Innesluten i frälsningens kupol - del 1

 

Omslagsbilden:Thore Forslund i full aktion

vid gatumöte i Växjö.

 

 

 

Kapitel 1

 

FöRSONAD MED GUD,

 

Världshistoriens största budskap är försoningens budskap d.v.s. budskapet om det verk Jestis utförde för hela släktet,när Han led och dag på Golgata kors. Ett centralt bibelställe om försoningen har vi i 2 Kor. 5 kap, där aposteln Paulus talar om det fantastiska. att Gud inte längre tillräknar människorna deras synder här 12å Jorden. Anledningen till detta är,säger aposteln,att Jesus blev gjord till synd för vår skull d,v.s, Han bar vår skuld,tog på sig vårt straff,tog på sig f,ö. syndernas alla följder son t,ex. sjukdomar av olika slag.2 Kor. 5:19-21, Detta innebär alltså grundläggande att dina och nina "syndaskulder" är betalda dyrt med Jesu Kristi Plod.Läs Kol. 2:13-15 t, ex. enligt 1981 års översättning,, där det säges,att Gud genom Jesu Kristi verk för oss "drag ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav.Han har utplånat det genom att spika det på korset", - I Matt. 18-23 och följande versar berättas om en konung,som höll räkenskap med sina tjänare,Då en av tjänarna som var skyldig konungen tio tusen pund ej kunde betala skulden,så säges det så underbart /vers 27/,att husbonden förbarmade sig över tjänaren och lät honom gå och efterskänkte honom vad han var skyldig, - Gud vare lov att vi ej behöver hysa längre några skuldkänslar,sor, drar ner oss i missmod och försagdhet,ty alla synder är förlåtna genom Jesu verk för oss på korset!

 

Jesu försoningsverk innebär ju också grundläggande,att Jesus gick in under det straff,som vilade över oss alla för syndens, skull.Denna straffdon är verkligen Ingen obetydlig företeelse,ty den innebär Ju skilsmässa från Gud,t,o.m. evig skilsmässa,Vad Jesu strafflidande för oss innebar när Han t.ex, utropade "Min Gud, min Grud,varför har du övergivit mig?"/Matt. 27:46/ kan nog Ingen av oss riktigt föreställa oss. - När vi får se vad Jesu verk för oss i det här avseendet betyder, så försvinner fördömelsetankarna och vi kan instämma i den ton av tacksägelse c-om aposteln Paulus slår an,Enligt Rom, 8:1 säges:"Så finnes nu ingen fördömelse för dem sar, äro i Kristus Jesus." I Rom. 8:3 förklarar aposteln Paulus saken griundläggande när han säger,att Gud fördömde våra synder i Jesu Kristi kropp och detta Innebar alltså,att Jesus i vårt ställe led f;irbarnelsens alla kwal,I brevet till galaterna förklarar aposteln Paulus saken ytterligare när han säger,att Jesus blev en förbannelse för oss.I sammanhanget i Galaterbrevet citerar Paulus Mose lag som iii säger,att förbannad är var och en som är upphängd på trä,

 

Vår personliga erfarenhet av Jesu försoning.

 

Som redan framgått av det föregående så är Jesu försoningsverk för oss till

 


för att det skall bli hos oss en personlig erfarenhet. - När aposteln Petrus skriver till de första kristna så påminner han dem om deras frälsningsupplevelse,då de befriades, från det liv de förut levt efter den Oganla" naturen eller efter fädernas sätt att leva genom kraften som finns l Jesu Kristi Blod. 1 Petr. 1:18-19 Aposteln Petrus undervisar också om huru Jesus bar våra sjukdomar på Golgata kors." Genom Jesu sår har ni blivit helade",säger aposteln, 1 Petr. 2:24. Aposteln Johannes talar om huru Jesu Kristi försoningssblod är en reningskälla för alla dem som vandrar i Guds Ords och Guds ansiktes ljus, 1. Jch. 1:7, Guds barn är redan rena,säger Jesus,De är rena genom Blodets kraft i samband med den första omvändelsen till Herren och genom dopet till syndernas förlåtelse i Jesu namn, Apg- 2,38. Jesus påvisar dock huru en ständig "fotatvagning" är av nöden och det är detta I Jah. 1: 7 talar om. Se även härom i Jch, 13:10.

 

Vår förkunnelse av försoningens ord.

 

Predikanternas liksom f.ö. alla kristnas uppgift är att predika försoningens ord,Se 2 Kor. 5:19. Vi skall nämligen tänka så,säger aposteln Paulus,att en har dött för alla,alltså hava de alla dött,Detta betyder,att Jesus har dött för alla människors synder.Han har gått in under det straff som vilade över hela släktet,Därför tillräknar Gud ej människorna deras synder,Du kan därför också säga till vemhelst du möter,att deras synder redan är förlåtna;frälsringen är färdig för dig att ta emot som en gåva fritt och för intet,

 

"Jesu blod är nyckelen till själva himmelen".

