Kapitel VI.

Vägen till frälsning!

Jesus dog för hela mänskligheten enligt Joh. 3:16
samt t ex enligt 2 Kor. 5:19. - Likväl om en
människa säger definitivt nej till Jesus, så
går den människan förlorad.

Gud har givit sitt eget blod för våra
synders skull genom Jesus Kristus, den
enfödde Sonen. Om vi alltså förkastar
Guds stora gåva i och genom Sonen
Jesus Kristus, så finns ingen frälsning
för oss.

Vi måste med andra ord personligen
ta emot frälsningens gåva!

I detta studium skall vi se vad
frälsningen betyder rent personligt
och praktiskt eller med andra ord
se var vägen till frälsning går.

A/ Vår erfarenhet av frälsning innebär grundläggande det som NT benämner rättfärdiggörelse.

a/ Vad är då rättfärdiggörelse?

1/ Rättfärdiggörelse betyder djupast
sett, att Gud på grund av Jesu
försoningsverk förklarar hela
mänskligheten fri från syndens
skuld, från syndens straff. Hela
mänskligheten förklaras också
vara delaktig i den helbrägdagörelse,
som ligger innesluten i Jesu verk
på korset. Jesus bar ju också våra
sjukdomar i sin kropp uppå trä!
Aposteln Paulus talar om det
här omnämnda t ex i
Rom. 5: 18 - 19.

2/ Om man skall se det här från
rent personlig synpunkt så kan
man mycket väl ta fram ett
sådant bibelrum som
Sakarjaboken 3: 1 - 6.

Vi möter där översteprästen Josua
stående inför Herren i orena kläder.
Åklagaren eller djävulen står på
hans högra sida, för att anklaga
honom. Herren som genom
sitt Verk i tidens fullbordan
skulle befria oss från våra
missgärningar säger till sina
tjänare: Ta av honom de orena
kläderna och kläd honom
i högtidsskrud.

3/ En nytestamentlig parallell
till nyss nämnda text i Sak.
3 kap. finner vi i Lukasevangeliets
15:e kapitel om den förlorade sonen,
när han kommer hem till Fadern.
Herren säger då till sina tjänare
i NT:s tid eller i fullbordans tid -
även om Jesus vid denna tidpunkt
ej ännu fullbordat verket för oss
på Golgata: "Skynda er att ta fram
den yppersta klädnaden och kläd
honom i den…"

b/ När vi vidare ser på detta v g
rättfärdiggörelsen, så konstaterar
vi helt enkelt detta, att
rättfärdiggörelsen betyder
alla våra synders förlåtelse
genom tron på Jesus Kristus.

1/ Det finns bara ett sätt på vilket
vi personligen kan erfara
rättfärdiggörelse och det är
genom tron. - Därför är det ju
så viktigt att veta vad tro är.

Förklaringen på trons väsen
har vi i Hebréerbrevets elfte
kapitel och det säges där, att
tron är en fast tillförsikt om
det som man hoppas: en övertygelse
/eller ett bevis/ på ting som
man icke ser.

Det står vidare i detta kapitel,
att den som vill komma till Gud
måste tro, att han är till och att
han lönar dem som söka honom.

Se Hebr. 11:1, 6. - Tron förutsätter
en viss kunskap om Gud. Man kan
t ex läsa Romarbrevets 10:e kapitel
för att få den saken klarlagd.

Tron har också i sig ett moment av
tillit och förtröstan rent grundläggande.
Det står t ex om Abraham i Rom. 4: 20 - 21,
att han trodde att vad Gud lovat
var han också mäktig att hålla!

2/ Innehållet i rättfärdiggörelsen är
grundläggande - som vi redan antytt -
syndernas förlåtelse. I Rom. 4: 5 - 8
står det om Abraham och den
rättfärdiggörelse han upplevde
från Gud, att han var salig eftersom
hans synder var förlåtna och hans
synder överskylda. Aposteln Paulus
citerar därvid den 32:a psalmen i
Psaltaren i GT.

3/ I Apg. 13: 38 - 39 på sin första
missionsresa i Antiokia i Pisidien
så förklarar Paulus rättfärdiggörelsen:
"Så mån I nu veta, mina bröder, att
genom Jesus Kristus syndernas
förlåtelse förkunnas för eder och
att i Jesus Kristus var och en som
tror bliver rättfärdig och friad från
allt det, varifrån I icke under Moses´
lag kunden bliva friade..".

En klar och rak förkunnelse om det
vi redan framfört. - Innebörden i
rättfärdiggörelsen får också sin
tydliga förklaring i det ord vi redan
antytt, nämligen i Lukasevangeliets
femtonde kapitel om den förlorade
sonen, som vi ju brukar kalla honom.

