Kapitel I .

DEN HELIGA SKRIFT !

A/ Tiden före den skrivna uppenbarelsen av Guds Ord !

1/ Gud talade självklart till oss innan den skrivna uppenbarelsen
av Guds Ord kom till. Hur var det då? - Låt oss komma ihåg, att
Bibelns utsagor omfattar en tid av cirka 4000 år. Vi räknar med
att den skrivna uppenbarelsen började cirka 1400 år före Jesu
födelse genom Mose. Uppenbarelsen fortsatte successivt under
cirka 1500 år det vill säga fram till cirka 100 år efter Jesu födelse.

2/ Hur gick det då till de cirka 2600 år som förgick innan den
skrivna uppenbarelsen kom genom Mose?

Vi går till första Moseboks tredje kapitel och läser där från och
med den 8:e versen och ett sammanhang framåt. - Vi läser här
om syndafallet och om vad Gud utlovade redan i fallets stund.
Herren överbevisade Adam och Eva om synd, men sedan kommer
det fantastiska Löftet och ett fantastiskt Evangelium från
Herrens egen mun: "Kvinnans säd skall söndertrampa ditt
/ormens/ huvud och du skall stinga den i hälen".
Dessförinnan hade Herren uttalat sitt "förbannad skall
du vara" över ormen, det vill säga över djävulen.

3/ Efter ovannämnda uttalande från Herrens egen mun, så uppehölls
och gick Guds verk vidare genom det muntligt predikade Guds-Ordet.
Detta skedde alltså i drygt 2500 år. En intressant och väsentlig
uppgift möter oss i Första Moseboks 4:e kapitel och den 26:e
versen. Där står det om hur Adams och Evas son Set fick i sin
tur en son som hette Enos och i samma "andetag" så säges det:
"Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn."

Det verkar således som om man, låt vara i GT-lig mening,
upplevde allt ifrån denna tidiga tid det som säges i NT-lig
mening i Apostlagärningarnas 2:a kapitel och i Romarbrevets
10:e kapitel /med citat från Joels profetia/, att den som
åkallar Herrens namn skall varda frälst. Detta sagt givetvis
med den väsentliga reservationen, att Jesusnamnet ännu ej
blivit uppenbarat!

Den inte minst i lutherska kretsar kände teologen dr Franz Pieper
har, när man betänker det här sagda, säkert rätt när han säger:
"Den kristna kyrkan är i själva verket äldre än den heliga Skrift,
d.v.s. äldre än Guds skrivna ord. Ända fram till Mose var det
genom det muntligt lärda Ordet, som Gud upprättade och
uppehöll sin kyrka. Den kristna kyrkan kom till omedelbart
efter syndafallet, när Gud, sedan han muntligt straffat synden,
muntligen gav människosläktet löftet om kvinnans säd, som
skulle omintetgöra djävulens verk…"

Det är kanske märkligt, att dr Franz Pieper talar om den kristna
kyrkan på det sätt som vi här citerat, men det är ju så att allt
vad Gud sagt förkunnar Kristus Jesus, alltså redan i det första
Evangeliet om "kvinnans säd som skall söndertrampa ormens
huvud".

______________

B/ Gud har talat genom Mose och profeterna i GT och genom apostlarna i NT.

1/Cirka 1400 år före Jesu födelse kommer - som vi redan antytt -
Herren till Mose och han får skriva ner Guds Ord. I Apg. 7:37
står det: "Det var ock han /Mose/, som under den tid, då
menigheten levde i öknen, både var hos ängeln, som talade
med honom på berget Sinai, och tillika hos våra fäder: och
han undfick levande ord för att giva dem åt eder".

2/Sedan kommer den långa raden av profeter och dem som
för övrigt gav oss GT. De var medvetna om att Gud talade
genom dem och att det alltså var Guds Ord som de
förmedlade.

Låt oss ta fram bara några få exempel av de många. - I Jeremia
boks första kapitel och den nionde versen står det: "Och Herren
räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och Herren sade
till mig: "Se jag lägger mina ord i din mun".

Låt oss bekräfta saken med ännu ett exempel. Amos säger:
"Sannerligen Herren, Herren gör alls intet utan att ha
uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. När
lejonet ryter, vem skulle då icke frukta? - När Herren,
Herren talar, vem skulle då icke frukta? - När Herren,
Herren talar, vem skulle då icke profetera? Amos bok
3:7-8.

3/ På liknande sätt - fast i fullbordans tid då Anden i
full uppenbarelse kommit på pingstdagen - så kommer
Guds Ord i NT till os genom apostlarna.

Låt oss se exempelvis på Paulus. Han är hundraprocentigt
övertygad om, att han förmedlade Guds Ord. - I
Galaterbrevet säger Paulus: Men om någon, vore det ock
vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium
i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han
förbannad".