 

När vi en gång skall lämna denna världen,vare sig det blir fråga om himmelsfärd i samband med Jesu tillkommelse /1 Tess. 4:16 och följande versar/ eller det blir fråga om så att säga en salig död,sä är det endast Jesu Blod som är reningskällan i vår sista stund på jorden, - I Upp, 7:14 säger aposteln Johannes,att det är dessa som komma ur den stora bedrövelsen här på Jorden och här i tiden,dessa som "hava tvagit sina kläder och gjort den vita i Lam-mets blod".

 


Kapitel 2,

 

FRÄLSNINGENS HÄRLIGHETSSIDA!

 

Frälsning i biblisk och NT-lig mening är inte bara att alla synder och alla hinder för övrigt röjes undan,utan frälsning innebär något i högsta grad positivt och härligt,

 

Redan i samband med vår erfarenhet av pånyttfödelse genom Jesus Kristus,så visar det sig att detta liv är ett liv i övernog,Jesus säger enligt Joh. 10-10,att tjuven /d.v.s. Satan/,kommer allenast för att stjäla,slakta och förgöra;Jag,säger jesus,har kommit för att ni skall ha "liv och övernog".

 

En vandring i härlighet.

 

När vi vandrar vägen vidare tillsammans med Herren så är det en vandring l Jesu uppståndelsekraft.Mer och mer av det liv som är andligt,evigt och oförstörbart strömmar till hos oss som en "ström av levande vatten",Detta kallar NT att "gå från härlighet till härlighet",Vad är då härlighet? -Härlighet är utstrålningen från den ende sanne Guden och från den Han har sänt,Jesus Kristus,och från det liv vi nyss talade om som är evigt och oförsthrbart.Vi blir i samband med att vi kom-ner att avspegla som Guds barn denna härlighet också mer och mer lika Jesus,Om denna härliga vandring tillsammans med Jesus talar aposteln Paulus 1 2. Kor, 3: 17­18:"Och Herren är Anden,och där Herrens Ande är,där är frihet.Men vi alla son med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet,vi förvandlas till hans avbilder,i det att vi stiga från den ena härligheten till den andra,såsom när den Herre verkar,som själv är ande".

 

En tjänst i härlighet och kraft.

 

Människor vi möter kommer att se huru vi utstrålar Jesu Kristi härlighet,T,)et är denna utstrålning som egentligen väcker hunger och törst hos dem,som ännu ej upplevt frälsningen i Jesus KrIstus.Det är därför olyckligt om vår "kristna vandring" bara skulle upplevas som ett "försvarskrig" emot olika hinder och mot allt som är negativt>Jesu uppståndelsekraft näste få prägla vår tjänst för Gud.Om negativa krafter från Satan och "mörkrets härskaror" alltför mycket i det flydda haft en hindrande effekt på vår tjänst,så vill Herren nu ge gottgörelse för allt som varit en tjänst i försagdhet och för en tjänst där vi ej förrått att leva ut allt vad vi l Jesu namn egentligen skulle ha levt ut,Se Joel 2:25.

 


Ett härliGt slut!

Jesus ger oss ett helt fantastiskt löfte i Jch, 11:25-26 när Han säger,att vi skall leva vidare ned honom om vi än skulle dö den lekamliga döden,vilken död för den kristne innebär,att vår odödliga ande går till Herren i paradiset medan kroppen för en tid lägges ned i mullen.Jesus säger sedan vidare,att den som har livsfbrbindelse med honom i andlig mening skall aldrig dö någon andlig eller evig död eller med andra ord uppleva någon form av skilsmässa från Jesus Kristus.

 

Ned tanke på den här omnämnda sejSerställningen i Jesus Kristus kan vi instämma i vad som säges i en sång i Frälsningsarméns sångbok: "Min skatt är i h.imlen,min vila ej här!VI skulle jag frukta för mödor,besvär?Det värsta,som hända mig kan på min färd,förkortar blott vägen till sällhetens värld".

 


Kapitel 3.

 

FRÄLSNINGENS nyckelord är kom

 

Vår olycka är mänga gånger att vi tror,att frälsningens "nyckelord" är verka, aktivera dig, gör det eller gör det. . . . Så är dock ej fallet. Frälsningens "nyckelord" är km eller du får ta din tillflykt till Herren.Redan Mose förkunnade enligt 5 Mos. 33:27,att en tillflykt är Han urtidens, Gud och härnere råder hans eviga armar.Läs Ps. 34:23,71:1­3, 46: 1, Det sägges i dessa bibelord, att ingen skall stå ned skuld som tar sin tillflykt till Herren;att Herren är en tillflykt och en klippa dit vi alltid kan fä fly o.s.v,

 

När vi första gången erfar frälsningen i Jesus Kristus så sker det på det sättet, att vi kommer precis sådana som vi är och får se och uppleva den fantastiska och oförskyllda nåden,att Herren kastar el ut oss, Jch. 6:37 . - Enligt Lukas evangelium 15:11 och följande versar avmälar Jesus sig själv som den yngre,förlorade sonens fader,son löper sonen till mötes redan innan han nått fram till fadershemmet och som sluter sonen i sin varma, kärleksfulla fann samt kysser honom innerligt.

