Kapitel VIII.

 

                                  Guds församling

 

Vi läser Apg 20:28 det alltså fråga om när Paulus mötte de äldste i
Efesus en sista gång , en plats där han fick uppleva ett oerhört starkt
andligt genombrott, och där han stannade också längre än på någon
annan plats . När han möter de här äldste vid Miletus, alltså hamnstaden
till Efesus, så säger aposteln Paulus bl a där i vers 28 och det är under
stor gripenhet han säger lite längre ner i sammanhanget till dessa äldste,
tillbaka där ”Ni kommer ihåg att jag tre års tid natt och dag oavlåtligen
under tårar förmanat var och en särskilt av er , och vi minns hur vi
antydde i förra studiet hur han anbefallde dom sedan åt Gud och Hans
nådesord , åt Honom som skulle förmå att uppbygga dem och giva dem
deras arvedel bland hedningarna.

 

 

Men lite tidigare så säger aposteln Paulus: ”Så haven nu akt på er själva
och på hela den hjord , i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare,
till att vara herdar för Guds Församling, som Herren har vunnit med sitt
eget blod.”

 

1. Den nytestamentliga församlingen kom till genom den helige Andes
mäktiga genombrott på den första pingstdagen.Apg 2: 1-4.
Församlingen i nytestamentlig mening , påstår vi i Jesu Namn
och utifrån Helig skrift, föddes genom Anden på den första pingstdagen .

 

När pingstdagen var inne var de alla församlade och då kom detta
väldiga dån från himmelen, som vi minsn, och de blev all uppfyllda
av den helige Ande, och de begynte tala andra tungomål, vers 4,
allteftersom Anden ingav dem att tala.

 

Här föds fram i nytestamentlig mening alltså Kristi kropp, och när de
talar dess olika tungpmål så var det ju många olika språk och
människor från olika håll som var samlade här som kände igen
sitt eget tungomål, och det blev en gemenskap så att säga över
alla språkgränser , en gemenskap som lemmarna i Kristi kropp
här första gången i nytestamentlig mening förnam.

 

Det finns en vers vidare i detta kapitel som vi måste se på, nämligen
vers 41, Och Petrus också med många och andra ord bad och
förmanade han dem och han sade, vers 40, ”låt frälsa er från
detta vrånga släkte” men så står det i vers 41 :”De som tog emot
hans ord (alltså Jesu ord genom den helige Ande) läto döpa sig
och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer.”

 

Egentligen, om vi ser på grundtexten så står inte själva uttrycket ,
det nytestamentliga uttrycket eclesia utan det står egentligen
ordagrant , och det är ju samma betydelse ändå att dessa
tretusen lades till , om man skall översätta det till svenska vill
jag minnas att man kan översätta det så, det lades till, alltså
med andra ord underförstått det lades till den skaran som
förut fanns, och det skedde som vi har påvisat i de senaste
studierna gång på gång, genom Ordet, som ju Jesus är enl
Upp 19:13 så kallas Jesus där namnet Guds Ord, han är ju
enl Joh 1: 1 Ordet som blev kött ochtog sin boning ibland
oss , och de tog alltså med andra ord emot Jesus, och fick
sina synders förlåtelse, och de lät döpa sig i Jesu Kristi
Namn till alla sina synders förlåtelse, och den helige Ande
var där som alltid över vattnet, och gjorde dem till nya
skapelser och på detta sätt ökades denna väldiga skörd ,
den första nytestamentliga kristna församlingen, oerhört
redan på sin födelsedag kan vi uttrycka det.

 

Och dom står oerhört väsentligt det som också konstituerat
väldigt klart en församling , att där är fyra vilka källor,
källsprång, som väller fram, här alltsedan pingstens dag,
som alltid har varit och är alltfort, källor för systrar och
bröder i den kristna församlingen att ösa ur. Det var enl
2:42 här apostlarnas undervisning, bibelns undervisning,
det var brödragemenskapen, alltså detta att , som vi nyss
antydde att vi är lemmar i samma kropp som strax skall
komma till ytterligare och det var där vid brödsbrytelsen
alltså vid detta att ofta fira Herrens måltid där Herren på
ett särskilt sätt hade lovat att möta dem och kring inte
bara den enskilda bönen utan de gemensamma bönerna.

 

Nu har det ju diskuterats ibland hur det är, hur man egentligen
kommer in i en Guds församling, och goda bibellärare som
jag har tagit del av menar att man inte kan dra gränsen till
Guds församling vid dopet även om det klart och tydligt
står här att församlingen ökades just genom att de alla lät
döpa sig i Jesu Kristi Namn till sina synders förlåtelse,
det var ju utmarschen , vi skall ta den gammaltestamentliga
bilden ifrån Egypten, och in i det förlovade landet sedan
och när de sedan hade vandrat genom öknen , där dom
fick stanna länge som vi minns , pga sin olydnad och
ohörsamhet, den gången.

 

Jag skall gärna gå dig till mötes om du har en annan uppfattning
än jag och jag skall gärna gå dessa bibellärare som jag har stort
förtroende för tillmötes för det är ju faktiskt så att det absolut
grundläggande är ju Jesu försoning, Blodet, att man tar emot
som vi hör här Ordet till syndernas förlåtelse genom ett enkelt
mottagande , med andra ord genom tron,

 

Dopet hör dit, det är ingen tvekan om det, vi minns i Apg 10 hur,
fast Anden hade fallit, och fastän de hade fått genom tron i Jesu
Namn, alla sina synders förlåtelse som Petrus förkunnade för
dem, vi har Kornelii hus som du minns i Apg 10, så omedelbart
så ger aposteln Petrus order om att dessa ganska många av
hednisk härkomst skulle döpas i jesu Kristi Namn, också
där till sina synders förlåtelse.

 

Men ändå är det ju som om man studerar bibeln och nu Nya
Testamentet i sitt sammanhang , att Ordet är det absolut
grundläggande medel för överföring av Herrens nåd och
frälsande kraft, och dopet hör dit, det är helt klart, men har
ju alltid en mer bekräftande sida och därför vill jag inte påstå
att de bibellärare har definitivt fel som menar att gränsen
skulle gå definitivt och från en mycket djup synpunkt vid
mottagandet av evangelium, synderbas förlåtelse genom
tro i Jesu Kristi Namn och i kraft av Hans Blod. Nog därom.

