I Herrens händer - Dikter av Tore Forslund. Del 3

 

 

                                                   I    H E R R E N S   H Ä N D E R "


Tillägnas

 

~,ALLA MIN BARN OCH BARNBARN,

 

I

 

ALLA LIKA STORA HERRENS GÅVORI

 

0

11SE,BARN ÄRO EN HERRENS GAVA

 

LIVSFRUKT EN LÖN..."

 

P s . 12 7 : 3 .

 


Förord.

 

Härmed utkommer också 3;dje delen av diktsamlingen "I Herrens händer". Dessa tre delar av diktsamlingen "I Herrens händer" utgör alltså en s k trilogi d v s . tresjälvständiga delar som bildar en enhet. Kanske att denna tredje del har lite mera av direkt biblisk förkunnelse än de två tidigare delarna. Ta emot budskapet som Herren inspirerat mig att skriva ner.

 

Bro den 4 mars 1993.

 

Thore Forslund.

 


Heltidstjänst!

/1 mars 1997/.

 

I dag är det fyrtiotre är- se'n jag började hel-tid att förkunna i-Jesu-Namn ~7äd och-Frid och det har varit fantastiskt rikt, ja,inget annat likt att få tjäna under en Konung utan like i det Rike, som ej kan bäva och vars makt och kraft ingen kan jäva.

 

Så nu fortsätter jag bara att tjäna mer helhjärtat än förr, ty Herren har öppnat en dörr som ingen stänga kan och Jesus,Gud och Man, skall hjälpa mig den tid som återstår; sekunder,minuter,dagar,ja,a*r, om Herren alltfort dröjer, men djupare än någonsin förr jag mig böjer vid korsets fot i bot och så får Du bruka mig,Herre,som Du vill och i Dina händer jag vilar helt still' .....

 


Jesu Död-och-Uppståndelse!

 

Det är nog i Jesu Blod ... Så förkunnade Anders Rutström i vårt land för länge se'n och även jag har fått mod och är ren allenast genom kraften i'Jesu Blod, ty min segerstod är just "Lammets Blod", ty när Jesus dog och se'n uppstod, då var allt färdigt och gjort vad vi göra bort och vi hade bara att ta emot i Ödmjukhet och bot vad Jesus gjort för oss på Golgata kors och genom sin uppståndelseseger, som allt annat överväger, ty uppståndelsen bekräftade vad på Golgata skedde och den Uppståndne ledde oss fram till en källa, där levande vatten syntes välla och när vi druckit ur den källan så behöver vi ej törsta mer och vi ber: Herre,låt många få del av den Levande Källans Vatten, som strömmar på dagen och strömmar under natten ....

 

----------------------

 

Anm. Anders Rutström var en prästman på 1700-talet som fick lida mycket därför att han predikade radikalt om Jesu Blod och om Jesu Uppståndelseseger.Han landsförvistes och suspenderades från sitt präst­ämbete,vilket han aldrig återfick.

 


"Frukta inte - tro allenast.."

Läs Luk.8:50.

 

Jag fruktar ej mer, ty när jag i Jesu Namn ber, så försvinner fruktan och tvivel och allt är väl. Guds Löften är fasta och nu kan jag hasta vidare på vägen hem och av nåd får jag vara en lem i Jesu Kristi kropp och nu säger jag "stopp" till tvivel och fruktan som oro vill ge och jag kan le mot dagen som gick och mot dagen som i dag jag fick och jag fÖrtröstar på Herren inför dagar som jag ännu ej sett, ty jag vet att Herren leder rätt och jag behöver alltså inte frukta mer, ty blott jag på Jesus ser blir allt väl till sist och jag prisar Herren Jesus Krist ...

 


En snabb skrivares_penna!

 

Fantastiskt att uppleva i dag igen hur Jesus,min Vän, låter min penna löpa på papperet fram -all ära till Guds Lamm -och jag får forma ett budskap i Jesu Namn och jag vilar på samma gång så tryggt i Herrens famn och i Herrens "borg" kan egentligen intet ont mig nå­och i Herrens "borg" får sa* gott jag må, att det är som en försmak till himmelen, där jag hos Jesus,min Vän, alltid salig kan få vara och fröjdas jag skall med hela Herrens barnaskara och Över världen all hörs nu kallelsens rop om ett dop, som betyder att vi fått begrava våra synder alla och efter detta dop synes svalla uppståndelsekraften i våg vag av Levande Vatten och det svallar dagen och det svallar på natten och denna källa, som från Jesus Kristus synes välla skall snart betyda -så låt oss nu bara Herren lyda -att för evigt vi alla snart hemma är och högt skall då skalla i landet ovan där sången till Lammets ära, ja,den sång vi redan på jorden fick lära skall då bli som brus av stora vatten av tacksamhet från dem som fann,- den dyrbara "frälsningsskatt~jjn:--~

 

-----------------

 

Anm. Om Nya Testamentets dop kan du bl a läsa i Apg.2:38.

