I Herrens händer - Dikter av Tore Forslund. Del 1

 

 

Tillägnas

 

ALLA MIN BARN OCH BARNBARN,

 

 

ALLA LIKA STORA HERRENS GÅVOR!

 

"SE,BARN ÄRO EN HERRENS GÅVA

 

LIVSFRUKT EN LÖN..."

 

P s . 12 7 : 3 .

 


Förord.

 

I början av januari fick jag en maning från Herren att skriva en diktsamling, - När jag satte pennan på papperet så kom inspirationen och på ett par veckor så fanns drygt 30-talet dikter nerskrivna. Från Herren fick jag på ett tidigt stadium,att dikt­samlingen skulle ha rubriken:"I Herrens händer..."

När jag fick den dikt som finns längst bak i samlingen,så sade Guds Ande:"Nu räcker det..." Jag förstod då,att det var just dessa dikter,som skulle vara med i den här diktsamlingen.Den nyss omnämnda dikten:"Nu måste det ske..." skakade om mig ordentligt och visade samtidigt vägen till ett andligt genombrott. En del tror,att detta med dikt är något senttlmentalt-~ och världsfrämmande som ej är förankrat i verklig­heten. Dålig dikt finns - det är sant. - Här är det dock fråga om att under Andens inspiration skriva ner ett budskap från Gud. Sådan dikt har i dag en mycket stor betydelse,särskilt som förkunnelsen i diktens form är lättillgä-nglig~.,även för människor utanför de kristna leden. Jag har erfarenhet av.detta från en tidigare utgiven diktsamlingg

 

Bro den 20 januari 1993.

 

Thore Forslund.

 


I Jesu Namn...

Jag bÖrjar detta år i Jesu Namn, ty detta Namn är en säker hamn. Blott i detta Namn frälsning jag får och blott däri har jag trygghet år efter år, ty ett fast torn det är och kraft Herren Jesus beskär, när i Jesu Namn jag går fram. Jesus är enligt Skriften Guds Lamm och i Hans Blod jag rening har och på mina frågor får jag svar, när Jesus-Namnet jag ropar an. Så*minns då att---Jesus'åjälpå kan, endast Han - endast Han.^..

 


Julen snart slut ...

 

Än en gång är julen snart slut och med en lämplig sång §@ger vi salut" och går vidare fram mot den tid, då vi på nytt läser om Guds Lamm, vars Offer ger oss Frid nu och i all evighet och,min vän,vet, att snart har vi firat sista julen på jorden, ty "rullar gör hjulen" och uppfyllas skall orden: Jesus skall komma på en sky och en sällsam morgon skall gry för Kristi Brud och lovprisas skall Herren,vår Gud

 


Bön.,

 

Verklig bön

ger nådelÖn ...

Nu jag beder alltid

och jag bevaras i frid

och ingen riktigt fatta kan,

att när min bön är sann,

så fylls jag av tryggh-et och---r ' o,

ty svalan har funnit sitt bo-~,

Så nu vill jag helt enkelt "förvandlas till bön"

och en vila skön

blir min del,

men det är fel,

när en del tror att bön

är något jag formellt läser upp,

nej,verklig bön

ger mig tro och hopp

och vila jag kan i min Gud

även då läpparna ej formar några ljud...

 


Dagen som gick/ 1 /

 

Åter en dag in i evigheten försvunnit' och jag till dagens afton nu hunnit, men en dag,så har',1.ivets afton,ja§ nått. och därför har jag nu så brått' att göra vad göras skall -"utifall" -min tid snart ute är och då går jag hem till mitt hem "ovan där"

 

I-

 


Dagen som gick/2/.

 

Dagen som gick. Tack,Herre,att jag den fick som en gåva ur Din hand den kom och om jag bara vänder om till Dig och Din vilja gör, så kan jag leva som jag bör och i kraft av Ditt Blod, som ger mig mod, kan jag lämna det som var i går och i Din gemenskap får jag leva år efter år. Jag slipper då längre treva, men kan gå med.s-tadiga steg Din väg och när vandringen snart är slut, så går jag från världen ut, men går i himlen in, ty Herre,Herre,jag är ju Din ...