 

Här träder alltså den nytestamentliga församlingen fram men
om vi studerar Nya Testamentet, vi har t ex Matt 16:15-20
Matt 18: och följande, där talar Jesus själv profetiskt om
församlingen, t o m om församlingsavsöndring och
församlingstukt, i t ex Matt 18 där han talar om att om
någon inte vill lyssna till förmaningens ord, som lever i
medveten synd så ta två eller tre vittnen med dig och
han inte lyssnar till dom så säg det till den lokala kretsen
alltså till församlingen och sedan om han inte tar emot
förmaningens ord , varningens ord, så vare han för dig
såsom publikan och hedning.

 

Det är två ställen där och i Matt 16 också där Jesus talar
om Petri bekännelse om Jesus som Messias, en Guds Son,
på den klippan skall Han bygga sin församling, han skall
ge himmelrikets nycklar , allt vad du löser på jorden
skall vara löst i himmelen och allt vad du binder på jorden
skall vara bundet i himmelen, alltså det bränns, det är
mycket nära, när Jesus profetiskt här talar om (=meddelar)
det , om den nytestamentliga församlingen, men
stunden är i egentlig mening inne på den första pingstdagen.

 

Sedan när vi studerar Nya Testamentet skrifter så lägger vi
märke till att det tog en tid innan de första kristna klart förstod
den oerhörda hemlighet som låg i att den nytestamentliga
församlingen skapades och kom till. Om det kan man ju
läsa i Ef 3:1-12 ,20-21 Här säger Paulus att inför gångna
släktens tider så hade inte den här hemligheten , om den
nytestamentliga församlingen , varit uppenbarad som den
nu kom fram genom andeingivelse, säger han, genom de
heliga apostlarna och profeterna, och så har den innersta
hemligheten då, som han uppenbarar här, nämligen ,
6:e versen, att hedningarna i Kristus Jesus är våra
medarvingar , jämte oss lemamr i en och samma kropp,
och jämte oss delaktiga i löftet, detta genom Evangelium,
och han säger i vers 8 att åt mig som är den ringaste
bland alla heliga,vers 8, blev nåden given att förkunna
för hedningarna evangelium om Kristi outrannsakliga
rikedom och för att lägga i dagen alltså den här
hemligheten om den nytestamentliga församlingen,
vers 9, som tidsåldrarna igenom hade varit som en
hemlighet fördold i Gud, alltings skapare, men nu
ville Gud att hans mångfaldiga visdom i och genom
församlingen skulle bli kunnig t o m för furstar och
väldigheter i den himmelska världen.

 

 

Så säger han i sista versen att , han talar om hur Herren
kan göra i församlingen också mer än vad ni kan bedja
eller tänka, och honom , Herren, tillhör äran i församlingen
och i Kristus Jesus, alla släkten igenom i evigheternas evighet. Amen.

 

Ja det skulle alltså nu genom Herrens heliga apostlar och
Paulus hade fått alltså denna hemlighet uppenbarad för sig ,
Hans heliga apostlar står det, skulle komma med
andeingivelse uppenbara denna hemlighet enligt vers 5.

 

Här är det ju fråga om då om det som vi brukar kalla Lammets
tolv apostlar, alltså den speciella skara som utvaldes av Herren,
och när det gäller profeter så kan vi ju då inte tänka på Gamla
Testamentets profeter utan det var apostlar i kanske lite trängre
mening, vi räknar ju med tolv speciella apostlar när det gäller
församlingens grundande men profeter och medarbetare till
Paulus, en hel dle av dem är nämnda här i vårt Nya Testamente,
som var med när arkitektplanerna om jag så får säga, lades
fram om den nytestamentliga församlingen, du kan tänka på
Barnabas, Silas, som mycket var medarbetare till verket här,
Timoteus som i mångt och mycket tog över, som Paulus
inom parentes hade så stort förtroende för, Titus med flera.

 

 

Och nu kommer alltså det fulla ljuset över Vad är församling
i Nya Testamentets mening och när vi går vidare här så visar
jag då på i Jesu Namn attden tidsålder i vilken vi lever nu
den kan vi helt enkelt kalla

 

2         Den nytestamentliga församlingens tidsålder.

 

 

Det är alltså den röda tråden , det grundläggande för denna
tidsålder det är just framträdandet av församlingen i Nya
Testamentets mening. Och vi skall lägga märke till att judekristna
i det här avseendet var tvungna att böja sig för Guds uppenbara
plan vilket uppenbarligen inte var så lätt att helt och fullt acceptera.
Därför träder det ju fram förkunnare som menar att de
nyomvända skall åläggas att följa Mose lag vilket ju inte mins
Paulus får vara med om att slå tillbaka och får ju hjälp också
av Petrus i församlingsmötet enl Apg 15. Det är hans enorma
uppenbarelse enl Apg 10 om vad som hände i Cornelii hus,
där han nu klart och tydligt får se hur Guds plan nu är att bland
oss hedningar ta ut en skara och att det är det grundläggande
när nu Israel såsom en menighet nu ställs åt sidan, det blir en
parentes för Israel under den tid i vilken vi nu lever.

 

Apg 15 är djupast sett inte ett apostlamöte utan ett församlings-
möte låt vara där apostlarna är med som viktiga ledare med
andligt förtroende i församlingen i Jerusalem.

 

I Apg 15 :13-18 finns ett mycket utdraget samtal mellan Jakob
i församlingsledningen i Jerusalem och apostlarna. I vers 13 står
det:”När de (Paulus och Barnabas) hade slutat att tala tog
Jakob till orda och sade: - Mina bröder hör mig. Simon har
förtäljt hur Gud så skickade att han bland hedningarna fick
ett folk som kunde kallas efter hans namn.Därmed stämmer
så överens vad profeterna har talat ty så är skrivet:Därefter
skall jag komma tillbaka och så bygga upp Davids förfallna
hydda, ja dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta
den igen för att ock övriga människor skola söka Herren,
alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn. Så säger
Herren, han som skall göra detta såsom han ock har vetat
detta av evighet.”

