAR HERRENS NAMN SKALL BLIVA FRÄLST. I JESU MAXN. AXEN.

 


Kraften l Jesu Namn!

 

Fil. 2.5-11.

 

Sam ndrag av predikan på Palmsändagen

den 8 april 1990 l Brötjemark, Gränna.

 

Vi har läst med varandra ett Gudsord, som har en enorm spännvidd. - Det är fråga om kraften i namnet Jesus, ty när vi &kallar Jesu Namn så är Jesus där son levande och uppstånden Frälsare. Vi konner allts& i kontakt med Jesus själv och Han ger oss av de välsignelser som i Hans Namn är utlovade.

 

Det första vi lägger märke till i det rika Gudsord vi här läst i dag är detta betydel sefulla, att Jesus är sann Gud men också sann människa. - Jesus var en evig Gudomsperson, han var jämlik med Gud, nen vi ser också att han kom hit till oss son en vanlig människa. Som sådan föddes Han ju som bekant hit till världen genom jungfrun Maria och han var avlad ej genom mans säd utan genon den Helige Ande. Det underbara med Jesus var emellertid, att Han inte använde sin Sudomsmakt för själviska syften, utan Han kom hit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för mänga, som Han själv säger det till oss redan under sin jordevandring. - Detta att Jesus var både Gud och människa var något mycket betydelsefullt bl.a. grundläggande sagt av den anledningen, att vår situation var s& helt omöjlig att bara Gud själv kunde lösa oss frän våra synder, men synderna hade begåtts av oss människor här på jorden och därför skulle syndens skuld betalas av någon 'i människogestalt och eftersom Jesus var en Medlare mellan Gud och människor, 9& måste Han givetvis vara väl förtrogen inte bara med himmelen och sin Fader där, utan Jesus näste också vara väl förtrogen med värt läge och vår situation.

 

Men vi lägger nu vidare märke till att Jesus för att bli oss

till frälsning måste SA till det blodiga korset p& Golgata,

för att där bära vår skuld och lida straffdomen för alla våra

brott. När Han betalt färdigt s& uppstod Han p& den tredje

dagen, ty det var ju ej nöjligt, säger David l den messianska

psalmen nr 16 1 Psaltaren, att Han skulle kunna behållas av

döden, d& Han i allt varit sin hinnelske Fader lydig. I Jesu

död försvann alltså våra synder och i och med Hans -

uppståndelse s& ligger det eviga Livet tillgängligt för oss

som en outsägligt rik gåva. - S& blev Jesus som Ordet 1. dag

också säger oss efter fullgjort värv upphöjd till Xajestätets

högra sida i höjden. Verket blev med andra ord godkänt l

himmelen och enligt Apg. 2 så undfick Jesus Anden av Fadern

och fö ' r att använda aposteln Paulus uttryck i Ron. 1:4, s& kom

nu Jesus i och med pingstdagens händelser till oss som Helig

Andevarelse för att vi i och genon auktoriteten som vi fått i

Hans Namn skulle fä uppleva andliga välsignelser. Vi är ju

välsignade i Jesus Kristus med all den himmelska världens

andliga välsignelse säger Rom. 1:3.

 

Lät oss nu frän några alika sidor se p& vilka välsignelser som ligger tillreds för oss alla när vi ärligt och ödmjukt &kallar Jesu Namn. - Vi blir helt enkelt frälsta när vi &kallar Jesu Namn, ty det härliga stora Löftet säger oss, att var och en som &kallar Herrens Namn. han skall varda frälst. I ingen annan finns frälsningen, ej heller finns något annat namn genom vilket vi kan bli frälsta säger ApS. 4:12. En viktig del av denna frälsning där vi alla får våra synders förlåtelse är enligt ApS. 2:38 att vi låter döpa oss i Jesu Namn till alla

 


våra synders förlåtelse. - När Saulus av Tarsus skulle bli frälst s& frägar Ananlas: "VaLrför dröjer du Saul, stä upp och lät döpa dig och avtvå dina synder och &kalla därvid Jesu namn." Så vilar Anden än i dag över vattnet, liksom fordon, och vi blir nya skapelser i och genom den helige Ande som förmedlar Jesu uppständelsekraft.

 

När vi s& tagit emot frälsningen helt grundläggande, s& har vi därmed frid eller med andra ord trygghet. Vi behöver ej ha skuldkänslor eller fördömelsetankar nera och vi upplever Ordspr. 18:10 där det säges, att Herrens Nann är ett starkt torn, den rättfärdige hastar dit och är beskyddadi I Jesu Namn finns också läkedom; redan Höga Visan i Gamla Testamentet betygar - liksom hela värt Nya Testanente - att Herrens Nann är en utgjuten salva med läkedom i sig.

