Kapitel VII.

HELGELSEN.

A/ Grunden för vår helgelse är Jesu Kristi försonings- och förlossningsverk.

1/ Låt oss för att visa på detta ta vår
utgångspunkt i 1 Kor. 1:30, där det
står att Jesus Kristus för oss blivit till
visdom från Gud, till rättfärdighet, till
helgelse och till förlossning.

2/ I sitt avskedstal till sina lärjungar säger
Jesus enligt Joh. 17:19, att han helgar sig
till ett offer för oss, för att vi som Hans
lärjungar skall bli i sanning helgade.

3/ I Hebr. 10:10 säger aposteln Paulus,
att Jesu Kristi "kropp" en gång för alla
har blivit offrad, för att vi skall bli
helgade.

Samtliga dessa bibelord visar alltså
på vad som här framförts, att helgelsens
verk inte är något vi av oss själva kan
åstadkomma. Helgelsens verk är m a o
ett Guds verk som bygger på vad Jesus
gjorde på Golgata kors, när Han offrades
för våra synder och för vår förbannelses
skull, och helgelsen bygger vidare på Jesus
segerrika uppståndelse.

B/ Vad betyder helgelse?

1/ Det hebreiska ordet qadosh som i GT
översatts med helig betyder egentligen att
avsöndra, avskilja, fläckfri renhet och i
sin vidare betydelse så har ordet betydelsen
upphöjdhet, höghet och majestät.

2/ Det grekiska nytestamentliga ordet
hagios som översatts till svenska med
ordet helig betyder egentligen något som
framkallar höghet och vördnad.

3/ Om vi enkelt skall förklara detta
med helgelse, så kan vi säga, att liksom
Gud själv är avsöndrad och avskild från
syndens orenhet, dess skuld och dess
förbannelse, så avsöndrar Han oss från
syndens skuld och förbannelse, men
samtidigt ligger i begreppet helgelse i
positiv mening en invigning för helig
tjänst i Guds församling och i Guds
rike.

4/ I 1 Petr. 1:16 står det: "I skolen vara
heliga, ty Jag Herren är helig".

Detta är ett citat från GT och närmare
bestämt från 3 Mos. 11:44A.

_ Vi förstår, att det är en fråga om att
bli likbildad med Gud och Herren
Jesus Kristus.

C/ Helgelsen är intimt förbunden med
vår erfarenhet av rättfärdiggörelse och
pånyttfödelse.

1/ I Kor. 6: 9 - 12 så visar apostel Paulus
huru vår rättfärdiggörelse är förbunden
med vår helgelse.

I haven låtit två er rena, I haven blivit
rättfärdiggjorda i Jesu Kristi namn, säger
aposteln Paulus och säger han vidare:
I haven därigenom också blivit helgade…

2/ Om helgelsen är intimt förbunden
med vår rättfärdiggörelse, så är den icke
desto mindre förbunden med vår erafrenhet
av pånyttfödelsen.

I nyssnämnda bibelsammanhang så visar
Paulus också på att i samband med vår
helgelse så är - som han säger - vår Guds
Ande verksam. Guds Ande, som är
helighetens Ande, flyttar in i våra
hjärtan genom pånyttfödelsen och
börjar steg för steg att utföra helgelsens
verk s a s. - I nyssnämnda kapitel, nämligen
1 Kor. 6 kapitel, så frågar aposteln Paulus
i slutdelen av kapitlet: "Veten I då icke, att
eder kropp är ett tempel åt den helige Ande,
som bor i eder och som I haven undfått av
Gud, och att I ären edra egna?" 1 Kor. 6:19.

3/ Vi konstaterar allt detta, att helgelsen är
intimt och organiskt sammanbunden med vår
erfarenhet av rättfärdiggörelse och
pånyttfödelse.