 

Jakob citerar här uppenbarligen Amos profetia (Amos 9) om
hur efter det att Gud tagit ut ett folk bland hedningarna så
skall Davids förfallna hydda och dess ruiner byggas upp
och Israel skall upprättas igen.

 

När det här är sagt så förstår den judekristna församlingen i
Jerusalem att nu är tiden inne då Herren skall ta ut ett folk
bland hedningarna som kan kallas efter hans Namn (vers 14),

 

Den här tiden som bryter in här, alltså den nytestamentliga
församlingens tid, den slutar egentligen när 1 Tess 15: 4
och följande inträffar (Att en överängels röst skall höras ,
en Guds basun, så skall de i Kristus döda uppstå och
vi som då ännu leva kvar skall bli jämte dem bortryckta
på skyar , upp i luften, Herren till mötes och så skall vi
alltid få vara hemma hos Herren. Då är den nytestamentliga
församlingens tid egentligen slut och därefter bryter ju
vedermödans fruktansvärda domstid in under en
sjuårsperiod och sedan kommer ju ögonblicket enl
Sakarja och för övrigt profeterna och all profetisk
skrift då allt skall gå i fullbordan som vi läste om här,
att Davids förfallna hydda skall upprättas, Israel skall
skall på nytt på ett märkligt sätt bli Guds folk under
Messiasriket, under de 1000 åren och egentligen har
det ju varit en parentes för olivträdet som ju Israel enl
Romarbrevet är, har ju funnits hela tiden , och under
de här snart 2000 åren som har gått sedan Jesu Kristi
födelse så har ju även som vi hörde i Ef 3 nyss judar
inlemmats till Jesu Kristi kropp. Men som ett folk
har de varit ställda åt sidan och vi som hörde till ett
vilt träd har inympats i det äkta sanna olivträdet,
säger aposteln Paulus i Romarbrevet. Då kommer
det ju att bli en missionperiod under Messiasrikets tid,
under tusenårsriket, som aldrig förr då vers 17 skall
gå i fullbordan för Davids förfallna hydda skall upprättas
för att ock övriga människor skall söka Herren,
alla hedningar som har uppkallats efter Herrens
namn, säger Herren som har vetat det av evighet
och som skall utföra det steg för steg när Herrens
tid är inne.

 

Och Sakarja talar ju i sin profetia om det oerhörda som
skall ske där vid tusenårsrikets inbrytande när de ser upp
till den som de fordom stang, och de skall få en öppen
brunn till att avtvå sin synd och sin orenhet.

 

----------------------

 

Det var alltså inte lätt när den nytestamentliga församlingen
skapades Somliga ville ju att dessa hednakristna skulle
påläggas att hålla Mose lag när den nytestamentliga
församlingens tid ringdes in. Vi ser ju tidigare i
Apostlagärningarna , Apg 13 i slutet, att det var
väldiga bataljer där judarna ställdes åt sidan när
t ex Paulus enl Apg 13 kommer till Antiokia i Pisidien ,
i vers 45 står det att judarna uppfylldes av nitälskan,
for ut i smädelser, och motsade det som Paulus talade
och det fanns alltså ett partisinne där , en död ortodoxi,
och det var så att säga svårt för dem att lämna över
stafettpinnen när de hednakristna tog över och den
nytestamentliga församlingen bryter fram i anden
med storm och kraft. Så säger Paulus och Barnabas
enl Apg 13:46 ”Guds ord måste i första rummet
förkunnas för er men nu stöter ni det bort ifrån er
och ni aktar er inte själv värdiga det eviga livet och
därför vänder vi oss nu till hedningarna , ty så har
Herren bjudit och sagt . Jag har satt dig till ett ljus
för hednafolken för att du skall bliva till frälsning
intill jordens ända. När hedningarna hörde detta
blevo de glada och prisade Herrens ord och kom
till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.” ,
eller det var bestämt att få evigt liv men det där med
utkorelsen av nåd , som något mycket positivt för
oss som kristna skall vi återkomma till i ett senare
studium.

 

Vi har talat här om Israel som ju alltifrån Abrahams tid
blev ett utvalt Guds folk som vi kan läsa om . "Ni är
det minsta av allt folk" står det i Moseböckerna. Israel
är ett utvalt folk alltifrån Abraham och allt intill den
stunden , egentligen då om vi drar gränsen vid pingstdagen,
sedan slutar den nytestamentliga församlingens tid vid
uppryckandet på skyar då vedermödans domstid
kommer i speciell mening och under tusenårsriket är
Israel Guds speciella folk, och däefter vid ändens
absolut sista händelser så är vi så nära evigheten
och då behövs inte någon församling, i varje fall inte
här på jorden.

 

-------------------------------------

 

3.                   Men om vi för att fullborde de här tankegångarna
längre tillbaka, förbi Abraham, så blev människorna naturligtvis
frälsta också och hade en viss gemenskap också i urtiden .
Vi skall inte glömma att 1 Mos. 3: 15 som vi tidigare påmint
varandra mycket om så förkunnade ju Gud redan då det
första evangeliet om ”kvinnans säd som skall söndertrampa
ormens huvud” och vi har sett tidigare på också att i 1 Mos 4:26
så står det om hur man började åkalla Herrens namn och
tydligen också en viss gemensamhet som där var för handen.

 

Men nog därom. Vi frågar då vidare häroch vi ber om nåd att
gå så att säga ett steg djupare, och vi frågar då vad är då
församlingen till sitt innersta väsen.

 

Jag har redan antytt om att det börjar juhända på ett mäktigt
sätt redan på den första pingstdagen att det var en livsgemenskap
med Herren Jesus Kristus, församlingens huvud, men också mella ,
som jag uttryckte det redan då i studiet, lemmarna i Kristi kropp,
och vi har ett par ett par mycket kraftiga bilder på andliga
verkligheter som jag ville vidröra i det här sammanhanget.
Du har Joh 15, där Jesus säger att ”jag är vinträdet, min
fader är vingårdsmannen och ni är grenarna ”.