När den förlorade sonen kommer hem
ifrån det främmande landet, så ser
vi huru helt den himmelske Fadern
förlåter, ja, förlåter så helt att Fadern
inte med ett enda ord berör det
som hände därborta i det främmande
landet. Allt var nämligen förlåtet
och glömt och den förlorade sonen
får högtidsdräkten på sig, den
yppersta klädnaden. Detta är i
sanning rättfärdiggörelse!

c/ Innan vi lämnar det här väsentliga
med rättfärdiggörelsen, så måste vi
göra ett viktigt tillägg; vi måste säga
varandra, att rättfärdiggörelsen sker
genom tron
allena.

1/ All villfarelse i denna grundläggande
sanning kommer sig av dettaatt man
inte accepterar tron
allena. - När man
inte accepterar tron
allena, så
tillkommer på det ena eller andra
sättet någon form av gärningslära.

Om vi går till Romarbrevets fjärde
kapitel och läser de första fem verserna,
så omintetgör aposteln Paulus all
gärningslära. Han säger nämligen,
att människan blir rättfärdig icke
av gärningar utan av bara Nåd.

2/ Ibland har man velat göra något
motsägelsefullt v g Pauli
undervisning i Romarbrevet
om frälsning utan gärningar
och tar också med gärningarna
i sin undervisning.

Det till synes motsägelsefulla
mellan Paulus och jakob visar
sig emellertid vid närmare
påseende bara vara skenbar
motsägelse.

Paulus och Jakob bemöter kan
vi säga fiender som kommer
från alla håll. Paulus går
definitivt emot all egen
förtjänst och han undersöker
s a s "trädet" på det sättet att
han konstaterar huruvida
"trädet" verkligen är ett gott
träd.

Jakob däremot undersöker
"trädet" från den synpunkten
att han smakar på "trädets"
frukt, för att så kunna konstatera
att det verkligen är ett gott
"träd". -

Paulus å sin sida är helt övertygad
om att om det är ett gott "träd",
så blir det på "trädet" ifråga
verkligen också god frukt.

____________________

B/ Att ta emot Jesus Kristi frälsning innebär emellertid inte bara att vi blir rättfärdiggjorda, utan innebär också detta som NT kallar för pånyttfödelse.

a/ Om detta låt oss ta vår utgångspunkt i
Rom. 5:18, ett ord vi f ö förut citerat.
Vid avslutningen av denna vers finns
ett uttryck som är mycket väsentligt.
Det står nämligen där, att den rättfärdiggörelse
som vi här talat om är en rättfärdiggörelse
som
"medför liv.

Det här är en tankegång som aposteln
Paulus utvecklar klart just i Romarbrevets
femte kapitel. I den 10:e versen i detta
kapitel säger aposteln Paulus, att om vi
blivit försonade med Gud genom Hans
Sons död, så skall vi
ändå mycket mer
bli frälsta i och genom Hans liv.

I den 17:e varsen i nämnda kapitel säger
aposteln, att rättfärdig-görelsen i och
genom Jesus Kristus ger oss

konungsligt välde i liv.

b/ Ett mäktigt ord om pånyttfödelse
finns i Johannesevangeliets första
kapitel och verserna 12 - 13: "Men åt
alla dem som togo emotJesus gav
Gud makt att bliva Guds barn, åt
dem som tro på hans namn; och de
hava blivkit födda, icke av blod, ej
heller av köttslig vilja, ej heller av
någon mans vilja, utan av Gud".

c/ Ett centralt ord om pånyttfödelse
möter oss i 1 Petr. 1: 3 - 4, där det
står att vi blivit födda på nytt i kraft
just av Jesu Kristi uppståndelse från
de döda.

Om Blodet på Jesu Kristi kors alltså
ger oss rättfärdiggörelse eller syndernas
förlåtelse, så ger Jesu Kristi uppståndelse
och kraften däri oss pånyttfödelse
eller andligt liv.

Petrus förklarar detta ytterligare i sitt
Andra brevs första kapitel verserna 3 - 4.

Petrus säger i detta sammanhang, att vi
i och genom nya födelsen har blivit
delaktiga av gudomlig natur, för att så
kunna undkomma den förgängelse som
i följd av den onda begärelsen råder i
den här världen.

__________________

C/ Vägen till rättfärdiggörelse och pånyttfödelse är klart tecknad i vårt NT.

Låt oss se något på vad vägvisaren ger vid
handen! - Jo, detta att genom Jesu Kristi
Blod samt genom Vattnets bad i kraft av
Ordet och genom den helige Andes kraft
blir vi rättfärdiggjorda och födda på nytt.

I 1 Joh. Brevs 5:e kapitel talas om Blodet,
Vattnets och Anden.I kraft av Guds Ord
blir vi frälsta just genom Blodet,
Vattnet och Anden.

