Kapitel IX

 

                                           Nådens Medel. (eller Nådemedlen)

 

Vi tar som utgångspunkt Upp 19:13, vad som där säges om Jesus, Johannes såg honom där på klippön Patmos i Medelhavet och han säger att han var klädd i en mantel som var doppad i blod och det namn som Han har fått är Guds Ord

 

Jesus är ju Ordet självt, står det i Joh 1, som blev kött och tog sin boning ibland oss och Paulus säger i Rom 10 att ”tron kommer av predikan och predikan i kraft av Jesu, Kristi Ord”.

 

Ha det i minnet hela tiden när vi talar om de olika sidorna av Nådens Medel här idag att alltsammans får sin kraft av Ordet, löftet, från Gud alltså, och utan löftet från Gud så skulle de här enkla medlen och i vissa fall elementen som Gud använder sig av , vara helt fåfängt och utan verkan , men tack vare ett löfte och många gånger ett personligt löfte från Gud, så har de här nådemedlen kraft och är kanaler , är verktyg ungefär som en snickare har sin hammare , en målare sin pensel och sin målarfärg, så är det redskap som Gud använder sig av och låt mig säga det också inledningsvis , på ett förbluffande sätt så använder Gud sig av väldigt enkla medel.

 

 

 

1.   Det första som vi då skall se på är Nyckelmakten eller Himmelrikets Nycklar som det står i vårt Nya Testamente.Detta har du i Matt 16:19, i Matt 18 och följande versar, i Joh 20:21-23, men om vi bara kort här citerar vad Jesus säger till Petrus enligt Matt 16:19 så säger han , för Petrus har bekänt Jesus vara Guds Son, Messias, och Jesus säger gripen att det här har du inte fått från kött och blod utan från min himmelske Fader, och jag säger dig att på den här bekännelsen om Mig som Guds Son , skall jag bygga min församling och dödsrikets portar skall icke bli dig övermäktig, och så säger Jesus till Petrus i Matt 16 att ”jag skall ge dig Himmelrikets Nycklar:Allt vad du löser på jorden skall vara löst i himmelen, allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himmelen”.

 

Och vi frågar då:Vad betyder egentligen det härför någonting? Himmelrikets nycklar, att lösa och att binda , dom är använda här på jorden i Jesu Namn och den helige Andes kraft, använda på jorden, människkor till hjälp till frälsning men också till att binda den som står emot Guds verk, men är icke vanliga jordiska nycklar utan är himmelrikets nycklar, fantastiskt.

 

Martin Luther synes mig ha en väldigt bra förklaring på det här , en allmän förklaring när han är inne på dom här sammanhangen om Himmelrikets Nycklar så säger han ”Alla dom människorna till vilken apostlarna , och sedan deras efterföljare , alltså även vi, så visst som vi är sanna Guds tjänare och tjänarinnor, alla som de sänds till och där de frambär sitt budskap, dom är syndare både till sin person och till sina gärningar och när de hör, menar han ordet , Guds Ord, så kan en ting av två ske, antingen så att dom begär förlåtelse , bekänner sin synd, får rening alltså och evigt liv, eller att de till evig tid blir bunden i sina synder.”

 

Och det är ju mycket enkelt, rakt och klart förklarat den allmänna sidan kan vi uttrycka det av Himmelrikets Nycklar.

 

Men vi går ett steg vidare ock kanske också djupare och frågar oss - Hur sker det praktiskt? Och jag skulle faktiskt kunna här mycket kort här och rakt kunna använda min egen omvändelses stund som knappt sjuttonårig pojke hemma i Lund, en frukostrast den 13 jan 1944, för att belysa det här.

 

Jag kom hem frukostrasten den 13 jan 1944 och hade en längre tid varit i den allra djupaste , djupaste syndanöd. Min mor som gammal frälsningsofficer , gammal pånyttfödd kristen, det gick liksom hål på en böld för mig om jag får säga så och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Och jag hade inte mycket mer än en timma på mig heller, det tog en stund att gå till Katedralsskolan från mitt hem på Bokbindargatan 2 där i Lund, och min mor tar fram sin bibel, sitt Nya Testamente, och hon läser för mig Matt 18 och de följande versarna, var två och tre är samlade i mitt namn, står det ju också, där är jag mitt ibland er, allt vad ni då löser på jorden skall vara löst i himmelen och allt vad ni binder på jorden det skall vara bundet i himmelen,

 

Och hon inte bara, ibland säger vi att vi skall be med syndare, men det är egentligen bara, höll jag på att säga, halva sanningen. Vad två komma överens att bedja, - det är sant - men det är egentligen inte, och det är nästan inte hela den grundläggande sanningen , den har vi inte riktigt fått med där, om jag uttrycker mig så, utan hon säger till mig, förklarar det här enkelt för mig, min egen moder, nu hemma hos Herren sedan åtskilliga år tillbaka,

 

Här står det, sa hon, förklarade det enkelt, att vi har fått möjlighet att hjälpa varandra,

att befria varandra i Jesu Namn, och i den helige Andes kraft, och så förkunnar hon rakt in i mitt hjärta , löser mig kan vi säga, från den våldsamma syndabörda jag hade och jag upplever i ett enda ögonblick syndernas förlåtelse, reningen i Jesu blod, och hur det strömmar in någonting helt nytt, helig Ande, jag blir född på nytt till ett levande hopp, i kraft av Jesu uppståndelse från de döda, som aposteln Petrus vill jag minnas det är, uttrycker det.

 

Ja så går det till, jag kan ta ytterligare ett praktiskt exempel - det finns en liten by i Gällivare landsförsamling uppe i Norrbotten där jag för övrigt tjänstgjorde som ung pastor , en sommar. Den heter Markitta by och ligger en 5-6 mil från Gällivare österut inåt landet och det är en märklig by historiskt sett när det gäller den väldiga väckelse som bröt igenom, jag minns inte exakt, 1845 blev väl de första personerna lösta, vill jag minnas det var, alltså betydligt över 100 år sedan.

 

Det var då i Markitta by en lappflicka, hon var liksom jag var den 13 jan 1944 , i den våldsammaste syndanöd och visste liksom inte vad hon skulle ta sig till och det är egentligen inte Lars Levi Laestadius själv som sedan har blivit det mest bemärkta redskapet i denna väldiga andeutgjutelse, väckelsetid , hur vi skall uttrycka det som var däuppe. Det började uppe i svenska lappmarken i vår nordligaste församling Karesuando församling och spred sig.

 

Det var egentligen inte Lars Levi Laestadius utan det var skolläraren Johan Ratamaa (Stavningen??) hans närmaste medarbetare som var med om det här och hopn kan inte komma loss, den här unga lappflickan, Johan Ratamaa säger till henne: ; jag kanske måste säga också att bakgrunden var mycket av den klara undervisning om himmelrikets nycklarsom dom säkert hade läst i byabönerna, postillorna och i den gamla predikningarna där från Luther i dom här bygderna. Jag förstår att dom hade tagit del inte minst av Luthers skrifter

 

Han frågar den här unga lappflickan: Tror du att jag är en Herrens Jesu tjänare. Ja, säger hon. Tror du att det jag säger och talar till dig verkligen är Guds Ord. Och så lagger han lätt sin hand på den här lilla lappflickan , han befriar, löser henne, i Jesu Namn, i kraft av Jesu Kristi på Golgata utgjutna Blod och det är som att öppna en dammlucka, starx så löses den här lilla lappflickan till rening från synden och till pånyttfödelse och evigt liv.

 

 

Ja i de här två praktiska exemplen så tror jag att du har fått en bild av vad det här egentligen innebär. Sedan finns det ju när det gäller Himmelrikets Nycklar , nyckelmakten , naturligtvis en för den kristna människan under vandringen (ej riktigt fullbordat??)