 

När vi alltså blir frälsta så inympas vi i vinträdsstammen där
Jesus är själva stammen och vi är grenarna i honom , det är
alltså en livsförbindelse, först och främst då en andlig livsförbindelse.
Och vi har också 1 Kor 12:12 - 27 att ”nu är ni Kristi kropp och
hans lemmar var och en i sin mån” (vers 27) och det är ju klart
angivet att Kristus är huvudet för sin kropp. I vers 12 står det att
”Liksom kroppen är en men likväl har många lemmar liksom
kroppens alla lemmar fastän de är många likväl utgöra en enda
kropp , likaså är det med Kristus” och han är, klart uttalat enligt
Nya Testamentet ,huvudet för kroppen och vi är lemmarna .
I vers 13 står det ett viktigt ord: ”Till en och samme ande äro
vi alla döpta, till att utgöra en och samma kropp , vare sig vi är
judar eller grekar, vare sig vi är trälar eller fria, alla har vi fått
en och samma ande utgjuten över oss.”

 

Kristus, huvudet för kroppen, en mycket stark bild, ja, en andlig
verklighet som vi därmed säger till varandra . Vi har ju förkunnelse
om detta också i Ef 4:15-16 där det står om olika vinkast i läran
som sveper fram , vi skall inte låta oss föras med i dessa vindkast ,
nej , säger aposteln Paulus i Ef 4: 15 ”vi skulle då hållas till
sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som
är huvudet, Kristus”. Där har du uttrycket ”Kristus som huvudet”,
”ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bliva
uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får
sammanhållning genom det bistånd som var del giver
med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.”

 

Om vi skulle ändå mera gå igenom Nya Testamentet när det gäller
olika bilder på de andliga verkligheterna så möter vi ju flera
andra bilder på denna andliga verklighet som är den nytestamentliga
församlingen. Du har t ex bilden om byggnaden i 1 Kor 3 och
även här i Ef 2:19-20 och du har bilden om Jesus som den store
överherden för fåren , ett uttryck som finns i Hebr 13 :20 och
du har det i herdekapitlet i Joh 10 också om församlingen som
en fårhjord där Herren är den store överherden för fåren och
vi har bilden på oss såsom Guds barn som fårlamm i hjorden.
Vi har också den mycket starka bilden på denna andliga verklighet
där Jesus är brudgummen och vi är bruden (Ef 5:25) , Vi var inne
på den versen i vårt förra studium och du har den också i Upp 21:7.

 

Olika bilder som så starkt understryker det vi sa i utgångspunkten
här att vi lever nu i den nytestamentliga församlingens tidsålder,
det är alltså belyst utifrån många olika synvinklar.

 

 

4.                            Men vi går vidare och jag säger i Jesu Namn att
Församlingen har både en universell karaktär men också en himmelsk karaktär.

 

Församlingen är som vi klart ser av de apostoliska breven , är och
kan aldrig bli något annat här på jorden , sedan har vi, som vi också
snart skall se, också den kämpande församlingen och den triumferande
församlingen. Med den triumferande församlingen, ett bra uttryck
brukar vi mena de som redan är hemma i den himmelska härligheten,
för de hör ju också till församlingen, de som har tagits ut speciellt
då under Nya Testamentets tid, alltså den här tidsåldern.

 

Alla pånyttfödda på en plats, vi skall strax bestyrka det med olika
bibelord,tillhör den nytestamentliga församlingen på den platsen.
Och när det gäller då den triumferande församlingen , Jesus säger
ju i Joh 14 till oss som Guds barn: ”jag har gått före för att bereda
rum, mansions som det står i King James översättning .dvs vi kan
här översätta med förnämliga rum,

 

Församlingen enligt Nya Testamentet är alltså inte bara de som är
med i den stridande församlingen eller kyrkan här på jorden som
man har brukat uttrycka det är också de som redan är övervinnare
och det har vi ju omnämnt i Hebr12:22 - följande ,inte minst där det
ju står de underbara orden: ”Ni har kommit till Sions berg, till den
levande gudens stad, till det himmelska Jerusalem, och till änglar i
mångtusental, till en högtidsskara av församling av förstfödda söner
som är uppskrivna i himmelen och till en domare som är allas Gud
och till fullkomnade rättfärdigas andar och till ett stänkelseblod, ett
nytt förbunds medlare, Jesus, det stänkelseblod som talar bättre än
Abels blod” och vi antydde om hur Jesus har gått före för att bereda
rum och här har vi ett underbart bibelord om det och vi fastslår och
konstaterar enligt Nya Testamentet att alla pånyttfödda på en plats är
Guds församling och de som redan i kraft av medlaren Jesus och Hans
blod, är i det himmelska och förenad med denna stora högtidsskara,
församling av förstfödda söner.

 

Och det underbara är att det här inte är fråga om statskyrkliga
kyrkoböcker eller frikyrkliga matriklar utan det är djupast sett en
fråga om enligt Luk 10:20 redan, när Jesus säger till lärjungarna:
”Gläds över att edra namnär skrivna i himmelen”. Och i Upp 13:8
så står det ju om de som kan stå emot i den antikristliga stormen
i den yttersta tiden attde hade ”ända från världens begynnelse
sina namn skrivna i det slaktade Lammets bok, i Livets bok”,
men detta med utkorelsen , som jag nyss antydde, är något
som vi skall återkomma till i ett senare studium, vad det betyder.

 

Jag var under 70-talet på ständiga resor över hela landet i
kampanjer på olika håll och man sjöng ibland i möten,
man hade ju mycket strängmusik på den tiden ännu i
frikyrkorna, man sjöng en sång om att ”Tänk att bland
syndarnas myllrande miljoner, valde Han just mig att bli
Hans broder och vän”. Ja, det det är den positiva,
underbara tryggheten i detta att inte först och sist vara
inskriven i en arbetsgrupp , statskyrklig eller frikyrklig,
viftande med ett medlemskort så att säga, utan att det
här ligger på ett oerhört mycket djupare plan.