Låt oss se helt grundläggande på
vad detta betyder.

a/ På den första pingstdagen får enligt
Apg:s andra kapitel människorna ett
styng i sina hjärtan och de ropar till
Petrus och de andra apostlarna:
"Bröder vad skall vi göra?" - Petrus
svarar då: "Omvänd er och låt alla
döpa er i Jesu namn till era synders
förlåtelse".

Vad betyder nu detta? - Omvändelsen
var givetvis ej någon god gärning
utan talar om den tro som Gud
verkat fram hos åhörarna. Genom
tron tog man emot det Evangelium
som Petrus predikade i kraft av Jesu
Kristi Blod.

Dopet betydde att alla dessa omkring
3000 personer fick begrava alla sina
synder och s a s det gamla syndalivet.

Om vi tänker på den lekamliga kroppens
begravning, så brukar ju detta ej diskuteras:
Död kropp skall begravas! Detta är ju kan
man säga en nödvändig renlighetsåtgärd!
I den andliga världen gäller i andlig
mening det som här framförts!

Så var Anden där för att ge liv, ja, liv och
övernog som Jesus säger i Joh. 10:10. Detta
andliga övernogsliv flödar fram i kraft
av Jesu upptåndelse från de döda!

b/ För att ytterligare exemplifiera detta
med Blodet, Vattnet och Anden, så
hämtar vi ett exempel från Apg:s
nionde kapitel. Det är alltså
förkunnelsen om hur Saulus blev
omvänd och förvandlad till aposteln
Paulus, hedningarnas apostel.
I 1 Tim. 1:15 talar Paulus om huru
han som den störste av syndare
fick bli en mönsterbild för dem
som under NT skulle komma till
tro på Herren Jesus Kristus.

Herrens lärjunge Ananias får Guds
befallning att gå till det ställe där
Saulus befinner sig och så förkunna
Jesu Blods Evangelium för honom.
Att Paulus fick klart för sig Jesu
Blods betydelse ser vi ju sedan,
när Paulus skriver sina brev.
När Saulus tvekar om dopet så
säger Ananias enligt Apg 22:16:
"Varför dröjer du då nu, stå
upp och låt döpa dig och avtvå
dina synder". Saulus låter det
ske och så blir han döpt i Jesu
namn till alla sina synders förlåtelse,
precis som det skedde med de nyss
nämnda på pingsdagen i Jerusalem
enligt Apg. 2 kap. -

Enligt Apg. 9:17 så säger också
Ananias, att han fått Herrens
befallning att lägga händerna på
Saulus, för att han så skulle bli
uppfylld av den helige Ande. -
Vi ser alltså att i kraft av Guds
Ord så är det Blodet, Vattnet och
Anden som förvandlar förföljaren
Saulus så att han blir rättfärdiggjord
och född på nytt av Anden.
Saulus blir med andra ord
den kristne Paulus och han
kommer rätt snart i tjänst
som hedningarnas apostel!

c/ Ett tredje grundläggande exempel
v g Blodet och Vattnet och Anden
i vår erfarenhet av rättfärdiggörelse
och pånyttfödelse hämtar vi i Apg:s
10:e kapitel, där de första av hednisk
härkomst får höra Evangelium genom
Petri mun. - Petrus säger, att alla
profeterna betygar att var och
en som tror skall få syndernas
förlåtelse genom Jesu namn…

När Petrus står där och predikar,
så faller Guds Ande över dem som
hör honom. Anden är ju - som vi
redan påpekat - Livgivaren som i
kraft av Jesu uppståndelse ger liv
och övernog.

Även om det är starkt andligt liv på
gång hos dessa människor i kapten
Kornelii hus, så måste dock vattnet
i dopet till, för att det skall bli verklig
rättfärdiggörelse och pånyttfödelse
och förlossning i NT:s mening. -
Därför bjuder Petrus, att dessa
nyomvända skall föras till vatten
och döpas i Jesu Kristi namn.

Så har vi sett att Vägen till frälsning
i kraft av Guds Ord betyder rening i
Jesu Blod i kraft av Evangelium, vidare
en begravning av hela det gamla
syndalivet s a s genom dopet i Jesu
namn till alla synders förlåtelse.

I anknytning till dopet så sker också en
uppståndelse /symboliserad också synligt
genom upptagandet ur dopgraven/ och
Anden som vilar över dopvattnet gör
oss till nya skapelser i Jesus Kristus. -

Det är om detta som aposteln Paulus
talar i Romarbrevets 6:te kapitel, då
han säger: "Så hava vi då blivit begravna
med Jesus genom dopet till döden, på
det att, såsom Kristus vart uppväckt
från de döda genom Faderns härlighet,
så skola ock vi vandra i ett nytt leverne.
Ty om vi hava blivit införlivade med
Jesus genom en lika död, så skola vi
ock bliva det genom en lika uppståndelse…"
Rom. 6:4 - 5.

Upp

Tillbaka