 

Redan profeten Jesaja talar- om frälsningens enkla kum,som innebär att om vi bara kommer fram till Herren så är "allt i sin ordning",Blodröd synd tvås vit som snö och om våra synder än är röda som scharlakan så kan de bli som vit ull------ Jes 1: 18-19.

 

i liknelsen i Luk. 14:16 och följande versar så framställer Jesus frälsningen under bilden av ett stort gästabud eller en aftonmåltid.Till denna måltid är vi bjudni och Guds församlings tjänare och tjänarinnor säger:"Kommen,ty nu är allt reda". Det är därför "pingstväckelsens apostel i Norden" T,B. Barratt så inbjudande kan sjunga:"Kom,som du är,till din jesus,Böjd under syndernas tyngd!Blodet,som flöt från hans sida,Renar din själ från all synd,Kör:Kom nu till Fräls-arens hjärta,Lägg dig till ro vid hans bröst!Hör,hur det stormar därute!Här får du vila och tröst,"

 

Kon varje dag.ja.varje ögonblick till Jesus...

 

Jesus talar i Joh. 15:3 om att vi är rena i kraft av de ord Han har talat,Detta har skett genom Jesu Blod och genom dopet eller genom vattnets bad i kraft av ordet;se- Ef, 5:26,Vi är alltså helt rena!Dock säges i Jah. 13:10,att den som är helt tvagen sedan visserligen ej behöver att två sig helt och hållet,men han behöver alltid under vandringen genom denna världen "två c-ina fötter"./Vi har redan l kap. 1 i denna skrift talat något om detta./Det är därför som t, ex, Mart-in Luther och Carl-Olof Rosenius talar så mycket om den pågående reningen.

 


Givetvis är det apostoliskt riktigt att tala om detta,fastän denna sanning ganska sällan framhålles i förkunnelsen idag.Just därför att denna sanning är så undertryckt idag behöver den ju starkt framhållas, för att vi skall kunna säga med aposteln Paulus att vi ej undandragit oss att förkunna allt Guds rådslut,

 

Luther t. ex. säger (Dn det här omnämnda:"Enedan en evig synd vidlåder oss,så länge vi leva här på Jorden,och det inte är någon ände eller återvända på fel och förseelser,så är det sannerligen av nöden att vi däremot hava en evig och ständig förlåtelse,sä att vi Inte för syndens skull återigen må falla under Guds vrede,utan för förlåtelsens skull ändå förbliva under nåden".

 

Carl-Olof Rosenius bekräftar saken med följande förklaring:"Var och en,som håller sig till Kristus,som låter straffa sig för synden men dock håller fast vid nåda~---,tolen och således 'vandrar i ljuset' är för samna blods skull inför Guds ögon beständigt ren frän alla synder,Allt det arena och syndiga, som än-nu bor i hans kött och dagligen rör sig i tankar,ord och gärningar, tillräknas honom aldrig,Han är för Guds ögon alltid ren,endast genom detta evigt gällande blods försoningskraft". - Trots vårt ständiga behov av rening eller "fotatvagning"/som Jch. 13:10 alltså tydligt talar om/,så behöver vi aldrig tvivla,än nindre förtvivla.Huru sant och ljuvligt tröstar oss därför inte den tyske pastorn J,G,W. Forstmann,då han säger,att den som tror på Jesus behöver aldrig mer i världen ha nä7,on tröstlös stund för sina synders skull eller hysa nåjeot tvivel.on, synderna än skulle vära flera än sanden i ha=t_Trots Luthers och Rosenius' djupa tongångar angående nödvän­digheten av "fotatvagring",sä fixerar ingen av den sig vid "snutsen på fötterna" utan de ser i stället på det effektiva reningsmedlet/jesu Blod/,som ständigt tvär bort all synd och orenhet, Luther säger ju,att Gud i Jesu namn rikligen och dagligen renar och Rosenius förkunnar,att Gud genom Jesu Blod förlåter beständigt och oavlåtligen, - Vägen till nådatronen är med andra ord alltid öppen och vi kan sjunga:"Gå dit var stund,då. du hjälp behöver,Till nådastolen frimodigt gå!Ty se,om synden än flödar över,Så flödar nåden långt mer än då. 0 sköna plats invid Jesu hjärta,När synden tynger en sargad själ! Dit får jag komma med all min smärta, Vid nådastolen blir allting väl". - För ditt dagliga och synnerligen nödvändiga "andliga fotbad" må du ta till dig t, ex. Matt, 18:22 där Jesus framhåller att vi skall förlåta varandra inte bara sju gånger utan sju gånger sjuttio Sånger.Med andra ord skall vi förlåta varandra obegränsat.Huru obegränsad är då inte Guds förlåtelse i Jesus Kristus? - I Lukas evangeliun 11:13 hör vi,att om vi som är onda likväl

 


ger våra barn Soda gåvor huru mycket mera skall då inte Herren både

 

förlåta och rena oss samt ge oss ett fullt mått av Helig Ande?