 

5.              Ja, när vi har talat här alltså något om
församlingens universelal och himmelska karaktär
så måste vi naturligtvis också gå in på det här att tala
om lokalförsamlingen på en speciellt angiven plats.
Och ibland så talar vårt Nya Testamente om en
församling över ett distrikteller ett lite större område
än kanske en stad eller dylikt. Här finns ju oerhört
mycket i Nya Testamentet om det här och vi skall
ta oss tid att läsa något för att påvisa det här. Vi kan
gå till Ef 1:1 där Paulus hälsar dem och säger:
”Paulus , genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel,
hälsar de heliga som bor i Efesus , de i Kristus
Jesus troende”. Ja, tydligare kan det ju inte sägas
att församlingen här som jag väldigt starkt, med
rött vill understryka för er, det är icke en organisation,
även om en arbetsgrupp menar sig behöva, vilket ,
Gud är icke oordningens Gud utan en fridens, en
viss arbetsordning för mission, både hemma och
utomlands, så måste vi ändå skilja på detta att
församlingen aldrig kan bli en organisation, utan är
och förblir en organism, är Jesu Kristi kropp, där
Han är huvudet och vi är lemmarna.

 

I Fil 1:a har vi något liknande: ”Paulus och Timoteus,
Kristi, Jesu tjänare, hälsa alla de heliga i Kristus ,
Jesus som bo i Filippi, tillika med församlingsföreståndare
(eller biskopar, som det står i en gammal översättning)
och församlingstjänare, eller diakoner . Och i Kol 1:2
står det att ”Paulus hälsar de heliga som bor i Kolosse,
de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och
frid ifrån Gud, vår Fader. ”

 

Men vi finner att det finns ju lite annorlunda uttryck. Om vi
t ex går till 1 Tess 1:1 ”Paulus och Silvanus och Timoteus
hälsar tessalonikernas församling i Gud, Fadern och
Herren Jesus Kristus”. Lite annat uttryck men säger
precis detsamma.

 

Men vi har ju också bibeluttryck som spänner över ett
litet större område, distrikt eller vad man skall kalla det.
Om vi går till 2 Kor 1:1. ”Paulus, genom Guds vilja Kristi,
Jesu apostel, så och Timoteus, hälsar den Guds församling
som finns i Korint, och tillika alla de heliga som finns i hela
Akaja”. Då ser Paulus, när han skriver det här, framför sig
inte bara de pånyttfödda i Korint , utan också över hela
Akaja, och i Apg 9:31 talas det om ett större område och
då tänker han på alla de olika lemmarna i Kristi kropp inte
bara i en speciell stad utan över ett större område: Där står
det: ”Så hade nu församlingen frid i hela Judéen och Galiléen
och Samarien och den blev uppbyggd och vandrade i
Herrens frukta och växte till genom den helige Andes
tröst och förmaning.” Och egentligen enligt grundtexten
är det faktiskt fråga om att den växte till också i antal,
något som vi kanske hinner komma till.

 

6. Men vi skall belysa detta med den nytestamentliga
församlingen från en lite annan synpunkt och vi ser då
att församlingen faktiskt också kan vara en husförsamling.
Karakteristiskt för Nya Testamentet är att vi ser förekomsten
av husförsamlingar. Vi kan gå till 1 Kor 16:19 ”Församlingarna
i provinsen Asien hälsa er, Akvila och Prisca tillika den
församling som kommit tillhopa i deras hus, häsa er mycket
i Herren.” I Romarbrevets sista kapitel har också en del
uttryck om husförsamlingar. Nu talar man i våra dagar så
mycket om cellgrupper och det var ju något om det här.
Det var delar av den stora församlingen som klart enl Nya
Testamentet inte kan bli något annat än alla de pånyttfödda på
en plats men i Efesierbrevet ett ord där vi nyss var för att
ytterligare bestyrka det här om den universella karaktären
så står det ju där i Efesierbrevet som ju i mångt och mycket
är församlingens brev.

 

I Ef 1 så står det ju där: ”Allt lade Herren under Jesu fötter
och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud ,
åt församlingen ty den är hans kropp och uppfylld av
honom som uppfyller allt i alla”. Då tänker ju Paulus på
hela den universella församlingen. Vi har redan också
citerat Ef 3 och den sista versen , där det står att ”Herren
tillhör i församlingen i Kristus Jesus , alla släkten igenom
i evigheternas evighet. Amen.” Då tänker han också på
församlingens stora universella karaktär .

 

Men det här med husförsamlingarna, då är det alltså fråga
om mindre grupper och vi vet ju hur underbart Jesus säger i
Matt 18 att var två eller tre är församlade i Hans namn , där
är Han mitt ibland dem. Det gäller bara att komma ihåg,
man får aldrig komma in i den fariséism man ibland har gjort
under historiens gång, att man menar ibland t o m att vår lilla
grupp är den enda rätta som kan räkna sig som en Guds församling.

 

Vi finner alltså det här emd husförsamlingar som
karakteristiskt för Nya testamentet.

Om vi går till Rom 16:3 för att påvisa de här mindre
enheterna där aposteln Paulus säger : Där har vi också
Prisca och Akvila , mina medarbetare i Kristus Jesus .
De har vågat sitt liv för mig utan icke allenast jag tackar
dem därför utan alla hednaförsamlingarna . Hälsa ock den
församling som kommer tillhopa i deras hus.”

 

Lite längre fram i Rom 16:14-16 står det ”Hälsa Asynkritus ,
Flegon, Hermas , Patrobas Hermes och de bröder som äro
tillsammans med dem .Hälsa Filologus och Julia, Nereus och
hans syster, och Olympas och alla de heliga som äro
tillsammans med dem .”Jag vet att Rom var en väldigt
stor stad och här hade det väl inte minst en stor betydelse
med dessa husförsamlingar.Och i vers 16 säger Paulus så
underbart: ”Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi
församlingar hälsa er.”

 

Om detta kan vi dra en väldigt nödvändig och viktig slutsats ,
nämligen när man nu talar om olika församlingar, vi vet att
man talar om Smyrnaförsamlingen, Filadelfiaförsamlingen,
man tar ju de bästa namnen där dom här församlingarna
som hade det väldigt bra i sin församling - ingen ville kalla
sig för Laodiceaförsamling kan jag tänka mig - så må det
vara hänt som jag redan har sagt , att man behöver en
arbetsordning för revision och annat och kanske inför
myndigheter ibland, för att kunna fungera , och då har
man tagit de här olika beteckningarna .