 


Fullkomlig-i Kristus!

 

Jag är fullkomlig i Jesus Krist i den meningen att all min synd förlåten är och det är sant och visst, att Anden är mig när och giver liv i mitt hjärtas innersta rum och sa* kan jag som förut var stum sjunga lov och pris till Herren Jesus Krist, ja,det är sant och visst, men också detta är sant och visst, att en dag skall jag-genom Jesus Krist vara helt fri från mitt kött, som i mitt liv så mycket har förött. När den stunden är inne, sa har jag också i minne, att Anden ej mer behöver strida mot mitt kött, utan jag vilar hemma hos Herren helt förlossad från mitt kött

 

------------

 

Anm, "Kött" i Nya Testamentets mening är den av

synden fördärvade naturen hos mig.

 


Åkalla Namnet Jesus!

 

När jag åkallar Jesu Namn, så vilar jag redan i Guds famn, ty profeten har ju sagt med gudomlig makt, att redan innan vi ropat Herrens Namn, så har Han hÖrt oss och slutit oss i sin famn.

 

Så enkelt är det alltså att bli frälst

och det gäller vem som helst,

ty Jesus har betalt vår skuld

och Han är trogen och hulä­

och fÖrlåtelsen betyder,att Herren skulden utplånat har,

så gläd dig,o,människa över Honom som är,som skall                        komma och

            som var,

ty A och 0 Han är,

vår Frälsare,för oss så kär ...

 


"Varen alltså I fullkomliqa.."

Se Matt..5:48.

 

Vi måste följa bergspredikans Lag och leva till Guds behag, men följa den, min vän, kan du ej göra i egen kraft, nej,Herren måste få ge dig mer än förr du haft av sin Ande och sitt Liv, ty Uppståndelse-Liv i Jesu Namn är det som kan hjälpa dig och hjälpa mig att vandra korsets stig i Jesu Kristi spår och varthän "Lammet" går skall du och jag vandra år efter år tills himlen vi slutligen nått, dit Jesus före oss har gått, för att bereda för den trötte vandrarn rum och därom kan du läsa i Evangelium ...

 

Anm. Bergspredikan som Jesus häll finner du i Matt.5-7 kap. Jesus var det Offerlamm som var förutsagt i Gamla Testa­mentet,som skulle ta på sig vår syndaskuld och straffdomen, som vilade Över oss för våra synders skull. I Uppenb'..14:4 står det att vi skall följa "Lammet" d v s Jesus varhelst han går.

 


Säker_grund!

 

Vi har säker grund, nämligen Jesus Krist. Den håller varje stund och vad än du mist. sa står dock grunden kvar och när Jesus du har, då har du egentligen allt, så även om det blåser kallt, och om vindarna blåser och slagregn slår, sa vet,att år efter år har vi säker grund under våra fÖtter och vi har nått fram till de djupa rÖtter, som gör att vårt träd ej ryckes upp och vissnar bort, men stårtfåst och-stadigt kvar,på varje plats och varje ort

 

---------------

 

Läs Jer.17:7-8.

 


Segerdag också i dag!

 

Segerdag också i dag, fastän jag är svag, men,Du,Herre,bär mången gång både mig och bördan och jag sjunger en sång, när lörda'n är här med vila för kropp och själ, ty då slipper jag ila, men får tacka Dig som allt gör väl och sa* går jag vidare mot "Fader och hem", ja,mot "det himmelska Jerusalem" ...

 


Ny start igen!

 

Evangelium ger ny start också i dag och det är helt klart och enligt Skriften helt uppenbart, att när Gud förlåtit har, så finns ej synden kvar, ty när Gud förlåter Han glömmer och Han synden helt utplånat har, men människor dömer och de är bittra och sura och de fortsätter ofta att tjura, men vad betyder det, om jag vet att synden inte finns mer, ty i Ordet jag ser på nytt, när nu morgonen grytt, att skulden och näpsten på Jesus låg och därför sköljer genom mig "våg på våg" och jag får lycklig och salig vara nu och alltid och jag får äga Guds förblivande FRID ....