Förklaringen till dessa oerhörda ord har vi i Galaterbrevets
första kapitel och den tolfte versen, där Paulus säger:
" Det är ju icke heller av någon människa, som jag har
undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en
uppenbarelse från Jesus Kristus".

_____________

C/ Den helige Ande har vakat över att den rätta skrivna uppenbarelsen överlämnats åt oss.

1/ Man har ända sedan fornkyrkans tid talat om Bibelns kanon
d.v.s. om de heliga skrifter som varit godkända som rättesnöre
för kyrkans tro och liv. /Kanon betyder egentligen linjal./ Gamla
Testamentets kanon låg definitivt avslutad cirka 180 år före Jesu
födelse, men redan före denna tidpunkt fanns det vittnesbörd
om att GT:s godkända skrifter eller kanon var ett avslutat
helt.

Jesus och apostlarna har betygat för oss GT:s gudomliga
inspiration och auktoritet. - Bara i Jesu tal finns cirka 400
citat eller hänsyftningar till GT:s skrifter.

2/ När det gäller NT:s skrifter så kände den NT-liga Församlingen
till alla dessa skrifter omkring 200 år efter Jesu födelse. En
del av NT:s 27 skrifter var det dock vid denna tidpunkt
diskussion om.

Den förste som sammanslöt våra 27 nytestamentliga skrifter
till en enhet var kyrkofadern Athanasius, som blivit kallad för
"rättrogenhetens fader". Han dog 373. Han säger så sant om
NT:s skrifter: "Dessa böcker äro frälsningens källa, så att
envar, som törstar kan läska sig i Guds-Ordet i dem. I dessa
böcker allena är den rätta fromhetens lära kungjord. Ingen
må foga någonting till dem eller taga något ifrån dem".

Cirka 20 år efter Athanastius död eller vid det tredje
kyrkomötet i Kartago fastställdes år 397 de nuvarande
27 skrifterna i NT som Nya Testamentets kanon eller
godkända skrifter.

3/ Vad vi här framfört är givetvis bara den yttre ramen
v.g. GT:s och NT:s skrifter.

Klart måste nämligen för bibelläsaren vara, att det är
Herren själv, som siktat ut genom Församlingens
erfarenheter och även genom martyrtider o.s.v. de
skrifter som Han själv och den helige Ande kunnat
godkänna som helig skrift. Jesus är ju enligt Johannes-
evangeliets första kapitel Ordet som blev kött och tog
sin boning ibland oss. Bibeln genom vilken bok Guds Ande
talar har helt klart kommit till under den helige Andes
ledning.

_________________

D/ Den heliga Skrift är Guds Ord, eftersom den är inspirerad av den helige Ande.

1/ "Nyckelord" vad gäller ovanstående sanning är ett
sammanhang i 2 Petrus brev 1:16-21.

Där står det bland annat, att "människor drivna av den
helige Ande talade vad som gavs dem från Gud".

Det är alltså exakt vad det är fråga om.

Låt oss se på ett par skriftställen ytterligare, som klargör
det här, att den helige Ande som talar genom Herrens
tjänare profeterna i GT och apostlarna i NT. I Hebréer-
brevets första kapitel säger Paulus, att Gud talade fordom
många gånger till fäderna genom profeterna, men nu har
han på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin Son.
I samma brevs andra kapitel får vi veta, att denna frälsning
som förkunnades genom Jesus har blivit bekräftad för
oss av dem som hörde Jesus det vill säga av Jesu apostlar.
Gud gav till yttermera visso sitt vittnesbörd genom att
låta tecken och under och allehanda kraftgärningar ske
och Han utdelade helige Ande allt efter sin vilja.
Hebr. 1:1 - 2; 2:1 - 3.

Enligt Apg. 1:1 - 2 så gav Herren innan Han blev upptagen
till himmelen sina befallningar genom den helige Ande till
sina apostlar, som Han hade utvalt. - Låt oss i sammanhanget
erinra om vad Johannesevangeliet säger i det 20:e kapitlet
och den 21:a versen. Där säger nämligen Jesus, att såsom
Fadern sände mig, så sänder Jag nu ock eder . . .

2/ Ett klart bevis för Guds ord som inspirerad skrift finner
vi i 5 Moseboks 18:e kapitel, där Mose profeterar om hur
Jesus som den store Profeten skall komma i tidens
fullbordan.

I detta omnämnda kapitel, så ger Herren genom Mose
ett klart kriterium och kännetecken på sann eller falsk
profetia. "Du må veta",säger Mose, "att när profeten talar
i Herrens namn och det som han talar icke sker och icke
inträffar, då är detta något som Herren icke har talat; i
förmätenhet har då profeten talat det; du skall icke frukta
honom".

3/ Låt oss här ge några exempel på hur Bibelns profetia
är sann och är Guds Ord till oss!