 


Kapitel 4.

 

FRI FRÅN BÖRDOR.

 

Synden och ett liv utanför Guds vilja för alltid med sig tunga bördor.... Frälsning är att blil befriad från bördor;i första hand är det då fråga om att bli befriad från den tyngsta av alla bördor: Vsyndabördan". - Därför kan vi säga att frälsning är vad Asaf vittnar on l den 81 psalmen, då han säger, att han hör ett tal som är honom nytt och Herren tilltalar honom och säser:"Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blevo fria ifrån lastkorgen",

 

Ett annat "nyckelord" i detta sammanhang är Ps- 55:23 där David förkun­nar:"Kasta din börda på Herren,han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja,att den rättfärdige vacklar", - Detta ord är på ett alldeles särskilt sätt dyrbart för mig,då, min numera hemgängna mar så ofta citerade det här ordet i brev han genom åren skrev till mig.Hon brukade skriva och säga:"Thnre,ibland räcker det inte med en liten 'puff',man måste helt enkelt kasta bördan i tro bort ifrån sig",

 

Den tyngsta bördan är - som sagt - "syndabördan".I Mika 7:19 säges,att Herren skall kasta alla våra synder i havets djup.... Detta gjorde Herren förvisso på Golgata,då allas vår samlade "syndabörda" kastades ned i Guds djupa och stora kärlekshav. I en gammal herrnhutisk sång sjunger vi så trösterikt om detta:"Som Farao med all sin här I Röda havet dränktes Så all den synd i världen är - Ack,hör och lär! - I Jesu blad nedsänktes, - Som gnistan,kastad i ett hav, Strax slocknar och försvinner, SA all vår synd gick där i kvav, Fick där sin grav,Att mer man den ej finner". Man är färdig att utropa: Vilken fantastisk nåd och kärlek!

 

I vår personliga erfarenhet är Mika 7:19 givetvis en förkunnelse om vad som skedde när vi enligt Apg. 2:38 döptes i Jesu namn till alla våra synders förlätelse.Hela NT f~Sr övrigt ger oss ju härom samma vittnesbörd! I dopets grav nedsänktes och nedkastades vår tunga syndabörda och det är definitivt förbjudet att "fiska upp" på nytt det som här blev nedsänkt och begravt.

 

Huru sant sjunger inte därför sångaren i nr 133 1 en äldre upplaga av sängboken Segertoner:"Jag trar,är döpt,är ren och skär,Förlossad,fri och frälst. Till kropp och själ jag tvagen är,Rättfärdig när som helst. Jag Jesus Kristus mig iklätt Och i den nya världen trätt.- När egna hjärtats uselhet Och otron bringar ve,Förnekar all den verklighet, Son ögat ej kan se, Jag vädjar då till kc=ets makt Och till mitt dops begravningsakt. - När gamla bördor läggas på, Som Jesus från mig tog På

 


korsets s-tam,jag tänker då- Från dessa helt jag dog, Med Kristus lag uppstånden är. Allt gammalt blev i graven där",

 

Naturligtvis finns det många andra bördor än den börda som går under rubriken synd,men allt får vi kraft att lägga av när vi åkallar Jesu namn och tar emot den helige Andes kraft t våra liv.Därför uppmanar oss Hebréerbrevets apostel och säger,att vi må lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som alltid låder vid oss. Se Hebr. 12:i; Normalupplagans översättning av 1883.

 

Om det här omnämnda ta.lar a-posteln Petrus,dA han säger,att vi skall kasta alla våra bekymmer på Herren,ty Han har omsorg om oss. - Aposteln Paulus säger detsamma med något andra ord,då han säger,att vi inte skall göra oss bekymmer utan i allting göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse,0m vi så gör, säger Paulus,så skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus, 1 Petr. 5:7 samt Fil. 4:6-7,

 

För att kunna leva fri från bördor så gäller det f5r oss att inta en position av tro på Guds lhften,Vi måste helt enkelt ropa ut vår be­fallning. i Jesu namn i kraft av Guds ord och vi skall få se huru de berg som ligger i vår väg skall bli kastade ner i havets djup. . , , Jesus säger enligt Markus evangelium 11i22-23: "Haven tro på Gud. Sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt hjärta,utan tror,att det han säger skall ske,då skall det ske honom såll. - Om där ligger något berg i vägen för dig eller mig.,det må sedan gälla synd,brist,sjukdom, familjeliv,vänner eller människor vi vill se frälsta,ekonomiska förhäl­landen eller något som rör vår tjänst i Guds rike,så skall berget ifråga flytta på sig och bli kastat 4. havet d.v-s_ problemen skall lösas och vi skall fä leva fria från tyngande bördor. Någon säger: Huru kan detta vara möjligt? - Jo,det är möjligt,ty allt är möjligt för den som tror. Jesus säger:"Kommen till mig,1 alla,som arbeten och åren betung.ade,så skall Jag giva eder ro.Tag på eder mitt ok och lären av mig,ty Jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen i finna ro för edra själar'.Ty mitt ok är milt och min börda är lätt." Vi får alltså lägga av våra tunga bördor vid Jesu fötter,sedan må bördan vara av vad slag som helst,I gengäld får vi bära Jesu gemenskap och efterföljd ett ok som är milt och en börda som är lätt. Kitt. 11:28-30.