 

Det är kanske som om reformationens bärare är lite rädda för uttrycket - vi tycker kanske att det låter lite romerskt-katolskt men det tycker jag inte att vi behöver vara rädda för själva uttrycket för om du vill använda den uttrycket bikt eller själavård okay det gör detsamma men det finns en innersida personligt också inte bara i frälsningens ögonblick utan för den troende människan när det gäller den här saken - jag brukar tala om att gå till bikt eller , okay då, personlig själavård. Vi kan komma både du och jag, och gör det säkert också ofta , i situationer då vi behöver andlig vägledning och hjälp. Då kan vi få öppna oss för en broder eller varför inte också för ”en moder i Israel” , Herrens tjänarinna och vi kan få gjuta ut vårt hjärtas innersta, kanske något speciellt vi kämpar med, och vi kan få höra - vi kan säga - avlösningens ord, varför inte, det är ett ord som är använt genom åren i kristenheten , eller om du tycker det är bättre , bibliskt och nytestamentligt, vi får höra i Jesu Namn befrielsens ord och vi blir lösta.

 

Men innan vi lämnar det här och går vidare så låt oss ha klart för oss också naturligtvis att det finns också en bindenyckel. Vi talar ofta kanske mer, vi tycker det är härligare naturligtvis att tala om lösenyckeln men vi har möjligheter att binda i situationer när människor står Guds verk emot och kanske inte minst när människor är färdiga för frälsning. I Apg 13 där Paulus möter på sin första missionsresa en landshövding på Cypern, i staden Salamis står det. Du kan läsa i början själv och läsa vidare i sammanhanget där, jag bara citerar kort här ur minnet. Han möter en landshövding där som heter Sergius Paulus som uppenbarligen är i hjärtats inre läge och ställning, så att han är färdig att ta emot Guds Ord till frälsning men en trollkarl där som har makt där på Cypern försökte hindra landshövdingen där att komma till tro, och då säger Paulus, han fäster sina ögon, jag läser här från vers 9-10 :”Saulus som ock kallades Paulus” - han uppfylldes då i en speciell mening av helig Ande för att en nådegåva skulel komma i bruk, och han fäster ögonen på denne trollkarl när han säger: ”O, du djävulens barn, full av allt slags svek och arglistighet, en fiende till allt vad rätt är, skall du inte upphöra att förvrida Herrens raka vägar, nu kommer Herrens hand över dig , du skall till en tid bli blind och inte kunna se solen. Och strax föll då töcken och mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen då såg vad som skedde häpnade han över Herrens lära och kom till tro”.

 

Och vi har talat mycket över det faktiskt i mitt hem, Birgit och jag, min fru, har talat mycket över det sista tiden. Vi talade faktiskt om det senast idag, innan hon for till sin dags uppgifter den här morgonen när jag talar in det här i Jesu Namn, så var vi inne på just det här, hur det också är nödvändigt att kraftgärningarnas nådegåva, att bindenyckeln också i vissa situationer behöver komma i bruk.

 

 

Men det hela rör sig alltså sammanfattningsvis sagt om detta som Paulus säger i 1 Kor 1:18, vi utgick från den allmänna sidan där : ”Talet om korset en dårskap för dem som går förlorade - jag cirerar Luther igen - till evig tid om man förhärdar sig som Hebr 6 säger, blir dom till evig tid bundna i sina synder. Talet om korset, alltså en dårskap för dem som går förlorade men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

 

 

2                     Men vi skyndar oss därmed över till det andra av nådens medel , som vi brukar kalla det,med rätta, nämligen till dopet. Och vi har ju under några studiers gång , gång på gång, något varit inne på det här. Men vi finner emellertid att Nya Testamentet anger dopet som något mycket grundläggande - det hör till absolut enl Hebr 6 , som jag nyss citerade , där det också står om förhärdelse , men där det också står om de första grunderna av Jesu Kristi lära, och dit hör också dop.

 

Och jag tycker inte vi så länge skall diskutera själva dopsättet, vi går inte in så närmare på det utan , eftersom Paulus talar också i Rom 6 om dopet som en begravningo och grundtextens ord betyder nedsänkning eller begravning även om det finns en avledd form utav det grekiska ordet som också kan betyda i vissa sammanhang överösning , men grundbetydelsen är helt klart nedsänkning, en begravning som Paulus säger i Rom 6.

 

 

Men vi skall också vidare lägga märke till här , vi har varit inne på det , någonting som är för mig - sedan jag såg det så tydligt i Guds Ord - väldigt märkligt och egendomligt , även om jag på ett sätt kan förstå varför man inte har fattat och kommit in många gånger i den apostoliska praxis och sett detta att alla dop utan undantag - jag skulle kunna gå i debatt med vem som helst, lärd som olärd och ingen skulle kunna slå mig på fingrarna i det här fallet att alla dop som vi har exempel på i Nya Testamentet skedde i Jesu Namn , icke i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, uatn i Jesu Namn och när apostlarna då, och särskilt Paulus , men även andra av dem tar ju upp dopet, Petrus tar ju upp dopet i sitt första brev t ex så är det hela tiden ingen utläggning om vad Fadern och den helige Ande betyder i sammanhanget, det är hela tiden frågan om - du kan själv kolal mig , gå igenom ditt Nya Testamente, du kan ju kolla alla kapitel, Apostlagärningarna, i Breven, som talar om dopet och då där i de apostoliska breven är det fråga om Jesu död och Hans uppståndelse.

 

 

Men det ställe som man då många gånger har byggt på , det är givetvis , utan att vi skulle kunna hålla nästan ett bibelstudium bara om det enda stället, för det kunde mycket sägas om det här , men om du går alltså till Matt 28 så där på de Galileiska bergen , där uppenbarar Herren sig för sina lärjungar efter uppståndelsen och Han ger missionsbefallningen , som vi ju med rätta brukar säga . Han säger: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och jag är med er alla dagar intill tidens ände.

 

 

 

Men om man alltså går till grundtexten här så finner man detta att det icke står namnen utan du kan läsa King James översättning, denna utmärkta engelska översättning , du kan läsa den grekiska grundtexten och du finner namnet, i ental alltså.

 

 

Och det är helt klart för mig , det var det inte från början, jag skall gärna erkänna det, men ett djupare bibelstudium har gjort det helt klart för mig , att betydelsen är att namnet , den Gud som alltså med rätta, jag förnekar inte på något sätt det, den Gud som med rätta har uppenbarat sig som Fadern, Sonen och den helige Ande,han har namnet, han har fått namnet. Vad är det för ett namn? Jo, det är namnet Jesus.

 

 

Redan i Luk 2:21, när han ju skulle omskäras så fick han namnet Jesus, och därför så måste ju helt enkelt apostlarna ha uppfattat det eftersom vi har en rad exempel, jag skulle en lång stund bara, exempel efter exempel , kunna citera för varandra hur den apostoliska praxisen var att man döpte dem i Jesu Namn. Apostlagärningarna 4:12 står det ju : ”I ingen annan finnes frälsning , ej heller finnes under himmelen något annat namn genom vilket vi kan bliva frälsta än genom Jesu Namn.

 

 

Och det var för detta namns skull , judarna hade säkert inte förföljt , nu var det här naturligtvis fråga om evangelium och vad som skedde i andevärlden , jag är medveten om det, men om de hade talat om Fadern, om Jehovah t ex som judarna där kände till det namnet , dom kände sitt Gamla Testamente, men dom blev förfölja och dom blev förbjudna att förkunna, vadå? , - Att döpa i Fadern, Sonens och den helige Andes namn? Nej , för Namnet Jesus skull.

 

 

(Om det så här ???) redan på pingstdagen ju apostlarna ha fattat det (Tore måste mena” Redan på pingstdagen måste ju apostlarna ha fattat det) eftersom Petrus säger när 3000 vid pass som vi gång på gång har varit inne på - detta grundläggande exempel - så är de i en våldsam syndanöd där, dessa judar och Petrus säger ”Omvänd er, låt alla döpa er i Jesu Kristi Namn till alla edra synders förlåtelse, då skall ni som en gåva undfå den helige Ande.

