I Herrens händer - Dikter av Tore Forslund. Del 2

 

                                             I    H E R R E N S    H Ä N D E R.

 

Del 2.

 


Tillägnas

 

ALLA MIN BARN OCH BARNBARN,

- ---------- - ----

 

ALLA LIKA STORA HERRENS GÅVOR!

 

"SE,BARN ÄRO EN HERRENS GÅVA

 

LIVSFRUKT EN LÖN..."

 

P s . 12 7 : 3 .

 


FÖrord

 

till andra delen av "I Herrens händer".

 

När jag den 20 januari under rubriken "I Herrens händer" blivit färdig med en diktsamling,så visste jag ej att en del 2 av dikter skulle vara färdig redan vid nedan an­givna datum. - Så är dock nu fallet och jag nedbeder väl­signelse Över var och en som kommer att ta del av vad Herren lagt på mitt hjärta att skriva ner.

 

Bro den 13 februari 1993.

 

Thore Forslund.


Tiden som gick och tiden som kommer ...

--------     --------

 

Om livet på jorden säges i de gudomliga Orden: Sjuttio år och åttio om livet förlänges, men om dörren tidigare stänges, sa kan livet sluta vid 40,50 eller 60 *ar. Huru dyrbar är inte varje sekund som jag får! Det gäller att leva som en lem i Kristi Kropp, ty da* blir livet inte bara att treva, men vi äger ett levande hopp och vi får andligen leva som en gren i det Vinträd,som Jesus själv är och vi får vara en gren som frukter bär.

 

Detta är livets verkliga mening och mål, att jag ej är jagisk och snål, men lever för Herren,min Brudgum och Vän, som enligt profetiorna mycket snart kommer igen och när Jesus hämtat Bruden hem, då blir det märkt för alla dem, som på jotden måste vara kvar i "vedermÖdans natt". Huru viktigt är det därför ej att söka Himmelrikets Skatt, sa att vår sista natt blir som en gryning till en ny dag. -Så lev nu,min vän,enligt Herrens Lag, ty att löpa på Herrens budords stig är det viktigaste av allt för dig och mig ...

 


Söndag...

 

Söndag igen -

min vän ...

Första veckodagen

uppståndelsedagen.

Därför brukar vi samlas den dagen

precis som Israel enligt Lagen

samlades den sjunde veckodagen

till bön och till    studium av Skriften,

men eftersom Jesus stod upp ur griften

den första veckodagen

så samlas vi den dagen

till-bÖn och studium av Ordet,

,ty när Ordet kött blev vordet,

            a

å             kunde de'första kristna lovsäng sjunga,

ja,gamla sjöng med de unga

om   segern Jesus vann

och vet,att endast Han

frälsa kan,

ty   Han är Gud och Man

och endast Hans Blod rena kan

och uppståndelselivet flödar som Levande Vatten

och funnit vi har den himmelska skatten

och allt har Jesus gjort väl

till ande f kropp och själ ....


När vi nått fram!

 

Snart har vi nått fram i kraft av Blodet från Guds Lamm, som skall rena oss också i sista stunden och hålla skall Klippegrunden, som Jesus själv är och bryggan den bär och "den nya och levahdé vägen" går direkt från denna världen och in i själva himmelen och se'n, ja,då stannar jag kvar där, varest Jesus är, ty varest Jesus är skall vi också få vara, ja,där skall hela barnaskaran vara ...

 


Ordet från Gud

 

Ur människomunnar flödar ord, ord och åter igen ord, men de flesta orden har ingenting att ge nej,öppna dina ögon och se, att det är tomma fraser och ytligt "snac som väller fram från människor på jorden, men från min mun skall utgå tack till Herren och jag hör de ljuvliga Frälsare-Orden: "Kom till Mig och du skall få ro och du skall få som svalan ett bo..."

 


Bara ett Ord!

 

Läs t ex Ps.34:23. Läs även Matt.8:8.

 

Jag behöver egentligen bara ett av Dina Läftesord, ty det betyder Bröd på mitt bord och det betyder rening för mitt hjärta och befrielse från all smärta och det betyder Frid för tid och evighet och jag vet, att ett av Herrens Löften är nog för mig och det kan bli nog också för dig ...