 

Tommy Hicks säger:"Jesus-namnets obesegrade kraft känner ej till något nederlag,När du kommer fram till ditt berg,så vet du om dess makt och dess storhet .... Du säger:'I Jesu namn befaller jag dig att gå' .... Nu skall du bana dig väg genom alla de hinder,som fienden har lagt på din väS.Koncentrera all din viljekraft i din bön och driv undan ditt tvek-

 


samna,tvivlande jag.Det måste gå igenc)in,Ropa ut din befallning och stå

 

stilla intills den är åtlydd."

 


Kapitel 5.

 

BEFRIAD I JESU NAMN !

 

Det här kapitlet hör som läsaren säkert förstår intimt samman med det föregående kapitlet.

 

Jesus befriar oss inte bara från syndens skuld,utan också från syndens makt och herravälde.Denna befrielse sker när vi kröner Jesus till konung helhjärtat i våra liv,

 

I Jch. 8:36 säger Tesus,att den som Han befriar han är verkligen fri. Denna befrielse visar sin frukt på olika områden i våra liv.

 

Vi blir t.ex befriade från andra människors omdömen om oss.Jag behöver inte ständigt Så omkring och så att säga "bevisa mig" varken till höger eller till vänster. . » , Jag kan med andra ord vara enkelt och naturligt den som jag är i Jesus Kristus. Aposteln Paulus säger i Gal. 2:20,att nu lever icke mer jag,utan Kristus lever i mi-7;och det liv,som ,,ag nu lever i köttet det lever jag i tron på Guds Son,som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

 

Frigörelsen i Jesus Kristus Innebär också en frihet från religiösa denoner och en frihet från religiösa lagiska systen.Aposteln Paulus säger i GaL 5:l: "För att vi skall vara fria,har Kristus frigjort oss.Stån därför fasta och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder."

 

Vår frihet i Jesus Kristus visar sig ocksä däri,att vi är fria från girighet,ty girigheten är ju en rot till allt ont,Vi har givit åt Herren att helt bestämma över vår ekonomi.Vi har därför ingenting längre att mista och behöver inte sjukligt bevaka våra pengar eller övriga ägodelar. I Matt. 19:16-26 läser vi om den unge mannen som vi brukar kalla för den rike ynglingen,son satt fast så i girighet att han blev utanför frälsningens välsignelser,fastän han för övrigt syntes stå så nära,Vi har emellertid givit det offer,som den rike,unge mannen ej ville ge och vi kan därför bekänna i den bekännelsen som Jesu lärjungar avgav sedan den rike ynglingen gått bedrövad bort:"Se vi hava övergivit allt och följt dig...." Matt. 19:27.

 

Även på alla övriga områden av vårt liv har Jesus frihet att ge åt oss, Paulus undervisar i fortsättningen 1. Galaterbrevet om detta och säger,att de som hör Jesus Kristus till har korsfäst sitt kött tillika med dess begärelser och lustar, ... Gal, 5:24. - Alltså kan vi sjunga av hjärtat med sångaren i den gamla sången:"Vill du bli fri ifrån syndens begär? I blodet finns kraft,frälsande kraft.Kon till den flod som dig rening beskär,I blodet finns underbar kraft...."

 


Kapitel 6.

 

FRUKTA INTE - BARA TRO!

 