 

Vi blir också ledda hela vägen ända hen till Guds himmel för Herrens Nanns skull; David säger det i herdepsalmen 23:3 och du kan läsa om ledning och hjälp under vandringen t.ex. i Ps. 31:4 samt i Ps. 91:14-16. 1 den sistnämnda psalmen får du till och med löfte om långt liv, därför att du känner Herrens Namn.

 

Vi möter ännu en huvudtanke och huvudsanning i det mäktiga Ord vi i dag läst-med varandra, nämligen detta, att inte bara de frälsta människorna utan överhuvudtaget alla människor skall till sist få bekänna eller vad gäller de ofrälsta tillstå att Jesus Kristus är Herre. Vi har redan nu här pä. Jorden fått i ödmjukhet böja oss i Jesu Namn och s& ta emot Hans frälsning; en hel del, Ja, mänga är med i den triumferande skaran i i himmelen och de bekänner där Jesu Namn, men en skara skall en gäng under jorden fä erkänna Jesus som Herre och Konung. Jesus sade en gäng till staden Kapernaums invånare att de skall ej upphöjas till himmelen, nej, ner till dödsriket måste de fara, säger Jesus, men både dessa invånare och mänga andra skall bli tvungna att erkänna och tillstå att Jesus är Herre. Bättre är det emellertid att ej förhärda sitt hjärta utan i nädatiden böja sig i ödmjukhet för Jesus och ta emot Hans frälsning och sedan prisa och bekänna Honom som Frälsare för tid och evighet, ja, för evigheternas evigheter. Anen. I Jesu Namn. Amen.


Smärtornas Man!

 

Sammandrag av predikan LångfredaB-en den 13 apr-II 1990 l Bra.

 

Det är märkligt huru profeten Jesaja cirka 700 är.före Jesu födelse kunde profetera om Jesu försoning, men också om Hans segerrika uppståndelse. Vi skall i dag se på Jesu verk för oss p& det sättet att vi i Jesajas 53:e kapitel lägger märke till fyra speciella "hörnstenarll som vi i andlig mening kan vila p& för både tid och evighet. Det första vi skall lägga märke till är att Jesus blev för oss som Jesaja här säger ett "skuldoffer". - I den Sammaltesta­mentliga offertjänsten fanns enligt vad Herren förkunnat för Nose ett speciellt offer som ofta frambars och som kallades för 1'skuldoffret". Alla de djur som under den gammaltesta­mentliga offertjänsten Sav sina liv som ett »skuldoffer" kunde ej borttaga den skuld som ett fallet människosläkte hade. Det var en gränslös skuld! - Denna gränslösa skuld och dess. betalning som den gammaltestamentlign-, offertjänsten bara kunde ge en förebildlig predikan om och ge en skuggbild av har nu under Nya Testamentets tid fått inte bara skuggbilden framställd, utan vi har fått se själva verkligheten. Verkligheten själv finns hos Jesus Kristus, säger aposteln Paulus, och när det gäller vår gränslösa skuld som vi hade inför Gud, s& har Jesus betalt den inte med bockars och kalvars blod och inte med silver och guld, utan med sitt' heliga och oskyldiga Blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Jesus var alltså det Guds Lamm som hela Gamla Testamentet profeterat om. Det är därför som Johannes Döparen, Jesu förelöpare, kan peka på Jesus och säga: "Se Guds la= som borttager världens synd". Så är d& hela vår omätliga syndaskuld betald med Guds Sans dyrbara Blod. Fantastiska nåd och fantastiska verklighet!

 

Jesus tog emellertid också straffet för våra synder på sig när Han led och dog för oss på Golgata kors. - Ibland har man genom historien förnekat att Jesu lidande för oss var ett strafflidande. Man har då läst Bibeln inte ledd av den helige Ande utan med förbundna ögon 9& att säga och utifrån sitt eget förnuft. - Att Jesu lidande var ett strafflidande säger profeten Jesaja här med orden, att näpsten lades p& Jesus för att vi skulle f& frid... I värt Nya Testamente, närmare bestämt i Romarbrevet säger aposteln Paulus, att syndens lön är döden. Synden förde med sig död i tre olika betydelser: lekamlig död, andlig död och evig död. - Frän alla dessa synpunkter led Jesus som vår Ställföreträdare. - Redan innan Jesus dog lekamligen s& utropar Han de märkliga orden: "Min Gud, Min Gud varför har Du övergivit Xig?11 - Såsom en Evig Andevarelse och en Evig Gudomsperson s& tömde Han d& s& att säga vredeskalken i botten, Ja, Han led ett dödsstraff för oss som var mycket mera oerhört och djupgående än detta, att Han sedan också led och dog för oss lekamligen, även om vi inte på något sätt har anledning att förringa det oerhörda lidande Jesus utstod för oss lekamligen. - Det här betyder Ju för oss en fantastisk befrielse frän all fördömelse och en befrielse till och med från tanken pÅ fördömelse. Det är därför som aposteln Paulus kan jublande säga:"Sä finns nu Ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus." Med andra ord får den som tagit emot Jesu frälsning leva i en andlig livsförbindelse med Jesus Kristus och behöver ej frukta för