Effektiv tjänst./1/

 

Vad gjorde du i dag? Levde du till Herrens behag eller levde du för dig själv och för ditt eget?­Ja,hur är egentligen läget. kära du? -Men nu skall gottgörelse av Herren du få och då blir allt väl och din ande,din kropp och din själ kan effektivt tjäna Gud och till Herren kan du höja lovsångens ljud ...

 

Angående gottqörelse:Se Joel.2:25.


Effektiv tjänst-/2/

 

Var inte "flummig" när du skall tjäna din Gud, men var effektiv och arbetsam och i likhet med kung David höj lovsångens ljud och offra "ditt eget jag" som Jesus,Guds Lamm, ty det är Herren du skall följa efter och ta inte i själviskhet bara ut lön och semester, ty själva tjänsten och gåvorna Herren gav gör dig ej till en trälaktig slav, men bereder dig för tjänst vid den store Konungens hov och där får du alltid sjunga Herrens lov ...

 

Anm."flummig"=ljum och oklar.

 

 

 

 

 

 

 

    Vidare på 90-talet ...

 

Vi går nu vidare på 90-talet

och snart är det slutmalet

på Guds stora kvarn ...

Satan vill behålla dig i sina garn,

men ropa Jesu Namn

och du löses från alla band

och du finner en säker hamn

och den som står vid avgrundens rand

i en mörk och orolig tid

kan nu finna vägen till Frid

och när du står vid himmelens port

och över gränsen skall gå,

sa flyttar du till en himmelsk ort

och för evigt bärgad i himmelen skall du stå.

 


Åter_på_"pendeln”

,... -JL Så sitter jag åter på "pendeltaäget" och har varit i landets huvudstad, men i anden är jag på "hkmlatåget" i vars vagnar jag reser glad mot en annan huvudstad högt ovan jord och värld och på min pilgrimsfärd har jag snart hunnit fram och kraften jag fick av "Guds Lamm" och Jesus,min'Vän,,41~är.--~rld--hirnmelens perrong och jag hälsas välkommen hem med en himmelsk sång


Ny morgon.

 

Åter en dag nu randas och många känslor blandas för den som måste iväg för att sitt arbete göra och väckarklockan får han i öronen höra, men ege'ntligen* är~;d,en-na dag _fylld. --av Herrens Nåd och Herren har ett gudomligt råd för den som vill Hans vägar gå och i tidsålderns afton för Honom stå och när aftonen kommer och denna dag är förbi, så skall du tacka Herren som i allt stod dig bi ......

 

Läs:Klag.3:22-23.


--Daqen-som kommer.

 

Vad skall denna dag bära i sitt sköte? Med flera människor får jag säkert ett möte ... Tack,.Herre,fÖr hälsa och kraft. Du kan ge mera än förr jag haft av den Andens eld du i hjärtat tänt. Än en gång,HerrelTack för den du sänt till vår frälsning,vår läkedom,ja,till Evigt Liv. Herren talar till mig:"Alla gamla stillbilder riv och förgät i dag det som tillryggalagt är och sök det som 'ovantill är' och löp mot målet med blicken på Mig, ty trons 'hövding och fullkomnare'är jag för dig och därför är allt väl för tid och evighet, min vän,blott detta vet..." - Så går dag för dag i evigheten in och snart blir himmelen också min, ty Du,Herre,gått före för att bereda plats i Ditt härliga,himmelska "palats" ....


Vit sida.

 

Vit sida skall fyllas ... Först och sist: Sonen skall hyllas. När Jesus Krist är A och 0, då blir dagen bra och jag får ha mitt trygga bo i Gud och Han som sa': "Jag är med dig alla da'r" och som är en Evig Far skall fylla min vita sida och över hela världen vida, så är de människor lyckliga och trygga, som på Klippan Kristus synes bygga ....

 


Satan - lögnens fader ...

 

Att du är en lögnare har jag sport, ja,allt vad du gjort är präglat av lögn och svek alltsedan du avvek från den rätta vägen samt envis och trägen försökt inta Guds tron. Den rena ton, som du haft vid din lovsång i himlen försvann och himlens sång du nu ej sjunga kan, ty din sång ersattes av ett demoniskt svall och nu vill jag avslöja för världen all.: Tro ej på satan,lögnens far, men förtrösta på Jesus,som för dig och mig är en evig Far

 

Läs:Jesaja 9:6.


En Herrens eldslåga.