Vi kan ge, utöver det som redan är sagt,
ett exempel på detta huru nära helgelsen
ligger vår erfarenhet av rättfärdiggörelse
och pånyttfödelse. Låt oss gå till Ef. 5: 25 - 27,
där vi möter en mäktig förkunnelse från
aposteln Paulus om dopet. Dopet hör ju
till de allra första grunderna av Jesu
Kristi och hans apostlars Lära. - Vi har
ju också redan sett huru vid pass 3000
personer när de tagit emot Evangelium
till syndernas förlåtelse blir på den
första pingstdagen döpta till syndernas
förlåtelse i Jesu namn. Anden vilar över
vattnet och de blir s a s i samma andetag
födda på nytt. Nu säger apostelsn Paulus
i Ef. 5 kap. att Jesus Kristus helgat sin
församling genom att rena henne medelst
vattnets bad i kraft av Ordet. Efesierbrevets
femte kapitel visar alltså, liksom det
som hände på pingstdagen, att helgelsen
hör nära samman med rättfärdig-görelsen
och pånyttfödelse. Dopet är alltså också
här med som något mycket väsentligt
och avgörande.

D/ Vi skall sedan när vi går vidare se på
detta, att helgelsens innersta hemlighet
är att mer och mer likbildas med Jesus
Kristus ända till den dagen när vi blir
Jesus helt lika i samband med s a s
slutfrälsningen. I 1 Joh. 3: 1 - 2 står
det, att vi nu är Guds barn men vad
vi skall bli är ännu ej uppenbarat
men när Jesus Kristus uppenbaras
så skall vi få se vad vi skall bli,
nämligen Jesus Kristus helt lika.

E/ För att belysa vad som händer på
vägen mot det nyssnämnda målet,
detta att bli Jesus helt lik en gång,
så skall vi ta vår utgångspunkt i
Johannesevangeliets tredje
kapitel och den 30:e versen, där
helgelsens hemlighet och innersta
kärna så klart kommer till uttryck.

Det står där och det är Johannes
Döparen som talar, att det är
som sig bör att Jesus växer till
och att jag förminskas.

Vi ställer då frågan: Hur kan Jesus
växa till mer och mer i mig och
hur går det till att jag
förminskas? -

1/ Det första steget härvidlag har
vi redan omnämnt. I själva
upplevelsen av frälsningen
ligger ju, att jag ser mig alltigenom
som en syndare och Herren
uppenbarar sin Nåd mot mig
som är ett intet och en stor
syndare.

Vi har ju gång på gång påmint
varandra i denna skrift om
Apg:s 2:a kapitel. Många kände
ett styng i sina hjärtan och de
ropade till Petrus och de andra
apostlarna och de sa’: "Vad
skall vi göra?" - Vi minns
också Petri svar: "Omvänd
er och låt alla döpa er i Jesu
namn…"

2/ Vi har påvisat i det föregående
hur vi blir frälsta i kraft av Guds
Ord genom Blodet, Vattnet och
Anden enligt i Johannes brevs
femte kapitel. Jesus säger om
denna frälsning enligt Johannesevangeliets
femtonde kapitel, att vi är rena i
kraft av de Ord som Han har talat.
Dock säger Jesus enligt Johannesevangeliets
trettonde kapitel och den 13:e versen,
att den som är helt tvagen ändå
behöver två sina fötter under
vandringen.

3/ Vad innebär då fotatvagningen? -
En del kristna har ju tagit detta helt
bokstavligt och tvättar varandras fötter.
Detta är givetvis inte fel, med det finns
en innersida i detta som jag här vill
påminna om.

Det är här fråga om att dagligen och
stundligen renas i jesu blodoch
dagligen och stundligen förnyas i
och genom den helige Ande. Här har
vi ansvar för varandra att personligen
bedja för varandra och att på ett
personligt sätt förkunna för varandra
reningen i Jesu blod.

4/ Som ett exempel på vad fotatvagningen
betyder, så vill jag här nämna om den
finske folkväckelseledaren Paavo Ruotsalainen.

Han var ju det redskap Gud tog ut i
folkväckelsen i Finland under 1800-talet. -
Paavo sökte upp smeden Jakob Högman,
som hjälpte honom in på frälsningens väg
och även hjälpte Paavo vidare på den smala
vägen s a s. Det som är anmärkningsvärt v g
Jakob Högmans själavård är huru han påvisar
för Paavo, att han måste s a s inta den
"nedersta platsen" och som en stor
syndare ta emot Guds Nåd i Jesus
Kristus till syndernas förlåtelse och
Evigt Liv. Om möjligt ännu mera
anmärkningsvärt är huru Jakob
Högman visar Paavo Ruotsalainen att
han även då han vandrar vägen
vidare alltid måste s a s "stanna
vid den nedersta platsen".