det som Bibeln kallar för den andra döden eller för en evig skilsmässa frän Gud. Vad gäller den lekamliga döden s& har ju mänga Senon historien också efter Jesu försoningsverk fått dö lekamligen, nen det förhåller sig ju helt enkelt på det sättet, att Gud förvandlar till och ned den förnedringskropp, som var och p& sätt och vis fortfarande är förnedrad genom att synden ännu läder vid också den kristne, till ett Andens tempel och det är en tidsfråga och en ordningsfråga i Guds plan att Han vid en bestämd uppständelses dag skall låta oss få uppleva huru vi får en helt ny kropp, en uppståndelsekropp, och vi kommer d& att bli Jesus helt lika. Detta ned den lekamliga sidan av Jesu försoningsverk har också ned detta att göra att Gud i och genom Sin Församling vill kalla s& många som möjligt till frälsning medan människor ännu lever kvar i sina kroppar här p& Jorden. Det är här och nu vi har vår möjlighet till frälsning och det är här och nu som Gud ger oss en sökningstid!

 

     Om vi sedan går vidare till den tredje hörnstenen så lägger vi

märke till att syndafallet förde med sig sjukdom för både

kropp och själ. Nu säger Jesajabokens 53:e kapitel härom att

Jesus tog p& sig våra sjukdomar.       Jesus led med andra ord alla

syndens följder också på det här omrädet.      När aposteln Natteus

säg Jesu märkliga under, huru Han botade alla sjuka och huru

Han ned Sitt blotta Ord drev ut de onda andarna, då påninde

han sig profeten Jesaja Ord om att Jesus tog p& sig våra

sjukdonar.                  Petrus drar ut de praktiska och andliga

välsignelserna vad gäller detta och han förkunnar, att genom

Jesu sär har vi blivit helade. 1 Petr. 2:24. - Det är

uppenbart att aposteln Petrus när han talar så också har i

&tanke huru Jesus fullbordade det som profeten Jesaja

     profeterat om och sett i Anden cirka 700 år före Jesu födelse.

- Låt oss allts& tro och skicka bort all fruktan och alla

tvivel.      Låt oss vända oss i tro till Herren och s& åberopa den

     läkedom Jesus har vunnit &t oss och så uppleva det mirakel som

vi behöver till kropp och själ.

Den fjärde hörnsten vad gäller vår frälsning som vi nöter i

     det mäktiga kapitel vi här i dag stannat inför är sanningen om

Jesu uppståndelse. överallt finner vi,       att Jesu försoningsdöd

och hans segerrika uppståndelse hör intimt och organiskt

samman. Det Sär helt enkelt ej att skilja p& dessa två

grundsanningar! - När profeten Jesaja talat om Jesus som ett

skuldoffer, s& säger han i sammanhanget att Just därför att

Han betalt skulden,      s& skulle Han fä avkomlingar eller säd och

Han skulle länge leva. Detta är ju just vad värt Nya

Testamente också säger, att när Jesus betalt vår onätliga

syndaskuld, s& fanns det ingen anledning varför Han skulle

förbliva i döden. Han hade Ju alltid haft Fadern för sina

ögon och gjort Hans vilja,      vilket ju också David klargjort för

oss i den nessianska 16:e psalmen i Psaltaren. - Detta skall

vi återkomna utförligare till p& påskdagen men lät oss redan

nu förkunna detta underbara att vi i och genom Jesu

     uppståndelse frän de döda fått en otvetydig bekräftelse av vår

himmelske Fader p& detta att skulden verkligen är betald, nen

     dessutom ligger i Jesu uppståndelse Evigt Liv tillreds för oss

som en outsägligt rik.gäva. - I sanning Han som dog för oss,

men uppstod på den tredje dagen skall leva evinnerligen och

var och en som tar emot Gudsordets utsäde skall i kraft av

Jesu uppståndelse frän de döda bli födda p& nytt som aposteln

Petrus förkunnar i värt Nya Testamente.       Aposteln Johannes har

ju förkunnat för oss om detta,       när han säger, att &t alla den

som tog emot Jesus gav Gud makt att bli Guds barn,       åt den som

tror p& Jesu Hamn, och de har blivit födda p& nytt inte av


någon människas säd utan av Guds levande Ord som förbliver evinnerligen. - Låt oss allts& i tro ta emot de välsignelser och den frälsning som ligger färdig för oss i kraft av Jesu död för våra synder och i kraft av hans uppståndelse från de döda. Amen. I Jesu Hamn. Amen.