Nu är det natt!

 

Nu är det natt och jag säger "god natt" och lägger mig till ro här i mitt trygga bo och bredvid mig ligger min fru och Kära Vän och vet,kära du, att Jesus snart kommer igen och kanske i denna natt blir vi hämtade till himmelen, men alltfort,eftersom jag till väktare blev satt, sa vakar jag och ber, men i Anden redan jag ser hur min sista natt gatt förbi och Han som under jordevandringen alltid stod mig bi skall föra mig till mitt himmelska hem tillsammans med alla dem, som var redo att mäta Jesus i en sky och vi fick se frihetens morgon gry ...

 


Tidens-flvkt.

 

Vårt liv är som en rök som synes en liten stund, så det gäller att ha säker grund att stå på i vår tillvaro här på jorden, ja,det gäller att bygga på Frälsare-Orden och det gäller att släppa dem in i hjärta och sinne och ha i minne, att endast Guds-Ordets grund består,_ när vindarna blåser och och-Glaqregnet slår. -Så må då till och med himmel och jord förgås, men den som tror på Jesus har Evigt Liv och skall ej förgås

 


Bara Han - Jesus ...

 

Matt.17:1-8.

 

Jag lyfter upp mina ögon och ser Jesus,ja,bara Han och får mig Han sig beter och Mose och Elia fÖrsvann, ty de kunde ingen frälsning ge och jag måste le, när Jesus mot mig ler och jag tackar och jag ber: Tack Jesus,att Du allena Min Frälsare nu blivit och endast Du,Herre,kan rena och i Ditt Namn har det Eviga Livet blivit mig givet ....


Nu går jag hem ...

 

Jag lämnar nu denna ort. Tyvärr har jag ej alltid levt som jag bort, men jag ville tjäna min Gud och jag sjöng lovsa*ngsljud och jag färde,Herre,ut Ditt Ord över denna jord; men nu är mitt dagsverk gjort och jag gaår till de rum Du berett, men som intet öga ännu har sett och jag flyttar till en himmelsk adress, men till dess, sa vill jag tjäna Dig,Herre,och väl fullborda mitt lopp och i mitt hjärta vill jag bevara ett levande hopp ...

 


Utan fruktan!

 

Läs:Hebr.2:14-15.

 

Fruktan är en djävulens bundsförvant, ty det är faktiskt sant, att genom syndafallet kom fruktan in i vår värld och vi blev av dödsfruktan snärjd, men när Jesus dog och stod upp igen, så har vi se'n den dagen blivit fri från alla band och budskapet har gått ut i land efter land, att Jesu seger är tillgänglig för oss alla, som Jesu Namn åkalla och så kan vi leva här och nu i Guds barns härliga frihet och,kära du, blott detta vet, att Herren dig hjälper hela vägen hem till ett himmelskt Jerusalem ...

 


Nu stundar till natt.

 

Nu lider dagen mot sitt slut och natten snart är här, men en dag skall vi gå ut från denna värld och då allena bär Guds LÖftes-bro från dÖdsskuggans värld till det saliga bo, som Jesus berett efter slutad pilgrimsfärd.

 

Medan dagar och nätter växlar om och medan Herren säger sitt "kom», så vill vi tjäna vår Gud, som tronar på våra lovsa*ngsljud och förkunna vi vill det Evangelium som frälsa kan, ja,vi vill peka på att endast Han, vår Frälsare och Vän,kan ge hjärtat FRID, den Frid,som varar nu och alltid ....

 


Liv och hälsa!

 

Jag lever också i dag och vill leva till Herrens behag. Jag har fått ny kraft från Gud och jag har ingen smärta. Jag höjer lovsångsljud och beder längst inne från mitt hjärta, ty "från hjärtat utgår ju livet", som blivit mig givet, ja,så säger ju Guds Ord och min bön är i dag, att över hela vår jord skall Guds Evangelium och Herrens Lag få verka väckelse och seger och så få ge människor den frid som Överväger allt vad som tänkas kan och endast Jesus,Gåd och Man, kan ge vad hjärtat tillfredsställer och det sker när Levande Vatten väller från hjärtat ut till "behovets barn", som Herren vill lösa från alla satans garn ...