 

..........

 

Läs t ex:jes.43:25,44:22.

 


Trons vila!

 

Trons vila -det är att till Jesus ila, när helst någon oro vill störa, ty Jesus min bön vill höra och Han beskyddar mig i den trygga borg, där all oro och all sorg maste besegrad vara och jag får alltid fröjdas med Herrens barnaskara

 


Snart hemma.

 

Snart är jag hemma och Du,Herre,får bestämma dag o'ch stund, ty jag vilar på Klippegrund och då är allt bra precis som det skall va'...

 

Anm. Klippegrunden är enligt allra sista delen av Jesu bergspredikan/Matt.7 kap./Guds Ord och enligt 1 Kor. 3:e kap. sa ar Jesus enda grunden fÖr frälsning.

 


Trött .

 

Nu är jag trött och jag vill sova, men Herren vill jag lova också på nattens läger, ty Herren säger, att jag alltid är Hans och törnets krans vittnar för mig om en evig seger, som allt annat överväger ...

 


Aldrig ensam!

 

Jag är aldrig ensam, ty med mig går "Guds Lamm" och.: när Han ropade:Far,varför övergav Du mig, då smakade Han för dig och mig helvetets alla kval efter att i Getsemane ha gjort sitt val.

 

Ensam kan du därför aldrig bli på jorden, om du fÖrtrÖstar på de Orden, som Jesus till dig sagt, ty vet att Jesus äger all makt i himmelen och på jorden och då Han Min Frälsare nu är vorden, så är allt väl och jag har alla skäl att vara glad, då jag nu är på väg hem och snart jag når en himmélsk stad tillsammans med alla dem, som söker sitt himmelskä ---fäde-rne-sland och som vandrar ledda av en såracl hand ...

 

-------- --

 


Nog! -

 

Vad Jesus gjorde för mig är nog, ty när Han dog blev allt väl till ande,kropp och själ och intet återstår att g§ra. Jag har bara att låta Jesus mig föra på vägen hem tillsammans med alla dem, som liksom jag fann att Nåden var nog, ty när Jesus dog, så strök Han med den sårade Handen syndaskulden ut och på dom och fördömelse gjorde Jesus för evigt slut

 

Så är jag då fri och salig vorden i kraft av de förlösande Orden, som Jesus mig sagt, ty i de Orden ligger makt och ingen kan hindra mig att på Jesus få tro och att i Hans sår ha mitt trygga bo ...

 


Jesus-Namnet!

 

Jesus,jag viskar Ditt Namn och en öppen famn blir min del och allt jag gjorde fel blev förlåtet och glömt, när Dig,Jesus,man dömt till döden i mitt ställe, så jag fruktar ej mitt frånfälle, utan går bara i paradiset in, fÖr att se och tillbe Jesus,Frälsaren min

 

----------- --

 


Fristaden!

 

Min fristad är Jesu sår och år efter år får jag fly till den fristaden sköna, där jag alltid fått röna trygghet och vila och därför vill jag ständigt ila till Frälsarens sår, ty där så bra jag mår ...

 


Födelsedag!

 

Sextiosex år i dag -ofattbart -men man måste följa "livets lag" och kanske ganska snart har min sista årsdag passerat förbi, men under allt:Herren stod mig bi med sin förunderliga kraft och Nåd och jag förtröstar på Hans Råd, ty Han vet bäst tid och stund, när jag hem skall gå och håller gör Guds Löftes grund, så då sa* fortsätter jag bara att tjäna min Gud och att alltid frambära lovsångens ljud

 


Allt är väl!

 

Allt är väl, ty allt blev väl den stunden Jesus ropat:Fullbordat, ja,då blev det klarlagt, att skulden var betald genom Jesu Blod och "var vid gott mod" höres därför överallt nu skalla och Herren hÖres alla kalla till liv och seger, ja,till en seger som allt vad tänkas kan överväger, ty allt är nu i sanning väl till både ande,kropp och själ ....

 


"Sista varvet" ...