När Paavo Ruotsalainen bekänner
sin kristna tro, så säger han, att
han ser sig nödsakad att varje dag
börja om igen från början inför
Guds ansikte.

5/ Vi har här talat om en daglig
överlåtelse, en daglig rening i Jesu
Blod och en daglig förnyelse genom
Anden. - Vi kan, om vi använder
bilden, säga att vi talat om en
daglig städning eller om vveckostädning.
Ibland måste emellertid en grundligare
städning utföras. Om vi fortsätter att
använda bilden, så måste det ibland
bli fråga om en "vårstädning". -
Så är det alltså också på det
andliga området!

Ibland måste i vår kamp mot satan,
den orena "världsanden" och vårt
eget kött en alldeles speciell
överlåtelse ske.

En dylik överlåtelse kan gälla en
hel församling. Vid början av
Uppenbarelseboken 2:dra kapitel
läser vi om församlingen i Efesus.
Denna församling hade kommit till
under ett starkt väckelseskede, som
vi läser om i Apg. När Johannes på
klippön Patmos långt ute i Medelhavet
får budskapet till församlingen i Efesus
enligt Uppen-barelsebokens 2:dra kapitel,
så har denna församling fallit djupt i det
den övergivit sin första kärlek i sitt förhållande
tillJesus. Församlingen i Efesus med sin herde i
spetsen får det definitiva rådet att omvända sig på
nytt helhjärtat till Herren. Om detta ej skedde så
skulle "ljusstaken flyttas från sin plats".

6/ Det här med en djupgående ny rening i Jesu
Blod och en djupgående förnyelse genom den helige
Ande har givetvis sin tillämpning på det högst
personliga planet. - Det kan t ex vara fråga om en
speciell "skötesynd", som de gamla kristna brukade
tala om. Det kunde också vara fråga om ett speciellt
syndafall, som personen ifråga ej bekänt eller blivit
renad ifrån. - Så var ju fallet med kung David. Vi läser
ju om i GT huru David faller både i äktenskapsbrott
och han blir också skyldig till mord. Vi minns hur
profeten Natan kommer med det avslöjande budskapet
tillDavid. David bekänner sin synd så som det är
beskrivet i Ps. 51 i vårt Gamla Testamente. David
får dock upprättelse och renas på nytt och han
kan jubla så som det är beskrivet i Ps. 32 i gamla
testamentets psalmbok eller i Psaltaren.

Vi har i våra dagar hört t ex om den
amerikanska förkunnaren Kathryn Kuhlman,
som föll i ett äktenskapsbrott. Hon kom ur Guds plan,
äktenskapet höll inte… Under en djup
förkrosselse och i samband med en djupgående
helöverlåtelse och förnyelse, så renas Kathryn
Kuhlman på nytt och blir som aldrig förr fylld
med den helige Ande. Det är efter denna djupgående
förnyelseupplevelse som Kathryn Kuhlman på ett
särskilt sätt börjar bli använd av Gud på det
mäktiga sätt som vi tagit del utav.

F/ När vi nu talar om helgelsen, så finns det
också s a s en härlighets-sida. Dock har vi
här i vårt studium velat kraftigt understryka
nödvändigheten av ödmjukheten och
förkrosselsen, eftersom vi annars så lätt
hamnar i självgodhet och fariseism.

1/ I nya födelsen har vi blivit delaktig av
gudomlig natur och när denna gudomliga
natur får bryta igenom och vi s a s korsfäster
"vårt kött", så kan helgelsens verk bli kraftigt
synligt i våra liv. Ta härvidlag del av
2 Petr. 1: 3 - 9.