 


Skuldf ri!

 

fantastiskt - jag är utan skuld.

"Friköpt" jag är men ej med silver och ej med guld,

men med Jesu dyrbara Blod,

som förkunnar att Gud är fullkomligt god

och renad i hjärta                  och sinne

just genom Jesu Blod,

så behöver jag ej ha i minne

de synder och de fel som var.

            L

Jag litar på Gud,min himmelske Far,

ty från Honom kommer bara goda gåvor ned.

Allt som i världen                 gått "på sned"

och som hindrar världen att få fred

kommer från satan som vår fiende är,

men segern tillhör                 till sist

vår Gud som i himmelen är

och Hans enfädde Son Jesus Krist ....

 


Åter en dag_,-_---

 

Åter en dag på jorden och jag liter på Guds-Orden, som är förmer än allt annat som tänkas kan, ty de är givna av Honom som är Gud och Man.

 

En dag snart har sista resan jag gjort, ty efter vad jag i Ordet försport, så varar livet 70 eller 80 år innan jag ut från världen går och då går jag hem till Jesus,min Vän, som mycket snart hämtar Bruden till himmelen

 


Ännu på väg ...

 

Jag är ännu pa väg uppåt och hemåt och har du nå't att säga,så säg, ty snart har jag nått målet för min färd och jag har lämnat dena värld, men saknaden blir väl ej så stor, ty i himlen jag ju bor hos Gud,min Far, och hos Jesus,min Bror, men nu vill jag vandra nära Jesus,Frälsaren, min Brudgum och min bäste Vän...

 


Dag som inne är ...

 

Nu är den här -en ny dag med strålande sol. Ännu är jag inte i hemmet "ovan där", ty ännu en gång jag hörde hur morgontuppen gol, men snart skall jag flytta till platsen "ovan där", varest Jesus jag får se och där får jag inta' de rum som Herren berett. Nu vill jag först och sist be' och jag vill tänka och handla rätt den korta tid som återstår av mina jordiska dagar och år, men en sak är helt klar: Jesus blir snart uppenbar för sin Brud som Han hämta skall, ty över världen all skall en skara möta Jesus och förvandlas i ett enda "nu", så var redo,ja,var redo,kära du ...

 


Snart skall jag_fara.

 

Här hänger mina kläder och här står mina skor av läder och glasögonen,som jag tar på mig på nytt, behövs ej då frihetens morgon grytt, ty snart en dag jag far och redan nu är jag för resan klar. Jag far med Bruden hem till ett himmelskt Jerusalem och jag får gå på de gator av guld, som Han som på Golgata betalde vår skuld oss gett och den boni-ng Han för mig berett -men som jag ännu ej sett -skall jag bebo i evighet och ett jag nu definitivt vet, att snart skall jag hemma vara, ja,snart skall till himlen ja§ fara ....

 


Flinta och diamant!

 

Läs:Hes.3:9.

 

Jag måste vara som flinta och diamant, ty mycket som säges om mig är inte.7sant och för att överleva måste jag därför stänga igen öronen och sluta Ögonen och så vända mina ögon till Jesus allena, ty allena Jesus kan rena och med mina Öron vill jag nu lyssna till Jesus allena, ty såsom Jesus talar ingen annan talat har.

 

Så är allt nu väl till ande,kropp och själ och jag är fast i mitt sinne och har inget minne av synder och fel som jag gjort, ty efter vad jag i Ordet sport, sa är Jesus för hela min frälsning min Man och frälsa Han i sanning både vill och kan ....

 


Herren är min FRID!

 

Allenast i Gud har jag min ro, ja,allenast hos Herren har jag mitt trygga bo. Människor kan ej ge hjärtat frid, men Herrens frid bestär alltid. Enligt Ordet är Herren själv min frid, ty Han betalde med sitt Blod min gränslösa skuld och jag får ocksa* i dag nytt mod av min Frälsare,som god och huld varje dag gaär med mig den smala stig, som leder till liv och salighet, först här i tiden och jag säkert vet sedan efter striden, när jag hunnit in i den himmelska friden ...

 


Med Jesus i båten.