 

Jag har ju fått genom en uppenbarelse att vi i vår gemenskap
här i Stockholm, långt söderöver i Stockholm, där vi har
vänner i Bandhagen, söder om Söder, och på olika håll
i Stockholm här och var, men också utöver hela landet
från Vittangi i norr till Ystad i söder, från västkusten till
ostkusten, har vi vänner som har varit ett med oss i den
här gemenskapen under åratal och årtionden, men Herrens
Ande sa till mig att vi skulle ha den här beteckningen, Zion,
som ju egentligen var församlingsplatsen i Jerusalem,
där templet stod. Och det har jag fått genom Guds
Ande men det skulle aldrig falla mig in att påstå att
jag kan bilda en församling.

 

Vi har ju enliten organisation som vi behöver för kassa och
sådant, mycket liten men vad vi är inom Zion här i Bro
och på en del håll utöver landet som upplever sig vara
ett hjärta och en själ med oss, det är ju att vi är en del
av den stora Kristi kropp, annars vore det ju förmätet
att beskriva det på annat sätt.

 

Och det gäller inte bara en mindre gruppering utan det gäller
lika mycket den största församling som jag skulle kunna
namnge här i Stockholm så kan den heller aldrig bli annat
än en husförsamling därför att det är ju bara en del av
de många filialerna av Kristi kropp om jag säger så,
över Storstockholm, en del av den stora universella
församlingen, som vi läste om här och speciellt kan
läsa om i Efesierbrevet .

 

7        Hur skapas en församling på en speciell plats.

 

Det är en mycket viktig fråga att få besvarad. Jag kan här
ge dig två bibelsammanhang som visar på det här dels
1 Tess 1:4-10 och dels det som vi redan har varit inne
på här i Apg 2 när det gäller församlingens födelsedag -
De kände ett stygn i sina hjärtan och de ropade som vi
minns, du har det i vers 36 och framåt - Vad skall vi ta
oss till, denna våldsamma syndanöd, det var vid pass
3000 personer där som var speciellt mogna att ta emot
och på denna församlingens födelsedag som vi sa så
vart det en tillökning till den skara på 3000 personer
som tidigare fanns .

 

Ett tredje bibelrum som jag skulle kunna kasta ut här för dig ,
anteckna det gärna - det har vi varit inne på i vårt sjätte
bibelstudie i det här stora ämnet 1 Joh 5 - ett väldigt viktigt -
”att tre är de som vittnar , Blodet, Vattnet och Anden i
kraft av Ordet , i kraft av Guds löften ochhemligheten -
summan av det - är säger aposteln Johannes , ”att den
som har Sonen har Livet . Den som icke har Sonen har
icke heller Livet.”

 

 Men , som sagt, hur skapas och kommer en Guds
församling till? Om vi går till 1 Tess 1:4-10 för att
belysa det här så står det ju där ”Ni vet ju hur det
var när ni blev utvalda. Evangelium kom till er inte
bara med ord och yttre åthävor utan med kraft och
Helig Ande och ned full visshet . Ni tog emot evangelium
och alltså blev frälsta , fick syndernas förlåtelse under
betryck och förföljelse, med glädje i Helig Ande.
” Den Helige Ande och Guds Ord är där, ni får
syndernas förlåtelse i kraft av Evangelium, och blir
födda på nytt i och genom Helig Ande och tar emot
Ordet och den Helige Ande börjar verka glägje som
blev stor i den samaritiska staden , när man tog emot
evangelium och blev frälsta och befriade från demoner
och annat som du har också i Apg 8 .

 

Och du har det ju också, vi behöver inte gå tillbaka till
det , vi har redan citerat en del från Apg 2 hur -
omvänd er. Låt alla döpa eri Jesu Kristi Namn,till
edra synders förlåtelse, då skall ni som en gåva
undfå den helige Ande.

 

Ja, så går det till när nu fanns församlingen på pingstdagen
som ett Guds mirakel, där den träder fram här, 50
dagar efter påsk så inträder pingstens mäktiga dag
och 40 dagar efter himmelsfärden . Men vi ser det
här när hednaförsamlingen kom till alltså i 1 Tess 1
exempelvis.

 

Och för att fortsätta för att församlingen på ett rätt sätt
skall kunna, som har skapats och skapas, när åtminstone
två personer tar emot evangelium till syndernas förlåtelse,
bli födda på nytt genom helig Ande, så är egentligen en
Guds församling skapad. Och för att den skall kunna
tillväxa så står det ju i Apg 2 kraftkällorna: De höllo
fast vid apostlarnas undervisning, vid brödragemenskapen,
brödsbrytelsen och bönerna i Herrens namn.

 

Ja på det sättet kommer en församling till - på något annat
sätt kan aldrig en Guds församling komma till egentligen.
I Titus brev, en av dessa profeter och apostlar, vid sidan
av Lammets tolv apostlar, som var med och grundade
den första och den nytestamentliga församlingen .
I vers 5 säger aposteln Paulus att Titus skulle ordna
”de resterande tingen” enligt grundtexten. Det står inte
att han skulle bilda en församling och det där har
funnits många, det talas ju om det om Kreta i Titus
brevet så var det fråga om Kreta, lämna dig kvar på
Kreta står det i vers 5 och den som känner historien
vet att det fanns många städer där vid den här tiden.
Det var en livlig verksamhet och han skulle ordna de
resterande tingen , församlingen fanns där alltså redan ,
han säger inte gå nu dit och bilda en församling i de här
olika städerna. Nej han säger ordna de resterande tingen
och det viktigaste av allt grundlägagnde av det var att han
skulle ”i var särskild stad som jag har ålagt dig ,
tillsätta äldste” och så står det sedan då om
kvalifikationerna på de äldste.