2/ I 1 Kor. 3:1 och följande verser talar
Paulus om "köttsliga kristna", alltså om
sådana som tillåter köttet att mer
eller mindre råda många gånger. Ni
vandrar ju på vanligt människovis,
säger Paulus. Jag ser ju att avund och
kiv finns ibland er… De kristna i Korint
visade exempel på köttslighet, menar
Paulus, därigenom att de höll sig hårt
till den ene eller den andra läraren
under det att de föraktade andra.
Det var alltså fråga om partisinne,
menar Paulus.

3/ Där Anden och Ordet får gå på
djupet växer en "gudsmänniska"
fram. - Vi kan läsa om detta t ex i
2 Tim. 3: 16 - 17. I den engelska
översättningen /King James/ står
det om denna "gudsmänniska"
"May be perfect" eller översatt
till svenska: Hon kan bli fullkomlig.

I 1 Mos. 6:9 står det om Noa, att han
var ostrafflig. King James engelska
översättning har följande uttryck om
Noa: "Perfect in his generations".
Noa var fullkomlig i sitt släkte!

4/ Vad betyder då detta? - För att få
en förklaring på detta, så låt oss gå
till Filipperbrevets tredje kapitel och
läsa verserna 9 - 16. - I sammanhanget
talar aposteln paulus om att han ej är
fullkomlig men han far efter att bli
fullkomlig. Han lär alltså ingen
absolut fullkomlighet, vilket ju blir
en verklighet först när vi vid de
rättfärdigas uppståndelse blir
Jesus helt lik. Samtidigt så talar
Paulus om att vi som är "fullkomliga"
har ett speciellt tänkesätt. I 1917 års
översättning står då ordet "fullkomliga"
inom citationstecken. Se den 15:e versen!
Vad menar Paulus med fullkomlig i den
15:e versen. Jo, han menar exakt det
som vi nyss framförde enligt
2 Tim. 3: 16 - 17 och enligt
1 Mos. 6:9 nämligen att vi ej
skall förbli s a s barn i Kristus
utan vi skall komma till en mognad
som kristna.

_________________

G/ En kort sammanfattning

1/ En helgad människa är en människa
som älskar med Jesu Kristi kärlek.
Aposteln Paulus säger i Rom. 5:5, att
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande.

I Galaterbrevets 5:e kapitel säger
samme apostel, att Andens frukt är
kärlek, glädje, frid…

2/ Aposteln Petrus undervisar oss i
sitt andra brevs första kapitel om
huru viktigt, ja, livsavgörande det är
att goda frukter växer fram i våra liv.
Han säger därvid, att den som inte har
dessa frukter - som han grundligt
omnämner - har förgätit att han renas
från sina förra synder…

I Hebréerbrevets tolfte kapitel säger
aposteln Paulus, att utan helgelse får
ingen se Herren. Hebr. 12:14.

3/ Om vi definitivt sammanfattar detta
viktiga ämne om helgelsens nödvändiga
verk, så säger Paulus i Gal. 5:6, att allt
beror på huruvida vi har en tro som är
verksam i kärlek.

4/ Till detta kan vi foga Jesu mycket
allvarliga ord i Joh. 15: 1 - 6, där Jesus
talar om huru nödvändigt det är att den
som är en gren i Honom, som är det sanna
Vinträdet, måste bli rensad för att så bära
frukt. Den som inte förbliver i jesus kastas ut,
säger Jesus, som en avbruten gren och blir
förtorkad. Sådana grenar, säger Jesus,
samlar man tillhopa och man kastar
dem i elden och de brännas upp.

H/ Helgelsens verk fullbordas i våra liv och våra hjärtan i och med Jesu Kristi ankomst.

1/ Paulus beskriver och talar om denna
helgelsens fullbordan i

1 Tess. 4:14 och följande versar.

En överängels röst och en Guds basun
skall ljuda, säger han ju. Då skall de i
Kristus döda förenas med dem som
lever och rycks till Herrens möte i luften.
I ett ögonblick skall det ske! Då skall vi bli
Jesus fullkomligt lika och skall se Honom
sådan som Han är.

2/ I Fil. 1:6 säger samme apostel Paulus,
att Gud som i oss begynt det goda
verket skall fullborda det intill Jesu
Kristi dag!

Undervisning av Pastor Tore Forslund

Upp igen

Tillbaka

barrainbow.gif (1633 bytes)