 

 

Jag kan ta en mycket enkel bild på mig själv för att något klargöra det här. Vi säger att jag går in , nu är jag ganska känd på posten och kanske även på sparbanken här i Upplands-Bro, här i Bro där vi bor. Men det händer ju faktiskt att det är andra tjänstemän som inte direkt känner mig och om jag skulle komma in , jag spetsar till bilden lite grann för att väcka dig över det här och inse att det är så här det betyder. Det finns nämligen benämningar och titlar .

 

 

Jag har ju bra många barn och jag säger: Ja men jag är fader, jag är fader till den och den och han och han är min son . Det skulle ju naturligtvis inte hjälpa om inte jag visar min identifikation och mina namn , som faktiskt är tre för övrigt , Tore, Isak, Julius, och det är ju det som där är det avgörande . Så de här titlarna eller benämningarna på Gud som vi har och som har var sin speciella djupa betydelse, att Gud har uppenbarat sig som Fader, han har uppenbarat sig som Sonen, och som Hjälparen, Hugsvalaren, den helige Ande. Det är icke det auktoritativa namnet , frälsarnamnet Jesus

 

 

Hur längtar man inte efter det Gamla Testamentet , du minns kanske hur Jakob kämpade där vid Jabboks vad och han skulle så gärna vilja veta namnet på honom som var både Gud och människa till synes och som bröt ner hans självliv och han blev en ny skapelse: Vad är namnet , ditt namn. Men han får bara en motfråga:Varför frågar du efter mitt namn ?

 

 

Han upplevde ju, okay, realistiskt förlossning, blev en ny skapelse men ännu var inte tiden inne då ängeln skulle komma till Josef och till Maria - du skall giva honom namnet Jesus, Matt 21:21 (vill jag minnas det är) - du skall giva honom namnet Jesus ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder .

 

 

2a                          Men låt oss skynda oss vidare. Vad betyder då dopet för någonting. Ja, jag tror det är oerhört viktigt när vi ser på det här nådens medel , jag har redan sagt i början, jag behöver inte säga det en gång till kanske , att det skulle bara vara vanliga enkla medel , bröd, vin, vatten osv när det gäller nattvarden , när det gäller dopet, om inte det låg ett personligt löfte i det här . Det är symbol och det finns ju kyrkor, och det fanns på Luthers tid ,jämsides med Luther, reformatorer som nästan helt uppehöll sig vid den symboliska sidan, och det har vi ju haft sedan också , man säger det är symbol på en andlig verklighet.

 

 

Och det är naturligtvis helt riktigt - det är den ena sidan. Samtidigt har det under många år varit klart för mig , att dessa nådemedel, det ger verkligen vad dom lovar. Det är inte bara symbol, nej, symbolerna dem har du i det gamla tabernaklet, du har det i de olika, symbolerna där dör det som skulle komma, du har det också i Jesu Blod, bockars och kalvars blod, men i Nya Testamentet rör vi oss med själva verkligheten.Och så är det faktiskt också när det gäller betydelsen av dopet

 

 

Jag måste bekänna det för dig som lyssnar här, jag är faktiskt så enfaldig och tar det så enkelt och enfaldigt och helhjärtat att när det står si och så i mitt Nya testamente så tror jag som det står och jag får så som det också är skrivet och då är det ju så att dopet faktiskt är ett dop till syndernas förlåtelse men också till Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Nu är , och det var därför jag läste i början , Ordet det absolut grundläggande utav de medel Gud har givit oss så är det Trons Ord och det är sant att t ex när det gäller nu dopet , det är ju detsamma när det gäller nattvarden - det har mer en bekräftande sida och en stadfästande sida men ändå är det en verklighet jag upplever i det hela.

 

 

Det är därför som den helige Ande faller där i dopgraven , den helige Ande vilar över vattnet och jag tar fram bara ett par nytestamentliga exempel och vi ser då på exempelvis , jag har redan nämnt Apg 2:38, vi kan läsa Apg 22:16 när Ananias har, kan vi säga, använt Himmelrikets Nycklar och befriat Saulus där vid Raka gatan i Judas hus i Damaskus och han får Ordet genom Ananias mun in i sitt hjärta till syndernas förlåtelse och till ny födelse genom helig Ande.

 

 

Men det är så att syndernas förlåtelse och detta att dö , köttets död, syndalivets död, det beskrives ju som en andlig verklighet i Nya Testamentet som att dö med Kristus och vi diskuterar ju inte det på den lekamliga sidan - den som är död skall begravas - så är det faktiskt också på det andliga området och därför säger Ananias , så långt jag förstår utifrån den här meningen när han frågar honom : Varför dröjer du? Varför dröjer du?

 

 

Vi har ofta botbänken, ibland kan det gå åratal innan människor får klart för sig att dom skall döpas, vi såg nytestamentliga församlingar när vi kom till Los Angeles särskilt på ett område där strax vid den internationella airporten när vi bodde i Lennox där vi kom i kontakt med församlingar som var oerhört gripande, vi såg en apostolisk praxis där man inte bara tog dom fram till botbänken utan i samma ögonblick som dom tog emot liksom på pingstdagen så döptes dom i Jesus Kristi namn till alla sina synders förlåtelse.

 

 

Det är därför som Ananias säger enl Apg 22 , som vi har vittnesbördet, till Saulus :Varför dröjer du?, Stå upp och låt döpa dig , 22:16, och avtvå dina synder , och det betyder inte bara att det får något symboliskt utan betyder upplever den andliga verkligheten , det är ett personligt löfte till dig, du får begrava och det är begravt så visst som du är döpt i Jesu namn till alla dina synders förlåtelse , så visst som du är döpt, som lyssnar till mig här så är det ett personligt löfte för tid och evighet till dig och frågan är naturligtvis att du måste ta emot , det verkar inte naturligtvis frälsning om vi inte tar emot det men det är bundet , det är Guds Ord, som är med det här vattnet , som ger kraft åt det hela.

 

 

Och enligt Rom 6 så är det ju då också ett sammanväxande med Jesus när det gäller uppståndelsesidan. Det är därför som många upplever t o m en uppfyllelse och blir döpta i den helige Ande när de stiger ner i dopgraven för Anden vilar där över vattnet , då skall ni som en gåva undfå den helige Ande säger ju Petrus på den första pingstdagen.

 

 

Nåja, vi nöjer oss med det där, vi har varit inne lite på dopet tidigare , men här är jag övertygad om när jag talar till dig här idag att du har något av kontentan, kärnan av vad dopet verkligen betyder när det här sagt idag så här rakt på sak i Jesu Namn.

 

 

3                                   Nej, vi skyndar oss vidare och vi nämner då konfirmationen. Ja, säger du, sitt inte och tänk själv , ja, du är gammal präst, ja, det är jag förvisso, och min handpåläggning i prästvigningen kan ingen biskop eller präst i världen - det finns dom som har blivit uteslutna i våra dagar just någon person alldeles nyligen i vårt land och det gäller ju då den yttre kyrkliga tjänsten , jag gick självviljande i samband med en utfrysning, men det har, och jag vill inte på något sätt påstå att så som vi har det i den kyrkliga konfirmationen i Svenska Kyrkan t ex idag , att det är helt i överensstämmelse med den apostolisk tro och praxis. Men ofta bakom dom här uttrycken finns, om vi ser det rätt i Guds Ord, i Guds Ord en klar biblisk sanning.