 

Med Jeså-s i båten den åtävar sig fram den rätta stråten. ty den båt som Jesus styr klarar sig även om vågorna gnyr. Till andra stranden skall vi lyckligt nå fram i kraft av Blodet från Guds Lamm och minns att vad än du möter, sa har Herren vård om dig och Han sköter dig med den gode Herdens tålamod med sin hjord och Han ger oss mod och alla synder Han förlåtit har och Han är för de sina en god och evig Far ....

 


-Förlåtelsen i Jesu Blod!

 

Förlåtelsen i Jesu Blod, o,hur ljuv och god, ty när Gud förlåter Han glömmer och det som vi i hjärtat gömmer vågar vi därför ta fram i ljuset och ro vi får i det huset som Luther kallar "en väldig borglI. Så lämna« nu all nöd och all sorg och sök din ro vid Jesu hjärta och ta emot befrielse från all smärta och lev se'n alla återstående da'r i trygghet hos Gud,din Far...

 

i

 


-I-djupaste nöd ...

 

Kom ihåg. min käre vän, att syndabördan på Jesus låg och den skall aldrig mer läggas på dig och när du ber jag råder dig så bed till Jesus i tider av nöd, ty endast Han är "Livets Bröd" och endast Han förstår djupet av din nöd och endast Han har den verkliqa hjälpen att ge och denna hjälp v1-11- Han dig bete, om blott till Honom du vänder dig i tro och du får för ande,kropp och själ verklig ro och allt har i sanning blivit väl ...

 


Ny_dag -

 

Ny dag igen, min vän. Vad händer, när bladet du åter vänder? Det vet du ej, men Herren leder dej från dÖdsskuggans land och löst fr'ån-alla band får du vara också när du vandrar i dädsskuggans dal och snart en dag går du in i en himmelsk bröllopssal och Herrens välbehag skall du möta där som aldrig förr innanför bröllopssalens dörr ....

 


Frälsningens_dag!

 

Läs på nytt:Jer.18:4.

 

I dag -är frälsningens dag och Herren frälser på nytt, när nu morgonen grytt.

 

Jag ropar,Herre,gÖr allting väl till ande,kropp och själ, ty ny Nåd du beter och då jag ser, att min skuld utplånad är och snart skall jag vara ovan där, varest Jesus är ...

 


Morgonresa!

 

På väg med tunnelbanetåget tidigt i landets huvudstad och jag reser glad, ty Herren är min Far i dag och alla da'r.

 

          kan  jag lämna allt i    Herrens händer,

ty          när    bladet på nytt Han vänder,

          vet  jag att vad som    än mig händer

allt till det bästa det         länder.

 


Hos läkaren...-

 

Hos läkaren igen; jag fick vad jag skulle ha, för att se'n allt skulle va' bra, men jag känner den store Läkaren, Jesus,min Brudgum och Vän, som jag kan konsultera vid behov och hos Herren finns inga uppskov, ty Han har alltid mottagningstid och Han är den Ende,som kan ge hjärtat FRID...

 

Anm. konsultera=ra*dfraoga.


Gud_är_ej_långt borta!

 

Läs:Luk.15:11-24.

 

Gud är inte långt borta. Det är vi som kom till korta därigenom att vi gick bort från Fader och hem, ja,vi gick långt bort tillsammans med alla dem, som vände Gud ryggen och föll och ingen av oss hade en grund som höll;

 

Men så kom Jesus till oss i vår stora nöd och vi fick komma hem och äta levande Bröd och vi fick del av alla rikedomarna hos Far, ty allt fanns därhemma kvar och vi fick leva därhemma nära vår Far och ingen av oss ville gå bort igen, ty Jesus,vår.Frälsare och Vän, har lovat att sörja för oss här i tiden och efter livets slut i den himmelska friden


Att komma till ro!

 

Ingenting i denna världen kan ge hjärtat ro. Svalan har väl sitt bo, men jag har ingen plats i världen mitt i ytligheten och flärden, som gör att jag har säker grund för mina fötter; nej,min säkra,trygga grund är Jesus Krist,som har rätter från förgångna tider och när Jesus på korset lider, sa är världen med Gud försonad vorden och Jesus är Herden för hjorden och Han går med oss till och med i dödsskuggans dal och Han leder oss vidare in i himlens bröllopssal ....