 

Herre,låt mi.q få vara en eld.slåga. för Dig, en` "-'lada 11'-s%öm utan altt.. f råga går framåt på Ditt Ord och som över hela denna jord är villig att brinna med Andens outsläckliga Eld, ty den gudomliga Eld Du,Herre,i mig tänt, alltsedan jag för lång tid sedan till Dig mig vänt, kan varken människor eller satan "rå paPI, så nu vill jag bara "gå på" och brinna ner,Herre,för Dig och jag tackar Dig för att Du utvalde mig att bära Livets Ord långt ut Över denna jord, så att Guds kraft till frälsning kan bli spord ...

 

I

 


Tiden är kort.

 

Tiden är kort, jag får ej drömma den bort ... Snart är det slut och jag skall gå ut och ej leva i denna tillvaro mer, men i Ordet jag ser att så mycket härligt återstår, när jag ej längre skall räkna jordiska år. men högt ovan rum och tid skall jag få njuta Din förblivande Frid och jag får leva,Herre,ansikte mot ansikte med Dig, när jag gått den smala stig till dess ändstation och sjunga jag nu skall med en himmelsk ton i en mycket,mycket högre zon, högt ovan jord och värld, när slutad är min pilgrimsfärd ...


Det får vi ej glömma.

 

Detta år får vi ej glömma, att varandra vi ej skall döma, ty en är Domaren Frälsaren,vår Vän som ej skall döma efter vad Ögonen ser, ty Han kan förlåta och glömma vår synd,när vi ber och vänder om i bot och i förkrosselse kommer till "nådastolen" fram. Då ryckes det ondast rot upp och,Guds blödande Lamm blir vår Frälsare,ja,Han allena, ty vet:Allena Han kan rena från synd och ge hjärtat Frid nu och alltid ....

 

----------------- --

 

Läs t ex:Hebr.10:17.

 


Gud är-en-god-Gud.

 

Gud är så god. Det är bevisat i och genom Jesu Blod, som är en "lösepenning" för alla och Herren höres nu kalla i tidsålderns afton,min vän. Var viss om att Jesus snart kommer igen och efter Brudens hemfärd från denna värld, så blir allt så mörkt på jorden. -Så lyss' då i dag till Frälsare-Orden och stöt ej Guds godhet bort --och-minn-s,ett tiden härefter.är mycket:--.kort

 


Solen gick upp igen.

 

Solen gick upp i dag igen. Jag steg upp och talade med Jesus,min Vän, och se'n har jag uppgifter haft och Herren gav genom Ordet kraft. Det gäller att utnyttja tiden rätt och inte ta det för lätt, ty snart går solen ner igen och då,min vän, är frågan:Vad gjorde vi i dag? Levde vi till Herrens behag? Blev det frukt av vad jag gjorde och var? Hjälpte jag dem som frågade till ett riktigt svar?­går solen nu ner och min aftonbön jag ber och sa* går solerl,fÖrboppningsvis,upp i morgon igen; Så var beredd, ä're a"n


Vi vägrar ge upp.

 

Vi vägrar ge upp, vi vill fastmer stå upp för sanning och rätt. Vi kan ej ta det lätt, utan vi måste "skära rent" innan det blir för sent och vårt land hamnar under en «Sodoms-dom".

 

Ännu hÖres dock Herrens kallande "Kom" i denna tidsålders sista strid, då vi har en sista chans att uppleva den Frid, som övergår allt som vi tänka kan och så får vi tacka och prisa Jesus,som är både Gud och Man

 


Öqonblicket-i daq.

 

Ta vara-på.ögonblicket just i dag ... Av din Gud du fick det, för att leva till Guds behag. Ett Ögonblick,ack,så kort, men slösa det ej bort, ty många ögonblick blir minuter,dagar,ja,år och sedan år efter år vill jag'leva,Herre,fär Dig och tack att Du leder mig och välsignar mig och tack att min tid står i Dina händer, och att allt till det bästa för mig Du vänder

 

---------         ----------

 

Läs:Ps.31:16.

 


Vad blev det av ditt liv?