 

 

Och det finns faktiskt en konfirmerande och stadfästande upplevelse , jag sa ju nyss att många kan bli uppfyllda , uppleva sin pingst , i dopgraven och i Kornelii hus enl Apg 10 så blev dom ju förvaånade, de judiska kristna med Petrus i spetsen att Anden föll innan dom t om var döpta. Och det är ju klart att hur man än ,vi skulle kunna gå djupare och djupare in på det här, och jag har fått mer och mer ljus över också det här, och även ett foster kan vara väldigt levande och sprattla i magen som vi ser när det gäller Elisabet och Maria och det, och det står om Johannes Döparen ett ord som varken du eller jag kan helt förklara å förnuftets vägnar att han var redan i sin moders liv uppfylld med den helige Ande .

 

 

Men i alla fall,även om det här med Blod, Vatten och Ande det bör ske slag i slag, det bör ske i ett enda ögonblick 1 Joh 5, när det gäller frälsningen, Men ändå om vi läser vårt Nya Testamente så finner vi att Gud har ordnat det så i sitt rådslut i vart fall , att vi skall få en stadfästelse och en konfirmation. I 2 Kor 1 :20-22 så har vi ett dyrbart ord där det står om alla Guds dyrbara och underbara löften att dom har i Kristus fått sitt ja .

Där säger Paulus så här:”Guds Son, Jesus Kristus, han som bland er har blivit predikad genom oss, genom mig , Silvanus och Timoteus, han kom icke som ja eller nej, utan ja har kommit genom honom ty Guds löften, så många de äro, har i honom fått sitt ja, därför få de ock genom honom sitt amen på det att Gud må bli ärad genom oss”.

 

 

Där talar Paulus ju om en stadfästelse och en konfirmation och om vi nu läser vidare i vårt Nya Testamente så ser vi att den här konfirmerande och stadfästande erfarenheten av Guds nåd det är ofta fråga om två sidor - det är dels fråga om att Gud vill föra varje kristemn människa fram till en frälsningsvisshet och även till, ge henne en eller flera , ge henne nådegåvor till helig tjänst som vi skall komma in på i nästa studium, nådegåvor och kraft till helig tjänst .

 

 

Och det här med konfirmationen , det hänger naturligtvis samman, ofta då med vår upplevelse av fullheten av den helige Ande. eller om vi skall uttrycka det rakt och enkelt vår upplevelse av pingst. Och jag måste säga för min egen del, jag hade ju varit frälst och hade flera års utbildning innan jag upplevde pingst och jag måste säga, jag har ju skrivit ett litet häfte om det som är utgånget för länge sedan ”Pingst - enda segervägen idag ”, i samband med det karismatiska skeendet på 70-talet , som gick ut i åtskilliga 1000 exemplar, där jag försöker förklara det här också att , jag upplevde också något oerhört när det gäller frälsningsvissheten men också att nådegåvor utlöstes och började fungera i mitt liv.

 

 

Det är detta som är konfirmation egentligen i Nya Testamentets mening och därför talar Petrus om när han kom till Jerusalem, när de första av hednisk börd enl Apg 11 upplevde den helige Ande och prisade Herren i nya tungor , den helige Ande föll över dem, säger Petrus som skedde med oss, menar han, på pingstdagen under den första kristna tiden .

 

 

Om vi går till 1 Tess 1:5 så säger Paulus där, när han kom och den första kristna församlingen , som vi läste om i förra studiet, grundades genom att någon och några tog emot evangelium , så säger han att det evangelium som jag hade det kom ju till er med full visshet och jag förstår att Paulus menar då att det blev inte bara nätt och jämnt , det blev ett överflöd och det blev en konfirmation av den frälsningen de erfor , säkerligen så att när han lade händerna på dem föll den helige Ande över dem och de fick, säger han, han skriver två brev till Tessalonikerförsamlingen som vi minns ”Men vårt evangelium det kom inte bara med ord utan det var en andlig verklighet och ni fick full frälsningsvisshet och så menar han också som sagt att dom fick kraft att tjäna för det var ju , som jag vill minnas att han säger i det sammanhanget , det var under stor förföljelse - de behövde verkligen kraften .

 

 

Han säger också i den 1 Tess 1 och den 6:e versen ”Ni å er sida blev våra efterföljare , därmed Herrens, i det att ni under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig Ande.” De behövde alltså en väldig kraft för att kunna tjäna Gud under förföljelser och de behövde denna frälsningsvisshet som den helige Ande och det fulltoniga evangeliet , som kom med kraft som Paulus säger här, det kom i kraft och det kom i helig Ande och det har ju också stor glädje med sig och det ser vi också av Apg 8 att när Samarien hade tagit emot Guds Ord och Petrus, apostlarna får höra det, slå gärna upp det, där har du ett härligt exempel på detat med konfirmationsupplevelsen ,med den stadfästande upplevelsen av visshet och kraft i helig tjänst.

 

 

Dom kom ner , står det där, Petrus och Johannes Apg 8.14 och följande versar för dom hörde, dom hade tagit emot Guds Ord , blivit födda på nytt, fått syndernas förlåtelse men dom förstod när dom kommer, vers 15, att, dom kom diot, bad dom för dem att de måtte undfå helig Ande ty helig Ande hade ännu inte fallit på någon av dem utan de var allenast döpta i Herren Jesus Namn. Då lade de händerna på dem och de undfick helig Ande.

 

 

Detta är konfirmation. I nya testamentets mening och du har det också i kap 19:6 de här tolv personerna där i Efesus som var förstlingskärven under denna väldiga väckelsetid , och genombrottstid som Paulus fick vara med om där. Så lade Paulus när han hade döpt dem i Jesu Namn händerna på dem och de undfick helig Ande och de talade tungomål och de profeterade.

 

Ja, detta är Nya Testamentets rätta konfirmation som ger frälsningsvisshet och som ger kraft.

 

 

BANDSLUT, vände på bandet

 

 

Innan vi vände kassetten så talade vi om här om både i Apg 8 och Apg 19 , när apostlarna och Herrens tjänare lade händerna på de som var döpta så föll den helige Ande , de talade tungomål och profeterade enl Apg 19 . Du ser det också om Timoteus , vi har egentligen flera uttryck om den medarbetare som betyder så mycket och som tog över i mångt och mycket när Paulus slutade, så har det , 2 Tim 1: 6 och följande, ett sammanhang där det inte bara är fråga om avskiljning till tjänst , det finns ett annat ställe, vi kanske kommer till det lite senare innan vi slutar här idag men han påminner honom står det 2 Tim 1:6 , att han skulle uppliva den nådegåva som i följd av hans handpåläggning ,Pauli handpåläggning fanns i honom, ty Gud har icke givit oss försagdhetens ande utan kraftens , kärlekens och det sunda sinnets ande , som vi kan översätat det också, tuktighetens ande, blygs därför inte för vittnesbördet om vår Herre , ej heller för mig , hans fånge, utan bär ditt lidande för evangelium med den kraft som Herren giver.” Så står det om den allmänna kallelsen i vers 9 , till frälsning, och denna frälsning behöver vi alltså , denna visshet som driver bort försagdhetens ande och som också ger kraft t o m under lidande att tjäna den ende , sanne Guden. Det är Nya Testamentets innebörd av konfirmationen, stadfästelsen av den nåd som vi har upplevt i Jesu Krisit Namn.

 

 

4                                                    Men, vi skyndar oss utterligare vidare här. Och vi skall se på det att när det gäller nåden så finns det något som heter Herrens Heliga Nattvard.

I går kväll här, när vi var hemma , det är så att Birgit har ju, som jag antytt i något rundbrev här, hon har väldigt ojämna tider, men vi utnyttjar de tider då hon kan vara hemma här och vi kan få avskiljdhet , lugn och ro, för bön, och så sa hon till mig att nu firar vi nattvarden och det gjorde vi , vi firade med bröd och vin, i Jesu Namn, Herrens Heliga Nattvard.