 

Det står alltså ingenstans i hela vårt Nya Testamente om
detta att man bildade någon församling. Jag skrev lite
om det i vår tidning ”En Ropandes Röst” för några år
sedan när jag tänkte på en del nybildade församlingar.
Det har ju varit en ny, väldigt stark rusch i förkunnelsen
om den lokala församlingen och då har man ju ofta
tyvärr
inte sett de här djupare synpunkterna vad jag
kan märka, för då hade man inte gått tillväga som
man gör och sagt som man gör och kallat en organisation
som jag ordnar till, kallat dne för en församling.Det är så
farligt att göra det därför att församlingen både från universell
och lokal karaktär, aldrig kan bli något annat än
alla de pånyttfödda på en plats.

 

Jag lade märke till och jag skrev en del om det i vår tidning
”En Ropandes Röst” , när man nu har, och det är sant att
det tyck vara en profetisk situation, det såg jag ju för många
år sedan , jag har väl varit lite före min tid , eller Anden i mig
rättare sagt, att det är flyttade ljusstakar på en del håll.

 

Men det har också gjort att man har rusat iväg, och jag lade
märke till en plats i liten större stad, jag skall inte utpeka
varken någon stad eller människorna som höll på med
det här, det hände nämligen inte för så särskilt länge sedan,
att man bildade en församling, man gick ihop, man upplöste
och det finns flera exempel på flera städer som jag här skulle
kunna namnge, men jag gör det inte, av principiella skäl och
jag alls inte som sagt vill peka ut någon .

 

Sedan gick man ihop , särade man igen och så blev alltihop
upplöst och så bildade man och på den staden jag tänker på
så har det ju sedan formerat sig en eller ett par, för det är en
ganska stor stad, nya församlingar och är det skapat av
evangelium så består det naturligtvis för Guds församling
består genom allt.

 

Den andra staden jag tänker på, som också är en ganska stor
stad, inte så fruktansvärt långt från huvudstaden, där har det
inte blivit något alls, man bildade två församlingar, man gick
ihop ,det upplöstes och jag har träffat människor där och fått
själavård , som råkade illa ut, i de här komplexen och situationerna
som uppstod.

 

Det är alltså viktigt att vi har det här klart för oss , att du och jag
vi kan aldrig som aposteln Paulus säger i 1 Kor 3 att ”vi kan plantera
och vi kan vattna men det är Gud som gör växten” och eftersom
församlingen är en kropp, är Kristi kropp där Han är huvudet,
så får vi aldrig förväxla det med en organisation utan det är
fråga om arbetslag, och det är fråga om vissa praktiska ting
som man behöver i ett arbetslag, arbetsgrupp, för att effektivt
kunna evangelisera och missionera och också behövs praktiskt
för den inre sidan av verket och det är inte på något sätt fel.
Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

 

 

Men jag har blivit mer och mer övertygad om att man har kommit
in på de här formuleringarna att vi då och då bildade en församling.
Alltså bilda en mission, jag säger åter och vill understryka det,
men aldrig bilda en församling. Det finns inget exempel i hela
Nya Testamentet, utan överallt möter du församlingen som en
organism som Kristi kropp, eller den andra väldigt djupa bilden
som vi har varit inne på här idag, Han är stammen, vi är grenarna.

 

Men innan vi avslutar så har jag förstått att man kommer in i en
sådan här felaktig formulering och tankegång. Jag tror att det
beror på att man läser en felaktig översättning, knske rentav
en felaktig praxis och utövning.Vi har ett ord i Gal 2:4 som är
det enda ord du kan hitta som är det enda ord där det finns
liknande formulering. Jag har redan påvisat i Titus 2 att
församlingen fanns där redan - det var bara att ordna
”de resterande tingen” att de för ordningens skull behövde
sådana som arbetade med undervisningen och som det
står på ett ställe i Nya Testamentet ” som helt ägnade
sig åt att arbeta med undervisningen”.

 

Men i Gal 2:4 står det i 1917 års översättning. ”Det var
nämligen så att några falska bröder hade kommit att
upptagas i församlingen dit de hade smugit sig in för
att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus,
varefter de ville trälbinda oss.

 

Och med grundtexten i min hand, och det kan vem som
helst kontrollera och även den som inte har läst grekiska
kan ju numera få väldigt bra hjälpmedel och kontrollera
mig, att det är rätt som jag säger här, så står det nämligen
inte alls uttrycket att upptagas i församlingen utan i
grundtexten står det exakt: Falska bröder hade smugit
sig in för att spionera på vår frihet som vi ha i Kristus Jesus ,
för att så göra oss till slavar
för att påvisa hur felaktig
1917 års översättning är.

 

Det är alltså fråga om, om du läser versen innan, att det var
något slags judekristna bröder, som väl också hade en
viss kristen bekännelse, som vi också läste i Apg 15 ,
försökte att trälbinda de kristna i en hednakristen församling -
en galatisk församling där, så att de skulle tvingas att hålla
t ex omskärelse. Därför säger Paulus i versen inna ”icke ens
Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta
omskära sig”.

 

Och de smög sig in i sammankomsterna och i gemenskapen
och uttrycket är inte att bli upptagna utan det är ett grekiskt
uttryck som betyder helt enkelt ”spionera” på vår frihet i
Jesus Kristus.

 

Ja, låt oss alltså ha klart för oss det här, att vi håller mycket
klart isär, detta med att församlingen är skapad genom
Evangelium och där två människor tar emot Jesu Evangelium ,
får sina synders förlåtelse och där två eller tre samlas i Jesu Namn ,
där är en Guds församling för handen.
Redan innan man har
alltså som det stod här i grundtexten i Tistus 2 , redan innan
man har ordnat de resterande tingen eller hunnit avskilja
någon äldste och kanske allra minst då någon äldste som
kan arbeta helt med undervisningen.

 

I Hebr 10:24 står det att ”vi skall inte överge vår
församlingsgemenskap utan vi skall uppmuntra
varandra till kärlek och goda gärningar” och där är
det naturligtvis fråga om att vi skall vara trogna om
vi är med i ett arbetslag och vi finner att det är Andens
mening att vi skall jobba där, kanske ge vårt tionde
till ett speciellt arbete, i en husförsamling, så är det ju
inget fel i detta, men detta att överge vår
församlingsgemenskap har ibland använts som ett
tillhygge för att binda och trälbinda människor, för att
överge sin församlingsgemenskap, det är inte fråga
först och sist om partisinne, att dra sig undan bröder
och systrar på en ort , som är födda på nytt av Gud.