 

Ställ den rannsakande frågan inför den hett brinnande Lågan från den Gud som är en förtärande Eld..­Låt alla självlivets ljud tystna och låt nyssnämnda Eld från din,Gud förtära allt av trä,hö och strå, ty var viss om att endast det kan bestå, som är en frukt av Guds Andes kraft i hjärta och sinne. Det är detta du måste ha i minne, då du Överlåter dig på nytt till Herren i dag och.. ber om Andens kraft,så du kan lyda Kristi Lag

 


_Min pappas födelsedag

 

/18 januari/

 

Om du levt kvar på jorden,

så vore du mycket gam-mal vorden

och jag skulle fira dig~-méd.'-kaffeoch gott'bi~Öd,

men detta livets låga är inför evigheten spröd

och du flyttade högre upp rätt tidigt

och jag vet ej om du inför "sista resan" lidit,

ty allt gick så fort

efter vad jag sport.

Du bara for med vindens hastighet

och se'n ej mycket mera jag vet,

men de rikaste minnena jag har

är när jag såg dig söka svar

i den franska Bibel du så ofta läste                               i

och jag förstår att Herren stod dig bi,

ty Herren är ju trofast och Han gav dig säkert vad ditt

                                            hjärta ville ha

och jag räknar med att du nu har det             mycket,mycket bra ...

 


Jag släpper Dig icke, Herre ...

 

Jag släpper Dig icke,Herre,min Gud och jag höjer lovsångens ljud. Nu ger jag Dig "offret" som Du begär, ja,Herre mig lär att ge upp allt vid Din nådatron och i en mycket högre zon skall jag'redan nu sjunga lovsångston och snart skall jag sjunga i himlarnas Rike mitt lov och mitt pris till Dig,Du konung utan like

 

----------

 

Läs:1 Mos.32:22 och följande versar.

 

 

 

 

 

 

Jag kastade_ut hvresqä.sten.

 

Jag kastade ut hyresgästen, som bara förstörde festen. -Hyres§ästens-namn-år "Agg" och han härbärgerar bara slagg och därför blev det så smutsigt i huset. Hyresgästen vågade aldrig tända ljuset, ty det skulle avslöja vad han i mörkret gör, så därför som.si§ bör återstår inget annat än att vräka hyresgästen och därefter kan vi i glädje fortsätta festen..

 

Läs: 1 Kor.13:5.

 


En sällsam_morqon.

 

En morgon skall i himlån jag vakna och knappast jordlivet sakna, ty jag vaknar,Herre,hemma hos Dig,, som hjälpte mig fram på den smala stig, som till himlen bär, men en sällsam morgon skall jag vara där, fri från synd och fri från denna "min sargade hud". Den dagen skall jag se Dig,min Gud, precis sådan som Du är, men medan jag väntar på den dagen Dina Löften mig bär och uppfylla jag vill den Lagen, som säger att jag skall älska dig över allt precis som Du i Ditt Ord mig befallt och,Herre,tack att Du lovat gå med alla da'r, som ännu jag har kvar, men,Herre,jag vet att tiden nu är kort och eftersom jag ej alltid levt så som jag bort, så ber jag Dig om rening i Ditt Blod, så att jag får mod att väl fullborda mitt lopp och i hjärtat bevara ett levande hopp, ty snart,mycket snart skall jag i himmelen vara och fröjdas tillsammans med Herrens stora barnaskara.

 


Ny arbetsvecka.

 

måndag - det betyder ny arbetsvecka och som alltid kommer den att sig sträcka sex dagar framöver och varje dag och stund jag Guds kraft behöver, för att kunna fylla min uppgift rätt. Tack,Herre,att jag åter fått äta mig mätt och jag har därvid nya krafter fått och innan min tid förgått vill jag nu leva,Herre,för Dig och gå den smala stig, som allena till himmelen bär och snart är jag där, men annu nagra arenden,Herre,f6r Dig får jag gå innan jag fri och frälst och salig i himmelen skall stå.


.... Morgonkaffet.

 

Morgonkaffe,Herre,o,så gott... Jag tar till ett rikligt mått, så att kaffet verkligen kaffe må smaka och så gör jag i ordning kaffe också till min maka, ty också hon vill kaffe på morgonen ha för att dagen skall kunna börja riktigt bra men en dag behöver vi inget kaffe mer, ty Jesus kommer och vi ser, att Han kommer på en sky,som Han lovat har, och så Brudeskaran hastigt hemåt far. -

 

Så var redo,min vän,varje morgon,ja,varje stund och se till att du vilar på säker grund och var viss om att Guds Löften dig bär redan nu när du på jorden är, men eftersom det är kraft i de gudomliga Orden, så bär de dig också från jordens mörka dalar in i himlens ljusa salar ...