 

 

Du har instiftelseorden i Matt 26, Mark 14 och Luk 22 men du har ett mycket centralt or i 1 Kor 11:23 och följande versar. Och det är ju också när det gäller detta underbart att Gud har kommit till oss med så enkla medel, vanligt bröd, vanligt vin, och ändå är det något alldeles speciellt för Paulus säger ju klart och tydligt, jag vill minnas att det är just här i 1 Kor 11 där han säger att det är väldigt farligt att äta och dricka utan att göra en åtskillnad mellan Herrens lekamen och vanligt bröd och vin , vers 29, ”den som äter och dricker må därför pröva sig innan hon äter brödet och dricker kalken , den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, äter och dricker en dom över sig. Därför finns, säger han t o m , också bland eder många som är svaga och sjuka och många är avsomnade . Om vi gick till doms med oss själva så blev vi inte dömda men då vi nu bli dömda så är det en Herrens tuktan som drabbar oss för att vi inte skall bli fördömda tillika med världen.”

 

 

Alltså , vad är det då för skillnad, det är alltså vanligt bröd och vanligt vin, och det är också här som nyss sa om dopet, det är symbol, Jesu kropp blev nedbruten - liksom vi bryter brödet - hur Hans Blod blev utgjutet - som vi har det i bägaren, i kalken, som vi brukar säga, när det gäller nattvarden , Men det är mycket, mycket mycket mer än bara symbol - det är en erfarenhet av ett personligt löfte av Guds verklighet.

 

 

Du vet ju att det finns ju kyrkor som kommit vilse i det här fallet, vi har en kyrka som ju säger att själva substansen av bröd och vin förvandlas när man läser Guds löftesord över det. Nej, inte så , men det står dock här, om vi har framför oss här i 1 Kor 11 så säger Paulus i det han citerar Jesu ord när han instiftade den heliga nattvarden t ex enl Matt 26:26 och följande versar: ”Detta är min lekamen”, ”Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod”.

 

 

”Det är en skillnad”, säger han vidare, som vi hörde ny och vi behöver inte upprepa det, i vers 29, ”en åtskillnad mellan vanligt bröd och vin och Herrens lekamen och blod”, och skillnaden är naturligtvis den, även om vi inte kan fatta det innersta i dessa djupa hemligheter och det är väl därför som man har använt ordet sakrament i en del kyrkor - som du märker använder inte jag det f.ör jag tycker att det uttrycket är så belastat , men visst är det sant för det betyder ju att det är något som vårt förstånd kan fatta kanske, en hemlighet, och visst är det hemligheter i det , det kan vi inte förneka .

 

 

Men sanningen är uppenbar så för oss att när Guds löfte och t o m uttalat över brödet , uttalat över vinet som praktiskt taget alla kyrkor och nattvardsgångar jag varit med i olika sammanhang både i frikyrkor och på andra håll och när vi läser det tillsammans hemma här i Zion och firar Herrens heliga nattvard så är vi medvetna om detta : Det är vanligt bröd, det är vanligt vin men ändå är det en delaktighet av Herrens lekamen och blod, därför att det är ett personligt löfte till var och en som får det och det är en gemenskapsmåltid där vi upplever på ett mycket djupt sätt gemenskapen i Jesus Kristi kropp .

 

 

Och jag vidhåller , därför läste jag det i början här , att ordet från Gud , löftena är alltid det avgörande , men just i kraft av löftena är det en förnyelse utav det nya förbundet i Hans Blod, syndernas förlåtelse , och det är en styrka både till kropp och själ och ande, framförallt innifrån för den andliga människan .

 

 

Och det är ju så som du märker, jag har läst en del av Martin Luther och ändå är det ju bara en bråkdel , det är ju nästan obegripligt med tanke på dom skrivmöjligheter som fanns på den tiden så är det ju inom parentes sagt något oerhört märkligt att denne man och reformator kunde skriva så oerhört mycket , han levde ju inte heller vill jag minnas 63 år , jag har överlevt Luther med 7 år tror jag redan om jag räknar rätt.

 

 

Men han säger, Luther, och detta har också med , Gud vill att vi skall vara klara, vissa, Gud vill inte ha någon tveksamhet när det gäller vårt andliga liv, när det gäller vår tjänst för Gud, utan han är angelägen om ?? därför tror jag , är övertygad om att Luther , jag har upplevt det själv nämligen många gånger just på det sättet att ”gå till den heliga måltiden” säger han, ”och undfå Jesu lekamen och blod så att du må bli 100-procentigt viss , fullt visst säger Luther, och jag säger 100-procentigt viss på att denna dyra skatt ,som är rening, syndernas förlåtelse och evigt liv , verkligen hör dig till.

 

 

Ja man kan säga att det är något av förvisso, något av den där konfirmationen vi talade om (se ovan) när det gäller pingsterfarenheten, när det gäller första frälsningsvisshetens erfarenhet, utrustningen till helig tjänst, visst skall jag förnyas i anden och det …, men här har vi något som vi ofta skall göra , och ofta och den som talar till dig, var inte rädd för det, hemma i ditt hem , läs ofta instiftelseorden , ta fram bröd och vin, och läs instiftelseorden i all enkelhet , det är inte bara till för kyrkan , det fanns ju en lärare i Svenska Kyrkan, som man hör ibland, som jag bröt av redan som präst i Svenska Kyrkan många gånger om att det skulle, det fanns en gammal lära, att det skulle ske på av biskop invigd ställe och plats , mycket underlig lära tycker jag för min del .

 

 

Därför vill jag uppmana dig som lyssnar till mitt bibelstudium, förkunnelse här idag , ta fram bröd och vin, läs Matt 26:26 och följande versarna eller här 1 Kor 11 som jag har uppslaget ifrån vers 23 och följande och så fira måltiden i all enkelhet och du skall uppleva när du i tro tar emot det personliga löftet till dig och gemenskapen med dom du har omkring dig om det är en eller två eller flera, om det är 10 eller 20, så skall du uppleva en fantastisk gemenskap , klarhet, visshet,

 

 

Och dessutom skulle jag vilja tillägga innan vi lämnar det här, som jag själv har upplevt många gånger att om du är i anfäktelse, och det har ju med vissheten att göra , klarheten att göra , stadfästelsen, kraften, att göra , kraften till helig tjänst att göra ,om du är anfäktad , om du kanske kämpar med demoner och onda andemakter så skall du ergara , jag själv har upplevt det så många gånger tillsammans med Herrens heliga, att det är en fantastisk hjälp, de gamla kristna talade ju om anfäktelserna , man har talat om i våra tider, attacker , och det är ju rätt vilket som helst, eller anfall från mörkret, dessutom är det när det gäller saker , sanningar, som vi strax kommer in på här innan vi slutar idag , så är det väldigt många som har upplevt ett helande när de har firat Herrens måltid, där de i tro alltså har tagit emot det här.

 

 

För i Hans sår är vi helade och i Hans kropp har vi bröd, har vi liv, har vi kraft, till inte bara förnyelse i vår andes innersta utan också påverkan både i vårt psyke och i vår kropp, pris ske Herrens underbara Namn. Fira alltså Herrens måltid ofta och ta emot i kraft av Guds löfte på ett personligt sätt som Herren vill säga till dig när du firar Herrens heliga måltid.

 

Men om vi anknyter till det här med helande så går vi snabbt vidare här ty det finns nämligen nådemedel och ett speciellt nådemedel, yttre element , där Gud har på ett alldeles speciellt sätt lovat helbrägdagörelse . I Jes 21 står det om Jesus , hurhan skulle komma i tidens fullbordan ,Jesus citerar ordet själv i Luk 4:18, där han står i Nasarets synagoga, att han var smord med, står det också i Hebr 1, att han var smord med glädjens olja, smörjelsen, och denna andens smörjelse där den ger oss en delaktighet av detta som Jes 53 profetiskt redan säger och som 1 Petr 2:24 konstaterar i fullbordans tid:”Genom hans sår har vi blivit helade”, och där knyter också då andens smörjelse, uppståndelsekraften till och ger ett helande, en upprättelse i både kropp och själ.