 

Och det finns ju så mycket av sådan utfrysning i våra dagar
så det är väldigt viktigt att vi tar fram denn djupa synpunkt
att alla lemmarna i Kristi kropp måste vi acceptera för vi
hör till varandra och vi har inte rättighet att dra oss undan
någon enda. Jag träffar ofta, jag träffade häromdagen, jag
fick själavårda en ung man här i Bro, jag kom just att
tänka på det då jag höll på att förbereda det här bibelstudiet,
som står helt fri, han har varit i Kristi kropp , och jag kan
träffa eftersom vi har inte så många offentliga gudstjänster
just här, det finns församlingar och arbetsgrupper ,
husförsamlingar, som har sådan verksamhet mycket regelbundet och jag skulle anse det som att överge min församlingsgemenskap, om jag tog avstånd från dessa
bara för att de kanske inte hör just oss till.

 

Men givetvis är jag glad för alla dem som i trohet har sett
att vi med rätta motiv , som en del av den stora Kristi
kropp här och på olika håll i landet, vill arbeta för
Herren och för dom som, jag vet att det finns dom
som också har känt för att ge oss en större eller mindre
del av sitt tionde och det prisar jag Gud för och vill
uppfylla ert förtroende när det gäller det här.

 

Nå hur är det då det då med enheten och den kan du
läsa om i Ef 4:1-6 . Den finns där redan och en del
tror att man genom allianser och kyrkopolitik och
stora kyrkliga manifestationer kan få ihop någonting
men här är det återigen inte fråga om organisation utan
något organiskt - det är Kristi kropp, där Han är
huvudet och vi är lemmarna och vi har läst från Ef 4
redan om detta att Kristus är huvudet och vi är
lemmarna som hämtar vår tillväxt från Honom
som är huvudet, som vi läste i Ef 4, men redan i
versarna 1-6 står det så tydligt om att enheten
finns där, såvisst som vi är födda av Gud, är
pånyttfödda människor, men vi är kallade står
det Ef 4:3 att bevara Andens enhet genom fridens
band , en kropp, en Ande , liksom vi blivit kallade
till att leva i ett och samma hopp . En Herre, en tro,
ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över
alla, genom alla och i alla.

 

Och vi skall vaka över och gå emot all splittring , vi skall
gå emot all naturligtvis religionsblandning, all död
ortodoxi som ibland kan förstöra enheten, och, jag
vill understryka det, vi skall gå emot allt partisinne.

 

Och till sist så är det underbart att det grekiska ordet
eclesia betyder en utkallad skara och det står i
Upp 22: 17 att ”Anden och Bruden säger kom, och
den som hör det må säga kom och den som vill han
må taga livets vatten fritt och för intet.”

 

Så är vi inne i en domstid, när den som är orättfärdig i
mångt och mycket fortsätter att öva sin orättfärdighet,
men också att den som är helig fortsätter att helga sig,
men där det kan ännu ropas ut från synd, död, djävul
och allt ont, en skara, - Anden och Bruden säger kom,
och den som hör det må säga kom och den som vill må
taga livets vatten fritt och för intet.

 

Herren behöver arbetare i den stora skörden nu i
särlaregnets tid, och jag påminner dig till sist om att
likaväl som i sista regnets tid nu när vi är övertygade
om att en skörd skall bärgas innan stormarna bryter ut
över jorden så läser man , jag skulle kunna citera
för dig här genom hela Apostlagärningarna, hur
det var en underbar tillväxt i antal och på pingstdagen,
som jag redan har nämnt, och kapitel efter kapitel -
du har kap 4 , i kap 8, , kap 11, kap 14:1, kap 19,
hela vägen där om hur församlingen förökades och
så skall ske också i våra dagar, en församlingsförökelse
skall vara på gång, och så skall Herren snart komma,
Anden och Bruden säger kom, och Han skall hämta
oss hem, till den himmelska härligheten, må så ske i
Jesu Kristi dyrbara och heliga Namn. Amen i Jesu Namn,
Amen.

 

 

Sång:

 

På klippan din församling står

o Gud i Dig hon allt förmår

fri och ? från synd är Jesu Brud

blodfylld och ren

och fylld med Gud

 

Kör

Ja fylld med Gud, ja fylld med Gud

blodlöpt och ren och fylld med Gud

ja fylld med Gud, ja fylld med Gud

blodköpt och ren och fylld med Gud

 

Tänk vilken nåd att här ha fått

bland Herrens folk sin del och lott

tystnat har hjärtats klagoljud

själen har funnit ro i Gud

 

Levande sten jag är av nåd

jag fick en plats uti Guds råd

jag är en lem i Kristi kropp

Ren i Hans Blod och fylld med hopp

 

Trygg på den klippans fasta grund

står Guds församling, frisk och sund

från kraft till kraft hon skall få gå

tills inför hon inför Guds tron skall stå

 

Ja fylld med Gud ja fylld med Gud

blodköpt och ren

och fylld av Gud

Ja fylld av Gud, ja fylld av Gud

tömd på allt eget

fylld av Gud

 

 

Ja så säger Herren: Jag har talat sanna Guds Ord,
ta emot dem i tro, om du inte är inlemmad i Mig
som en lem i Min kropp ta emot frälsning idag
och prisa Mig och låt Mig uppbygga dig på din
allra heligaste tro.

Du som är en lem redan i min kropp , hämta kraften
allena ifrån Mig som är huvudet för Min församling,
som är Min kropp , säger jag Herren.

Så kommer jag snart för att hämta hem Min
brudeskara, var tvagen varje dag och stund
med Mitt Blod, var fylld med helig Ande, och
snart så skall jag blåsa av striden och Min församling
skall stå som segrarinna överallt och icke ett helvetets
makter skall bli henne övermäktig , säger jag, Herren,
Herren, Herren.Amen, amen, amen i Jesu Namn. Amen