Fördragsamhet.

 

Fördragsamhet -ett av de skönaste orden som jag vet, ty intet kan rädda denna jorden, utom kärlek från höjden, ty kärlek från höjden ger också himlafrÖjden. Kärlek öch,glädje är ett tvillingpar och den som dessa tvillingar har han har en rikedom som består nu och i all evighet, ja,den som detta av hjärtat vet han ÖvervirLn-er för tid o-ch evigh-et och minns att Andens frukt är kärlek,glädje och frid. Så sök även friden och trakta efter den och du övervinner,min käre vän ...

 


Blott ett liv att leva - sedan ställas till ansvar!

Läs:Hebr.9:26 B-28.

 

Låt oss äta och dricka och vara glada och låt vår "svada" gå på och låt oss hugga för oss av allt, ty tids nog börjar det blåsa kallt och vi skall dö och läggas i mullen, där vid kyrkoga*rds-kullen. Se'n är allt slut och vi har lämnat jorden och "gått ut". Ja,så tänker "denna världens människor" sig liv och död efter att under livets gång ropat på "skådespel och bröd" ...

 

Men,min vän,detta är inte sant,

så lev ej lättsinnigt som en "fjant",

utan vet,att Gud nedlagt evigheten i             människans bröst

och vet,att din ande gör ej "halt",när du kommer fram

            till livets höst,

nej,din tillvaro fortsätter efter jordelivets slut

och detta att "gå ut"

är bara fråga om att din ande skiljes från din kropp,

så detta falska hopp,

att du ej skall ställas till ansvar för ditt liv här

            pa jorden

har inget stöd i Bibel-Orden,

men,min vän,du kan få ta emot Jesus i ditt hjärta,

som allt för dig gjort väl

och försvinna skall din ångest och din smärta

och allt bli väl till ande,kropp och                     själ.

 

Se'n får du leva med Jesus Krist och fruktbärande bli och allt blir väl till sist och Jesus skall sta* dig bi och någon fördömelse blir det aldrig fråga om sedan du svarat "ja" på Herrens kallande "kom". Du ställes förvisso till ansvar för vad på Kristus-grunden du gjorde och frågan är om du gjorde vad du borde, men någon fördömelse behöver Guds barn ej frukta för, ty för Herren de lever och för Herren de där. men ve dem som förhärdar sig mot Herrens kallande "kom", ty de kommer under en evig dom och till sist finns ingen hjälp att få, när vid yttersta domens domstol de skall stå...


Detta är dagen!

 

Ps. 118:24. Läs även:Luk.10:41, och Joh.19:34. "Detta, är dagen som Herren gjort." Detta är dagen, då vi på varje ort borde uppstämma I'Lammets sång", ty under livets gång kan ingenting så uppliva hjärta och själ som sången och talet om att allt blev väl den dagen då Jesus för världen dog, ty när Jesu rygg man slog och när Han sedan gick upp till Golgata kulle, då blev allt som det skulle och upprättelsen ett faktum var, när vi från den Uppståndnes mun fick svar på den viktigaste av alla frågor man kan ställa, nämligen frågan om frälsningehs källa, frågan om hur man blir frälst och frågan om huruvida det gäller vem som helst och nu jag ser en källa med Blod och med vatten, som flödar om dagen och som flödar om natten och denna källa har för oss rening från synd och skuld att ge, men jag kan också nu tydligt se, att den Sonen har han har livet, ja,det livet som med rätta kallas det Eviga Livet ...

 


Tack och adjö!

 

Jag säger tack och adjö och går efter alla mina jordiska år, ty jag vet att Jesus kommer mycket.mycket snart det borde ju vara för alla helt uppenbart.

 

Så är mitt dagsverk snart nog gjort och frågan är: Har jag gjort,.vad göra jag bort? -Jag beder,Herre,kär, förlåt vad som fordom brast, ty nu vill jag med hast fullborda mitt lopp innan mitt levande hopp fullbordat är och Jesus-*jag ser som'Han-är och da* har jag hunnit mitt hem "ovan där" ...