 


Viktigast av allt ...

 

Vikigast av allt är vår personlighets innersta halt och att vi kan vara "jordens salt" och "världens ljus" och i mitt hjärtas hus vill jag vara Öppen för Herren, så att jag och min Brudgum och Vän kan vandra tillsammans i sorg såväl som gamman ....

 

Läs:Matt.5:13-16, 1 Mos.5:22~24.

 


Natten kommer.

 

Nu stundar natt -det är tid att säga:god natt ... Du kan ju försöka att hålla dagen kvar, men du får inget svar och obönhörligt kommer natten och en dag måste du lämna ratten i andra händer och bladen du vänder går egentligen bara att vända framåt, ty om du vänder dem bakåt, så kan du-visserligen få en blick på de dagar och år som gick, men tiden står definitivt ej still', ty vare sig du vill eller inte vill, så måste du följa med tiden framöver och under allt Herrens Nåd du behöver, för att effektivt de dagar som är kvar kunna tjäna den Gud som lovat gå med dig alla da'

 


Sveriges framtid..

 

Sveriges,framtid är ljus i våra hem och våra hus, om Gud på nytt får rum och vår Gudstro ej är ljum, men Anden får brinna med klar låga och vi utan att sätta ifråga går fram under respekt för gudomliga bud, ty ett lafid som räknar-med.-.Gud blir ett lyckligt och bra 'land; så låt oss nu gå hand i hand och höja flaggan gul och blå och så för Gud och Sverige rakryggade stå

 


Detta kan ingen förstå ...

 

------------ -- -

 

Detta kan ingen riktigt fatta och detta kan ingen riktigt förstå, varför en människas ögon blir matta och hädan hån snart måste gå. men Skriften konstaterar det klart och det borde vara för alla uppenbart, att människan lever här blott några år och hon dör se'n rätt snart och sedan hon står till svars,ty för Herren är det helt uppenbart vad vi inte gjort och vad vi göra bort och Herrens beslut blir avgörande till sist: Har vi räknat med Herren Jesus Krist; ja,då blir allt evigt väl, men eljest har Livets krona för evigt vi mist och förgås vi skall till både ande,kropp och själ, ty det finns ett innanför och det finns ett utanför detta måste du klart förstå och inte vill du väl förlorad gå ....

 

Hebr.9:27-28.


Är du känd i himlen?

 

Är du bara känd på jorden?­Är du kanske rentav en "kändis" där din väg stolt du går. -Du är kanske stor i orden och till kropp och själ bra du mår. Människor beundrar dig som en "stjärna" som priset vunnit har och i historien har du skrivit in ditt namn för många år och da' men detta räcker ej,var viss om det, ty du kommer att "gå bet" på himmel och salighet om du ej Herren Jesus lär känna i hjärta och sinne; min vän,ha detta i minne och sök Gud till frälsning medan tid ännu finns kvar och.låt~Jesus så bli för dig en evig FAR ...

 

Anm."gå bet"=missa

 

Läs:Matt.7:21-27.

 

I


Nu måste det ske ....

 

Vi har gått länge nog "runt omkring", ty fastän Jesus för oss dog, så betyder det ju ingenting, om vi ej låter Jesu Blod ge oss rening,kraft och mod. Vi måste följa Herren efter, men det är som ville vi ha ständig "semester" från detta att offervägen gå, men hur skall vi kunna inför Herren bestå, när vi inte vill följa Herren tätt i spåren, ty minns att de återstående åren är få och tiden härefter är kort, så låt oss ej slösa den bort, utan intensivt verka varje dag och stund och låt oss minnas att endast Guds-Ordets grund håller att bygga på, men låt pss ej bygga med trä,hö och strå, utan låt oss kraftfullt bygga med ädla stenar,silver och guld, ty då skall Han,som på Golgata betalde hela vår skuld, välsigna oss och vår län skall bli stor i himmelen och Bröllop skall jag snart fira med Jesus,min Brudgum och Vän ...

 

------

 

Läs: 1 Kor.3:11-15.