I Mikabokens 5:e kapitel och den 2:dra versen så profeterar
profeten Mika 700 - 800 år före Jesu födelse om, att platsen
för Messias’ födelse blir Betlehem och han talar också
tydligt om att Jesu härkomst tillhör "förgångna
åldrar".

I Lukasevangeliets 21 kapitel och 24:e vers säger Jesus,
att hans folk skall falla för svärdsegg och bli bortfört till
allehanda hednafolk och detta skall fortgå till dess
"hedningarnas tider är fullbordade". Sedan skall juda-
folket återfå och återta Jerusalem. Detta går ju nu i
fullbordan inför våra ögon!

I Hesekiels boks 38:e kapitel och verserna 1 - 6 samt i
den 15:e versen, så talar Herren cirka 600 år före Jesu
födelse om "Ros" eller Ryssland som längst i norr skall
bli en stormakt och skall få eller ha på sin sida direkt
angivna nationer, för att i våra dagar tåga mot Israel
i Palestina. Hitintills så stämmer denna profetia
exakt med verkligheten, även om den inte ännu
är helt fullbordad.

________________

E/ Den heliga Skrift är helt enastående vad gäller innehållet i de 27 skrifterna!

1/ I 1 Petrus brev 1:10 - 12 framgår klart, att Bibelns A och
O eller huvudsakliga innehåll är budskapet om Jesu
Kristi lidande d v d om Hans ställföreträdande lidande
och död för oss syndare, ja, för hela världens synd.

Kristi Ande i GT:s profeter, säger Petrus, såg fram
emot tiden för Jesu kommande och såg fram emot
tiden, då Jesu offer på Golgata skulle givas.

Den andra stora sanningen är sanningen om huru
Guds härlighet uppenbarats i och genom Jesus
Kristus. "Liv och oförgänglighet har förts fram
i ljuset genom Evangelium", säger aposteln Paulus
enligt 2:dra Timoteusbrevets första kapitel och
10:e vers. Jesus är Uppstånden och Livet som givit
oss Evigt Liv som en outsägligt rik Gåva!

Enligt Jesu egna Ord i Johannesevangeliets 10:e kapitel,
så hade Jesus makt både att ge sitt liv för oss, men
Han hade också makt att återtaga sitt liv . . .

2/ Den andra stora delen vad gäller den heliga Skrifts
innehåll är Guds Lag!

Guds Lag var egentligen skriven enligt vad Guds Ord
säger i människornas samveten.
Se Rom 1:19 19 - 20; 2: 14 - 15.

Gud kom med en utomordentlig "röntgenapparat" i och
med att Lagen blev given till oss människor. Paulus talar
i Galaterbrevets tredje kapitel och verserna 17 - 24 om
huru Abraham, trons fader"" fick löftet om frälsning
just på trons väg. Lagen, säger Paulus, kom först
430 år därefter och den kom för att bli, säger
Paulus, "vår uppfostrare" fram till tron på Jesus
Kristus. Lagen överbevisade oss med andra ord
om vår synd!

3/ Innehållet i den heliga Skrift ger oss också upplysning
om det som följer efter döden.

I 2 Petr. 1:11 säger aposteln Petrus, att inträdet i vår
Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike skall
förlänas oss i rikligt mått.

Petrus påvisar också enligt 2 Petr. 3:13 hur vi enligt
Guds Löfte förbidar och förväntar oss att Herren
skall skapa nya himlar och en ny jord.

Den heliga Skrift har också ett klart budskap om
förtappelsen för de ogudaktiga. Se 2 Petrus brev
2:9.

Petrus talar också i sitt andra brev till oss om hur
"himlakropparna skall upplösas av hetta och
jorden och de verk, som äro därpå, skall brännas
upp".

_________________

F/ Vår relation till Guds Ord är avgörande för vår frälsning redan här i tiden!

I 1 Kor. Säger aposteln Paulus: "Talet om korset är en
dårskap för dem som går förlorade men för oss som
blir frälsta är det en Guds kraft".

 G/ Vår relation till Guds Ord är avgörande för vår slutliga destinationsort!

1/ Vi blir definitivt utanför Guds rike och går förlorade om
vi förkastar Guds Ord. Joh. 12:48.

2/ I kraft av Guds Ords ljus skall Herrens brudeförsamling
uppleva hur dagen gryr och "morgonstjärnan går upp" i
hjärtats innersta. Se 2 Petr. 1:19. Det är detta som även aposteln
Paulus talar om, när han säger, att en överängels röst och
en Guds basun skall ljuda och vi skall i ett enda ögonblick
bli förvandlade och för alltid få vara hemma hos Herren.
I samma ögonblick skall de i Kristus döda stå upp och
bli förvandlade tillsammans med oss, om nu Jesus
kommer i vår tid!
     

Upp

Tillbaka