 

Jag har redan antytt om det grundläggande kapitlet i Apg 10 ,där står det i vers 38 när Petrus står där och predikar i Kornelii hus - vi skulle kunna hinna och slå upp det här innantill och läsa det för varandra , så står det om hur han öppnar sin mun ,och så när han kommer till den 38onde versen så talar han om Jesus från Nasaret, hur Gud hade smort honom med helig Ande och kraft , Honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, ty Gud var med Honom.

 

 

Det är alltså läkedom i smörjelsen, i oljan, den helige Andes olja och smörjelse och alla sjukdomar har ju kommit genom syndafallen och det är djävulen som vill hålla oss bundna , även om det finns naturliga förklaringar ibland och vi skall inte vara fanatiker , Gud kan ibland tillstädja lidande , jag tror inte vi skall glömma den parentesen , jag har själv upplevt det, jag upplevde det senast i samband med mitt benbrott när jag var gipsad på högra benet i fyra månader, jag har hört om dom som , jag hörde ett vittnesbörd i en kristen ,härlig bok jag läste om någon som fick uppleva helande , som hade en mycket svårt bruten arm, i ett ögonblick liksom.

 

Men, okay, jag upplevde det inte riktigt på det sättet m men vi kan uppleva faktiskt hur Gud kan även kan ta till synes svåra erfarenheter i vårt liv och låta det samverka till det bästa , ibland behöver vi rentav en stoppsignal för att vara i stillhet inför Gud. Gud gav mig faktiskt profetiska uppenbarelser under den tiden som jag inte för något i världen skulle vilja vara utan.

 

Bl a fick jag se, jag vill minnas att det var den 28 febr , jag har skrivit om det i ett par väckelseskrifter jag har skickat ut den sista tiden , du kanske har tagit del av någon av dem där jag som har fått frambära så mycket av det här allvarliga profetiska domsbudskapet, vi är ju i ett domsläge, Herren har redan börjat prisgiva , och det är områden och skikt i vårt land som håller på att konfirmeras till dom genom partnerskapslagen, genom aborterna, genom andra saker och sedan har det ju sista tiderna kommit fram de här hemska sakerna som har skett med tvångssteriliseringar och annat .

 

Vi hade därförinnan, vi har ofta sett hur vi har fått vara kanske lite före genom Anden, genom smörjelsen, det är inte vår förtjänst, när det gäller t ex resandefolket, romanifolket och andra som man utförde tvångssteriliseringar . det är klart att det är nationella synder där också som har legat och hopat sig.

 

 

Men jag fic se den där morgonen när jag var mycket avsidestagen msom sagt med mitt benbrott, när jag såg tydligt med mina andliga ögon att det finns en frisk kärna i det här gamla , får jag säga inom citationstecken eftersom det inte finns några kristna länder riktigt förrän under tusenårsriket kanske möjligen som vi kan börja tala om sådant, men i alla fall jag såg att det har funnits i det här ändå gamla inom citationstecken ”kristna landet”, att evangelium ändå har haft ett rum och varit i svang i så många Guds år, nådeår, jag såg en frisk kärna som finns , där vi skall anknyta idag, när du på din plats och vi på vår ålats går i bön tillsammans med bönegrupperna , vi har också anslutit oss till det som har basunerats ut från Uppsala, från Herrens tjänare Ulf Ekman, den här bönegrupperingen inför år 2000, där vi , vi ber ju mer än så, jag vill be mer än så, varje dag, Birgit och jag, en timma om dagen fram till år 2000, för de böneämnena, tag gärna del av dem, vi kan skicka dem till dig om du inte har tidningen Magazinet , och vi upplevde det som ett sådant gott initiativ och det är kristna ifrån olika frikyrkor och olika delar som har anknutit sig till det här.Därför att i denna kärna där finns en möjlighet alltså, till ett nytt kraftigt genombrott , tots allt, trots domsläget och skikt som går över gränsen, och har gått över gränsen i vårt land.

 

Nå, nog därom. Jag säger bara, det var helande vi talade här om , jag kom in lite på en parentes, jag kände att Anden manade fram det här. Men det är alltså helande kraft, allt ifrån Jesu uppståndelse från de döda, inte minst, genom smörjelsen som är i den Helige Ande, och du har ju detta klart angivet i Jakob 5 och speciellt då om vi skall ta ut en enda vers så har du vers 14 där det står att: Om någon av er är sjuk och han kallr till sig församlingens äldste och må dessa smörja honom eller henne med olja, och bekänn edra synder för varandra så det inte är några hinder på det sättet, och trons bön skall hjälpa den sjuke och har han eller hon begått synder skall detta bliva förlåtet.

 

Det är vanlig olja , nu har jag på vårt husaltare här en speciell olja som har skickats skickats via Amerika via Daniel och är från det heliga Landet men det är ju i och för sig inte det avgörande , men en olja, välsignad , som vi har lagt i Jesu Namn våra händer på, och vi bör också där skilja på vanlig olja och vanlig olja därför att den är invigd och i den ligger ett personligt löfte från Gud.

 

 

Under 70-talet, när jag var ute över hela landet på kampanjer på olika håll, så sa Guds Ande till mig att jag skulle ta med en som det står i Mark 6:12-13, att dom gick ut och predikade över landet och dom smorde många sjuka med olja och botade dem, och jag mötte inom parentes sagt dom som menade på att det hörde bara lokalfrösamlingen till, det skulle jag överlåta till prästerna och pastorerna på platsen, men Gud gav mig denna befallning, jag citerade då ofta, citerade åtminstone ibland för dom som gick emot mig lite grann Mark 6:12-13: Dom gick ut och predikade och drev ut onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem i Herrens Jesu namn.

 

Vanlig olja, men gör en åtskillnad därför att har vi bett över det, lagt våra händer i Jesu Namn på det så är det olja som är invigd för heligt bruk och tar du emot det och du undanröjer hinder genom att bekänna din synd och öppet gå fram i ljuset så att säga , om det skulle vara sådana hinder för ditt helande, så erfar du helande.

 

Och för att fullständiga bilden när det gäller nådens medel (när det gäller???) helande så har vi ett mycket märkligt ord i Apg 19 i samband med denna väldiga andeutgjutelse och skördetid där Paulus fick vara ett redskap och upplevde ett genombrott som kanske inte på någon annan plats under sin verksamhetstid till synes. Det står i Apg 19:12 att man t o m tog handkläden och förkläden som hade varit i beröring med apostelns kropp och lade dem på de sjuka och de onda andarna for ut, vill jag minnas att det t o m står. Det står i Apg 19:11 att Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man t o m tog handkläden, förkläden som varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka och sjukdomarna vek då ifrån dem och de onda andarna for ut.

 

Underbara verklighet , och jag har ju som ni kanske fått meddelande om, kanske inte minst ni som är med i kärntruppen och i kassettförsamlingen , jag har fått från Herren , liksom på 70-talet nu , att skicka ut sådana här bönedukar och Herren har sagt till mig att jag må gärna bestänka dem med den heliga oljan för att ytterligare bekräfta det här med helande och en del av er har fått under de sista tiderna sådana här oljesmorda dukar, jag skall gärna skicka ut ytterligare till dig om du är i sjukdomsnöd, så ge dig gärna till känna och det skall ske och det var någon som sa alldeles nyligen som jag ibland har haft möjlighet , vilket jag inte har för närvarande av en del olika orsaker, som sa att det har blivit så väldigt välsignat för mig , den där duken , det där som du skickar till mig , som är nertecknat och som jag direkt får i min brevlåda från dig. Det har varit så svårt för mig att, när du har bett kanske på telefon att omfatta, att behålla det hela.