Bibeln är full av löften om att vi ej skall frukta.! den lilla utomordent­ligt värdefulla andaktsboken _DaSlIg Kraft citerar jag för den 5 mars föl­jande:"Frukta icke.Fruktan är av ondo,men fullkomlig kärlek driver ut fruktan.Det finns ingen plats för den i ett hjärta där Jag bor,säger Herren.Fruktan dödar hoppet,Men den kan ej bestå där,varest kärlek och tro finnes. - Fruktan är världens förbannelse.Människorna är rädda,rädda för fattigdom,för ensanhet,fbr arbetslöshet,för sjukdom, - Människans fruktan är av många slag,Den ena nationen fruktar den andra,Fruktan,fruktan, fruktan överallt.Kämpa emot fruktan som vore den en farsot,Driv ut den ur edra liv och ur edra her.i,Bekämpa den var och en för sig,och bekämpa den Senensamt-Ingiv aldrig känslor av fruktan ~ fruktan för straff eller skuldkänslor - ty fruktan är en ond bundsförvant,"Scan framgår av ovan­stående citat från nämnda andaktsbok så kan fruktan vara av många olika slag.Den allvarligaste arten av fruktan är dock döds~l'ruktan,ty dödsfruktan står i direkt förbindelse med syndafallet och dess djupaste rotsystem. Hebr, 2:14-15 talar om huru Jesus gjort oss fria från dödsfruktan genom att gå in under dödsdonen som vilade över oss alla från både andlig,lekanlig och evig synvickel.Genom denna sin försoningsdöd har Jesus Inte bara gjort oss fria,säger Hebréerbrevets apostel,utan Han har också därvid besegrat djävulen,son först lockade oss på fall och sedan omedelbart uppträdde som åklagare,då han visste att vår synd hade som lön i våra liv döden,andlig död,lekamlig död,evig död. Rom. 6-23 konstaterar ju att syndens lön är döden,men - Gud vare lov - nu kan vi alla ta emot vad denna bibelvers utlovar l sin senare del nämligen evigt liv i Kristus jesus,vår Herre,och detta av bara oförskylld nåd.

 

När vi tar emot Jesu Blad till rening från synden och sedan blir fyllda med hans uppståndelsekraft genom Anden,så kan vi leva varje dag på året fria från fruktan.Det lär finnas 365 löften som utsäger i Bibeln Just de härliga orden "Frukta inte" och. det lär finnas till och med ett "Frukta inte' för skottårsdagen.

 

Vi har i kapitelrubriken hå- ovan citerat Luk. 8,50 där det alltså står:

"Frukta inte,tro allenast ... j' - Orden uttalades. av Jesus fordom till en

synagogföreståndare,vars dotter nyss avlidit.Jesus- ger dock seger över

dödsfruktan i denna mans liv och dessutom väcker han upp dottern från de

döda.Jesus tog flickan vid handen och sade med hög röst:"Flicka,stå upp."

Luk. 8:55 säger,att hennes ande då kom igen och hon stud strax upp.

 


En annan form av fruktan som är mVcket vanliS är människofruktan.Bibeln säger,att människofruktan har med sig snaror. Ordspr. 29:25.0m vi skulle vara attackerade av nämnda slag av fruktan så får vi ta till oss det härliga löftet i Hebr. 13:6 och kan enligt kraften i detta löfte dristigt säga:"Herren är min hjälpare,jag skall icke frukta;vad kunna människor göra nig?11

 

Jesus vill möta Oss och befria oss som han mötte Johannes fordom,kärlekens apastel,då han var borttransporterad och ensam för Jesu vittnesbörds skull på klippön Patmos långt ute i Medelhavet.Enligt Upp, 1:17-18 så lade Jesus sin högra hand på Johannes och sade:"Frukta icke.Jag är den förste och den siste och den levande;jag var död,men se,jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket."

 


Kapitel 7.

 

Innesluten i ”frälsningens kupol”!

 

T sanband med en djup längtan efter en radikal,andlig förnyelse efter år av kamp bl.a, på grund av en del djupa kriser jag haft att genc)ngå,så kom Herren vid början av 1988 med bönesvar.Han kom först och talade med mig om en del områden av mitt liv där jag behövde en radikal förnyelse och en djupgående helgelse. - Det var egentligen fyra alika sidor Herrens Ande berörde då han en natt vid årets början talade till mig,

 

Det första Herren talade om var,att jag som kristen och förkunnare alltid måste vara "korsfäst med Kristus". Gal, 5:24 säger Ju,att de som hör Jesus Kristus till har korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

 

Det andra Herrens Ande talade med mig om var,att jag mera måste ödmjuka mig under Herrens mäktiga hand.... 1 Petr. 5:5-6.

 

Det tredje Herren talade om var,att jag inte i något avseende fick vara tvehågsen eller med andra ord att Jag inte i något avseende fick tvivla på Herren eller hans Ord. jak. 1:6-8.

 

Det fjärde Herren sade var,att fastän det finns en levande andlig tradition bakåt i Guds församlings historia,så finns det samtidigt en död tradition och all sådan död tradition måste utlämnas.När jag var villig vad gäller det här omnämnda att "betala priset" fick jag se,att ,aillt det som var fött av Gud i Guds församlings historia bakåt skulle behållas och frän denna leva-ide kropp skulle livsströmntar gå ut eller med andra ord nya och friska skott skulle växa fram.Herren gjorde Gal.. 5:1 levande för mig och sade,att inga religiösa system eller lagiska träldomsok fick läggas på mig.Jag skulle fri från religiösa demoner tjäna Herren Jesus.