 

En dag löper jag "sista varvet" och jag vet, att "klockan ringer snart" och när "sista varvet" jag löpt klart, så går jag i mål och jag hör ett "himmelskt vrål" över ännu en som seger vunnit har och hemma hos Far blir glädjen outsägligt stor och för evigt där jag då bor skall jag fröjdas över en oförgänglig segerkrans, men äran är helt och hållet Hans, som köpte mig med sitt Blod och gav mig kraft och mod att övervinna djävul,synd och allt som nämnas kan och så i Jesu Namn till sist jag seger vann ...

 

Anm. "klockan ringer för sista varvet" betyder att vid vissa längre lopp så ringer man i en klocka när sista varvet börjar.


Kastade bördor!

 

Läs:Ps.55:23.

 

Du får kasta din börda på Herren, din Frälsare och Vän -på Honom som när Han dog

o

pa korset tog alla bördor på sig. Det skedde för dig och för mig! Så är sjukdomsbördan borta och när inför synden jag kom till korta, sa såg jag att också syndabördan var borta allt från den stunden Jesus på Golgata kulle sitt lidande utstod och allt från den stunden är korset min segerstod och intet straff och ingen fördömelse finns kvar allt sedan Jesus av sin Far övergiven var ...

 

Så har jag bara att prisa och tacka min Gud och även i dag får jag höja lovsångens ljud...


Helt överlåten!

 

Jag överlåter nu Herre allt och både när det är "varmt" och när det är "kallt", så vill jag överlåten vila stilla hos Dig, som med all himmelens välsignelse välsignat mig# så komma vad nu komma vill, ja,vad som än må stöta till, så vill jag alltid helt vara Din och tack för att Du helt och hållet är min.

 


Nåd - NU!

 

Också i dag gäller Din Lag och inför den, min vän, har vi "förlorat spelet" och felet är helt på min sida, men när Jesus fick lida och man stack spjut i Hans sida, så fick vi förlåtelse och läkedom och Herrens kallande "Kom" gäller för dig och mig nu,,.. så kära du, skynda dig in genom frälsningens port, ty på varje ort kan vi nu lyckliga och frälsta vara och till sist vi förenas med en övervinnande skara


Tro som håller!

 

Den enda tro som bär är tron på Jesus,Gud och Man, och Ordet ju tydligt lär, att endast Jesus frälsa kan och endast Jesu Namn kan jag ropa an, da* jag upplever syndens skuld. Silver och guld kun,de ej rädda dig och mig, nej,endast Jesu Blod och detta att Jesus gick korsets stig kan ge mig mod att sta* upp och gå, när förlamad jag blivit och ej kan stå och ej kan gå.

 

De Löften som Gud mig givit har helande kraft att ge och den blinde kan se och den lame kan gå och hoppa och stå och när Jesus genom sin Ande är på gång. så blir det glädje,dans i Anden och sång. Det blir stor glädje i den staden, där Jesus får gå fram och den,-frälsta "radeh" prisar och ärar "Guds blödande Lamm"...

 

------------------

 

Anm.  Läs första delen av Apg. 8 kap.,där det omtalas hur mycket Jesus gjorde i Samariens huvudstad. I 8:e versen säges:Det blev stor glädje i den staden.

 

 


Jesus kommer snart!

 

Tror du att Jesus kommer snart? Enligt Ordet är det helt uppenbart. Israel har ju vänt tillbaka till sitt land och "fikonträdet" har alltså knoppar fått. Israel frigöres från fångenskapens band och i Palestina judar åter skördat och sått ...

 

Gör dig därför redo genom Blodets kraft och Andens ljus, ty endast Jesus frälsa förmår och från Herrens himmelska hus utgår välsignelser år efter *ar, men en dag uppbrottsordern-~ri hör och därför vi oss nu redo gör för resan hem och tillsammans med alla dem, som redo är, får vi då se Jesus,sådan som Han är, och vi skall då bli Jesus lika och vi skall vara för evigt oändligt rika ....

 


Vid gränsen!

 

När jag snart vid gränsen skall stå, så hjälper ej människors ord, nej,bara på ett Löfte från Gud kan jag då stå och dukat är Nådens bord, först här på jorden i Nattva'rdens Vin och Bröd och sedan vid de himmelska borden får jag dricka det himmelska Vinet och äta himmelskt Bröd

 

Så blir allt väl till sist och prisa jag skall för evigt Jesus Krist ...

 

Anm.  Ett av de dyrbara och fasta Löften Herren givit oss är Joh.6:37.