 

Men Gud har liksom visat mig att det har varit den bästa vägen som jag skall använda för närvarande när det gäller helande, när det gäller själavård och om Gud, det där ingenting som man kan ta sig , skulle Gud ge ett profetiskt tilltal så skickar jag gärna ut det också, men det är ingenting som man kan ta sig, nådegåvorna är ingenting som man liksom automatiskt bara kan sätta igång och tala i tungor och uttyda, men eftersom jag inte är ute lika mycket som på 70-talet , så är det här en framkomlig väg för mig personligen idag som en Herrens tjänare, att skicka dig en böneduk, att bestänka den enl Jakob 5:14 och Mark 6:12-13 t ex, med den heliga oljan och du skall få välsignelse.

 

Men vi har också i Mark 16:18 , men det förutsätter ju att vi möts personligt, ansikte mot ansikte, där står det att dom skulle gå ut och förkunna evangelium för allt skapat under himmelen och det står att den som tror evangelium och bliver döpt , han skall bli frälst, den som icke tror han skall bli fördömd, som du minns, och dessa tecken skall åtfölja dem som tror, säger Herren, i Mitt Namn och då säges det också bl a detta, ja, det säges allra först som man på nytt igen har fått ljus över i våra dagar: De skola driva ut onda andar, men det står också :Att på sjuka skola de lägga sina händer och de skola då bliva friska.

 

Vi ser att Gud är mångsidig och Hans Nåd, står det i Nya Testamentet, är en mångfaldig nåd även om det är något grundläggande substantiellt , om jag så får uttrycka mig, med detta med Jakob 5:14: Om någon är sjuk kalle han till sig församlingens äldste , och dessa må smörja honom och henne med olja och trons bön skall hjälpa den sjuke. Har han begått synder så må de bliva förlåtet, bekänn alltså edra synder för varandra , bed för varandra, Elia var en människa med samma natur som vi , han bad en bön och det regnade inte på jorden 3 år och 6 månader,åter bad han och himlen gav regn och jorden bar sin frukt, säger Jakob när han talar till oss där enligt kap 5, sista kapitlet i Jakobs brev.

 

 

Men Gud är inte,lika litet som Jesus var , han var då minst av allt ensidig när det gäller sin behandling av de sjuka, av de besatta , av dom som behövde överhuvud taget hjälp, och så är Gud också idag även om Han har, vad skall jag säga, vissa grundläggande kanaler, också för helande, så är det så att Hans mångfaldiga nåd kan uppenbaras på olika sätt , men ta emot den heliga smörjelsen till, Andens smörjelse, det är framför allt innersidan , det står också jag vill minnas i Jes 10, det underbara löftet till oss här idag att , jag vill minnas det är i Jes 10:27: - På den tiden skall, och det gäller ju Israel men det gäller också ”Nya Testamentets Israel” ,skall hans börda tagas bort från hans skuldra, hans ok från halsen , ty oket skall brista sönder för fetmas skull, eller som vi också kan översätta det - oket skall brista sönder, bojorna skall brista för smörjelsens skull - , sjukdomsbojorna, de besatta skall befrias genom Andens smörjelse, i Jesu Nam och i den Helige Andes kraft, pris ske det blödande Lammet som gav sig i blodig död för oss, men som uppstod på den tredje dagen , för att så liv och oförgänglighet , och upprättelse både i kropp och själ skall flöda oss till del som ett levande vatten så att säga.

 

 

5                        Men innan vi slutar här så låt oss se på ytterligare sidor av nådens medel som Herren uppenbara och då tänker jag på, vi har varit inne på alldeles nyss handpåläggningen.

 

Där uppenbaras ju Guds nåd och utrustning till tjänst också på ett annat sätt än bara när det gäller konfirmationen vi talade om, när det gäller pingsten upplevelse, när det gäller att lägga händerna på de sjuka - det finns fler sidor med händernas påläggning, när det gäller att Gud vill använda våra händer i Jesu Namn, vi står i Kristi ställe, står det i 2 Kor 5, och vi vädjar i Herrens namn, låt försona eder med Gud.

 

 

Och vad är det då fråga om. Jo, vi skall komma mer in på det i nästa studie när det gäller våra nådegåvor och tjänstegåvor, här rör det då sig framför allt , vi kan lite förberedande då rentav komma in i detta studium här idag på detta med tjänstegåvorna. Vi citerade alldeles i början här hur Herren gav sina första apostlar nyckelmakten , vi citerade Matt 16 , men också vi nämnde Joh 20: 21-23, där säger ju Jesus bakom de stängda dörrarna till sina trängda apostlar och lärjungar , Han säger:Tag emot Helig Ande, allt vad ni löser det skall varda löst här på jorden, allt vad ni binder det skall vara bundet också i himmelen, om ni förlåter, och egentligen enl grundtexten står det inte bara något vidare om utan ???? utan det är ett mycket klart . distinkt uttalande , jag har inte grundtexten här , men jag vill minnas det står mer direkt så här :Var och en som ni förlåter synderna , de är honom förlåtna, var och en som ni binder i synderna han är också bunden i sina synader.

 

 

Men då säger Jesus i sammanhanget någonting där som vi inte glömma, han säger i vers 21 , han säger först frid vare med eder, det är ett fridens budskap, vi skall gå över bergen och förkunna frid, står det Rom 10, hur ljuvliga är inte glädjebudbärarna s fotsteg när han kommer över bergen för att frambära ett gott budskap och förkunna frid, då säger han:Som Fadern sände Mig utöver världen, så sänder jag ock nu eder.

 

Och vi nämnde i förra studiet hur enl Titus 1:5 att han skulle vara på det sätt som aposteln Paulus hade befallt i var särskild stad , på Kreta, tillsätta äldste och om vi ser på Timoteus så var det inte bara fråga om detta hur han blev döpt  i den helige Ande, fylld med den Helige Ande . som jag tycker det ena ordet , något av orden, till honom speciellt talar om, som vi redan har citerat i 2 Tim 1, men om vi går till 1 Tim 4 så ser vi att det där är fråga om en särskild vigning till tjänstegåva och till tjänst, där säger Paulus för han var tydligen väldigt ung, Timoteus, när han kom i helig tjänst, så säger Paulus där:Låt ingen förakta dig 1 Tim 4:12, för din ungdoms skull , fastmer må du för dem som tro bli föredöme i tal, i vandel, i kärlek, tro och renhet, var nitisk att föreläsa skriften , förman, undervisa till dess jag kommer, säger Paulus, försumma icke att vårda den nådegåva som finns i dig och som gavs dig i kraft av profetord under handpåläggning av de äldste , tänk på detta, lev i detta, så att din förkovran blir uppenbar för alla, hav akt på dig själv, också din undervisning, håll stadigt ut därmed ty om du gör så skall du både frälsa dig själv och dom som hör dig.

 

Det är fel när en del bara förlägger alltså allt till det allmänna prästadömet för det finns en speciell vigning till tjänst coh jag har i mina memoarer, jag har själv vid flera tillfällen blivit till helig tjänst genom handpåläggning på ett liknande sätt. Första gången så var det väl i Västmanland , Ställdalen vid Kopparberg och sedan var det i Dala-Järna och det skedde också som sagt vid min speciella prästvigning i Svenska Kyrkan, det har skett sedan i Amerika i en speciell stund då vi kom ut liksom helt utanför lägret, då vi som familj faktiskt upplevde, för det här är ju faktiskt frågan om också en lokal sida där en grupp kristna kallar någon speciellt att avskiljas genom handpåläggning för en lokal herdetjänst, jag har med om det åtskilliga gånger själv och egentligen behövs det väl kanske bara en gång men det har varit en förnyelse och en bekräftelse av det.