 

--------- ---------

 

Då Jag efter denna rannsakande nattliga upplevelse med Herren något senare vid två alika tillfällen satt i möten anordnade av församlingen Arken inte långt från vårt hem i Bro,så upplevde Jag på ett stilla men ändå mäktigt sätt andlig förnyelse, - Det står om Jesus,att utan liknelse talade han intet till dem som lyssnade till honan. Matt, 13:34.- När Herren nu talade till mig så såg jag mig själv innesluten i en kupol,men det var inte en kupol i vanlig mening utan det var en "frälsningens kupol".Fastän Jag var innesluten helt i denna kupol,så var jag inte på något sätt innestängd utan jag var i djupaste mening fri,ty lag var i Kristus Jesus....

 


Det första som blev levande för mig,när jag såg mig själv i denna kupol var,att jag befann mig i det himmelsk~a,Visserligen var och är Jag kroppsligt sett kvar hår på jorden,men min pånyttfödda ande är tillsammans med Herren i det himmelska.Aposteln Paulus säger ju i Ef. 2 kapitel,att vi är frälsta av nåd och vi är av Gud uppväckta med Jesus och vi är satta med honom i det binnelska.Ef, 2:5-6, - Redan psalmisten Asaf upplevde under GT:s tid,att den frälste hade sin umgängelse med Herren i det himmelska.Han säger:"Vem har jag i himmelen utom dig!Och när jag har dig,då frågar jag efter intet på jorden".Kung David måste väl ha upplevt sig på något sätt ha varit innesluten i någon sorts, rum byggt av Herren själv,dä han enligt vittnesbördet i ps, 139 säger:"Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand,En sådan kunskap är mig för hög,jag kan inte begripa den.Vart skall jag gå för din Ande,och vart skall jag fly för ditt ansikte?" Ps, 139,5-7,

 

Även i sitt brev till Kolosserna talar Paulus om,att vi som Guds barn är uppståndna med Kristus och vi bör därför söka det som är därovan,där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.Han säger vidare,att vi har dött med Kristus och vårt liv är fördolt med Kristus i Gud och sedan när Kristus som är vårt liv blir uppenbarad,då skall också vi bli uppenbarade med honom i härlighet.Kul, 3:1-4,

 

Det ord i den heliga Skrift som eljest bäst har sammanfattat vad jag erfarit och erfar i "frälsningens kupol" är den 34 psalmen,där det står, att den som tar sin tillflykt till Herren är utan skuld,vidare säges det att den som söker Herren saknar inte något gott och därför kan jag lova Herren alltid,hans pris skall ständigt vara i min mun.

 

När Jag betraktade kupolen så såg jag,att där fanns fyra dörrar.De fyra dörrarna predikade för mig om,att frälsningens evangelium är till för alla människor,skall predikas norrut,söderiit,österut och västerut, evangelium skall predikas för röd,gul,vit och svart,Gud älskade så högt hela världen, att Han gav sin älskade,enfödde Son för vår frälsning. Joh. 3:16.

 

När min blick stannade vid de fyra dörrarna så såg Jag,att de var bestänkta med Jesu Kristi Blod.Här gällde icke bockars och kalvars blod som i den Sammaltestamentliga helgedomen och här gällde inte blodet från de lamm vars blod utgöts vid påskhögtiden i Egypten och vilket blad ströks på dörrposterna och det övre dörrträet i de israeliska hemmen,Nej,Hebr, 9,23 säger att de himmelska tingen och den himmelska helgedomen måste renas genom bättre offer och detta offer och detta

 


reningsmedel var alltså Jesu Kristi blod.Genom offret av sig, själv har Jesus utplånat våra synder en gång för alla nu vid tidernas ände, Hebr. 9:26,

 

Innanför de fyra dörrarna fanns vattengravar liksom andra reningskärl och såväl gravarna som de övriga reningsskärlen var fyllda med friskt eller levande vatten.Det var uppenbart för mig att de större gravarna var avsedda för dopet i nytestamentlig mening bl,a, enligt "nyc-kelor­det" i Apg. 2:38 om vilket vi redan talat en del i denna skrift och det var lika uppenbart för mig att de mindre renings- eller tvättkärlen var avsedda för fötternas regelbundna tvagning enligt Jch. 13:10 om vilket vi också har talat en hel del i det föregående i denna skrift. - I och genom och överallt i kupolen verkade den helige Ande i Jesu namn,ty det var den helige Ande som gav kraften åt allt som behövde utföras.När jag såg detta kom ordet i joh. 16:13 spontant till mig,ty det står 4u där

J

 

och det är Jesus själv som säger det i sitt avskedstal om den helige Ande:"Han skall förhärliga mig,ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder". - När jag betraktat dessa heliga syner så blev det mer än nägo-nsin och på ett djupare sätt än någonsin klart för mig,att tre är de som vittnar: Bladet,Vattnet och Anden och de tre vittnar ett och detsamma nämligen att i Sonen Jesus Kristus har vi evigt liv,Den som har Sonen har evigt liv,den som inte har Sonen har inte evigt liv.Se 1 Jch, 5:6-8,12.

 

När Jag betraktade sedan alla dem som fanns i kupolen och som alla hade tjänstegåvor att tjäna den ende sanne och levande Guden,så lade Jag klart marke till att de alla förfn-gade över "himmelrikets nycklar". -Joh, 20:23.De hade auktoritet i Jesu namn att binda och att lösa och nycklarna gick att öppna och stänga med vad gällde de fyra dörrarna

 

kupolen.Tjänarna och tjänarinnorna gick ut till Jordens fyra hörn för att vinna människor genom Evangelii predikan och de hade alla bråttom, ty tiden syntes vara så kort härefter.De som tog emot Bladets kraft till rening i sina liv,som lät sig döpas i Jesu dyrbara Frälsar- nann,till Hans död och Hans uppståndelse,blev alla levandegjorda och nya skapelser i Kristus Jesus genom den helige Ande och de släpptes in i "frälsningens kupol" från Jordens fyra hörn.Dörrarna öppnades på vid gavel f~ir dessa människor,huru c-tara syndare de än förut hade varit, men den helige Ande var obeveklig och släppte inte in dem som inte ville ta emot eller acceptera,att Jesus är Vägen,Sanningen och Livet och att det endast l Jesu namn finnes frälsning och förlossning. Joh, 14:6,Apg. 4:12.

 

Det som på ett särskilt sätt grep mig när jag upplevde mig själv

 


.nnesluten i "frälsningens kupol" var,att 1i detta rum kunde Jag vara trygg och säker.Det fanns ingen makt i himmelen,eller på jorden eller under jorden,som kunde kasta mig ut från detta rum. Joh. 6:37, - När Jag kommit till Iesus och ville stanna hos honom så gällde för mig och alla andra i kupolen: "Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning skall vara ro och trygghet till evig tid.Och mitt folk skall bo i fridshyddor,i trygga boningar och på säkra vilc)~ platser," Jes, 32:17-18,

 

Det enda som skulle kunna få mig bort från "fräl.sningens underbara kupol" sskulle vara om jag självviljande övergav Jesus och förkastade honom, Se Hebr. 10-26-27. För sådan dårskap bevare oss Herren nu och till evig tid!

 

Ingen av dem som fanns i "frälsningens underbara kupol" hade emellertid sanktion frän Herren att inne i kupolen inreda någon slags egoismens "privatkammare".Det var ju inte ens tillåtet när Gud återupprättade templet i Jerusalem på Nehemjas tid efter fångenskapen i Babel att inrätta någon "privatkammare" i Guds hus,Se Neli, 13:4-9,Ännu mindre h-ar vi någon som helst sanktion i "frälsningens kupol",när vil bekänt med alla heliga i Nya Testamentetc tid,att nu lever inte mera jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever det lever jag i tron på Jesus,Guds Son,som har älskat mig och utgivit sig själv för mig,att då i denna situation inreda någon slags ffegoismenss privatkammarell. Gal. 2:20. - Själv genanlevde Jag härförleden en frestelsekamp vad gäller det jag här- omnämnt,men det c-lutade med att jag gav Herrens Ande rätt och så upplöstes nin "privatkammare" och allt bohag som hörde till mir. egoism kastades ut,Här finns ingenting att välja mellan.Det gäller att göra som det står i sängven:"Det får kosta vad det vill,men jag vill hem till himnelen... 11

 

När jag lyfte upp mina ögon och såg mot taket i "frälsr.ingens kupol", så såg jag / detta hände när jag andra gången såg "frälsningens kupol" vid en samling l församlingen Arken i Kungsängen / att det endast fattades en slutsten i de-ina byggnation och sedan skulle så att säga den stora festen hållas i himmelen.Samtidigt kom spontant Sak. 4:6~7 till mig,där det står,att verket skall ske genom den. helige Ande och inte i någon människas kraft och där det vidare står,att slutstenen i Herrens byggnation skall föras fram under jubelrop och det säges vidare,att nåd,ja,näd skall vila också över slutstenen. - Jag såg då ocksä en febril brådska i himmelen.Änglarna var ivrigt sysselsatta med att duka för Jesus och HANS BRUD.Som aldrig förr förstod jag,att tiden härefter är mycket kort; JESUS KOMNER MYCKET,MYCKET,MYCKET SNART!!!!

 

Till sist såg Jag,att såsom Herren fordom stängde igen dörren om Noa och

 


hans familj / I Mas. 7:16 / så står Herren färdig att stänga igen dörren om sin brud.Dörrarna till Ilfrälsningens kupol" skall med andra ord stängas definitivt av Herren själv och om man då kommer och ställer sig därutanför och klappar och säger: "Herre,Herre,låt upp för oss!",då skall Herren säga:"Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke." -Tiden är inne för Lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo.Låt alltså dina kläder alltid vara vita i Jesu Blod och lät Andens olja aldrig saknas i ditt hjärta och över ditt liv,Amen. Matt.25:11-12. Upp. 19: 7~8. Pred. 9:8.