 

Du har t ex i Apg 13 och i Apg 6 i en lite annorlunda mening , i kap 13 var det ju fråga om ett apostoliskt utsändande , ett avskiljande för missionstjänst för det var då som Paulus sedan tillsammans med medarbetare började en av sina tre eller vi brukar räkna med fyra alldeles speciella i Skriften nämnda missionsresor. Dom fasrade och bad där i Antiokia i församlingen och där när de så förrättade Herrens Tjänst och fastade så sa den helige Ande:Avskilj åt Mig Barnabas och Saulus för det verk som Jag har kallat dem till. Då fastade och bad dom ytterligare och lade händerna på dem och lät dem begiva sig åstad. Dessa, står det. De blev utsända av den helige Ande och de seglade just då och kom allra först till Salamis på Cypern , som vi nämnde om tidigare om här , där också kraftgärningarna och bindenyckeln och lösenyckeln , bindenyckeln kom i verksamhet om du läser första delen av Apg 13.

 

Ett avskiljande alltså när det gäller speciella tjänstegåvor som är ledande gåvor, vi skall komma in lite närmare på det i nästa studium, jag bara kastar fram det här, jag tycker det hör till i det här sammanhanget. Och i kap 6 har vi ju faktiskt dom första diakonerna som blev avskiljda . Jag har fått vara med om att tala till människor , avskilja, när jag har förnummit människor som har denna speciella funktion. Det visar sig ofta i en andlig smörjelse till praktisk tjänst i Guds rike.

 

Så står det där i Apg 6:1-6 hur dessa första diakoner blev avskiljda för apostlarna dom blev för mångsidiga, dom fick inte det rum för Guds Ord för bönen och ordet , som dom var speciellt kallade för och då sa den helige Ande att dom skulle avskilja en del här till diakonal tjänst som skulle kunna sköta en del praktiska sysslor . ”Vi skall då helt få ägna oss åt bönen och ordets tjänst”. Säger apostlarna och så utvalde dom där Stefanus, full av tro och helig Ande, Filippus, Prokores, Nicano, Titom, Palmenas, slutligen Nicolaus, en proselyt från Antiokia, dom trädde fram för apostlarna , och dom bad för dem, lade händerna på dem och detta betydde ytterligare ett genombrott, en framgång, för Guds verk.

Och det är verkligen något väldigt viktigt i vår tid att dom olika tjänstegåvorna kommer i bruk och nådegåvorna , som vi skall komma in på närmare nästa gång. Genom en speciell vigning alltså så fick dessa denna diakonala tjänst och det viktigaste var ju att dom som Stefanus var fulla av tro och helig Ande. Och t o m Filippus , vi kan ju se hur gåvorna och tjänsterna går in i varandra enl Nya Testamentet.

 

Men till allra sist här, för att fullständiga bilden av det Gud har gett mig, så ville jag nämna också - det är en lite speciell sida nämligen av Nådens Medel, men det synes mig att vi också med rätta kan säga att, dte gäller ju inte alla människor, för den ene har fått sin gåva så och den andre så, säger Jesus själv i vårt Nya Testamente.

 

6                              Men det Heliga Äktenskapet , instiftat av Gud, och som är avsett att vara för hela livet, vad Gud har sammanfogat bör människan inte åtskilja, sedan vet vi att redan Mose var tvungen att göra vissa undantag för människans hårdhets skull och Luther säger själv när han går in i sina skrifter på de här sakerna att om inte vi också i vår tid hade dom undantagen så skulle människor mer eller mindre bokstavligt slå ihjäl varandra.

 

 

Men det ligger en hemlighet i detta , du har det ju i 1 Mos 2:20-25 , när en tung sömn föll över Abraham och Herren tog ut ett revben, byggde en kvinna och förde fram till mannen och Han säger till mannen: Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött , hon skall heta maninna ty av man är hon tagen. Fördenskull skall en man övergiva sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, de tu skola vara ett kött, och då innan syndafallet skedde så var båda nakna men de blygdes icke för varandra.

 

Du har ett underbart sammanhang , jag bara kastar fram det till allra sist här, Ef 5, det finns ju mer ställen i Nya Testamentet men jag nöjer mig med det här i den sammanfattning som jag också håller på att skriva ner, som ändå skall vara en sammanfattning som Gud har uppenbarat det för mig , av den kristna tron som jag hoppas teologer gärna skall , pastorer och präster gärna skall få ta del av , men också hoppas jag och beder skall vara så enkelt så att mannen på gatan kan också ta emot det.

 

Ef 5 , där har du om detta , om du läser från vers 22 där Paulus visar på, jag ger mig inte tid i avslutningen här , att läsa hela sammanhanget, men du kan läsa det och jag har antytt det vid flera tillfällen, jag var inne på det när vi talade om församlingen i det föregående studiet att äktenskapet är en avbildning på Kristi förhållande till sin församling, så skall också vi män älska våra hustrur står det i Ef 5:25 som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne och så vidare.

 

Och i vers 28: Vi män är pliktiga att älska sina hustrur då dessa ju är deras egna kroppar , den som älskar sin hustru älskar ju sig själv.Ingen har någonsin hatat sitt eget kött, istället när omhuldar man det , och det säger alltså Paulus också med tanke på mannen och kvinnan och äktenskapet, så citerar han i slutet på Ef 5 det grundläggande ordet vi nyss citerade i 1 Mos 2: Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder , hålla sig till sin hustru och de tu skall vara ett kött, den hemlighet som ligger däri är mycket stor och han säger det framförallt med tanke på Kristus och församlingen: Dock gäller det också mer att var och en skall älska sin hustru som sig själv men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.

 

Ja, tag emot det här ordet i Jesu Namn.

 

Ja, säger Herren , tag emot det, det är ord genom min tjänare till er alla, här och nu, säger Jag Herren som har talat till er i dessa dyrbara sanningar och sammanhang för att ni skall se att Mitt Ord förbliver evinnerligen och att det är kraft i Mitt Ord till frälsning och förlossning här i tiden och för evigheterna där jag har gått före för att bereda rum för alla er som har tagit emot mig i tro här under nådens tid på jorden, säger Herren , som begynt det goda det goda verket, som skall fullborda det och som använder de medel som jag fordom använde för att uppenbara min nåd och min kraft till frälsning , till helgelse och uppbyggelse, till förlossning när stunden snart i speciell mening är inne, säger Jag Herren, var fria i Mitt Namn, i kraft av Mitt Blod, var lösta genom himmelrikets nycklar, var fria och gå gärna också och bind det som står er emot i de här dagarna ty Jag har givit er auktoritet i Mitt Namn och i den Helige Andes kraft, säger Jag Herren, Herren, den Evige av dagar som Daniel fordom såg och som är densamme i går, i dag och desslikes i evighet , i Jesu Namn. Amen.

 

 

Sång:

Åter till Bibeln, given av Herren genom Andens bud

Himmelska bok som giver denna hälsning

Välkommen hem till himlen och till Gud

Åter till Ordet som av Gud vi fått

Åter till stigen våra fäder gått

Ljus i vår natt att leda dödens fångar

ut ur vårt mörker hem till livets Gud .

 

 

Åter till Bibeln, mörka tider stundar

så som profeter fordom haver sagt

Vem kan med fröjd hans ankomst nu åstunda

blott den som helt i Jesu händer lagt.

Åter till Ordet som av Gud vi fått

Åter till stigar våra fäder gått

Ljus i vår natt att leda dödens fångar

Ut ur vårt mörker hem till livets Gud.

 

 

 

Åter till Bibeln där skall guldet finna

när i starka rätter på Guds rika bord

Himlar och jord de skola en gång brinna

Men evigt bliver Herrens dyra Ord.

Åter till Bibeln som av Gud vi fått

Åter till stigen våra fäder gått

Ljus i vår natt att leda dödens fångar

Ut ur vårt mörker hem till livets Gud.

 

 

 

Ja jag upprepar alltså i avslutningen här, vad jag sa i början, allting har sin kraft av Guds levande Ord, det vi här har talat om idag.